Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1407/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 1407/2001/Q - NHNN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 BAN HÀNH CH QU N LÝ, S D NG, VÀ H CH TOÁN TÀI S N C NNH, CÔNG C LAO NG, V T LI U C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Ch qu n lý, s d ng và h ch toán tài s nc nh, công c lao ng, v t li u c a Ngân hàng Nhà nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây v qu n lý và h ch toán tài s n c nh, công c lao ng, v t li u c a Ngân hàng Nhà nư c trái v i Ch này h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhành Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th Kim Ph ng ( ã ký) CH QU N LÝ, S D NG VÀ H CH TOÁN TÀI S N C NNH, CÔNG C LAO NG, V T LI U C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1407/2001/Q -NHNN ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u hành và i tư ng áp d ng Ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng và h ch toán i v i các lo i tài s n (bao g m tài s n c nh, công c lao ng và v t li u) t i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c g m: Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, C c Qu n tr , Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i TP. H Chí Minh, C c Công ngh tin h c Ngân hàng, và các ơn v s nghi p không hư ng kinh phí t Ngân sách Nhà nư c (dư i ây g i là các ơn v Ngân hàng Nhà nư c). i u 2. Tiêu chuNn và căn c xác nh tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình, công c lao ng, v t li u (dư i ây g i t t là tài s n) 1. Tài s n c nh h u hình: là nh ng tài s n có hình thái v t ch t c th (t ng ơn v tài s n có k t c u c l p ho c m t h th ng g m nhi u tài s n liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh mà n u thi u b t kỳ m t b ph n nào trong ó thì c h th ng không ho t ng ư c) và có c hai tiêu chuNn sau ây: - Có giá tr t 5.000.000 (năm tri u) ng tr lên - Có th i gian s d ng t m t năm tr lên. Trư ng h p m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau, trong ó m i b ph n c u thành có th i gian s d ng khác nhau và n u thi u m t b ph n nào ó mà c h th ng v n th c hi n ư c ch c năng ho t ng chính c a nó mà do yêu c u qu n lý, s d ng tài s n c nh òi h i ph i qu n lý riêng t ng b ph n thì m i b ph n tài s n ó ư c coi là tài s n c nh h u hình c l p. 2. Tài s n c nh vô hình: Là nh ng tài s n c nh không có hình thái v t ch t c th , th hi n m t lư ng giá tr ã ư c u tư tho mãn c hai tiêu chuNn như tài s n c nh h u hình (Ví d : chi phí có quy n s d ng t, chi phí mua ph n m m máy vi tính). 3. Công c lao ng: là các lo i tài s n, d ng c , dùng không tiêu chuNn là tài s nc nh (không c hai tiêu chuNn ho c ch có m t trong hai tiêu chuNn). 4. V t li u: là các lo i tài s n tiêu hao trong quá trình s d ng ho c bi n i thành th c th v t ch t c a s n phNm như (Ví d : gi y tr ng c bi t, gi y t in, v t li u văn phòng, ph tùng thay th , xăng d u) và các lo i dùng có giá tr nh , th i gian s d ng ng n ho c l p t b sung vào các tài s n khác. i u 3. Ngu n v n, ngu n kinh phí mua s m tài s n. 1. i v i tài s n c nh: Ngu n v n mua s m tài s n c nh và xây d ng cơ b n ư c hình thành t ngu n v n ngân sách c p, ngu n v n kh u hao, ti n thanh lý tài s nc nh, ngu n v n ư c trích vào chi phí b ng 12% giá tr tài s n c nh theo quy nh hi n hành, các ngu n v n b sung khác trong quá trình ho t ng. Ngu n v n mua s m tài s n c nh và xây d ng cơ b n ư c qu n lý và h ch toán t p trung
 3. t i V K toán - Tài chính và c p cho các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c phép mua s m tài s n c nh và xây d ng cơ b n. 2. i v i công c lao ng: ngu n kinh phí mua s m và s d ng công c lao ng c a Ngân hàng Nhà nư c n m trong t ng s chi phí qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c ư c phép chi tiêu hàng năm. Căn c vào k ho ch chi phí qu n lý hàng năm ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t, V K toán - Tài chính xét duy t h n m c kinh phí mua s m và s d ng công c lao ng trong t ng s chi phí qu n lý duy t cho t ng ơn v Ngân hàng Nhà nư c hàng năm. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c chi mua s m và s d ng công c lao ng trong ph m vi h n m c kinh phí ư c duy t. 3. i v i v t li u: Ngu n kinh phí mua s m và s d ng v t li u c a Ngân hàng Nhà nư c n m trong t ng s chi phí qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c ư c phép chi tiêu hàng năm. Căn c vào k ho ch chi phí qu n lý hàng năm ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t, V K toán - Tài chính xét duy t h n m c kinh phí mua s m và s d ng v t li u trong t ng s chi phí qu n lý duy t cho t ng ơn v Ngân hàng Nhà nư c hàng năm. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c s d ng v t li u trong ph m vi h n m c kinh phí ư c duy t và s i u hoà t ngu n kinh phí khác (n u ch tiêu v t li u không ph i là ch tiêu kh ng ch ). i u 4. Trách nhi m c a V K toán - Tài chính trong vi c qu n lý tài s n c a Ngân hàng Nhà nư c. 1. Qu n lý các ngu n v n, ngu n kinh phí mua s m tài s n c a h th ng Ngân hàng Nhà nư c. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c mua s m, qu n lý, s d ng tài s n t i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c. 3. Tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trong vi c qu n lý, s d ng và phát tri n ngu n v n, ngu n kinh phí mua s m tài s n trong toàn h th ng ngân hàng Nhà nư c. i u 5. Trách nhi m c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c. 1. Th c hi n úng các quy nh v mua s m, s d ng, qu n lý tài s n c a Nhà nư c, c a Ngân hàng nhà nư c và các quy nh khác có liên quan c a Nhà nư c, m b o tính hi u qu và ti t ki m chi phí. 2. Có bi n pháp b o v an toàn tài s n, m b o cho tài s n ho t ng t t và s d ng lâu dài. 3. T t c các lo i tài s n c a Ngân hàng Nhà nư c t i ơn v ph i ư c h ch toán chính xác, y , k p th i vào s sách k toán và th c hi n báo cáo theo úng quy nh hi n hành. i u 6. L p k ho ch v tài s n:
 4. 1. i v i tài s n c nh: Hàng năm, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p các k ho ch sau ây: - K ho ch v u tư xây d ng cơ b n (k c vi c c i t o, trang b m i các thi t b b o v c a kho ti n). - K ho ch mua x m tài s n c nh và phương ti n tin h c. - K ho ch s a ch a tài s n c nh. 2. i v i công c lao ng và v t li u: Các ơn v l p d toán chung trong k ho ch thu chi tài chính hàng năm. i u 7. X lý t n th t tài s n 1. Tài s n ư c coi là t n th t trong nh ng trư ng h p sau: + Tài s n b m t, h ng, không m b o ch t lư ng trong quá trình s d ng ho c b o qu n. + Tài s n là v t li u hao h t quá nh m c quy nh. 2. Khi phát hi n tài s n b t n th t các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p ngay Biên b n làm căn c x lý. 3. Vi c x lý t n th t tài s n các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c x lý theo quy nh v qu n lý các Ngu n v n, qu và thu chi tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2 QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N M C 1 QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N C NNH i u 8. Phân lo i tài s n c nh h u hình 1. Nhà c a, v t ki n trúc: Là các lo i tài s n c nh hình thành sau quá trình thi công, xây d ng cơ b n (Ví d : tr s , nhà làm vi c, nhà kho, tr s kiêm kho ti n, nhà , nhà ngh ). 2. Máy móc, thi t b : - Máy móc thi t b ng l c (Ví d : Máy phát i n, máy bi n áp, thi t b ngu n i n). - Máy móc thi t b công tác: + Máy móc, thi t b lo i i n t tin h c (Ví d : Máy vi tính, máy in). + Máy móc thông tin liên l c, i n nh, y t .
 5. + Máy bơm nư c. - D ng c làm vi c o lư ng, thí nghi m: + Thi t b ki m tra, m, phân lo i ti n và ngân phi u thanh toán. + Thi t b th nghi m, o lư ng vàng b c á quý, kim lo i quý. 3. D ng c qu n lý: - Máy i u hoà (g m c i u hoà h th ng). - Bàn gh , t , giá, k các lo i. - Két s t. - Máy hút b i, hút Nm, thi t b ch ng m i m t. - Các tài s n c nh dùng cho công tác qu n lý khác. 4. Thi t b , phương ti n v n t i: bao g m ô tô, xe máy, phương ti n b c d , nâng hàng, các phương ti n ư ng thu . 5. Các tài s n c nh khác: Là các lo i tài s n c nh không thu c các nhóm nói trên: - Các lo i máy móc thi t b không dùng cho ho t ng chính ho c không ph c v cho công tác qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c (Ví d : Máy gi t, máy l c nư c, t l nh, t ông l nh, t ng th c ăn, thang máy (n u h ch toán riêng), nh c c ). - Thi t b y t . - Các tài s n c nh khác. i u 9. Phân lo i tài s n c nh vô hình Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c th c hi n phân lo i chi ti t t ng lo i tài s n c nh vô hình theo th c t phát sinh. i u 10. Xác nh nguyên giá tài s n c nh 1. Xác nh nguyên giá tài s n c nh ư c xác nh theo nguyên t c sau: a. Nguyên giá tài s n c nh mua s m bao g m: giá mua th c t ph i tr (giá ghi trên ch ng t ), tr i các kho n gi m giá, chi t kh u (n u có), và c ng v i các chi phí có liên quan trong quá trình mua s m như: chi phí v n chuy n, b c d , chi phí l p t, ch y th trư c khi ưa tài s n c nh vào s d ng, thu và l phí trư c b (n u có).
 6. b. Nguyên giá tài s n c nh hình thành t xây d ng cơ b n: là giá quy t toán c a công trình xây d ng theo quy nh t i i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c ng v i các chi phí khác có liên quan và l phí trư c b (n u có). c. Nguyên giá tài s n nh n bàn giao: là nguyên giá ghi trên s k toán c a ơn v bàn giao. d. Nguyên giá tài s n c nh ư c c p, ư c bi u, t ng: là giá tr theo ánh giá th c t c a H i ng giao nh n và các chi phí khác có liên quan như chi phí v n chuy n, l p t, ch y th trư c khi ưa tài s n c nh vào s d ng e. Nguyên giá tài s n c nh vô hình: - Chi phí v t s d ng: nguyên giá là toàn b các chi phí th c t ã chi ra có liên quan tr c ti p t i t s d ng bao g m: ti n chi ra có quy n s d ng t, chi phí cho n bù, gi i phóng m t b ng, san l p m t b ng, l phí trư c b (n u có), không bao g m các chi phí chi ra xây d ng các công trình trên t. - Các tài s n c nh vô hình khác: nguyên giá là toàn b các chi phí th c t ã chi ra có ư c tài s n c nh vô hình tín n th i i m ưa tài s n c nh vô hình vào s d ng. 2. Nguyên giá tài s n c nh ch thay i trong các trư ng h p sau: - Nâng c p tài s n c nh. - Tháo d b t m t s b ph n c a tài s n c nh. - ánh giá l i tài s n c nh. Quá trình s a ch a tài s n c nh (bao g m c s a ch a l n) không làm tăng giá tr tài s n c nh. i u 11. Mua s m tài s n c nh 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c mua s m tài s n c nh th c s c n thi t cho ho t ng nghi p v và công tác qu n lý t i ơn v ho c mua s m tài s n c nh m i thay th các tài s n c nh ã b hư h ng, không s d ng ư c n a. 2. Khi c n mua s m tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có công văn ngh mua s m tài s n c nh, nêu rõ lo i tài s n c nh c n mua s m, lý do mua s m tài s n c nh, kèm theo d toán mua s m tài s n c nh g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. 3. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c ti n hành mua s m tài s n c nh sau khi ngh mua s m tài s n c nh và d toán ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n. Trong ph m vi d toán ư c duy t, các ơn v ư c phép t m ng mua tài s n c nh.
 7. 4. Trong quá trình mua s m tài s n c nh, th trư ng ơn v ch u trách nhi m qu n lý vi c chi tiêu mua s m tài s n c nh, m b o ti t ki m, th c hi n úng các văn b n quy nh v mua s m tài s n c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c, m b o mua s m úng lo i tài s n ã ư c duy t. 5. Khi nh p tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i thành l p H i ng giao nh n tài s n c nh có i di n c a c bên giao và bên nh n. H i ng giao nh n tài s n c nh ph i làm y các th t c nghi m thu tài s n c nh và l p biên b n giao nh n tài s n c nh theo quy nh. i v i tài s n c nh ư c bi u t ng, n u chưa rõ giá tr h ch toán thì các ơn v ph i l p H i ng xác nh giá tr c a tài s n ti p nh n làm cơ s h ch toán nh p tài s n c nh (th c hi n theo i u 21 c a Ch này). 6. Khi hoàn thành vi c mua s m tài s n c nh, các ơn v g i h sơ quy t toán v V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. Khi quy t toán mua s m tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ti n hành ghi nh p tài s n c nh theo giá tr quy t toán ư c duy t. 7. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i ki m tra, ki m soát h sơ c a tài s n c nh (g m h sơ k toán và h sơ k thu t) m b o y các lo i gi y t và lưu tr theo úng quy nh c a ch lưu tr ch ng t hi n hành. i u 12. Trích kh u hao tài s n c nh 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c trích kh u hao t t c tài s n c nh t i ơn v , tr các tài s n c nh sau ây không ph i trích kh u hao: - Các tài s n c nh ã trích kh u hao h t nguyên giá. - Các tài s n c nh ã ng ng s d ng, ch thanh lý. - Các lo i tài s n c nh khác khi có văn b n quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh sau: - Xác nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm c a tài s n c nh b ng cách l y nguyên giá tài s n c nh chia cho th i gian s d ng c a tài s n c nh (th i gian s d ng làm căn c trích kh u hao th c hi n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c). - Xác nh m c trích kh u hao tài s n c nh hàng tháng b ng cách l y m c trích kh u hao trung bình hàng năm chia cho 12 tháng. - Khi xác nh m c trích kh u hao hàng năm, các ơn v ư c phép làm tròn s (l y n hàng ơn v ), m c trích kh u hao năm cu i cùng là giá tr còn l i c a tài s n c nh tính n u năm.
 8. 3. Tài s n c nh tăng, gi m trong tháng thì ư c b t u trích kh u hao ho c ng ng trích kh u hao vào tháng ti p theo. 4. M c trích kh u hao tài s n c nh ch thay i trong các trư ng h p sau: - Khi thay i s năm s d ng làm căn c trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; - Khi thay i nguyên giá c a tài s n c nh. - Khi thay i th i gian s d ng (làm căn c trích kh u hao) c a tài s n c nh do ánh giá l i th i gian s d ng c a tài s n c nh khi nâng c p. Khi thay i các y u t trên, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c xác nh l i m c trích kh u hao hàng năm cho nh ng năm ti p theo b ng cách l y giá tr còn l i c a tài s n c nh chia cho th i gian s d ng còn l i c a tài s n c nh. 5. Hàng tháng, sau khi tính toán m c trích kh u hao tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p "B ng kê trích kh u hao tài s n c nh" làm căn c l p ch ng t trích kh u hao tài s n c nh. i u 13. Nâng c p tài s n c nh 1. Vi c nâng c p tài s n c nh ư c quy nh c th như sau: a. i v i tài s n c nh là công trình xây d ng cơ b n: nâng c p là vi c xây d ng thêm m t ho c m t s h ng m c công trình chính b sung thêm vào công trình xây d ng cơ b n hi n có, làm tăng thêm di n tích s d ng ho c tăng tu i th c a công trình so v i thi t k ban u. b. i v i tài s n c nh là máy móc thi t b , phương ti n v n t i: nâng c p là vi c b sung thêm m t ho c m t s b ph n làm cho tài s n c nh có thêm tính năng tác d ng m i (tính năng tác d ng m i ph i là tính năng tác d ng chính c a tài s n c nh) ho c nâng cao năng l c ho t ng c a tài s n c nh, kéo dài tu i th c a tài s nc nh so v i thi t k ban u. 2. Khi c n ti n hành nâng c p tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có công văn ngh cho phép nâng c p tài s n c nh, ghi rõ hi n tr ng tài s n c nh, tình hình s d ng, lý do nâng c p g i V K toán - Tài chính trình c p có thNm quy n xem xét, ch p thu n. Sau khi ngh nâng c p tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n ch p thu n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p d toán, thi t k k thu t (n u nâng c p nhà c a, v t ki n trúc) g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. 3. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c ti n hành nâng c p tài s n c nh sau khi d toán và thi t k ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n. Trư ng h p nâng c p tài s n c nh là máy móc thi t b , các ơn v ư c t m ng v n ti n hành các ho t ng nâng c p, sau ó thanh toán các kho n chi nâng c p
 9. tài s n c nh tương t như trư ng h p mua s m tài s n c nh. Trư ng h p nâng c p nhà c a, kho tàng, các ơn v ch ư c ti n hành các ho t ng nâng c p sau khi V K toán - Tài chính ã chuy n v n u tư xây d ng cơ b n v cho ơn v . 4. Các chi phí nâng c p tài s n c nh ư c th c hi n b ng v n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh do V K toán - Tài chính c p. Sau khi th c hi n nâng c p, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i g i h sơ quy t toán v V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. Giá tr nâng c p tài s n c nh ph i ư c ghi tăng nguyên giá tài s n c nh. i u 14. S a ch a tài s n c nh 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c s a ch a tài s n c nh duy tu, b o dư ng, ch ng xu ng c p, s a ch a nh ng hư h ng phát sinh trong quá trình ho t ng c a tài s n c nh nh m khôi ph c l i năng l c ho t ng bình thư ng c a tài s n c nh. 2. Trư ng h p vi c xét duy t ch trương s a ch a tài s n c nh thu c thNm quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ho c V trư ng V K toán - Tài chính thì các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có công văn ngh cho phép s a ch a tài s n c nh, ghi rõ hi n tr ng tài s n c nh, tình hình s d ng, lý do s a ch a g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n xem xét, ch p thu n. Sau khi ngh s a ch a tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n ch p thu n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p d toán và thi t k (n u s a ch a nhà c a, v t ki n trúc) g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. Sau khi d toán s a ch a tài s n c nh ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c m i ư c ti n hành s a ch a tài s n c nh. 3. Trư ng h p s a ch a tài s n c nh mà th trư ng ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c phân c p ch u trách nhi m xem xét, ch p thu n v ch trương, t ch c thNm nh và duy t d toán, thi t k thì các ơn v ti n hành s a ch a tài s n c nh sau khi th trư ng ơn v duy t. 4. Th trư ng ơn v ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, theo dõi quá trình s a ch a tài s n c nh, m b o chi tiêu ti t ki m, úng d toán ư c duy t, m b o ch t lư ng. 5. Khi hoàn thành s a ch a tài s n c nh, ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có quy t toán t ng h ng m c công trình s a ch a ư c c p có thNm quy n duy t. ng th i, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i rà soát l i các h sơ ch ng t có liên quan n vi c s a ch a tài s n c nh và lưu tr theo úng quy nh c a ch lưu tr ch ng t hi n hành. 6. Chi phí v s a ch a tài s n c nh ư c ghi vào chi b o dư ng s a ch a tài s n trong ph m vi d toán ư c c p có thNm quy n duy t. i u 15. ánh giá l i tài s n c nh
 10. 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c ánh giá l i tài s n c nh khi có văn b n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u ánh giá l i tài s n. 2. Khi ánh giá l i tài s n c nh, ơn v ph i thành l p H i ng ánh giá l i tài s n c nh, thành ph n b t bu c c a H i ng g m có: Th trư ng ơn v , trư ng phòng k toán, trư ng phòng hành chính qu n tr , ki m soát viên trư ng ( i v i các ơn v có b ph n ki m soát). Sau khi ánh giá l i tài s n c nh, H i ng ph i l p "Biên b n ánh giá l i tài s n c nh" làm cơ s h ch toán i u ch nh giá tr tài s n trên s sách k toán và g i v V K toán - Tài chính, i u 16. ánh giá l i th i gian s d ng làm căn c trích kh u hao c a tài s n c nh. 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i ánh giá l i th i gian s d ng tài s n c nh sau khi ti n hành nâng c p tài s n c nh làm căn c trích kh u hao. 2. Khi ánh giá l i th i gian s d ng tài s n c nh, ơn v ph i thành l p H i ng ánh giá l i th i gian s d ng tài s n c nh. Thành ph n b t bu c c a H i ng g m: Th trư ng ơn v , Trư ng phòng k toán, Trư ng phòng hành chính qu n tr , Ki m soát viên trư ng ( i v i các ơn v có b ph n ki m soát), cán b k thu t. 3. Th i gian s d ng ư c ánh giá l i theo các căn c sau: + Th i gian s d ng theo thi t k trư c và sau khi nâng c p. + Quy mô công trình nâng c p tài s n c nh (v chi phí, m c k thu t). + Tình tr ng k thu t c a tài s n c nh sau khi nâng c p. + M c ích và hi u su t s d ng ư c tính c a tài s n c nh trư c và sau khi nâng c p. 4. Sau khi ánh giá l i tài s n c nh, ơn v ph i l p biên b n ánh giá l i th i gian s d ng tài s n c nh (g i m t b n v V K toán - Tài chính) và xác nh l i m c trích kh u hao tài s n c nh. i u 17. Thanh lý, tài s n c nh 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c thanh lý tài s n c nh trong nh ng trư ng h p sau: - Tài s n c nh ã kh u hao h t giá tr và s d ng th i gian quy nh. - Tài s n c nh b h ng, không s a ch a ư c. - Tài s n c nh chuy n S Nhà t th c hi n hoá giá theo quy nh. - Các tài s n c nh không s d ng ư c t i ơn v và không có yêu c u i u chuy n i ơn v khác.
 11. 2. Khi c n thanh lý tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có công văn ghi rõ hi n tr ng tài s n c nh và lý do thanh lý (trư ng h p thanh lý máy móc thi t b , phương ti n v n t i thì ph i có ý ki n c a cán b k thu t) g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c thanh lý tài s n c nh sau khi ngh thanh lý tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n. 3. Khi thanh lý tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i thành l p H i ng thanh lý tài s n c nh, các thành ph n b t bu c c a H i ng g m: Th trư ng ơn v , Trư ng phòng k toán, Ki m soát viên trư ng ( i v i các ơn v có b ph n ki m soát), Trư ng phòng hành chính qu n tr , cán b k thu t. H i ng thanh lý tài s nc nh có nhi m v xác nh hi n tr ng k thu t, giá tr tài s n và t ch c quá trình thanh lý. i v i hoá giá tài s n c nh, thành ph n H i ng ph i thêm i các ơn v có liên quan t i a phương. 4. Sau khi thanh lý tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p "Biên b n thanh lý tài s n c nh" và g i Báo cáo k t qu thanh lý tài s n c nh v V K toán- Tài chính. 5. S ti n thu v thanh lý tài s n c nh sau khi tr i chi phí, ơn v ph i n p h t v V K toán - Tài chính. i u 18. i u chuy n tài s n c nh 1. Tài s n c nh không c n dùng t i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c i u chuy n n ơn v Ngân hàng Nhà nư c khác có nhu c u s d ng tài s n c nh ó. Vi c i u chuy n tài s n c nh gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c th c hi n theo văn b n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Khi i u chuy n tài s n c nh, ơn v i u chuy n tài s n và ơn v nh n tài s n ph i t ch c H i ng giao nh n tài s n, g m i di n c a c hai bên. H i ng có nhi m v xác nh s lư ng, giá tr (nguyên giá, giá tr hao mòn, giá tr còn l i), hi n tr ng c a tài s n bàn giao, các h sơ, ch ng t có liên quan và l p "Biên b n gia nh n tài s n". Biên b n giao nh n ư c l p thành 3 b n, m i bên lưu m t b n và g i m t b n v V K toán - Tài chính. i u 19. Thuê, cho thuê tài s n c nh 1. Khi c n thuê ho c cho thuê, tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n, ghi rõ tài s n c nh c n thuê ho c cho thuê, m c ích thuê ho c cho thuê g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. 2. Các ơn v ch ư c ti n hành thuê ho c cho thuê tài s n c nh sau khi ã ư c c p có thNm quy n duy t và ch p thu n b ng văn b n. 3. Khi thuê ho c cho thuê tài s n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p h p ng thuê ho c cho thuê tài s n. 4. i v i tài s n c nh cho thuê, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c v n ph i ti p t c trích kh u hao như các tài s n c nh khác.
 12. 5. i v i tài s n c nh i thuê, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c không trích kh u hao. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i trích kh u hao i v i các tài s n thuê Tài chính. 6. Ti n thu v cho thuê, ơn v ph i chuy n h t v V K toán - Tài chính (tr trư ng h p Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có quy nh khác). Chi phí v thuê tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c ghi vào các kho n chi khác t i ơn v . i u 20. Ki m kê tài s n c nh 1. Vào cu i tháng 12 hàng năm, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i ti n hành ki m kê tài s n c nh t i ơn v mình. ơn v cũng có th t ch c ki m kê t xu t khi c n thi t (khi có thay i v th kho ho c khi x y ra thiên tai ho c các s ki n b t thư ng khác làm nh hư ng n tài s n c a ơn v ). 2. Khi ki m kê, ơn v ph i thành l p H i ng ki m kê, thành ph n b t bu c c a H i ng g m: Th trư ng ơn v , Trư ng phòng k toán, Trư ng phòng Hành chính qu n tr , ki m soát viên trư ng ( i v i các ơn v có b ph n ki m soát), và cán b k thu t (n u c n thi t). H i ng ki m kê ch u trách nhi m t ch c quá trình ki m kê ch t ch , ch u trách nhi m v k t qu ki m kê. 3. Khi ki m kê, ơn v ph i ki m kê v s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i tài s n c nh, so sánh v i s li u trên s k toán phát hi n các trư ng h p tài s n th a thi u, m t phNm ch t. 4. Sau khi ki m kê, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p "Biên b n ki m kê tài s n" theo m u quy nh. Sau ó, ơn v ph i i u ch nh l i s li u k toán cho phù h p v i th c tr ng tài s n t i ơn v mình theo k t qu ki m kê. 5. Căn c vào k t qu ki m kê các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i rà soát l i s k toán, n u do ghi s nh m thì ph i i u ch nh l i s k toán, ng th i, ph i i u ch nh l i các kho n chi phí có liên quan. Trư ng h p không ph i do ghi s nh m thì x lý: - i v i tài s n c nh phát hi n th a: ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i tìm ch s h u c a tài s n ó và tr l i tài s n cho ch s h u. N u không tìm ư c ch s h u thì các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n g i V K toán - Tài chính xem xét x lý theo quy nh hi n hành. - i v i tài s n c nh phát hi n thi u, h ng, gi m ch t lư ng thì x lý như trư ng h p t n th t tài s n t i i u 7. 6. Căn c vào các biên b n ki m kê, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p và g i báo cáo k t qu ki m kê v V K toán - Tài chính theo úng quy nh c a Ch báo cáo hi n hành. M C 2 QU N LÝ, S D NG CÔNG C LAO NG, V T LI U i u 21. Phân lo i công c lao ng và v t li u
 13. 1. Phân lo i công c lao ng: a. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c phân lo i công c lao ng theo công d ng, ch ng lo i c a công c lao ng. Công c lao ng t i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch y u g m các lo i chính sau: Bàn, gh , ng h , qu t, t , xe (xe p, xe Ny), hòm, k , giư ng, máy tính bàn, máy tính b túi, máy ánh ch , máy cassette, ti vi, video, t l nh, máy i u hoà, máy i n tho i, máy nh n tin, máy nh, máy m ti n, máy phát hi n ti n gi , n áp, UPS, bi n th , d ng c cân, o, d ng c y t , máy s y tay, qu t thông gió, máy hút b i, hút Nm, máy khoan, máy c t, máy c, thi t b b o v (Ví d : súng, g y i n t , bình hơi cay) d ng c gi ng bài (Ví d : máy chi u), bình nóng l nh, nh c c . M t s d ng c n u h ch toán riêng t ng chi c như: micro, âm ly, loa, mô em, data switch. Các d ng c , thi t b , c khác không tiêu chuNn là tài s n c nh (có th phân lo i chi ti t theo th c t phát sinh). b. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c căn c vào hư ng d n nói trên và tình hình th c t t i ơn v phân lo i công c lao ng t i ơn v cho phù h p v i yêu c u qu n lý. i v i các lo i công c lao ng có s lư ng ít, tương i gi ng nhau v ch c năng, công d ng, không c n thi t ph i theo dõi riêng t ng lo i thì có th g p chung vào m t lo i. i v i các công c lao ng cùng công d ng chung nhưng công d ng c th ho c ch ng lo i có khác nhau, n u s lư ng nhi u ho c giá c chênh l ch l n thì có th phân lo i chi ti t hơn. c. Các lo i tài s n sau ây có giá tr th p, ch ng h ng, l p t b sung vào tài s n khác ho c c p phát cho cá nhân s d ng thì không h ch toán vào công c lao ng mà h ch toán vào v t li u như các công c ăn u ng, nhà b p (Ví d : phích nư c, m chén, bát ĩa, xô ch u, xoong n i), d ng c nhà khách (Ví d : chăn, màn, chi u, m, g i), d ng c trang trí (ví d : phông màn, rèm c a, tranh tư ng, th m, l hoa, ch u c nh, gương soi). 2. Phân lo i v t li u: a. Gi y tr ng c bi t: là các lo i gi y chuyên dùng in các s n phNm c bi t c a Ngân hàng Nhà nư c (Ví d : ti n, ngân phi u thanh toán). b. Gi y t in quan tr ng (còn g i là n ch quan tr ng): là các lo i gi y t in có tính ch t quan tr ng nhưng chưa ưa ra s d ng th c hi n các nghi p v liên quan (Ví d : l nh phát hành, các lo i séc, tín phi u, trái phi u, kỳ phi u). c. Gi y t in thông thư ng: là các lo i gi y t in không thu c gi y t in quan tr ng. d. V t li u văn phòng: là các lo i v t li u dùng cho công tác văn phòng (Ví d : bút, m c, c p). e. Ph tùng thay th : là các lo i ph tùng d tr tthay th cho máy móc thi t b , phương ti n v n t i. g. Xăng, d u và các lo i nhiên li u khác.
 14. h. Công c lao ng chưa dùng: Các lo i công c lao ng chưa xu t dùng, còn ang b o qu n trong kho cũng ư c coi như m t lo i v t li u thu n ti n cho vi c ki m kê và theo dõi. i. V t li u khác: bao g m các lo i v t li u không thu c các nhóm trên. i v i các lo i ph li u thu h i t quá trình s d ng không xác nh ư c giá tr , các ơn v Ngân hàng Nhà nư c cũng phân lo i vào "V t li u khác" và m s theo dõi ch t ch thanh lý ho c s d ng vào các nhu c u khác c a ơn v (n u có). qu n lý ch t ch các lo i v t li u, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c phân lo i v t li u chi ti t hơn theo t ng th v t li u (Ví d : gi y t in quan tr ng phân lo i thành: séc, l nh phát hành...). i u 22. Xác nh giá tr v t li u, công c lao ng mua vào 1. Giá tr v t li u, công c lao ng mua ngoài: là giá mua ghi trên hoá ơn c a ngư i bán, tr i các kho n chi t kh u, gi m giá (n u có) và c ng v i các chi phí h p l có liên quan n v t li u, công c lao ng mua vào có y ch ng t h p l ch ng minh, phát sinh trư c khi ưa tài s n vào s d ng (Ví d : chi phí v n chuy n, b o qu n). Trư ng h p các chi phí thu mua, b o qu n liên quan n nhi u lo i v t li u, công c lao ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i phân b cho t ng lo i v t li u, công c lao ng, trư ng h p không th phân b ư c cho t ng lo i thì th trư ng ơn v xem xét t ng trư ng h p và phê duy t, cho phép ghi tr c ti p các kho n chi này vào chi nghi p v . 2. Trư ng h p v t li u sau khi nh p kho ph i xu t kho gia công ch bi n cho phù h p v i m c ích s d ng thì giá tr v t li u nh p kho t gia công ch bi n là giá tr v t li u xu t kho c ng v i các chi phí có liên quan n vi c gia công ch bi n v t li u (bao g m c chi phí v n chuy n, b o qu n, n u có). i u 23. Mua s m công c lao ng và v t li u 1. Th trư ng các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m qu n lý vi c mua s m công c lao ng, v t li u t i ơn v , m b o ti t ki m, úng ch Nhà nư c, xem xét, phê duy t t ng l n mua v t li u, công c lao ng t i ơn v . 2. Căn c vào nhu c u s d ng v t li u, công c lao ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p k ho ch mua v t li u và công c lao ng cho t ng năm, quý, tháng. 3. i v i v t li u, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i có k ho ch d tr v t li u cho t ng năm, quý, tháng ư c th trư ng ơn v phê duy t. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c không ư c d tr quá nhi u v t li u, gây lãng phí. i v i công c lao ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ch ư c d tr công c lao ng trong trư ng h p c n thi t. Khi ưa công c lao ng vào d tr ph i ư c th trư ng ơn v phê duy t cho t ng l n.
 15. 4. Khi hoàn thành vi c mua s m công c lao ng, v t li u, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i làm các th t c sau: - T ch c Ban ki m nh n, g m Th trư ng ơn v , Trư ng phòng k toán, Ki m soát viên trư ng ( i v i các ơn v có b ph n ki m soát), Trư ng phòng hành chính ki m nh n v s lư ng, ch t lư ng, giá tr , ch ng lo i c a công c lao ng, v t li u mua v . + i v i công c lao ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p "Biên b n ki m nh n công c lao ng" cho t ng trư ng h p mua s m công c lao ng. + i v i v t li u, n u phát hi n v t li u mua không úng quy nh, các ơn v l p biên b n làm căn c x lý. Trư ng h p nh p công c lao ng, v t li u v i quy mô l n ho c có tính ch t lý, hoá ph c t p ho c v t tư quý hi m thì ơn v làm th t c ki m nghi m và l p Biên b n ki m nghi m công c lao ng (v t li u). - Làm th t c nh p kho ho c bàn giao cho ơn v ho c cá nhân s d ng. i u 24. Xác nh giá tr công c lao ng và v t li u phân b vào chi phí. 1. i v i công c lao ng: các ơn v Ngân hàng Nhà nư c phân b toàn b giá tr công c lao ng vào chi phí khi ưa ra s d ng. 2. i v i v t li u: các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ghi giá tr v t li u xu t dùng vào chi phí. i v i giá tr v t li u xu t kho, ơn v ph i xác nh phương pháp tính giá th c t v t li u xu t kho thích h p (Giá nh p kho th c t c a v t li u ho c giá bình quân). i u 25. S a ch a công c lao ng 1. Th trư ng các ơn v Ngân hàng Nhà nư c quy t nh vi c s a ch a công c lao ng, xét duy t d toán và quy t toán vi c s a ch a công c lao ng t i ơn v . Vi c s a ch a công c lao ng ph i m b o ti t ki m, hi u qu , có y ch ng t h p l . 2. Chi phí s a ch a công c lao ng ư c ghi vào chi phí s a ch a, b o dư ng tài s n trong ph m vi d toán ư c duy t. i u 26. Thanh lý công c lao ng, v t li u 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c thanh lý các công c lao ng hư h ng không s a ch a ư c, các lo i v t li u t n kho lâu ngày không s d ng, b hư h ng ho c không c n thi t ph i ti p t c d tr . 2. Th trư ng ơn v quy t nh vi c thanh lý công c lao ng, v t li u t i ơn v mình.
 16. 3. Khi thanh lý công c lao ng, v t li u ơn v ph i thành l p H i ng thanh lý công c lao ng và l p "Biên b n thanh lý công c lao ng" như trư ng h p thanh lý tài s n c nh. 4. S ti n v thanh lý công c lao ng sau khi tr i chi phí (n u có) ư c ghi vào kho n thu khác t i ơn v . i u 27. Thuê, cho thuê công c lao ng. 1. Th trư ng ơn v quy t nh vi c thuê ho c cho thuê công c lao ng t i ơn v mình. Khi thuê ho c cho thuê công c lao ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i l p h p ng cho thuê công c lao ng. 2. Ti n thu v cho thuê công c lao ng ư c h ch toán vào thu nghi p v . Chi phí thuê công c lao ng ư c ghi vào các kho n chi khác t i ơn v . i u 28. Ki m kê công c lao ng Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c th c hi n ki m kê công c lao ng, v t li u tương t như ki m kê tài s n c nh. Trư ng h p ki m kê v t li u, thành ph n H i ng ki m kê bao g m c th kho v t li u. i v i công c lao ng, v t li u phát hi n th a mà không tìm ư c ch s h u thì th trư ng ơn v ư c phép quy t nh ghi nh p tài s n và tăng thu nghi p v t i ơn v . Trư ng h p công c lao ng, v t li u phát hi n thi u, h ng, gi m phNm ch t thì x lý như i u 7. Chương 3 H CH TOÁN TÀI S N M C 1 H CH TOÁN TÀI S N C NNH i u 29. H ch toán mua s m tài s n c nh 1. T i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c: - Khi c n mua s m tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p công văn kèm theo d toán mua s m tài s n c nh g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. - Sau khi d toán mua s m tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c th c hi n mua s m tài s n c nh theo quy nh hi n hành và ư c phép t m ng trong ph m vi d toán ư c duy t mua s m tài s nc nh và N TK "Mua s m tài s n c nh" Có TK thích h p (tr khách hàng ho c thanh toán t m ng)
 17. - Sau khi hoàn thành vi c mua s m tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p báo cáo quy t toán, g i V K toán - Tài chính thNm nh và trình c p có thNm quy n duy t. Sau khi báo cáo quy t toán mua s m tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ghi nh p tài s n c nh theo úng giá tr quy t toán ư c duy t: N TK Tài s n c nh thích h p Có TK "Mua s m tài s n c nh" 2. V K toán - Tài chính có trách nhi m: - Xét duy t ho c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c duy t ( i v i nh ng tài s n c nh thu c thNm quy n xét duy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) d toán, quy t toán mua s m tài s n c nh c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c. - Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n d toán mua s m tài s n c nh c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c - Ki m tra, theo dõi vi c ghi nh p tài s n c nh t i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c theo úng quy t toán mua s m tài s n c nh ư c duy t. i u 30. H ch toán nh p tài s n c nh ư c c p, ư c bi u t ng 1. Trư ng h p các ơn v Ngân hàng Nhà nư c nh n tr c ti p tài s n ư c c p, ư c bi u t ng t t ch c c p, bi u, t ng: a. T i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c: Căn c vào biên b n giao nh n tài s n c nh ư c c p, ư c bi u t ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ghi nh p tài s n c nh và chuy n v n v V K toán - Tài chính: N TK "Tài s n c nh" Có TK "Chuy n ti n i năm nay" b. T i V K toán - Tài chính: Khi nh n ư c gi y báo chuy n ti n c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ghi nh p tài s nc nh ư c c p, ư c bi u t ng và chuy n v n v V K toán - Tài chính, h ch toán: N TK "Chuy n ti n n năm nay" Có TK "V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh"
 18. 2. Trư ng h p tài s n ư c c p, ư c bi u, t ng ư c giao cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, sau ó i u chuy n cho ơn v Ngân hàng Nhà nư c s d ng: a. T i V K toán - Tài chính: Căn c vào biên b n giao nh n tài s n c nh ư c c p, ư c bi u, t ng gi a ơn v c p, bi u, t ng v i Ngân hàng nhà nư c, V K toán - Tài chính h ch toán: N TK "Chuy n ti n i năm nay" Có TK " V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh" b. T i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c: Khi nh n ư c tài s n c nh ư c c p, ư c bi u t ng do Ngân hàng Nhà nư c chuy n giao cho ơn v s d ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i làm y th t c giao nh n tài s n c nh. Căn c vào gi y báo chuy n ti n n c a V K toán - Tài chính, h ch toán: N TK "Tài s n c nh" (Tài kho n c p III thích h p) Có TK "Chuy n ti n n năm nay" i u 31. H ch toán nâng c p tài s n c nh Trư ng h p các ơn v Ngân hàng Nhà nư c th c hi n nâng c p tài s n c nh, s d ng v n u tư xây d ng cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c c p thì th t c h ch toán nâng c p tài s n c nh ph i th c hi n theo úng quy nh v k toán mua s m tài s nc nh và xây d ng cơ b n hi n hành. Khi công trình nâng c p hoàn thành, ưa vào s d ng, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c không h ch toán theo dõi riêng mà ph i ghi tăng nguyên giá tài s n c nh ã ư c nâng c p. i u 32. H ch toán trích kh u hoa tài s n c nh Hàng tháng, căn c vào "B ng kê trích kh u hao tài s n c nh", các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p ch ng t h ch toán: N TK "Kh u hao cơ b n tài s n c nh" Có TK "Hao mòn tài s n c nh" i u 33. H ch toán s a ch a tài s n c nh 1. Khi phát sinh các kho n chi phí s a ch a tài s n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p y ch ng t và h ch toán: N TK "T m ng b o dư ng và s a ch a tài s n " Có các tài kho n thích h p
 19. 2. Khi quy t toán chi phí s a ch a l n ư c c p có thNm quy n duy t b ng văn b n, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c căn c vào "Biên b n giao nh n tài s n c nh s a ch a l n", biên b n nghi m thu và văn b n duy t quy t toán, h ch toán: N TK "B o dư ng và s a ch a tài s n" Có TK "T m ng b o dư ng và s a ch a tài s n" i u 34. H ch toán thanh lý tài s n c nh 1. T i các ơn v Ngân hàng Nhà nư c: a. Khi phát sinh các kho n thu và các kho n chi v thanh lý tài s n c nh, ơn v ph i l p y các ch ng t h p l và h ch toán: - i v i các kho n thu v thanh lý: N các tài kho n thích h p Có TK "Các kho n khác ph i tr " - M m t ti u kho n riêng - i v i các kho n chi v thanh lý: N TK "Các kho n khác ph i thu" - M m t ti u kho n riêng Có các Tài kho n thích h p b. ơn v chuy n s ti n thu v thanh lý, sau khi ã tr i chi phí thanh lý v V K toán - Tài chính và h ch toán: N TK "Các kho n khác ph i tr " CóTK "Các kho n khác ph i thu" Có TK "Chuy n ti n i năm nay" ho c Có TK "Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c" n u là C c công ngh tin h c ngân hàng c. Khi công ci c thanh lý ã hoàn thành, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c căn c vào "BIên b n thanh lý tài s n c nh", h ch toán: - i v i các tài s n c nh chưa kh u hoa h t, ghi gi m tài s n c nh và chuy n s giá tr còn l i chưa kh u hao v V K toán - Tài chính, h ch toán: N TK "Hao mòn tài s n c nh" N TK "Chuy n ti n i năm nay"
 20. ho c N TK "Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c" n u là c c công ngh tin h c ngân hàng Có TK "Tài s n c nh" - i v i các tài s n c nh ã kh u hao h t, các ơn v ghi gi m tài s n c nh và h ch toán: N TK "Hao mòn tài s n c nh" Có TK "Tài s n c nh" d. Sau khi thanh lý tài s n c nh, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i ghi vào "Th tài s n c nh" c a tài s n c nh thanh lý (ph n ghi gi m tài s n c nh) và lưu th tài s n c nh thanh lý vào t p h sơ riêng "Th tài s n c nh ã thanh lý". ng th i ghi vào "S tài s n c nh" ph n ghi gi m tài s n c nh, dòng tương ng v i tài s n c nh thanh lý. 2. T i V K toán - Tài chính: a. Khi nh n ư c gi y báo chuy n ti n c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c chuy n s ti n thu v thanh lý tài s n c nh (sau khi ã tr i chi phí thanh lý), h ch toán: N TK "Chuy n ti n n năm nay" ho c N TK "Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c" n u là C c công ngh tin h c ngân hàng Có TK "V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh" b. Khi nh n ư c gi y báo chuy n ti n c a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c chuy n s giá tr còn l i chưa trích kh u khao v , h ch toán: N TK "V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh" Có TK "Chuy n ti n n năm nay" ho c có TK "thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà Nư c" n u là C c công ngh tin h c ngân hàng. i u 35. H ch toán i u chuy n tài s n c nh 1. T i ơn v Ngân hàng Nhà nư c chuy n tài s n c nh: Căn c vào "Biên b n giao nh n tài s n", x lý: - i v i nguyên giá tài s n c nh, ơn v l p gi y báo N g i ơn v nh n tài s n và h ch toán: N TK "Chuy n ti n i năm nay"
Đồng bộ tài khoản