Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1410/2000/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1410/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH CÁC M U VĂN B N V THANH TRA, X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Khi u n i, T cáo ngày 11/12/1998; Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22/5/1992 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ; Đ th ng nh t vi c s d ng các m u văn b n v thanh tra và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v khoa h c, công ngh và môi trư ng; Theo đ ngh c a các ông Chánh Thanh tra B và Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 30 m u văn b n v thanh tra và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng. Đi u 2. Các t ch c Thanh tra Nhà nư c các c p có ch c năng thanh tra v khoa h c, công ngh và môi trư ng có trách nhi m áp d ng th ng nh t các m u văn b n này trong ho t đ ng thanh tra. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t đ nh sau: - Quy t đ nh s 1118/QĐ ngày 28/5/1996 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các m u văn b n thanh tra, x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng. - Quy t đ nh s 118/1998/QĐ-BKHCNMT ngay 10/02/1998 b sung Quy t đ nh s 1118/QĐ ngày 28/5/1996 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các m u văn b n thanh tra, x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Quy t đ nh s 226/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 09/3/1998 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các m u văn b n v thanh tra, x ph t vi ph m hành chính v đo lư ng và ch t lư ng hàng hóa. Đi u 4. Các ông Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B và các cơ quan, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Chu Tu n Nh (Đã ký) DANH M C CÁC M U VĂN B N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2000/QĐ-BKHCNMT ngày tháng năm 2000) 1- Quy t đ nh thanh tra. 2- Quy t đ nh trưng c u giám đ nh. 3- Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính. 4- Quy t đ nh tr l i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 5- Quy t đ nh chuy n h sơ vi ph m hành chính sang cơ quan đi u tra. 6- Quy t đ nh áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính. 7- Quy t đ nh gi i quy t khi u n i x ph t vi ph m hành chính (l n 1). 8- Quy t đ nh gi i quy t khi u n i x ph t vi ph m hành chính (l n 2). 9- Quy t đ nh phúc tra k t qu thanh tra. 10- Quy t đ nh gia h n thanh tra. 11- Quy t đ nh t m đình ch vi c làm gây tác h i. 12- Quy t đ nh đình ch vi c làm gây tác h i. 13- Quy t đ nh h y b hi u l c Quy t đ nh. 14- Quy t đ nh yêu c u t m gi ti n/đ v t/gi y phép đư c c p ho c s d ng trái pháp lu t. 15- Quy t đ nh niêm phong tài li u, kê biên tài s n.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 16- Quy t đ nh tiêu h y tang v t vi ph m hành chính. 17- Biên b n thanh tra Nhà nư c. 18- Biên b n vi ph m hành chính. 19 - Biên b n l y m u. 20- Biên b n giao nh n k t qu giám đ nh. 21- Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 22- Biên b n tiêu h y tang v t vi ph m hành chính. 23- Biên b n tr l i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 24- Biên b n bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính sang cơ quan đi u tra. 25- Biên b n bàn giao h sơ vi ph m hành chính sang cơ quan đi u tra. 26- Biên b n công b k t lu n thanh tra. 27- Biên b n xác minh. 28- Biên b n khám phương ti n v n t i, đ v t theo th t c hành chính. 29- H p đ ng giám đ nh. 30- B n th ng kê tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. M US 1 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A... (1) V VI C THANH TRA V ... (2) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c ... (3);
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c ... (4); Xét đ ngh c a Ông (bà)... , QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Đoàn thanh tra v ... (2) g m các thành viên sau đây: 1. H tên và ch c v : Trư ng đoàn 2. H tên và ch c v : Thành viên 3. .... Đi u 2. Đoàn thanh tra có nhi m v thanh tra Nhà nư c v ... (2) v i: - N i dung thanh tra: - Đ i tư ng thanh tra: - Ch đ thanh tra: - Th i gian thanh tra: T ngày... tháng... năm.... đ n ngày... tháng... năm... (ho c th i h n thanh tra là... ngày, k t ngày công b Quy t đ nh thanh tra). Đi u 3. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đư c s d ng các quy n h n quy đ nh t i Đi u 31 Pháp l nh Thanh tra, (Đi u... Lu t...(3)/ Đi u... Pháp l nh...(3)).Đ i tư ng thanh tra có các quy n h n và nghĩa v quy đ nh t i Đi u 35 Pháp l nh Thanh tra, (Đi u... Lu t... (3)/ Đi u... Pháp l nh...(3)). Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, đoàn Thanh tra, đ i tư ng thanh tra (t ch c, cá nhân) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n - Như Đi u 4, .- Lưu... (1) Ch c danh c a ngư i ra Quy t đ nh thanh tra (là Th trư ng cơ quan ra Quy t đ nh thanh tra). (2) Lĩnh v c đư c thanh tra: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng- ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (3) Nêu các văn b n làm căn c cho vi c ra Quy t đ nh: Lu t B o v Môi trư ng, Pháp l nh Đo lư ng, Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa, Pháp l nh An toàn và ki m soát b c x ...
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (4) Văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ngư i ra quy t đ nh thanh tra. M US 2 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C, C C, S ) V VI C TRƯNG C U GIÁM Đ NH V (1) CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C, C C, S ) Căn c Đi u 9 Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Thi hành Quy t đ nh s ... /QĐ-TTra ngày... tháng... năm... c a... (ch c v c a ngư i ra Quy t đ nh thanh tra) v vi c thanh tra Nhà nư c v ... (1) đ i v i... (2); - Đ làm cơ s cho k t lu n thanh tra, QUY T Đ NH: Đi u 1. Trưng c u giám đ nh v ... (1) c a/đ i v i ...(2). Đi u 2. Đ ngh ... (3) giám đ nh v : - N i dung:... - Th i gian:... Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ... (2) ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CHÁNH THANH TRA (B , T ng c c, C c, S ) Nơi nh n: - Như Đi u 2,3 - Lưu H sơ, TTra. (1) Lĩnh v c đư c trưng c u giám đ nh: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (2) Tên t ch c, cá nhân có đ i tư ng trưng c u giám đ nh.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (3) Tên cơ quan giám đ nh. Ghi chú: Trư ng Đoàn Thanh tra ho c Thanh tra viên cũng có quy n trưng c u giám đ nh. Có th ra Quy t đ nh trưng c u khi c n thi t. M US 3 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V ...(1) Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c ... (2); Xét n i dung, tính ch t và m c đ vi ph m hành chính t i biên b n thanh tra và biên b n vi ph m hành chính l p h i... gi , ngày... tháng... năm... t i..., Tôi... (H , tên, ch c v ) Đơn v :... QUY T Đ NH: Đi u 1. X ph t vi ph m hành chính v i các hình th c: - Hình th c ph t chính: M c ph t: - Hình th c ph t b sung (n u có). - Các bi n pháp khác (n u có). Đ i v i:... (3). Quy t đ nh thành l p s ... (ho c Gi y ch ng minh nhân dân s ...). Lý do: - Đã có hành vi vi ph m hành chính:... Quy đ nh t i Đi m... Kho n... Đi u... c a... (2).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M c ph t: - Đã có hành vi vi ph m hành chính:... Quy đ nh t i Đi m... Kho n... Đi u... c a... (2). M c ph t: ... Đi u 2. S ti n ph t quy đ nh t i Đi u 1 ph i n p vào tài kho n s :... c a Kho b c Nhà nư c (t nh, thành ph ...) trong vòng 5 ngày k t ngày nh n đư c quy t đ nh này. N u quá th i h n nói trên mà... (3) c tình không ch p hành quy t đ mh x ph t thì b cư ng ch thi hành. Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n đư c Quy t đ nh này,... (3) có quy n khi u n i v i ngư i ra Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký (có th trong Quy t đ nh qui đ nh ngày có hi u l c khác). ... (3) có trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. NGƯ I RA QUY T Đ NH (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 3 (đ thi hành), - Kho b c NN T nh... (đ p/h), - Vi n KSND cùng c p (đ bi t), - ... - Lưu HS, TTra. (1) Lĩnh v c vi ph m: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (2) Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c vi ph m. (3) Tên, đ a ch t ch c ho c tên, ngh nghi p, đ a ch cá nhân vi ph m. Ghi chú: - N i dung quy t đ nh n u đư c th hi n trên nhi u trang gi y yêu c u đóng d u giáp lai. - N u m c ph t t 2 tri u đ ng tr lên ho c giá tr tang v t, phương ti n b t ch thu t 5 tri u đ ng tr lên ph i g i 01 b n QĐ cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. M US 4 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C,C C, S ) V VI C TR L I TANG V T, PHƯƠNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH V ... (1) CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C, C C, S ) Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c ... (2) Căn c Quy t đ nh x ph t vi ph m hành v ... (1) s ... ngày... tháng... năm... c a...; Căn c Quy t đ nh gi i quy t khi u n i s ... ngày... tháng... năm... c a..., QUY T Đ NH: Đi u 1. Tr l i tang v t, phương ti n c a cá nhân (ho c t ch c) đã b t ch thu theo Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v ... (1) s ... ngày... tháng... năm... c a... - H và tên ngư i (ho c đ i di n t ch c) đư c tr l i: - Nơi đăng ký nhân kh u thư ng trú (ho c đ a ch nơi có tr s chính c a t ch c): - Dân t c (qu c t ch): - Gi y ch ng minh nhân dân (h chi u) s : ... Ngày c p: ... Nơi c p: ... Đi u 2. Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đư c tr l i g m có: - Tên, s lư ng, tr ng lư ng, ch ng lo i c a t ng lo i tang v t, phương ti n. - Tình tr ng tang v t, phương ti n vi ph m (có Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n kèm theo). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ...(cá nhân ho c đ i di n t ch c là ch s h u, ngư i s d ng h p pháp tang v t, phương ti n b cá nhân, t ch c vi ph m hành chính chi m đo t) ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CHÁNH THANH TRA (B , T ng c c, S ) Nơi nh n: - Như Đi u 3. - Vi n KSND cùng c p (đ bi t). - ... - Lưu H sơ, TTra. (1) Lĩnh v c vi ph m hành chính: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (2) Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c vi ph m. Ghi chú: - N u tang v t, phương tiên có giá tr t 5 tri u đ ng tr lên ph i g i cho Vi n Ki m sát Nhân dân cùng c p. M US 5 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C, C C, S ) V VI C CHUY N H SƠ VI PH M HÀNH CHÍNH V ... (1) SANG CƠ QUAN ĐI U TRA. CHÁNH THANH TRA (B , T NG C C, C C, S ) Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Đi u 53 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Đi u... Ngh đ nh s ... ngày... c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v ...(1); - Xét n i dung, tính ch t và m c đ vi ph m t i Biên b n thanh tra s ... l p h i ... gi , ngày ... tháng ... năm ... t i ... và Biên b n vi ph m hành chính l p h i ... gi , ngày ... tháng ... năm ... t i ... , QUY T Đ NH: Đi u 1. Chuy n h sơ vi ph m hành chính v ... (1) c a... (2) sang... (tên cơ quan đi u tra hình s cùng c p) xem xét gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1. H sơ tài li u g m ... b n (có biên b n bàn giao h sơ kèm theo). 2. Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính v ... (1) g m:... (có biên b n bàn giao kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký... (3) có trách nhi m bàn giao h sơ vi ph m nói t i Đi u 1 cho... (tên cơ quan đi u tra hình s ) trư c ngày... tháng... năm...
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÁNH THANH TRA (B , t ng c c, c c, s ) Nơi nh n: - Tên cơ quan Đi u tra nh n h sơ, - Vi n Ki m sát Nhân dân (cùng c p), - ... (2), - Lưu TTra. (1) Lĩnh v c vi ph m: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (2) Tên t ch c, cá nhân vi ph m. (3) Trư ng Đoàn Thanh tra theo Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... ho c Thanh tra viên. M US 6 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH ÁP D NG BI N PHÁP CƯ NG CH THI HÀNH QUY T Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V ... (1) Căn c Đi u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Đi u... Ngh đ nh s ... ngày... c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v ...(1); - Đ đ m b o thi hành Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính v ... (1) s ... ngày... tháng... năm... c a... , Tôi: Ch c v : Đơn v : QUY T Đ NH: Đi u 1. Áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính s ... ngày... tháng... năm... c a... v ... (1). Đ i v i: * Cá nhân:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H và tên: - Dân t c (qu c t ch): - Nơi đăng ký nhân kh u thư ng trú: - Gi y ch ng minh nhân dân (h chi u) s :... Ngày c p:... Nơi c p:... * T ch c: - Đ a ch nơi đóng tr s chính c a t ch c: - Đ i di n (cơ quan, đơn v ): * Bi n pháp cư ng ch : Đi u 2. y quy n cho ông/bà... (2) có trách nhi m t ch c thi hành quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (3) ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 1,2, - Cơ quan c nh sát, ngân hàng (ph i h p), - ... - Lưu... (1) Lĩnh v c b x ph t: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (2) Cơ quan, cá nhân đư c y quy n cư ng ch : C nh sát, ngân hàng... (3) Cá nhân, t ch c vi ph m. M US 7 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A... (1) V VI C GI I QUY T KHI U N I QUY T Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V ... (2)
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 11/12/1998; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Ngh đ nh s ... ngày... c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v ... (2); - Xét n i dung đơn khi u n i đ ngày... tháng... năm... c a... (3) đ a ch :... Sau khi nghiên c u h sơ và Quy t đ nh s ... ngày... tháng... năm... c a...(1) x ph t vi ph m hành chính v ... (2), QUY T Đ NH: Đi u 1. Công nh n (ho c không công nh n) m t ph n (ho c toàn b ) n i dung khi u n i c a... (3) v n i dung Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính s ... ngày... tháng... năm c a... (1). Đi u 2. Gi nguyên (ho c thay đ i hình th c, m c đ , bi n pháp x ph t ho c h y) Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính s ... ngày... tháng... năm... c a...(1) đ i v i... (3) như sau:... (ghi toàn b n i dung b o lưu ho c thay đ i). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (3) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Kho b c Nhà nư c t nh... thoái tr s ti n chênh l ch cho:... (3). ... (3) có quy n khi u n i v i... (th trư ng tr c ti p c a ngư i đã ra Quy t đ nh x ph t) ho c Th trư ng c p trên (n u ngư i ra quy t đ nh x ph t là Chánh Thanh tra) ho c kh i ki n t i Tòa Hành chính Tòa án nhân dân t nh (thành ph tr c thu c Trung ương) trong th i h n 30 ngày (đ i v i vùng sâu, vùng xa đi l i khó khăn thì th i h n khi u n i là 45 ngày) k t ngày nh n đư c Quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Đương s , - Kho b c Nhà nư c t nh, - Vi n Ki m sát Nhân dân, - ... - Lưu... (1) Ch c danh c a ngư i ra Quy t đ nh. (2) Lĩnh v c b x ph t: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (3) T ch c, cá nhân khi u n i QĐ x ph t. Ghi chú: - N i dung quy t đ nh n u đư c th hi n trên nhi u trang gi y yêu c u đóng d u giáp lai.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - N u m c ph t t 2 tri u đ ng tr lên ho c giá tr tang v t, phương ti n, công c b t ch thu t 5 tri u đ ng tr lên ph i g i 01 b n cho Vi n Ki m sát Nhân dân cùng c p. M US 8 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A...(1) V VI C GI I QUY T KHI U N I QUY T Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V ... (2) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 11/12/1998; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Ngh đ nh s ... ngày... c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v ...(2) ; - Xét n i dung đơn khi u n i đ ngày... tháng... năm... c a...(3) đ a ch ..., sau khi nghiên c u h sơ và Quy t đ nh s ... ngày... tháng... năm... c a... (4) v gi i quy t khi u n i Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính l n th nh t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công nh n (ho c không công nh n) m t ph n (ho c toàn b ) n i dung khi u n i l n th 2 c a... (3) v n i dung Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính s ... ngày... tháng... năm c a... (4). Đi u 2. Gi nguyên (ho c thay đ i hình th c, m c đ , bi n pháp x ph t ho c h y) Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính s ... ngày... tháng... năm... đ i v i ... (3) như sau:... (ghi toàn b n i dung b o lưu ho c thay đ i). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký và là Quy t đ nh cu i cùng đ gi i quy t khi u n i c a... (3); ... (3) có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Kho b c Nhà nư c t nh... thoái tr s ti n chênh l ch cho:... (3) (n u có). NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký,ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Đương s , - Kho b c Nhà nư c t nh (đ p/h), - Vi n KSND (đ b/c),
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lưu... (1) Ch c danh c a ngư i ra Quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n 2. (2) Lĩnh v c x ph t vi ph m hành chính: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (3) Cá nhân, t ch c b x ph t. (4) Ch c danh c a ngư i ra Quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n 1. Ghi chú: - Biên b n có nhi u t thì ngư i l p biên b n, ngư i làm ch ng và ngư i vi ph m cùng ký vào t ng t . - N u m c ph t t 2 tri u đ ng tr lên ho c giá tr tang v t, phương ti n, công c b t ch thu t 5 tri u đ ng tr lên ph i g i 01 b n cho Vi n Ki m sát Nhân dân cùng c p. M US 9 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A... (1) V VI C PHÚC TRA K T QU THANH TRA V ... (2) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Xét k t qu thanh tra c a đoàn thanh tra theo Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(2); Theo đ ngh c a... (3), QUY T Đ NH: Đi u 1. Ti n hành phúc tra k t qu thanh tra c a Đoàn thanh tra (Thanh tra viên) theo Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(2). Đi u 2. Thành l p Đoàn phúc tra g m các thành viên sau đây: 1. H tên và ch c v : Trư ng đoàn
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. H tên và ch c v : Thành viên 3. .... Đoàn phúc tra có nhi m v ... (4)- Th i h n phúc tra: T ngày... tháng... năm... đ n ngày... tháng... năm...(ho c th i h n phúc tra là... ngày, k t ngày công b Quy t đ nh phúc tra). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, đoàn phúc tra, đ i tư ng phúc tra (t ch c, cá nhân) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 3, - ... - Lưu... (1) Ngư i ra Quy t đ nh phúc tra. (2) Lĩnh v c phúc tra: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (3) Cá nhân, đơn v có th m quy n đ ngh phúc tra. (4) N i dung nhi m v phúc tra. M US 10 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A... (1) V VI C GIA H N THANH TRA V ... (2) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c ... (3); Căn c Ngh đ nh s ... (4) ngày... tháng... năm... c a Chính ph v ...; Căn c Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... (1) v ... (2); Xét đ ngh c a Trư ng Đoàn Thanh tra, QUY T Đ NH:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 1. Gia h n thanh tra cho Đoàn Thanh tra theo Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... (1) v ... (2). Đi u 2. Th i h n gia h n là... ngày, k t ngày... (5). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, đoàn thanh tra, đ i tư ng thanh tra (t ch c, cá nhân) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 3, - ... - Lưu... (1) Ngư i ra Quy t đ nh (2) Lĩnh v c thanh tra: khoa h c và công ngh ; b o v môi trư ng; đo lư ng-ch t lư ng hàng hóa; s h u công nghi p, an toàn và ki m soát b c x . (3) Văn b n quy ph m pháp lu t cao nh t đi u ch nh lĩnh v c đư c thanh tra. (4) Trư ng h p gia h n cu c thanh tra v i doanh nghi p thì căn c Ngh đ nh s 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998, các trư ng h p khác thì căn c vào Ngh đ nh s 244/HĐBT ngày 30/6/1990. (5) Ngày k ti p c a ngày h t h n suy t quy t đ nh thanh tra. M US 11 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A TRƯ NG ĐOÀN THANH TRA (THANH TRA VIÊN) V VI C T M ĐÌNH CH VI C LÀM GÂY TÁC H I NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c ...(1) Đ ngăn ch n hành vi vi ph m,
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY T Đ NH: Đi u 1. T m đình ch ... (2) c a... (3) k t ngày... tháng... năm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (3) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên) Nơi nh n: - Như Đi u 2, - ... - Lưu. Chú ý: Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa không quy đ nh Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên có quy n này. (1) Nêu tên văn b n làm căn c cho vi c ra Quy t đ nh: Lu t B o v Môi trư ng, Pháp l nh Đo lư ng, Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ... (2) Tên vi c làm b t m đình ch . Ví d : T m đình ch vi c s n xu t, ki m đ nh phương ti n đo trái v i quy đ nh c a pháp lu t v đo lư ng; T m đình ch các ho t đ ng có nguy cơ gây s c nghiêm tr ng v môi trư ng; T m đình ch trong trư ng h p kh n c p các ho t đ ng có nguy cơ gây ra s c b c x . (3) Tên đ i tư ng có vi c làm b t m đình ch . M US 12 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA... V VI C ĐÌNH CH VI C LÀM GÂY TÁC H I NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ... Xét biên b n v ... (1) Theo đ ngh c a Trư ng Đoàn Thanh tra/Thanh tra viên, QUY T Đ NH:
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 1. Đình ch ... (2) c a... (3) k t ngày... tháng... năm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (3) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 2, - ... - Lưu. (1) Tên vi c làm c a đ i tư ng nào gây tác h i đ n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c và công dân. (2) Tên vi c làm b đình ch . (3) Tên đ i tư ng có vi c làm b đình ch . M US 13 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA... V VI C H Y B ... (1) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...; Xét đ ngh c a Trư ng Đoàn Thanh tra, QUY T Đ NH: Đi u 1. H y b hi u l c Quy t đ nh s ... ngày... tháng... năm... c a... (2) v ... (3) k t ngày... tháng... năm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (4) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này . NGƯ I RA QUY T Đ NH Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 2, (
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ... - Lưu... (1) H y b hi u l c các Quy t đ nh: Niêm phong tài li u; kê biên tài s n; đình ch vi c làm xét th y đang ho c s gây tác h i đ n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c và công dân. (2) Ngư i ra Quy t đ nh. (3) N i dung c a Quy t đ nh b h y b . (4) Ngư i có liên quan đ n Quy t đ nh đó. M US 14 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA... V VI C YÊU C U... (1) T M GI TI N/Đ V T/ GI Y PHÉP ĐƯ C C P HO C S D NG TRÁI PHÁP LU T NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ... Xét đ ngh c a Trư ng Đoàn Thanh tra (ho c xét tính ch t, m c đ c a v vi c), QUY T Đ NH: Đi u 1. Yêu c u... (1) t m gi ti n/đ v t/gi y phép v ... s ... ngày c p..., nơi c p... đư c c p (ho c s d ng) trái pháp lu t c a: - Tên t ch c ho c cá nhân là đ i tư ng thanh tra. - Đ a ch thư ng trú (ho c nơi đóng tr s chính): Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký,... (1) và... (2) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 2,
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ... - Lưu... (1) Cơ quan có th m quy n t m gi . (2) Tên t ch c ho c cá nhân là đ i tư ng thanh tra có ti n, đ v t ho c gi y phép b yêu c u t m gi . Chú ý: Trư ng Đoàn Thanh tra ho c Thanh tra viên có th m quy n ra Quy t đ nh này trong quá trình Thanh tra n u xét th y c n thi t. M US 15 Tên cơ quan ch qu n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan ra quy t đ nh Đ c l p - T do - H nh phúc S / QĐ - TTra ,ngày... tháng... năm 200... QUY T Đ NH C A CHÁNH THANH TRA... V VI C NIÊM PHONG TÀI LI U, KÊ BIÊN TÀI S N C A ...(1) NGƯ I RA QUY T Đ NH Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01/4/1990; Căn c Quy t đ nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...; Căn c biên b n thanh tra ngày... tháng... năm; Xét đ ngh c a Trư ng Đoàn Thanh tra (ho c xét tính ch t, m c đ c a v vi c), QUY T Đ NH: Đi u 1. Niêm phong tài li u (ho c kê biên tài s n) c a: - ... (Tên t ch c ho c cá nhân là đ i tư ng thanh tra có d u hi u vi ph m pháp lu t). - Đ a ch thư ng trú (ho c nơi đóng tr s chính): Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, Trư ng Đoàn Thanh tra và... (1) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. NGƯ I RA QUY T Đ NH (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 2, - ... - Lưu...
Đồng bộ tài khoản