Quyết định số 1409/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1409/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1409/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1409/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ***** S : 1409/QĐ-TTg Hà N i, ngày 16 tháng QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên (T trình s 1275/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1338/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 10 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 03 t p th và 04 cá nhân thu c t nh Hưng Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. Đi u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1409/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Đoàn Than niên C ng s n H Chí Minh huy n Kim Đ ng, t nh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác t năm 2004 đ n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 2. Trư ng Trung h c cơ s Đa L c, huy n Ân Thi, t nh Hưng Yên; 3. Trư ng Ti u h c Yên Phú 1, huy n Yên M , t nh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác Giáo d c - Đào t o t năm h c 2004-2005 đ n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 4. Ông Lê Đình H i, Phó trư ng phòng Giáo d c huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên; 5. Bà Ph m Th Yên, Hi u trư ng Trư ng M m non th tr n Như Quỳnh, huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên;
  2. Đã có thành tích trong công tác Giáo d c - Đào t o t năm h c 2002-2003 đ n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 6. Ông Nguy n H u Trác, Phó Giám đ c S Công nghi p, Ch t ch Công đoàn ngành công nghi p t nh Hưng Yên; 7. Bà Tr n Th Thanh Th y, Phó Bí Thư Thư ng tr c Đoàn Thanh niên C gn s n H Chí Minh, t nh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác t năm 2002 đ n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c;
Đồng bộ tài khoản