Quyết định số 1418/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1418/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1418/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1418/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1418/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V NGÀY TRUY N TH NG NGÀNH CÔNG THƯƠNG VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; phát huy vai trò, truy n th ng ngành Công thương Vi t Nam v i vi c thành l p B Công Thương l n u tiên vào ngày 14 tháng 5 năm 1951 theo S c L nh s 21-SL c a Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa (nay là C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam); Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. L y ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truy n th ng c a ngành Công Thương Vi t Nam”. i u 2. Vi c t ch c ngày truy n th ng ngành Công Thương Vi t Nam ph i b o m yêu c u ti t ki m, giáo d c truy n th ng và o c cách m ng c a cán b , công ch c ngành; có hình th c bi u dương, khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích xây d ng ngành, gương m u th c hi n ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. Căn c các quy nh hi n hành và n i dung, yêu c u t i i u này, B trư ng B Công Thương hư ng d n t ch c th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng B Công Thương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản