Quyết định số 1400/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
114
lượt xem
16
download

Quyết định số 1400/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1400/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1400/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN "D Y VÀ H C NGO I NG TRONG H TH NG GIÁO D C QU C DÂN GIAI O N 2008 - 2020" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Ngh nh s 75/2006 N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án "D y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008 - 2020" v i nh ng n i dung chính như sau: I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung i m i toàn di n vi c d y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân, tri n khai chương trình d y và h c ngo i ng m i các c p h c, trình ào t o, nh m n năm 2015 t ư c m t bư c ti n rõ r t v trình , năng l c s d ng ngo i ng c a ngu n nhân l c, nh t là i v i m t s lĩnh v c ưu tiên; n năm 2020 a s thanh niên Vi t Nam t t nghi p trung c p, cao ng và i h c có năng l c ngo i ng s d ng c l p, t tin trong giao ti p, h c t p, làm vi c trong môi trư ng h i nh p, a ngôn ng , a văn hóa; bi n ngo i ng tr thành th m nh c a ngư i dân Vi t Nam, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2. M c tiêu c th a) Tri n khai th c hi n chương trình giáo d c 10 năm, b t u t l p 3 môn ngo i ng b t bu c các c p h c ph thông. T năm 2010 - 2011 tri n khai d y ngo i ng theo chương trình m i cho kho ng 20% s lư ng h c sinh l p 3 và m r ng d n quy mô t kho ng 70% vào năm h c 2015 - 2016; t 100% vào năm 2018 - 2019; b) Tri n khai chương trình ào t o tăng cư ng môn ngo i ng i v i giáo d c ngh nghi p cho kho ng 10% s lư ng h c sinh d y ngh , trung c p chuyên nghi p vào
  2. năm h c 2010 - 2011, 60% vào năm 2015 - 2016 và t 100% vào năm h c 2019 - 2020; c) Tri n khai chương trình ào t o tăng cư ng môn ngo i ng i v i giáo d c i h c (c các cơ s ào t o chuyên ng và không chuyên ng ) cho kho ng 10% s lư ng sinh viên cao ng, i h c vào năm h c 2010 - 2011; 60% vào năm h c 2015 - 2016 và 100% vào năm 2019 - 2020; d) i m i vi c d y và h c ngo i ng trong chương trình giáo d c thư ng xuyên v i n i dung, chương trình ào t o phù h p v i các c p h c, trình ào t o góp ph n tích c c vào công tác b i dư ng, nâng cao trình ngo i ng cho ngu n nhân l c, i ngũ cán b , viên ch c; th c hi n a d ng hóa các hình th c h c t p, áp ng nhu c u ngư i h c. Ph n u có 5% s cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan nhà nư c có trình ngo i ng b c 3 tr lên vào năm 2015 và t 30% vào năm 2020. II. NHI M V 1. Quy nh môn ngo i ng ư c d y và h c trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân là ti ng Anh và m t s ngôn ng khác. 2. Xây d ng và ban hành khung trình năng l c ngo i ng th ng nh t, chi ti t g m 6 b c, tương thích v i các b c trình ngo i ng qu c t thông d ng làm căn c biên so n chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y và xây d ng tiêu chí ánh giá t ng c p h c, trình ào t o, b o m s liên thông trong ào t o ngo i ng gi a các c p h c. Khung trình năng l c ngo i ng c n xác nh rõ yêu c u v trình , năng l c nghe, nói, c, vi t tương thích v i các tiêu chí xác nh 6 b c do Hi p h i các t ch c kh o thí ngo i ng châu Âu ã ban hành (vi t t t là KNLNN) trong ó b c 1 là b c th p nh t và b c 6 là b c cao nh t. 3. Xây d ng và tri n khai chương trình m i ào t o ngo i ng b t bu c c p h c ph thông t các b c trình như sau: t t nghi p ti u h c t trình b c 1 theo KNLNN; t t nghi p trung h c t trình b c 2 theo KNLNN; t t nghi p trung h c ph thông t trình b c 3 theo KNLNN. T ch c xây d ng các chương trình ngo i ng ph thông 10 năm, b t u t l p 3 n l p 12, biên so n sách giáo khoa, tài li u h c t p, gi ng d y, phù h p v i quy nh v năng l c trình c a m i c p, l p h c. Khuy n khích các cơ s giáo d c ch ng xây d ng, th c hi n các chương trình song ng , b i dư ng nâng cao trong các cơ s c a mình. Ngoài chương trình ào t o môn ngo i ng b t bu c (ngo i ng 1), h c sinh có th t ch n h c thêm m t ngo i ng khác (ngo i ng 2). Vi c b trí d y môn ngo i ng 2 ch th c hi n t l p 6 n l p 12 v i trình t tương ương b c 2 theo KNLNN sau khi t t nghi p trung h c ph thông.
  3. Xây d ng và tri n khai các chương trình d y và h c b ng ngo i ng cho m t s môn như: Toán và m t s môn phù h p các trư ng trung h c ph thông. 4. Tri n khai ào t o theo chương trình ngo i ng m i i v i giáo d c chuyên nghi p (trung c p và d y ngh ) v i m c trình t i thi u t ư c b c 2 theo KNLNN sau khi t t nghi p trư ng ngh và b c 3 theo KNLNN sau khi t t nghi p trung c p chuyên nghi p. i v i giáo d c chuyên nghi p, chương trình ào t o ngo i ng có th áp d ng theo m t s chương trình khác nhau, phù h p v i các i tư ng ngư i h c có ki n th c ph thông ho c trình khác nhau. 5. Tri n khai ào t o theo chương trình ngo i ng m i i v i giáo d c i h c. N i dung chương trình ào t o ngo i ng trong các cơ s giáo d c i h c có th áp d ng cho hai nhóm i tư ng chính: m t nhóm dành cho các i tư ng ngư i h c ã h c ngo i ng theo chương trình 7 năm ph thông và m t nhóm dành cho các i tư ng ngư i h c ã h c theo chương trình ngo i ng 10 năm ph thông. i v i các cơ s giáo d c i h c không chuyên ng , chương trình ào t o m i ph i có m c ki n th c t trình t i thi u là b c 3 theo KNLNN sau khoá t t nghi p. i v i các cơ s giáo d c ào t o chuyên ng , chương trình ào t o m i ph i có m c ki n th c t trình b c 4 sau khoá t t nghi p cao ng và b c 5 sau khoá t t nghi p i h c và b t bu c ngư i h c ph i ng th i ư c ào t o hai ngo i ng trong m t khoá ào t o, m t ngo i ng chính (ngo i ng 1) và m t ngo i ng ph (ngo i ng 2), trong ó th i lư ng ào t o ngo i ng ph không quá 1/2 th i lư ng dành cho vi c ào t o ngo i ng chính. Xây d ng và tri n khai chương trình d y b ng ngo i ng m t s môn cơ b n, cơ s chuyên ngành và t ch n m t s ngành tr ng i m trong chương trình i h c năm cu i b c i h c. 6. Th c hi n i m i chương trình ào t o ngo i ng i v i giáo d c thư ng xuyên. Chương trình ào t o ngo i ng áp d ng trong các cơ s giáo d c thư ng xuyên ph i phù h p nhu c u a d ng phong phú v hình th c, i tư ng, trình ào t o áp ng nhu c u ngư i h c, có tác d ng tích c c kh c ph c nh ng h n ch c a giáo d c chính quy. Chương trình ào t o ngo i ng trong các cơ s giáo d c thư ng xuyên ph i m b o yêu c u n i dung, ch t lư ng. Trình năng l c ngo i ng c a ngư i h c sau khi t t nghi p các cơ s giáo d c thư ng xuyên ph i t tương ương v i trình ào t o theo hình th c chính quy tương ng các c p h c, trình ào t o. 7. i m i phương pháp ki m tra, ánh giá trong ào t o ngo i ng ; xây d ng các d li u ngân hàng câu h i, ph c v cho vi c ki m tra, ánh giá trình ngo i ng c a ngư i h c; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin trong ào t o môn ngo i ng ; nâng cao hi u qu công tác kh o thí và ki m nh ch t lư ng ào t o các môn ngo i ng .
