Quyết định số 1402/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1402/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1402/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng cầu Cỏ May trên Quốc lộ 51 do Bộ giao thông vận tải thành ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1402/1999/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1402/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I V VI C T CH C THU PHÍ S D NG C U C MAY TRÊN QU C L 51 ( H P Đ NG B.O.T) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B giao thông v n t i. Căn c Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch u tư theo hình th c h p ng xây d ng-Kinh doanh- chuy n giao(B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c. Căn c công văn s 5372/KTN ngày 24/10/1996, công văn s 1460/KTN ngày 28/3/1997 c a Chính ph , v vi c u tư BOT c u C May và o n ư ng n i vào c u C May. Căn c công văn s 5179/KTN ngày 15/10/1997 c a Chính ph , v vi c h p ng BOT xây d ng ư ng, c u C May Căn c h p ng s 1084/H -QLXD ngày 23/8/1997 gi a C c ư ng b Vi t nam v i Công ty trách nhi m h u h n H i Châu. Căn c công văn s 1825/VPCP-CN ngày 29/4/1999 c a Văn phòng Chính ph , v vi c t ch c thu phí ư ng và c u C May qu c l 51. Căn c công văn s 2298/TC/TCT ngày 13/5/1999 c a B Tài chính, v vi c thu phí c u C May và o n n i vào c u C May. Căn c công văn s 2171/UB-VP ngày 11/6/1999 c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bà r a Vũng tàu, v vi c thu phí d án BOT ư ng, c u C May Theo ngh c a ông C c trư ng c c ư ng b Vi t nam và ông V trư ng V Tài chính k toán, v vi c t ch c thu phí giao thông trên QL51 (H p ng B.O.T). QUY T NNH: i u 1. Nay giao cho Công ty trách nhi m h u h n H i Châu l p tr m thu phí s 2 trên qu c l 51 t i Km 67 thu phí theo h p ng BOT. Th i gian thu phí t 19/6/1999, khi t ch c thu phí ph i m b o cho phương ti n qua l i ư c thu n ti n, an toàn, không gây ùn t c giao thông. Sau th i gian khai thác quy nh trong h p ng s 1084/H -QLDA ngày 23/8/1997 và các văn b n s a i h p ng ã ký, tr m thu s 2 s ư c chuy n cho C c ư ng b Vi t nam ti p t c thu phí theo công văn s 3328/KTN ngày 3/7/1997 c a Th tư ng Chính ph .
  2. i u 2. i tư ng thu, mi m, gi m thu th c hi n theo quy nh t i thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. M c thu phí c a tr m s 2 trên Qu c l 51 th c hi n theo công văn s 5179/KTN ngày 15/10/1997 c a Th tư ng Chính ph ( theo bi u ính kèm). i u 4. Công ty trách nhi m h u h n H i Châu ph i m s sách theo dõi và báo cáo, qu n lý ti n thu phí úng ch quy nh c a nhà nư c. i u 5. Các ông C c trư ng C c ư ng b Vi t nam,V trư ng V Tài chính k toán, Chánh Văn phòng b , Giám c Công ty TNHH h i Châu và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph ( báo cáo) - B Tài chính - UBND t nh Bà r a-Vũng tàu, ng nai - Kho b c, C c thu t nh Bà r a-Vũng tàu - Lưu: HC-TCKT Lê Ng c Hoàn M C THU PHÍ S D NG QL 51( C U C MAY VÀ Ư NG D N) ÁP D NG CHO TR M THU S 2 H P NG BOT (Theo công văn s 5179/KTN ngày 15 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ) STT i tư ng thu M c thu 1 1.000 /Lư t xe Xe máy 2 Vé tháng ( áp d ng cho các i tư ng ư c s d ng vé tháng) 10.000 / tháng xe Lam, xe Công nông, Bông sen, máy kéo 4.000 /Lư t xe 3 Xe ô tô thi t k ch ngư i các lo i - Xe du l ch dư i12 gh ng i 12.000 /Lư t xe - Xe t 12 n 30 gh ng i 16.000 /Lư t xe - Xe t 31 gh ng i tr lên 20.000 /Lư t xe - Xe buýt công c ng 10.000 /Lư t xe 4 Xe ô tô ch hàng hoá các lo i - Xe có t i tr ng dư i 2 t n 12.000 /Lư t xe
  3. - Xe có t i tr ng t 2 n dư i 4 t n 20.000 /Lư t xe - Xe có t i tr ng t 4 t n n dư i 10 t n 25.000 /Lư t xe - Xe có t i tr ng t 10 t n n dư i 15 t n 36.000 /Lư t xe - Xe có t i tr ng t 15 t n tr lên 50.000 /Lư t xe
Đồng bộ tài khoản