Quyết định số 1410/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1410/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1410/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1410/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ***** S : 1410/QĐ-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 1 QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a B trư ng B Y t (T trình s 728/TTr-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1298/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 09 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 04 cá nhân thu c B Y t (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong đi u hành, ch đ o công tác phòng ch ng HIV/AIDS giai đo n 2001-2005, góp ph n vào s nghi p b o v và nâng cao s c kh e nhân dân. Đi u 2. B trư ng B Y t , Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng và các cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: -B Yt ; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH ĐƯ C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1410/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Nguy n Huy Nga, C c trư ng C c Y t D phòng, nguyên C c trư ng C c Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, B Y t ; 2. Bà Lưu Th Minh Châu, Giám đ c D án Life-Gap, C c Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, B Yt ; 3. Ông Ph m Văn Hi n, Vi n trư ng Vi n Da li u Qu c gia, B Y t ; 4. Ông Nguy n Đ c Hi n, Vi n trư ng Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t đ i, B Y t ./.
Đồng bộ tài khoản