Quyết định số 142/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 142/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2004/QĐ-UB việc ban hành Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 142/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH V QUY HO CH PHÁ TRI N, Đ U TƯ XÂY D NG VÀ QU N LÝ CH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14/1/2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Căn c Quy t nh s 559/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n ch n năm 2010; Căn c Thông tư s 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 c a B Thương m i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban Qu n lý ch ; Thông tư s 07/2003/TT-BKH ngày 11/9/2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n l p các d án quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch ; Thông tư s 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng cho Ban Qu n lý ch , doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch ; Xét ngh c a Giám c S Thương m i t i T trình s 2010/TTr-STM ngày 12/8/2004, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v quy ho ch phát tri n, u tư xây d ng và qu n lý ch trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 3569/Q -UB ngày 16/9/1997 c a UBND Thành ph và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a UBND Thành ph v quy ho ch phát tri n, u tư xây d ng và qu n lý ch trái v i Quy nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Th Quang U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc QUY NNH V QUY HO CH PHÁT TRI N, U TƯ XÂY D NG VÀ QU N LÝ CH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142/2004/Q -UB ngày 9/9/2004 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy t nh này quy nh v quy ho ch phát tri n m ng lư i ch ; u tư xây d ng ch ; ho t ng kinh doanh khai thác và qu n lý ch ; ho t ng kinh doanh mua bán hàng hóa t i ch và phân công trách nhi m qu n lý ch trên a bàn Thành ph Hà N i, áp d ng i v i t ch c và cá nhân tham gia các ho t ng v ch . 2. Các lo i siêu th , trung tâm thương m i không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng M t s t ng trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Ch : ư c t ch c t i m t a i m theo quy ho ch do y ban nhân dân Thành ph phê duy t nh m áp ng các nhu c u mua, bán, trao i hàng hóa, d ch v c a t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh thương m i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch u m i: Là ch ch y u t p trung lư ng hàng hóa l n ch bi n, óng gói, giao d ch mua bán hàng hóa, ti p t c phân ph i t i các ch và các k nh lưu thông khác. 3. i m kinh doanh: Bao g m qu y hàng, s p hàng, ki t, c a hàng ư c b trí c nh trong ch , có di n tích quy chuNn t i thi u là 3m2/ i m.
  3. i u 3. Phân lo i ch Các ch trên a bàn Thành ph ư c chia thành 3 lo i: 1. Ch lo i 1: a. Là ch có trên 400 i m kinh doanh, ư c u tư xây d ng kiên c . b. M t b ng t i thi u c a ch là 5.000 m2. Riêng ch u m i m t b ng t i thi u là 30.000 m2. c. t trung tâm thương m i c a Thành ph , ho c là ch u m i c a ngành hàng, c a khu v c kinh t và ư c t ch c h p thư ng xuyên. d. Có t ch c y các d ch v t i ch : Trông gi xe, b c x p hàng hóa, kho b o qu n hàng hóa, d ch v o lư ng, d ch v ki m tra ch t lư ng hàng hóa, v sinh an toàn th c phNm và các d ch v khác. 2. Ch lo i 2: a. Là ch có t 200 n 400 i m kinh doanh, ư c u tư xây d ng kiên c ho c bán kiên c . b. M t hàng t i thi u c a ch 3.000 m2. c. Có t ch c các d ch v : Trông gi xe, b c x p hàng hóa, kho b o qu n hàng hóa, d ch v o lư ng, d ch v ki m tra ch t lư ng hàng hóa, v sinh an toàn th c phNm. 3. Ch lo i 3: a. Là ch có dư i 200 i m kinh doanh ho c các ch chưa ư c u tư xây d ng kiên c ho c bán kiên c . b. Ch y u ph c v nhu c u mua bán hàng hóa c a nhân dân trong xã, phư ng và a bàn ph c n. Chương 2: QUY HO CH PHÁT TRI N VÀ U TƯ XÂY D NG CH i u 4. Quy ho ch phát tri n ch Quy ho ch phát tri n ch 1. Quy ho ch phát tri n ch trên a bàn Thành ph là quy ho ch chuyên ngành, là m t b ph n c a quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i t ng th i kỳ c a Th ô Hà N i do y ban nhân dân Thành ph phê duy t. 2. Các nguyên t c l p quy ho ch phát tri n ch
  4. a. Quy ho ch phát tri n ch ph i ng b v i quy ho ch phát tri n ngành thương m i, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Thành ph Hà N i và quy ho ch vùng Th ô. b. Quy ho ch phát tri n ch ph i ng b v i quy ho ch dân cư, g n v i a bàn Qu n, Huy n và th ng nh t trên ph m vi toàn Thành ph . c. M ng lư i ch ph i có tính ch t, quy mô khác nhau phù h p v i lư ng hàng hóa lưu thông, nhu c u mua bán t i t ng a bàn, trên toàn Thành ph và nhu c u lưu thông hàng hóa trong khu v c. d. Xây d ng và b trí h p lý các ch , c bi t là ch u m i nông s n, th c phNm, ch chuyên doanh, ch tr i, ch êm, ch du l ch; chú trong ch nông thôn các Huy n, Xã. i u 5: u tư xây d ng m i, s a ch a, c i t o ch 1. Ngu n v n u tư xây d ng m i, s a ch a, c i t o ch bao g m: Ngân sách Trung ương h tr , ngân sách Thành ph và v n c a t ch c, cá nhân, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . 2. Thành ph khuy n khích các t ch c, cá nhân và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trong nư c, nư c ngoài u tư xây d ng m i, s a ch a, c i t o các lo i ch trên a bàn Thành ph . 3. Ch u tư xây d ng ch thu c các thành ph n kinh t ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư c a Chính ph và các ưu ãi c a Thành ph Hà N i theo quy nh hi n hành. 4. T t c các d án u tư xây d ng m i ho c s a ch a, c i t o ch ph i th c hi n theo úng quy ho ch ã ư c phê duy t. i u 6: L p d án quy ho ch và u tư xây d ng ch Vi c l p các d án quy ho ch và y tư xây d ng ch th c hi n theo úng hư ng d n t i Thông tư s 07/2003/TT-BKH ngày 11/9/2003 c a B K ho ch và u tư. Chương 3: KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH i u 7: Kinh doanh khai thác và qu n lý ch 1. n năm 2010, các ch trên a bàn Thành ph do Ban Qu n lý ch qu n lý ph i có b máy qu n lý ch phù h p theo mô hình doanh nghi p ho c h p tác xã kinh doanh và qu n lý ch . 2. Ch do Nhà nư c u tư xây d ng m i s ư c giao ho c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch theo quy nh c a pháp lu t. Các ch u m i, và các ch có v trí tr ng i m v kinh t c a qu n, trung tâm
  5. huy n l , UBND Thành ph s xem xét giao doanh nghi p Nhà nư c qu n lý ho c thành l p công ty c ph n trong ó V n Nhà nư c chi m c ph n chi ph i u tư, kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 3. Trư ng h p ch ư c xây d ng b ng v n góp c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có h tr c a Nhà nư c, UBND Thành ph s căn c vào v trí tr ng i m v kinh t c a ch trên a bàn qu n, huy n và căn c vào t l v n góp c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p quy t nh vi c thành l p công ty c ph n Nhà nư c n m c ph n chi ph i hay không c n n m c ph n chi ph i ho c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p, h p tác xã kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 4. T ch c, cá nhân, doanh nghi p u tư xây d ng ch ư c quy n t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch dư i hình th c doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 8: Ban Qu n lý ch 1. Ban Qu n lý ch là ơn v s nghi p có thu, t trang tr i các chi phí ho t ng; có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và có tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c; 2. Vi c thành l p, gi i th và quy nh ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý ch lo i 1 do UBND Thành ph quy t nh. Vi c thành l p, gi i th và quy nh ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý ch lo i 2 và lo i 3 do UBND qu n, huy n quy t nh. Vi c quy nh ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý ch ph i căn c các quy nh c a Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14/1/2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch và Thông tư 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 c a B Thương m i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban Qu n lý ch . 3. M t Ban Qu n lý ch có th qu n lý m t ch ho c nhi u ch theo quy t nh c a y ban nhân dân c p có thNm quy n. i u 9. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch 1. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch bao g m: Doanh nghi p Nhà nư c, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p tư nhân, công ty liên doanh v i nư c ngoài, h p tác xã ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a ch . 3. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch xây d ng và trình UBND Thành ph ( i v i các ch lo i 1) ho c y ban nhân dân Qu n, Huy n ( i v i các ch lo i 2 và lo i 3) phê duy t: a. N i quy ch (căn c N i quy m u do y ban nhân dân Thành ph ban hành);
  6. b. Phương án b trí, s p x p ngành hàng kinh doanh, i m kinh doanh t i ch m b o các yêu c u v an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, văn minh thương m i, phòng ch ng cháy n ..; c. Phương án u th u s d ng i m kinh doanh t i ch trong trư ng h p t ch c u th u; d. Phương án t ch c bãi xe (n u có). 4. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch có trách nhi m ký h p ng v i t ch c, cá nhân s d ng ho c thuê i m kinh doanh trong ch theo phương án ã ư c phê duy t; t ch c qu n lý ho t ng c a ch ; ph bi n các quy nh c a pháp lu t và nghĩa v i v i Nhà nư c c a thương nhân kinh doanh t i ch ; ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c hư ng d n, ki m tra, x lý các vi ph m theo thNm quy n. 5. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch có nghĩa v tuân th các quy nh c a các Lu t thu và các quy nh khác có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p. 6. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch có trách nhi m t ng h p tình hình ho t ng kinh doanh c a ch và nh kỳ báo cáo S Thương m i ho c báo cáo t xu t theo yêu c u. i u 10. T ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i ch 1. T ch c, cá nhân có th ư c thuê ho c ư c giao s d ng i m kinh doanh t i ch trong trư ng h p có h p ng v n u tư xây d ng ch ho c thuê i m kinh doanh theo quy nh c a Ban Qu n lý ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 2. T ch c, cá nhân có th ư c thuê ho c s d ng m t ho c nhi u i m kinh doanh căn c h p ng ký k t gi a t ch c, cá nhân v i Ban Qu n lý ch ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch . T ch c, cá nhân có quy n sang như ng i m kinh doanh n u ư c s ng ý c a Ban Qu n lý ch ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch làm th t c sang như ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân kinh doanh t i ch ph i th c hi n theo phương án b trí, s p x p ngành hàng c a ch và ph i ch p hành N i quy ch . 4. T ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i ch có nghĩa v ch p hành y Lu t thu , các kho n thu, các lo i phí theo quy nh. 5. Các hành vi, vi ph m pháp lu t t i ch và vi ph m N i quy ch ư c x lý theo các quy nh hi n hành. i u 11. Các kho n thu, chi t ho t ng c a ch
  7. Các kho n thu t ho t ng ch và vi c qu n lý, s d ng các kho n thu, chi ch th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 c a B Tài chính và các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Chương 4: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ CH VÀ T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a S Thương m i 1. Ch trì, ph i h p v i S Quy ho ch – Ki n trúc, S K ho ch và u tư, các S Ngành liên quan và UBND Qu n, Huy n nghiên c u l p quy ho ch, k ho ch ho c i u ch nh, b sung phát tri n m ng lư i ch phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph , khu v c, áp ng nhu c u s n xu t, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng c a nhân dân, trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t. 2. T ch c qu n lý quy ho ch ch theo thNm quy n. L p k ho ch xóa b các t i m buôn bán không theo quy ho ch trình UBND Thành ph xem xét, ch o. 3. Ph i h p v i S N i v , y ban nhân dân các Qu n, Huy n t ch c i u tra và phân lo i t t c các ch theo quy nh t i i u 3 Quy nh này. 4. Xây d ng N i quy m u v ch theo hư ng d n c a B Thương m i, thNm nh N i quy ch , phương án b trí s p x p ngành hàng kinh doanh, i m kinh doanh ch lo i 1, trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t. 5. Ph i h p v i S N i v l p phương án và k ho ch t ch c th c hi n vi c chuy n giao t t c các ch sang mô hình doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch trong th i h n theo quy nh t i Kho n 1 i u 7 Quy nh này, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 6. Ph i h p v i S N i v và y ban nhân dân các Qu n, Huy n quy t nh thành l p, gi i th Ban Qu n lý ch lo i 1, lo i 2, lo i 3 theo phân c p ư c quy nh t i i u 8, kho n 2. 7. Tham gia H i ng tư v n xét duy t lu n ch ng kinh t , k thu t các d án u tư xây d ng m i, s a ch a, c i t o các ch . 8. Hư ng d n và ki m tra các Ban Qu n lý ch , các doanh nghi p trong h at ng u tư, kinh doanh khai thác và qu n lý ch th c hi n úng các quy nh pháp lu t. 9. Theo dõi, t ng h p và ánh giá k t qu ho t ng c a ch ; sơ k t, t ng k t r t kinh nghi m v quy ho ch và k ho ch phát tri n ch , v công tác t ch c và qu n lý ch ; b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b nhân viên làm công tác qu n lý ch . i u 13. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư 1. Trình UBND Thành ph ch p thu n ch trương tri n khai các d án u tư xây d ng ch .
  8. 2. Ph i h p v i S Thương m i, S Quy ho ch – Ki n trúc, các S , Ngành liên quan và UBND các Qu n, Huy n nghiên c u xây d ng quy ho ch i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n m ng lư i ch trên a bàn Thành ph . Hư ng d n y ban nhân dân Qu n, Huy n, các ch u tư th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng ch . 3. Ch trì H i ng tư v n thNm nh các d án u tư xây d ng, c i t o ch thu c thNm quy n; trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t ho c xem xét phê duy t d án theo y quy n. 4. Ch trì, ph i h p S Tài chính, S Thương m i xem xét b trí k ho ch v n u tư xây d ng, h tr v n u tư xây d ng m i, xây d ng l i ch ; trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 5. Ch trì, ph i h p v i các S Tài chính, Thương m i xây d ng cơ ch u tư ngu n v n Nhà nư c trong xây d ng, c i t o ch ; trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t. i u 14. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Ch trì, ph i h p v i UBND Qu n, Huy n hư ng d n các Ban Qu n lý ch , doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch th c hi n công tác qu n ký tài chính theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Ch trì, ph i h p v i S Thương m i, S K ho ch và u tư trình UBND Thành ph ban hành Quy ch và hư ng d n th c hi n Quy ch giao, u th u doanh nghi p kinh doanh khai thác, qu n lý ch . 3. Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Thương m i xem xét b trí k ho ch v n ho c h tr v n u tư s a ch a, c i t i ch b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t xây d ng cơ b n. i u 15. Trách nhi m c a S N i v 1. Ban hành văn b n hư ng d n v t ch c b máy và biên ch c a Ban Qu n lý ch , ch , chính sách i v i cán b , công nhân viên làm vi c t i các Ban Qu n lý ch theo phân c p. 2. Ch trì, ph i h p v i S Thương m i trình UBND Thành ph quy t nh thành l p, gi i th Ban Qu n lý ch lo i 1; ph i h p v i S Thương m i hư ng d n UBND các Qu n, Huy n trong vi c thành l p, gi i th Ban Qu n lý ch lo i 2, lo i 3. 3. Th c hi n các chính sách, ch i v i nh ng cán b thu c biên ch Nhà nư c Ban Qu n lý ch khi chuy n giao sang doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch . i u 16. Trách nhi m c a UBND Quy n, Huy n - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i Ban Qu n lý ho c các doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch trên a bàn theo phân c p.
  9. - L p k ho ch ng n h n, dài h n các d án u tư xây d ng, c i t o ch theo quy ho ch c a Thành ph . - Ch o và qu n lý ho t ng c a các ch trên a bànm m b o th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a Thành ph v kinh doanh thương m i – d ch v , thu chi tài chính, văn minh ô th , tr t t an toàn xã h i, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, phòng ch ng cháy n và các quy nh khác. - Quy t nh thành l p, gi i th , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a Ban Qu n lý ch lo i 2, lo i 3. - Phê duy t N i quy ch lo i 2, lo i 3. - X lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t liên quan n ho t ng c a ch . - nh kỳ sơ k t, t ng k t, ánh giá các ho t ng c a ch trên a bàn; xu t, ki n ngh v i UBND Thành ph nh ng gi i pháp trong vi c t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch . i u 17. Trách nhi m c a y ban nhân dân Phư ng, Xã, Th tr n. 1. Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a Thành ph , Qu n, Huy n ki m tra, x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t t i các ch trên a bàn. 2. Qu n lý các ch lo i 3 khi ư c y ban nhân dân Qu n, Huy n phân c p. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 18. S Thương m i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các S , Ngành liên quan, y ban nhân dân các Qu n, Huy n tri n khai th c hi n quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c k p th i báo cáo y ban nhân dan Thành ph xem xét, i u ch nh.
Đồng bộ tài khoản