Quyết định số 141/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
6
download

Quyết định số 141/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 141/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH M C THU L PHÍ TH M Đ NH D ÁN Đ U TƯ, THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN Đ U TƯ XÂY D NG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Căn c Đi u 32, Đi u 37 Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư (Công văn s 6205 BKH/VPTĐ ngày 20/9/1999), B Xây d ng (Công văn s 2688/BXD-VKT ngày 4/10/1999); Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1.- Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u m c thu l phí th m đ nh d án đ u tư, thi t k k thu t và t ng d toán đ u tư xây d ng công trình (g i chung là l phí th m đ nh đ u tư). M c thu l phí th m đ nh đ u tư quy đ nh t i Đi u này áp d ng đ i v i các d án đ u tư xây d ng các công trình quy đ nh ph i đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n th m đ nh d án đ u tư, thi t k k thu t và t ng d toán đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 26 và Đi u 37 c a Ngh đ nh 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng. Đi u 2.- Vi c xác đ nh s ti n l phí th m đ nh đ u tư ph i n p đư c th c hi n theo quy đ nh sau đây: 1. S ti n l phí th m đ nh đ u tư ph i n p đư c xác đ nh trên cơ s m c thu tính b ng t l ph n trăm (%) trên d toán giá tr công trình (đ i v i vi c th m đ nh d án đ u tư là d toán giá tr xây l p và giá tr thi t b công trình; Đ i v i vi c th m đ nh thi t k k thu t và t ng d toán là d toán giá tr xây l p) theo quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này và đư c kh ng ch t i đa như sau: a) L phí th m đ nh d án đ u tư ph i n p t i đa không quá 100.000.000 (m t trăm tri u) đ ng/d án. b) L phí th m đ nh thi t k k thu t và t ng d toán ph i n p t i đa không quá 500.000.000 (năm trăm tri u) đ ng/d án. 2. Các công trình có thi t k đi n hình ho c thi t k gi ng nhau thì s ti n l phí ph i n p đư c xác đ nh trên cơ s s ti n l phí tính theo quy đ nh t i đi m 1 Đi u này, nhân (x) v i h s sau đây: a) Công trình có thi t k đi n hình áp d ng h s c th như sau: - Công trình (ho c h ng m c công trình) th nh t: h s 0,36; - Công trình (ho c h ng m c công trình) th hai tr đi: h s 0,18.
  2. b) Công trình có thi t k gi ng nhau trong m t khu công trình ho c trong cùng m t d án thì áp d ng h s c th như sau: - Công trình (ho c h ng m c công trình) th nh t: h s 1; - Công trình (ho c h ng m c công trình) th hai: h s 0,36; - Công trình (ho c h ng m c công trình) th ba tr đi: h s 0,18. 3. Các d án ch l p báo cáo đ u tư thì không tính l phí th m đ nh đ u tư, th m đ nh thi t k k thu t và t ng d toán trong t ng giá tr d án. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh thuê tư v n đ c l p đ th m đ nh đ u tư giúp cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư thì chi phí th m đ nh đ u tư đư c xác đ nh theo quy đ nh c a B Xây d ng v chi phí th m đ nh và tư v n đ u tư. Cơ quan thu l phí th m đ nh đ u tư không đư c s d ng s ti n l phí đ chi cho các công vi c th m đ nh đã giao cho tư v n th c hi n. Đ i v i nh ng d án đòi h i ph i th m đ nh cao hơn thì cơ quan th m đ nh trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh m c thu l phí th m đ nh c th c a t ng d án. 4. Các d án công trình đư c phân nhóm theo quy đ nh sau đây: a) Nhóm I là các công trình khai khoáng, cơ khí, hoá ch t, luy n kim, v t li u xây d ng, công nghi p nh , đi n năng, các công trình ch bi n và hoá d u, kho xăng d u, kho ch a ch t n và v t li u n . b) Nhóm II là công trình c p thoát nư c, thông tin, chi u sáng, đư ng dây t i đi n, tuy n ng d n d u, các công trình kho khác không thu c lo i kho quy đ nh t i nhóm I. c) Nhóm III là các công trình nông nghi p, thu s n, lâm nghi p, thu l i. d) Nhóm IV là các công trình đư ng giao thông (đư ng s t, đư ng b ), đư ng lăn, sân đ máy bay, đư ng h c t cánh, c u, nút giao thông, phao tiêu báo hi u, h m giao thông, b n phà, c ng sông, c ng bi n. đ) Nhóm V là các công trình dân d ng (nhà , khách s n), văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao, thương nghi p, d ch v , văn phòng, tr s và các công trình công c ng khác. Đi u 3.- Cơ quan thu l phí th m đ nh đ u tư đư c trích 75% (b y mươi lăm ph n trăm) s ti n l phí thu đư c trư c khi n p vào Ngân sách Nhà nư c đ chi phí cho công vi c th m đ nh đ u tư và vi c thu l phí theo ch đ quy đ nh. Cơ quan thu l phí th m đ nh đ u tư có trách nhi m t ch c thu, kê khai thu, n p, qu n lý s d ng và quy t toán l phí th m đ nh đ u tư theo quy đ nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. Đi u 4.- Cơ quan Thu đ a phương nơi thu l phí th m đ nh đ u tư có trách nhi m phát hành ch ng t thu ti n l phí th m đ nh đ u tư và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu l phí th m đ nh đ u tư theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. Đi u 5.- Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy đ nh v l phí th m đ nh d án, thi t k k thu t và t ng d toán đ u tư trái v i Quy t đ nh này. Đi u 6.- T ch c thu c đ i tư ng n p l phí th m đ nh đ u tư, đơn v đư c giao nhi m v t ch c thu l phí th m đ nh đ u tư và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG
  3. Ph m Văn Tr ng
  4. BI U M C THU L PHÍ TH M Đ NH Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 141/1999/QĐ-BTC ngày 16/11/1999 c a B trư ngB Tài chính) (Đơnv tính: % giá tr công trình) L phí th m đ nh Nhóm Giá tr công trình (Đơn v tính b ng t đ ng và không bao g m thu GTGT) d án ≤ 0,5 1 5 15 25 30 100 200 500 1000* 2000 1. D án đ u tư I-V 0,06 0,05 0,046 0,038 0.034 0,03 0.025 0.02 0.015 0,0095 0,005 2. Thi t k k thu t I 0,2052 0,171 0,153 0,135 0,09 0,072 0,063 0,045 0,0315 0,0225 0,0113 II 0,1404 0,117 0,108 0,009 0,063 0,0504 0,0441 0,0315 0,0225 0,0162 0,0009 III,IV 0,1332 0,1116 0,1026 0,0855 0,0603 0,0477 0,0423 0,0297 0,0216 0,0153 0,0081 V 0,192 0,144 0,135 0,117 0,0765 0,0612 0,054 0,0387 0,0225 0,0198 0,0011 3. T ng d toán I 0,18 0,15 0,13 0,1 0,068 0,048 0,045 0,036 0,023 0,019 0,001 II 0,216 0,18 0,16 0,12 0,08 0,068 0,053 0,044 0,033 0,023 0,0115 III,IV 0.151 0,126 0,112 0,084 0,058 0,056 0,037 0,03 0,023 0,016 0,009 V 0,144 0,12 0,16 0,08 0,055 0,053 0,035 0,029 0,022 0,015 0,008
Đồng bộ tài khoản