Quyết định số 1402/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 1402/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1402/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1402/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** *** S : 1402/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN H TR PHÁT TRI N TRUNG TÂM Y T D PHÒNG TUY N HUY N GIAI O N 2007 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 255/2006/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án H tr phát tri n Trung tâm Y t d phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n), giai o n 2007 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu: a) Ki n toàn t ch c, xây d ng cơ s v t ch t, u tư trang thi t b , phát tri n m ng lư i Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n, nâng cao năng l c chuyên môn, k thu t c a cán b làm công tác y t d phòng tuy n huy n; b) Ưu tiên u tư ng b cho các Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n c a các a phương thu c vùng kinh t - xã h i c bi t khó khăn, các huy n m i thành l p. 2. Ch tiêu t ư c n năm 2010: a) Xây d ng Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n phù h p v i kh năng th c t và yêu c u nhi m v chuyên môn c a a phương; theo mô hình tiêu chuNn thi t k Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n do B Y t quy nh; b) B o m cơ s v t ch t và cán b y t cho Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n có i u ki n th c hi n và hoàn thành các nhi m v ư c giao; c) Trên 15% cán b Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n có trình i h c, sau i h c; d) Trên 80% cán b Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n ư c ào t o, t p hu n chuyên môn v lĩnh v c y t d phòng. 3. Ngu n v n u tư: a) Ngân sách a phương ưu tiên b trí kinh phí th c hi n các nhi m v c th c a án c ng c và phát tri n Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n; b) Ngân sách trung ương h tr có m c tiêu theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c trong trư ng h p kinh phí th c hi n án vư t quá kh năng cân i c a ngân sách a phương u tư xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b thi t y u theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Ngu n v n l ng ghép t các chương trình, d án liên quan khác ư c tri n khai trên a bàn; d) Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Y t có nhi m v : a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng phương án b trí kinh phí t ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho các a phương th c hi n án, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh;
  2. b) Hư ng d n, ôn c các a phương tri n khai th c hi n án theo úng ti n và quy nh hi n hành; c) T ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án, t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Y t cân i và b trí v n b sung có m c tiêu hàng năm t ngân sách trung ương các a phương tri n khai th c hi n; b) Hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ưu tiên b trí ph n v n c a a phương b o m th c hi n án; c) Ph i h p v i B Tài chính hư ng d n v cơ ch tài chính các a phương b o m ngu n v n do a phương b trí th c hi n án. 3. B Tài chính có nhi m v : a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí và b o m ngu n v n b sung có m c tiêu theo k ho ch và ti n th c hi n án hàng năm; b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n v cơ ch tài chính các a phương ch ng cân i, b o m ngu n v n c a a phương th c hi n án. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : a) Ch u trách nhi m toàn di n v vi c xây d ng k ho ch, ch o, t ch c tri n khai th c hi n án t i a phương theo úng ti n , m c tiêu, ch tiêu quy nh t i i u 1 Quy t nh này; b) Ch o S Y t ph i h p v i các ban, ngành liên quan căn c vào quy ho ch phát tri n m ng lư i y t d phòng c a a phương ư c c p có thNm quy n phê duy t xây d ng các d án u tư xây d ng Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n theo úng quy ch u tư xây d ng và các quy nh liên quan hi n hành; c) Ch u trách nhi m toàn di n trong vi c thNm nh và phê duy t các d án u tư; ch o vi c s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b m t cách hi u qu , tránh lãng phí, th t thoát; d) B trí y v n t ngân sách a phương th c hi n án theo hư ng d n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư; b trí kinh phí chi thư ng xuyên v n hành, b o dư ng và duy trì cơ s v t ch t, máy móc, trang thi t b ư c u tư; c cán b i ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn và k năng s d ng trang thi t b ; ) Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương ki m tra, giám sát ch t ch b o m vi c tri n khai th c hi n các d án theo úng quy nh; e) nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n án v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ,
  3. Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). Trang
Đồng bộ tài khoản