  4. III. GI I PHÁP 1. Thành l p Ban Ch o Trung ương ch o t ch c tri n khai th c hi n án này g m i di n lãnh o các B , cơ quan liên quan, do B trư ng B Giáo d c và ào t o làm Trư ng ban. 2. T ch c rà soát, quy ho ch, xây d ng k ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng, tuy n d ng i ngũ giáo viên, gi ng viên trong các cơ s giáo d c và c nư c, b o m áp ng nhu c u v s lư ng, cơ c u, trình ào t o. - Ti n hành vi c rà soát, ánh giá th c tr ng i ngũ giáo viên, gi ng viên ngo i ng trong các c p h c, nh t là các cơ s giáo d c ph thông, trên cơ s ó xây d ng quy ho ch, k ho ch tuy n d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên hàng năm và các giai o n n năm 2010, năm 2020, phù h p v i các quy nh, tiêu chí hi n hành; - Tri n khai th c hi n các k ho ch ào t o, b i dư ng, tuy n d ng giáo viên ngo i ng các c p h c, nh m b sung, chuNn hóa v trình ào t o i ngũ theo quy nh. M các khoá b i dư ng, c p ch ng ch nghi p v sư ph m cho nh ng ngư i t trình ngo i ng theo quy nh mà có nguy n v ng ư c tuy n d ng làm giáo viên, gi ng viên d y ngo i ng ; Ny m nh vi c i m i phương pháp ào t o, b i dư ng. Khuy n khích b i dư ng giáo viên qua các khoá t p hu n qu c t trong nư c và nư c ngoài, ư c c p ch ng ch qu c t ; - Nâng cao năng l c, ch t lư ng ào t o c a các trư ng cao ng, i h c ào t o chuyên ngo i ng hi n có; m r ng vi c thành l p các khoa ào t o ngo i ng m t s trư ng i h c, cao ng có i u ki n b o m, chú tr ng xây d ng, phát tri n m ng lư i các cơ s ào t o giáo viên ngo i ng trình cao ng, i h c các vùng Tây B c, ông B c, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long; - Th c hi n i m i công tác tuy n sinh ào t o giáo viên ngo i ng theo hư ng tăng cư ng tính t ch c a các nhà trư ng trong công tác tuy n sinh ào t o b i dư ng; - Khuy n khích m nh m , t o cơ ch thu n l i các trư ng liên k t, h p tác gi ng d y, ào t o, tuy n d ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài có trình ngo i ng làm giáo viên d y ngo i ng trong các nhà trư ng. Nh t là i v i các trư ng ph thông chuyên ng , d y các chương trình ngo i ng tăng cư ng, d y song ng . Thu hút s giúp , tham gia ào t o c a các t ch c, i ngũ giáo viên tình nguy n có ch t lư ng c a nh ng nư c nói ti ng Anh, Pháp, Nga và Trung Qu c. 3. Nghiên c u, i u ch nh, b sung, hoàn ch nh các cơ ch , chính sách ch c n thi t, phù h p, áp ng yêu c u c a công tác gi ng d y, h c t p ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân. - Rà soát, i u ch nh, b sung nh ng cơ ch , chính sách phù h p dành cho i ngũ giáo viên, gi ng viên ngo i ng các c p h c, t o i u ki n th c hi n các chương trình ho t ng nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c;
  5. - Xây d ng, ban hành các chính sách u tư, các tiêu chí xây d ng cơ s v t ch t i v i các cơ s ào t o ngo i ng ; - Ny m nh công tác xã h i hoá, thu hút s óng góp c a toàn xã h i cho công tác d y và h c ngo i ng ; khuy n khích u tư nư c ngoài phát tri n m r ng các lo i hình cơ s ào t o ngo i ng ; - Hoàn ch nh các quy nh v vi c d y và h c, ki m tra, ánh giá, c p văn b ng, ch ng ch ngo i ng ; khuy n khích thành l p các cơ s ào t o, b i dư ng v ngo i ng có ch t lư ng. 4. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, thi t b ph c v vi c d y và h c ngo i ng - Xây d ng danh m c thi t b t i thi u ph c v cho vi c d y và h c ngo i ng trong các c p h c, trình ào t o; ban hành tiêu chuNn phòng h c ti ng nư c ngoài, phòng nghe nhìn và phòng a phương ti n; - T ng bư c u tư mua s m các thi t b d y và h c ngo i ng phù h p cho các cơ s giáo d c theo l trình tri n khai án, b o m 100% các trư ng tham gia án u có phòng h c ti ng nư c ngoài và có phòng nghe nhìn; - Xây d ng và tri n khai k ho ch b i dư ng thư ng xuyên, nh kỳ v công tác s d ng thi t b d y và h c ngo i ng , b o m tính thi t th c và hi u qu ; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin trong vi c d y và h c ngo i ng các nhà trư ng. 5. Tăng cư ng h p tác qu c t trong d y và h c ngo i ng - Dành ưu tiên m t ph n ngu n v n vi n tr phát tri n giáo d c và ào t o u tư cho công tác d y và h c ngo i ng trong các nhà trư ng; - Khuy n khích các cơ s giáo d c m r ng, a d ng hóa các hình th c h p tác qu c t v i các t ch c các qu c gia có b n ng ho c ngôn ng qu c gia phù h p v i vi c d y và h c ngo i ng Vi t Nam; th c hi n các chương trình h p tác, trao i giáo viên v i nư c ngoài nh m t o i u ki n thu n l i cho các giáo viên ngư i nư c ngoài tham gia ào t o ngo i ng trong các trư ng cao ng, i h c c a Vi t Nam. Ph n u t nay n năm 2015 t ch c ư c cho 100% s giáo viên ngo i ng c a các trư ng cao ng, i h c và m t b ph n giáo viên ngo i ng c a các trư ng ph thông, d y ngh , trung c p chuyên nghi p ư c i h c t p, b i dư ng chuyên môn ng n ho c dài h n các nư c ngoài. Xây d ng, hoàn ch nh các chính sách v vi c h p tác qu c t trong gi ng d y, h c t p ngo i ng ; chính sách, ch thu hút ngư i Vi t Nam nư c ngoài, các chuyên gia nư c ngoài tham gia vào công tác ào t o ngo i ng trong nư c. 6. Xây d ng môi trư ng thu n l i h tr vi c d y và h c ngo i ng , t o ng cơ h c t p ngo i ng c a th h tr Vi t Nam.
  6. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n nh m nâng cao nh n th c toàn xã h i; nh t là i v i th h tr v vi c d y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân, áp ng yêu c u m i; - Xây d ng và phát huy m nh m các môi trư ng t h c, t nâng cao trình và s d ng ngo i ng c a m i i tư ng; - Xây d ng các môi trư ng làm vi c có s d ng ngo i ng các cơ quan, công s ; g n yêu c u v ngo i ng trong vi c tuy n d ng, s d ng công ch c, viên ch c nhà nư c; thư ng xuyên t ch c b i dư ng ngo i ng cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, nh t là i v i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c tr ; - Duy trì thư ng xuyên, m r ng, nâng cao ch t lư ng các chương trình truy n hình, phát thanh dành riêng cho vi c d y và h c ngo i ng . S d ng các kênh có d y ngo i ng c a các ài truy n thanh và truy n hình c a nư c ngoài. Khuy n khích phát hành các lo i báo, t p chí b ng ngo i ng ; các ho t ng văn hóa, âm nh c, ngh thu t, thông tin tuyên truy n, qu ng bá có s d ng ngo i ng ; - Khuy n khích phát tri n các câu l c b giáo viên ngo i ng . IV. T CH C TH C HI N 1. K ho ch th c hi n án ư c tri n khai th c hi n theo ba giai o n như sau: a) Giai o n 2008 - 2010: tr ng tâm c a giai o n này là hoàn thành các i u ki n m b o cho vi c xây d ng, thí i m các chương trình ngo i ng m i và chuNn b tri n khai i trà các c p h c ph thông. C th : - Xây d ng, chi ti t hoá các chương trình ào t o; - Xây d ng k ho ch và b trí kinh phí th c hi n các m c tiêu án trong giai o n 2008 - 2010; - Hoàn thành vi c xây d ng chương trình và biên so n sách giáo khoa ph thông theo chương trình 10 năm và chương trình, giáo trình, tài li u d y h c cho các trư ng d y ngh trung c p chuyên nghi p, cao ng và i h c và giáo d c thư ng xuyên. ng th i tri n khai vi c l a ch n, s d ng m t s chương trình, sách giáo khoa, tài li u d y h c ngo i ng c a nư c ngoài phù h p v i m c tiêu, yêu c u d y h c ngo i ng Vi t Nam; - Hoàn thành vi c xây d ng chương trình và tài li u d y và h c ngo i ng tăng cư ng, chuyên ng và song ng m t s môn h c c a giáo d c ph thông, m t s môn h c, ngành h c c a cao ng, i h c; - Rà soát, ánh giá th c tr ng và tri n khai các k ho ch tuy n d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên ngo i ng c p ti u h c và trung h c cơ s chuNn b tri n khai các chương trình ngo i ng m i c p ti u h c và năm h c 2010 - 2011 và trung h c ph thông vào năm h c 2012 - 2013 theo k ho ch;
  7. - Rà soát, ánh giá th c tr ng và tri n khai các k ho ch tuy n d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ gi ng viên ngo i ng cho các trư ng d y ngh , trung c p chuyên nghi p, cao ng và i h c, chuNn b cho các năm h c 2009 - 2010; - Tăng cư ng trang thi t b d y h c, xây d ng phòng h c ti ng nư c ngoài, phòng nghe nhìn và phòng a phương ti n cho m t s trư ng h c các c p h c và trình ào t o; - Hoàn thành vi c xây d ng và ban hành chính sách khuy n khích, thu hút các công dân Vi t Nam gi i ngo i ng và các giáo viên là ngư i Vi t Nam nư c ngoài, các giáo viên b n ng , các giáo viên ngo i ng do các t ch c tình nguy n c a các nư c nói ti ng Anh, Pháp, Nga, Trung Qu c tham gia d y h c ngo i ng các c p h c; - Trong năm 2009, các t nh, thành ph hoàn thành vi c xây d ng k ho ch tri n khai chương trình ngo i ng 10 năm c a a phương trong giai o n t 2010 cho n 2020. c bi t khuy n khích các trư ng thu c các thành ph l n, ô th , th xã, th tr n và các trư ng ti u h c ã th c hi n d y theo ch 2 bu i/ngày tham gia chương trình ngay t giai o n ban u. Các trư ng d y ngh , trung c p chuyên nghi p, cao ng và i h c không chuyên ng và chuyên ng hoàn thành k ho ch tri n khai vi c d y và h c ngo i ng tăng cư ng c a trư ng trong giai o n t 2009 cho n 2020; - Hoàn thành vi c xây d ng và ban hành chính sách xây d ng môi trư ng làm vi c, văn hóa, thông tin theo hư ng h tr s d ng thư ng xuyên và hi u qu ngo i ng , nâng cao ng l c h c ngo i ng trong th h tr ; - Trong năm 2009 - 2010 tri n khai ào t o theo các chương trình tiên ti n gi ng d y b ng ti ng Anh b c i h c; - T 2009 ti n hành thí i m chương trình 10 năm ph thông và chương trình ngo i ng tăng cư ng cho các cơ s ào t o. b) Giai o n 2011 - 2015: tr ng tâm c a giai o n này là tri n khai i trà chương trình ngo i ng 10 năm ph thông và chương trình d y và h c ngo i ng tăng cư ng i v i các b c, trình ào t o. - Ti p t c tuy n d ng, ào t o, b i dư ng, nâng cao trình và năng l c ngo i ng c a giáo viên ngo i ng các c p h c, trình ào t o; - Ti p t c xây d ng các phòng d y và h c ngo i ng , phòng nghe nhìn và h c a phương ti n cho các trư ng h c các c p; - T năm h c 2010 - 2011: tri n khai chương trình ngo i ng 10 năm theo các m c tiêu ra cho các c p h c ph thông; - Tri n khai d y và h c ngo i ng tăng cư ng các cơ s ào t o, ưu tiên cho các ngành công ngh thông tin, tài chính ngân hàng, du l ch và qu n tr kinh doanh; - Tri n khai d y môn Toán b ng ngo i ng kho ng 30% các trư ng trung h c ph thông t i các thành ph , ô th l n: Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Hu ,
  8. à N ng và m t s a bàn tr ng i m khác. M i năm tăng thêm kho ng t 15 - 20% s trư ng, m r ng ra 5 t nh, thành ph và m t s môn h c khác; - Tri n khai chương trình d y b ng ngo i ng m t s môn cơ b n, chuyên ngành và chuyên sâu m t s ngành tr ng i m năm cu i b c i h c, b t u v i kho ng 20% sinh viên c a các i h c qu c gia, i h c vùng và m t s trư ng i h c tr ng i m khác và tăng d n t l hàng năm, m r ng d n i v i s trư ng và a phương. c) Giai o n 2016 - 2020: tr ng tâm c a giai o n này là tri n khai chương trình ngo i ng 10 năm trên quy mô c nư c và tri n khai chương trình d y và h c ngo i ng tăng cư ng i v i t t c các trư ng d y ngh , trung c p chuyên nghi p cao ng và i h c. - Ti p t c tuy n d ng, ào t o, b i dư ng, nâng cao trình và năng l c ngo i ng c a giáo viên ngo i ng các c p h c, trình ào t o; - Ti p t c xây d ng các phòng d y và h c ngo i ng , phòng nghe nhìn và phòng h c a phương ti n cho các trư ng h c các c p; - Tri n khai chương trình 10 năm i v i 100% h c sinh l p 3 trong c nư c; - Tri n khai chương trình d y và h c ngo i ng tăng cư ng i v i t t c các trư ng d y ngh , trung c p chuyên nghi p, cao ng và i h c trong c nư c. 2. Kinh phí và ngu n v n th c hi n án - Kinh phí d toán th c hi n d án giai o n 2008 - 2010 là 1.060 t ng, giai o n 2011 - 2015 là 4.378 t ng, giai o n 2016 - 2020 là 4.300 t ng, t ng c ng là 9.378 t ng. - V n t ngân sách nhà nư c ư c b trí trong chương trình m c tiêu qu c gia và d toán phi thư ng xuyên hàng năm theo phân c p qu n lý quy nh t i Lu t Ngân sách hi n hành; - Các ngu n v n vay, tài tr và các ngu n v n h p pháp khác. 3. Trách nhi m c a các B , ngành, cơ quan a) B Giáo d c và ào t o là cơ quan ch trì án có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan, các a phương c th hoá n i dung án thành các chương trình, k ho ch th c hi n chi ti t ch o, hư ng d n t ch c th c hi n, ki m tra, giám sát, ánh giá, t ng h p k t qu tri n khai th c hi n án trong ph m vi c nư c theo h ng năm và t ng giai o n, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph ; - Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan thành l p Ban Ch o liên ngành ch o tri n khai th c hi n án g m i di n lãnh o các B , cơ quan liên quan, do B trư ng B Giáo d c và ào t o làm Trư ng ban;
  9. - Ph i h p v i B N i v s a i, b sung hoàn thi n các quy nh v nh m c biên ch giáo viên, gi ng viên ngo i ng ; các cơ ch , chính sách tuy n d ng, s d ng, qu n lý vi c d y h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân; - Ch trì, ph i h p v i B N i v hư ng d n tri n khai công tác b i dư ng ngo i ng , thư ng xuyên cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c. b) B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan liên quan ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n án trong lĩnh v c d y ngh , phù h p v i l trình, k ho ch tri n khai chung do B Giáo d c và ào t o ch trì hư ng d n. c) B K ho ch và u tư có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o t ng h p các k ho ch tri n khai ho t ng và u tư th c hi n án theo hàng năm và t ng giai o n ưa vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c, trình Th tư ng Chính ph theo quy nh; - Ph i h p v i B Tài chính, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p, xây d ng các k ho ch u tư ngân sách nhà nư c th c hi n án. d) B Tài chính có trách nhi m: Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , cơ quan liên quan phân b , hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c chi kinh phí th c hi n án theo các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c. ) B N i v có trách nhi m: Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o nghiên c u, hư ng d n, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n s a i, b sung các quy nh v cơ ch , chính sách tuy n d ng, s d ng nh m c biên ch giáo viên, gi ng viên ngo i ng phù h p trong h th ng giáo d c qu c dân. e) B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m: Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ch o các cơ quan thông tin truy n thông tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c toàn xã h i v các chương trình i m i công tác giáo d c, ào t o ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân, áp ng yêu c u m i; t o môi trư ng văn hoá, i u ki n thu n l i cho vi c d y và h c ngo i ng . g) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Ch o ngành giáo d c và ào t o, các cơ quan ch c năng a phương xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch tri n khai án trên a bàn; ki m tra,
  10. giám sát, ánh giá, t ng h p k t qu th c hi n án t i a phương, nh kỳ báo cáo Ban Ch o Trung ương và B Giáo d c và ào t o; - Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , cơ quan Trung ương ch o th ng nh t, ng b , phù h p v i yêu c u, k ho ch chung toàn qu c vi c tri n khai th c hi n án này trên a bàn. h) Các cơ s giáo d c có trách nhi m: - Quán tri t và t ch c th c hi n nghiêm túc, hi u qu các ho t ng liên quan n công tác ào t o ngo i ng trong cơ s mình, áp ng yêu c u ch o, m c tiêu, nhi m v án ã t ra; - Tích c c, ch ng tri n khai các nhi m v trong thNm quy n mà án ã giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản