Quyết định số 1404/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
10
download

Quyết định số 1404/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1404/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1404/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 1404/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN B O V MÔI TRƯ NG LƯU V C SÔNG NHU - SÔNG ÁY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Hà N i, Hòa Bình, Nam nh, Hà Nam, Ninh Bình, QUY T NNH: i u 1. Thành l p và nguyên t c ho t ng 1. Thành l p y ban B o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy (sau ây g i t t là y ban sông Nhu - sông áy) t ch c ch o, i u ph i liên ngành, liên vùng nh m th c hi n th ng nh t và có hi u qu các n i dung c a “ án t ng th b o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy n năm 2020” ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 57/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 (sau ây g i t t là án sông Nhu - sông áy). 2. y ban sông Nhu - sông áy ho t ng theo ch t p th , quy t nh theo a s và Quy ch làm vi c c a y ban sông Nhu - sông áy. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. T ch c và hư ng d n vi c th c hi n án sông Nhu - sông áy. 2. Ki n ngh các c p có thNm quy n phê duy t, ch o và hư ng d n vi c th c hi n các d án, chương trình, k ho ch hành ng năm năm và hàng năm thu c án sông Nhu - sông áy theo nguyên t c ph i h p ch t ch gi a các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy. 3. Ki n ngh xây d ng, s a i, b sung các cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng nh m th c hi n có hi u qu các n i dung c a án sông Nhu - sông áy.
  2. 4. ngh các B , ngành và a phương cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng liên quan thu c lưu v c sông Nhu - sông áy góp ph n ph c v có hi u qu vi c th c hi n án sông Nhu - sông áy. 5. Ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n huy ng các ngu n l c trong nư c và qu c t h tr vi c tri n khai, th c hi n các nhi m v thu c án sông Nhu - sông áy và các nhi m v khác, góp ph n b o v môi trư ng, phát tri n b n v ng lưu v c sông Nhu - sông áy. 6. Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các chương trình, k ho ch, d án thu c án sông Nhu - sông áy; ki n ngh s a i, b sung các n i dung c a án sông Nhu - sông áy. 7. Ki n ngh c p có thNm quy n gi i quy t các v n mang tính liên ngành, liên vùng và các vư ng m c gi a các B , ngành và a phương trong vi c b o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy. 8. Báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 6 tháng ho c t xu t v ho t ng c a y ban sông Nhu - sông áy. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. y ban B o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy có Ch t ch, Phó Ch t ch thư ng tr c, Phó Ch t ch và các y viên. a) Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy là Ch t ch y ban nhân dân c a m t trong s năm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy. Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy nhi m kỳ u do Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i m nhi m v i th i h n ba năm. Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy các nhi m kỳ ti p theo v i th i h n hai năm do Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy m nhi m thông qua hình th c b phi u tín nhi m. Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy không m nhi m quá hai nhi m kỳ liên ti p; b) Các Phó Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy g m: - Phó Ch t ch Thư ng tr c: Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Phó Ch t ch: Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. c) Các y viên y ban sông Nhu - sông áy là lãnh o y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy; lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Công Thương, Xây d ng, Giao thông v n t i, Y t , Công an, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch; d) B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t danh sách các thành viên y ban lưu v c sông Nhu - sông áy trên cơ s ngh c a các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy.
  3. 2. y ban sông Nhu - sông áy h p nh kỳ sáu tháng m t l n. Khi c n thi t, Ch t ch y ban có th tri u t p h p b t thư ng. 3. y ban sông Nhu - sông áy ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên lưu v c sông Nhu - sông áy theo nhi m kỳ m nhi m ch c Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy. 4. Giúp vi c y ban sông Nhu - sông áy là Văn phòng y ban sông Nhu - sông áy. a) Văn phòng y ban sông Nhu - sông áy t t i T ng c c Môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng y ban sông Nhu - sông áy ư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a T ng c c Môi trư ng. b) Quy ch t ch c, ho t ng và ch c năng, nhi m v c a Văn phòng y ban sông Nhu - sông áy do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh trên cơ s th ng nh t v i Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên 1. Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) i u hành vi c th c hi n các nhi m v c a y ban sông Nhu - sông áy; b) Ch trì các cu c h p nh kỳ và b t thư ng c a y ban sông Nhu - sông áy; c) Ban hành Quy ch làm vi c c a y ban sông Nhu - sông áy. 2. Phó Ch t ch thư ng tr c y ban sông Nhu - sông áy có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) Giúp Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy i u hành vi c th c hi n án sông Nhu - sông áy; b) Ch trì các cu c h p c a y ban sông Nhu - sông áy khi ư c Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy y quy n; c) Giúp Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy ki n ngh các B , ngành và a phương xây d ng các cơ ch , chính sách h tr vi c tri n khai, th c hi n án sông Nhu - sông áy; d) Ch o ho t ng c a Văn phòng y ban sông Nhu - sông áy. 3. Phó Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) Giúp Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy i u ph i vi c tri n khai các n i dung c a án sông Nhu - sông áy mang tính liên vùng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;
  4. b) Ch trì các cu c h p c a y ban sông Nhu - sông áy khi ư c Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy y quy n; c) Th c hi n các nhi m v khác theo phân công c a Ch t ch y ban sông Nhu - sông áy. 4. Các y viên y ban sông Nhu - sông áy có các nhi m v và quy n h n sau ây: a) Ch o vi c xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch năm năm và hàng năm i v i các n i dung trong án sông Nhu - sông áy liên quan n B , ngành, a phương mình qu n lý; b) Cung c p thông tin, d li u v tài nguyên môi trư ng liên quan trên lưu v c sông Nhu - sông áy; báo cáo tình hình tri n khai các nhi m v , d án thu c án sông Nhu - sông áy do B , ngành, a phương mình th c hi n, qu n lý; c) Tham d các cu c h p c a y ban sông Nhu - sông áy; d) T ch c th c hi n các k t lu n ã ư c y ban sông Nhu - sông áy thông qua i v i công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B , ngành, a phương mình. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. 2. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Hà N i, Hà Nam, Ninh Bình, Nam nh, Hòa Bình thu c lưu v c sông Nhu - sông áy; các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW thu c lưu v c Hoàng Trung H i sông Nhu - sông áy; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTN, KTTH, TH, TKBT, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
Đồng bộ tài khoản