Quyết định số 1418/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
139
lượt xem
11
download

Quyết định số 1418/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1418/2000/QĐ-BYT về việc ban hành thường quy giám sát HIV/AIDS ở Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1418/2000/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1418/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH THƯ NG QUY GIÁM SÁT HIV/AIDS VI T NAM B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; - Căn c Quy t nh s 605/BYT-Q ngày 3/5/1995 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban phòng ch ng AIDS B Y t ; - Căn c Quy t nh s 3431/1998/Q -BYT ngày 7/12/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy nh v t ch c và l l i làm vi c c a Ban phòng ch ng AIDS - B Y t ”; - Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Thư ng quy giám sát HIV/AIDS Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, V trư ng V Y t d phòng, V i u tr , V Pháp ch – B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S y t các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng THƯ NG QUY GIÁM SÁT
 2. HIV/AIDS VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1418/2000/Q -BYT ngày 4 tháng 5 năm 2000 c a B trư ng B Y t ) I. M C TIÊU, PHƯƠNG CÁCH XÉT NGHI M VÀ PHƯƠNG PHÁP THU TH P M U 1. M c tiêu xét nghi m HIV: Xét nghi m HIV g m 4 m c tiêu: 1.1. Giám sát HIV/AIDS. 1.2. An toàn truy n máu. 1.3. ChNn oán nhi m HIV/AIDS. 1.4. Nghiên c u khoa h c. 2. Các phương cách xét nghi m: Các phương cách xét nghi m HIV ph thu c vào m c tiêu xét nghi m: 2.1. Phương cách I (áp d ng cho công tác an toàn truy n máu): M u huy t thanh ư c coi là dương tính v i phương cách I khi m u ó dương tính v i m t trong các th nghi m như: ELISA, SERODIA, hay th nghi m nhanh. Trong truy n máu, m u máu ư c xét nghi m v i phương cách I n u dương tính hay nghi ng u ph i lo i b . 2.2. Phương cách II (áp d ng cho giám sát tr ng i m): M u huy t thanh ư c coi là dương tính v i phương cách II khi m u ó dương tính c 2 l n xét nghi m b ng 2 lo i sinh phNm v i nguyên lý và chuNn b kháng nguyên khác nhau. 2.3. Phương cách III (áp d ng cho chNn oán các trư ng h p nhi m HIV): M u huy t thanh ư c coi là dương tính v i phương cách III khi m u ó dương tính c 3 l n xét nghi m b ng 3 lo i sinh phNm v i nguyên lý và chuNn b kháng nguyên khác nhau. 3. Các phương pháp thu th p m u máu: 3.1. Xét nghi m gi bí m t t nguy n: Thông tin cá nhân và k t qu xét nghi m c a ngư i t nguy n xét nghi m HIV u ph i gi bí m t. 3.2. Xét nghi m d u tên t nguy n: M t cá nhân t nguy n n xét nghi m HIV nhưng không cung c p tên và a ch mà thay b ng m t mã s . Ngư i ó có th bi t k t qu xét nghi m c a mình n u h mu n. 3.3. Xét nghi m d u tên hoàn toàn: M u máu ư c thu th p nhưng không c n bi t tên và a ch , không ai bi t k t qu xét nghi m.
 3. 3.4. Xét nghi m theo quy nh: Các m u máu ph i ư c xét nghi m sàng l c HIV nh m tránh lây lan HIV qua truy n máu, cho hay ghép các cơ quan ph t ng, tinh d ch. 3.5. Xét nghi m b t bu c: M u máu b t bu c ph i xét nghi m HIV mà không quan tâm n ngư i ó có ng ý hay không. II. GIÁM SÁT DNCH T H C HIV/AIDS: 1. nh nghĩa: - Giám sát HIV/AIDS là s thu th p liên t c và có h th ng các y u t v s phân b và chi u hư ng c a nhi m HIV/AIDS nh m cung c p thông tin cho vi c l p k ho ch, d phòng, kh ng ch và ánh giá hi u qu các bi n pháp can thi p. - Giám sát tr ng i m HIV là s thu th p có h th ng và liên t c các s li u v chi u hư ng nhi m HIV trong các nhóm dân chúng có nguy cơ khác nhau (qu n th tr ng i m) m t s nơi ã ư c l a ch n. 2. M c tiêu c a giám sát HIV/AIDS: - Xác nh t l nhi m HIV và phân b nhi m HIV/AIDS trong các nhóm dân chúng. - Theo dõi chi u hư ng t l nhi m HIV theo th i gian. - Xác nh nhóm có nguy cơ nhi m HIV cao ra các bi n pháp can thi p. - Xác nh s thay i các hình thái lây truy n HIV. - D báo tình hình nhi m HIV l p k ho ch phòng ch ng hi u qu . 3. Phương pháp th c hi n giám sát tr ng i m: 3.1. Qu n th tr ng i m, v trí l y m u và c m u tr ng i m: 3.1.1. Nhóm có hành vi nguy cơ lây nhi m HIV cao: C TT Nhóm qu n th V trí l y m u m u - Trung tâm cai nghi n ma tuý. 200 1 Ngư i tiêm chích ma tuý - C ng ng 200 2 Ngư i ho t ng m i dâm - T i m thu gom và phát hi n 400 - B nh vi n, trung tâm, phòng khám b nh B nh nhân m c các b nh 200 da li u. 3 lây truy n qua ư ng tình d c (B nh nhân Hoa li u). 200 - Phòng khám b nh tư nhân.
 4. 3.1.2. Nhóm i di n cho c ng ng: C TT Nhóm qu n th V trí l y m u m u - B nh vi n, khoa s n, nhà h sinh, Trung 1 Ph n mang thai 800 tâm chăm sóc BMTE - KHHG . Thanh niên khám tuy n 2 800 nghĩa v quân s - a i m khám tuy n quân. 3.1.3. Nhóm khác: TT Nhóm qu n th V trí l y m u C m u - B nh vi n, khoa, trung tâm khám và i u 1 B nh nhân lao 400 tr lao. - a i m tuỳ tình hình c th c a m i 2 Nhóm khác 800 aphương. 3.2. Th i gian và phương pháp thu th p m u a. Phương pháp l y m u: - Các nhóm qu n th giám sát tr ng i m u l y m u theo nguyên t c gi bí m t t nguy n. b. Th i gian l y m u: - Hàng năm l y m u m t t, l y c m u quy nh. Th i gian l y m u b t u t tháng 5, k t thúc vào tháng 8 (kéo dài không quá 4 tháng) và tránh l y m u l p l i. - Riêng nhóm thanh niên khám tuy n nghĩa v quân s l y m u vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm. 3.3. Các lưu ý: - K t qu giám sát tr ng i m không nên áp d ng cho m c ích chNn oán các trư ng h p dương tính. - Khi ch n m t v trí tr ng i m nên c nh, không thay i qua các năm. - Không lo i b các m u ã bi t tên ho c ã bi t k t qu xét nghi m trư c ó. Báo cáo k t qu xét nghi m c a t t c nh ng ngư i trong m u ã l a ch n cho dù ngư i ó ã ư c xét nghi m HIV trư c ó và bi t là dương tính. - Tuỳ tình hình c th , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) có th ti n hành giám sát tr ng i m v i c m u l n hơn quy nh.
 5. - Khi báo cáo k t qu c n ghi y m i thông tin (tu i, gi i tính, vùng a dư: thành th , nông thôn,…) theo bi u m u s 5 ính kèm. - S li u sàng l c máu trong công tác an toàn truy n máu cũng ưa vào báo cáo. 3.4. Thu th p m u: Kho ng 1 ml máu ư c l y b ng ư ng tĩnh m ch (ho c 2 ml l y theo ư ng cu ng r n i v i s n ph ) sau ó tách huy t thanh ngay b ng ly tâm hay nghiêng ng máu cho n khi huy t thanh ư c ti t ra. ít nh t là 0,5 ml huy t thanh ư c chuy n sang ng nghi m khác. Trên nhãn c a ng huy t thanh c n ghi mã s trùng v i mã s c a bi u m u l y máu, sau ó huy t thanh ư c b o qu n trong ngăn á c a t l nh nơi l y m u cho n khi t ư c c m u quy nh r i m i làm xét nghi m. III. XÉT NGHI M PHÁT HI N i v i các t nh không th c hi n giám sát tr ng i m v n ti n hành làm xét nghi m phát hi n v i các m c ích sàng l c máu trong truy n máu, phát hi n ngư i nhi m HIV tư v n, chăm sóc và i u tr . Các t nh th c hi n giám sát tr ng i m ti n hành ng th i giám sát tr ng i m và xét nghi m phát hi n. Các quy nh khi th c hi n xét nghi m phát hi n: 1. Ti n hành tư v n trư c và sau xét nghi m. 2. Vi c kh ng nh dương tính v i HIV ph i th c hi n úng phương cách III ư c quy nh trong b n thư ng quy này. 3. Các trư ng h p nghi ng mu n kh ng nh dương tính c n ph i g i lên các phòng xét nghi m c a Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên xét nghi m kh ng nh. 4. Vi c kh ng nh tr dư i 18 tháng tu i b nhi m HIV ph i do phòng xét nghi m chuNn th c qu c gia (Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur H Chí Minh) xác nh. IV. GIÁM SÁT B NH NHÂN AIDS: Tiêu chuNn chNn oán m t b nh nhân AIDS tuân theo hư ng d n chNn oán và i u tr nhi m HIV/AIDS do B Y t ban hành V. T CH C TH C HI N BÁO CÁO 1. T ch c th c hi n Hàng năm theo k ho ch ch tiêu ã ư c th ng nh t gi a Ti u ban Giám sát v i các a phương ư c B Y t thông qua, Trung tâm Y t d phòng các t nh ch u trách nhi m i u ph i, t ch c th c hi n giám sát tr ng i m, xét nghi m phát hi n và giám sát b nh nhân AIDS dư i s ch o c a S y t bao g m các vi c sau:
 6. - L p k ho ch chi ti t trình S y t phê duy t (k ho ch nhân s , v t tư sinh phNm, kinh phí, th i gian). - T ch c h p dư i s ch trì c a S y t , giao ch tiêu cho các cơ quan ph i h p tri n khai. - T ch c t p hu n cho các cán b tr c ti p tham gia chương trình giám sát. - i u ph i, t ch c ki m tra th c hi n. - Báo cáo s li u cho S y t theo h th ng báo cáo s li u dư i ây. 2. H th ng báo cáo s li u: Ban phòng ch ng AIDS S y t các t nh ch u trách nhi m thu th p t ng h p báo cáo v k t qu th c hi n giám sát tr ng i m, xét nghi m phát hi n và b nh nhân AIDS theo sơ h th ng báo cáo s li u HIV/AIDS (xem trang 8 và các bi u m u 1, 2, 3, 4, 5). 3. Phân công vi c nh n báo cáo: 3.1. Ban phòng ch ng AIDS - B Y t nh n báo cáo c a Ban phòng ch ng AIDS 61 t nh, thành ph , các Vi n V sinh d ch t Trung ương, các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t khu v c và các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t . 3.2. Vi n V sinh d ch t Trung ương nh n báo cáo c a Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t khu v c, c a Ban phòng ch ng AIDS S y t 28 t nh mi n B c (B c Giang, B c C n, B c Ninh, Cao B ng, Hà Giang, Hà Nam, Hà N i, Hà Tây, Hà Tĩnh, H i Dương, H i Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình, L ng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Nam nh, Ngh An, Ninh Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái) và các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Trung tâm Y t các ngành óng trên a bàn 28 t nh mi n B c. 3.3. Vi n Pasteur H Chí Minh nh n báo cáo c a Ban phòng ch ng AIDS S y t 19 t nh mi n Nam (An Giang, Bình Dương, Bình Phư c, Bà R a – Vũng T u, B c Liêu, B n Tre, Cà Mau, C n Thơ, ng Nai, ng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Ti n Giang, TP.H Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Lâm ng) và các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Trung tâm Y t các ngành óng trên a bàn 19 t nh mi n Nam. 3.4. Vi n Pasteur Nha Trang nh n báo cáo c a Ban phòng ch ng AIDS S y t 11 t nh mi n Trung (Bình nh, Bình Thu n, à N ng, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Phú Yên, Qu ng Bình, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Qu ng Tr , Th a Thiên – Hu ) và các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Trung tâm Y t các ngành óng trên a bàn 11 t nh mi n Trung. 3.5. Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên nh n báo cáo c a Ban phòng ch ng AIDS S y t 3 t nh Tây Nguyên ( k L k, Gia Lai, Kon Tum) và các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Trung tâm Y t các ngành óng trên a bàn 3 t nh Tây nguyên.
 7. 4. Th i gian báo cáo: 4.1. Xét nghi m phát hi n và báo cáo b nh nhân AIDS: - Các a phương, ơn v (theo quy nh t i m c 3) báo cáo cho Ban phòng ch ng AIDS và các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t vào ngày 20 hàng tháng (bi u m u 1, 2, 3, 4). - Các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t khu v c báo cáo cho Ban AIDS – B Y t và Ti u ban Giám sát vào ngày 25 hàng tháng (bi u m u 1, 2, 3, 4). - Ti u ban Giám sát báo cáo cho Ban phòng ch ng AIDS - B Y t vào ngày 30 hàng tháng. 4.2. Giám sát tr ng i m: - Các a phương th c hi n giám sát tr ng i m báo cáo cho các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t vào 15/9 hàng năm (bi u m u 5). - Các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t khu v c báo cáo cho Ti u ban Giám sát vào 30/9 hàng năm - Ti u ban Giám sát báo cáo cho Ban phòng ch ng AIDS - B Y t vào 15/10 hàng năm. VI. KI M TRA VÀ ÁNH GIÁ 1. Các Vi n Pasteur, Vi n V sinh d ch t có trách nhi m ki m tra, ánh giá ho t ng giám sát c a các a phương 6 tháng m t l n. 2. Ban phòng ch ng AIDS - B Y t , Ti u ban Giám sát ki m tra ánh giá các a phương và ơn v 1 năm m t l n. VII. PH L C Các bi u m u báo cáo ư c ính kèm: 1. Bi u m u 1: Báo cáo k t qu xét nghi m phát hi n nhi m HIV trong tháng 2. Bi u m u 2: Danh sách các trư ng h p nhi m HIV m i phát hi n trong tháng 3. Bi u m u 3: Danh sách b nh nhân AIDS ư c phát hi n trong tháng 4. Bi u m u 4: Danh sách b nh nhân AIDS t vong trong tháng 5. Bi u m u 5: Báo cáo k t qu giám sát tr ng i m năm SƠ H TH NG BÁO CÁO S LI U
 8. (Giám sát tr ng i m, xét nghi m phát hi n, báo cáo các trư ng h p AIDS) ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Bi u m u s : T nh/thành ph : NAM 1 ------- c l p - T do - H nh phúc ------------- C/v s : Kính g i: ........................................................................ BÁO CÁO K T QU XÉT NGHI M PHÁT HI N NHI M HIV Tháng ..........năm........... T ng Nhóm tu i Gi i i s tư ng STT < 13 13 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50>= xét nghi m XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) XN (+) Ngư i tiêm 1 chích ma túy Ngư i ho t 2 ng m i dâm B nh nhân 3 hoa li u Ph n 4 mang thai B nh 5 nhân lao 6 Ngư i cho
 9. máu B nh nhân 7 nghi ng AIDS i tư ng 8 khác (= ghi rõ) T ng c ng Ngày ..........tháng.......... năm............. Th trư ng ơn v Ngư i l p báo cáo (Ký tên và óng d u) ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Bi u m u s : T nh/thành ph : NAM 2 ------- c l p - T do - H nh phúc ------------- C/v s : Kính g i: ...................................................................................... DANH SÁCH CÁC TRƯ NG H P NHI M HIV M I PHÁT HI N TRONG THÁNG Tháng ...........năm................ - S trư ng h p nhi m HIV m i phát hi n trong tháng:........................ - S tích lu các trư ng h p nhi m HIV tính n nay:........................... H tên/ Tu i Ngh i Ngày Ngày Tri u STT a ch Nguy mã s nghi p tư ng XN chNn ch ng Nam N cơ lây HIV oán Lsàng
 10. nhi m (+) AIDS chính Ghi chú: Ch c n ánh s 1,2,3... vào ô tri u ch ng lâm sàng chính Tri u ch ng lâm sàng chính: 1. Sút cân > 10% 4. Tiêu ch y > 1 tháng 7. Viêm n m tưa mi ng 2. S t > 1 tháng 5. Viêm da ng a toàn thân 8. Sưng h ch toàn thân 3. Ho kéo dài > 1 tháng 6. Zona 9. Lo 10. Tri u ch ng khác Ngày ..........tháng.......... năm............. Ngư i l p báo cáo Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Bi u m u s : T nh/thành ph : NAM 4 ------- c l p - T do - H nh phúc ------------- C/v s : Kính g i: ............................................................................. DANH SÁCH B NH NHÂN AIDS T VONG Ư C PHÁT HI N TRONG THÁNG ............ NĂM .................. S b nh nhân AIDS t vong m i phát hi n trong tháng............... Tích lu b nh nhân AIDS t vong tính n nay........................... Tu i Nguy Ngày Ngày Tri u H tên/ Ngh a i XN chNn ch ng STT cơ lây mã s nghi p ch tư ng HIV oán Lsàng Nam N nhi m (+) AIDS chính
 11. Ngày ..........tháng.......... năm............. Ngư i l p báo cáo Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- Kính g i:................................................ BÁO CÁO K T QU GIÁM SÁT TR NG I M NĂM Nhóm tr ng i m: T nh/thành ph : Tên v trí tr ng i m: Tu i a dư K t qu xét nghi m H tên/ mã STT i tư ng s Thành Nông Dương Nam N Âm tính th thôn tính Ngày ..........tháng.......... năm............. Ngư i l p báo cáo Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản