Quyết định số 142-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 142-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142-BYT/QĐ về bản quy định quyền hạn, nhiệm vụ cho cơ quan y tế các cấp và cán bộ chuyên trách kiểm tra về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh ăn uống công cộng do Bộ Y Tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142-BYT/QĐ

  1. B YT VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142-BYT/Q Hà N i, ngày 06 tháng 04 năm 1974 QUY T NNH BAN HÀNH B N QUY NNH QUY N H N, NHI M V CHO CƠ QUAN Y T CÁC C P VÀ CÁN B CHUYÊN TRÁCH KI M TRA V V SINH TH C PH M VÀ V SINH ĂN U NG CÔNG C NG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 194-CP ngày 31-12-1964 c a H i ng Chính ph ban hành i u l gi gìn v sinh, b o v s c kh e, Căn c Thông tư s 29-BYT-TT ngày 21-10-1971 c a B Y t hư ng d n c th vi c thi hành i u l v gi gìn v sinh, Căn c vào Quy t nh s 252-NT/LB ngày 09-5-1964 c a liên B N i thương – Y t ban hành i u l v sinh ăn u ng công c ng, Căn c Quy t nh s 322-YT/LB ngày 09-6-1971 c a liên B Y t - N i thương ban hành i u l v sinh th c ph m, Theo ngh c a ông V trư ng V v sinh phòng d ch, QUY T NNH: i u 1. – Nay ban hành ban quy nh quy n và nhi m v cho cơ quan y t các c p và cán b chuyên trách ki m tra v v sinh th c phNm và v sinh ăn u ng i v i các cơ s ăn u ng công c ng, các nhà ăn t p th , các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và bánh k o. i u 2. – Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các Quy t nh trư c ây n u trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. – Các ông V trư ng V v sinh phòng d ch. Vi n trư ng Vi n v sinh d ch t h c, các S , Ty y t , các Tr m v sinh phòng d ch có nhi m v thi hành Quy t nh này. QUY N B TRƯ NG B YT Vũ Văn C n
  2. QUY NNH QUY N H N CHO CƠ QUA Y T CÁC C P VÀ CÁN B CHUYÊN TRÁCH KI M TRA V V SINH TH C PH M, V SINH ĂN U NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142-BYT/Q ngày 06-4-1974) Chương 1: QUY N H N VÀ NHI M V C A CÁC B CHUYÊN TRÁCH i u 1. – Các tr m v sinh phòng d ch thành, t nh, th xã u ph i có bác sĩ chuyên trách theo dõi v vi c v sinh th c phNm và v sinh ăn u ng. Các tr m v sinh phòng d ch, khu ph , huy n xã, n u không có bác sĩ m nhi m, nh t thi t ph i có y sĩ chuyên trách v sinh th c phNm và v sinh ăn u ng. i u 2. – Các bác sĩ chuyên trách v v sinh th c phNm c a B Y t , Vi n v sinh d ch t sinh h c, C c ăn u ng B N i thương có trách nhi m i v i t t c các cơ s v sinh th c phNm và ăn u ng công c ng trong nư c. i u 3. – Cán b chuyên trách v v sinh th c phNm c a các tr m v sinh phòng d ch t nh, thành có trách nhi m i v i các cơ s th c phNm và ăn u ng trong ph m vi thành ph , t nh, th xã, cán b c trách khu ph ho c khu v c nào có trách nhi m i v i các cơ s ăn u ng, s n xu t, ch bi n, phân ph i th c phNm trong a phương do mình ph trách. i u 4. – Cán b v sinh th c phNm c a phòng y t huy n có trách nhi m i v i các cơ s th c phNm và ăn u ng công c ng thu c huy n qu n lý. i u 5. – Cán b v sinh th c phNm c a ban y t xã có trách nhi m i v i các cơ s th c phNm và ăn u ng công c ng thu c xã qu n lý. Các cán b này ph i là nh ng cán b ã ư c theo h c các l p v v sinh th c phNm. i u 6. – Các cán b y t khi làm công tác ki m tra v sinh th c phNm ph i có gi y gi i thi u chuyên trách ki m tra v sinh th c phNm do y ban hành chính a phương mình c p ho c gi y y nhi m do cơ quan y t mà mình tr c thu c c p. Gi y giói thi u chuyên trách ki m tra so y ban hành chính thành ph , t nh c p cho cán b các c p (bác sĩ chuyên trách v v sinh th c phNm và ăn u ng) c a tr m v sinh phòng d ch thành ph và t nh, th xã. i u 7. – Ngoài s cán b ư c c p gi y gi i thi u chuyên trách ki m tra v sinh th c phNm và ăn u ng, các cán b khác không chuyên v v sinh th c phNm n u mu n ư c tham gia ki m tra ph i có gi y gi i thi u khác do s , ty y t ho c tr m v sinh phòng d ch a phương c p; gi y này ch có giá tr trong t ng t ki m tra ng n ngày. Chương 2: QUY N H N CÁC CƠ QUAN Ư C L Y M U KI M NGHI M
  3. i u 8. – Phòng ki m nghi m th c phNm c a Vi n v sinh d ch t h c và phòng ki m nghi m th c phNm c a các tr m v sinh phòng d ch thành ph , t nh ư c quy n l y m u ki m nghi m v v sinh th c phNm. - Cơ quan y t khu, huy n, xã có quy n l y m u và g i lên các phòng ki m nghi m c p trên khi c n thi t. i u 9. – Sau khi có k t qu ki m nghi m g i v các cơ qua ch qu n, n u có trư ng h p khi u n i v n i dung, phương pháp, k t qu ki m nghi m thì cán b ki m tra l y m u ki m nghi m l i ho c g i phi u ki m nghi m lên c p trên m t c p ki m tra l i. i u 10. – Khi m u hàng ã quá rõ ràng v m t phNm ch t không t t, cán b ki m tra v v sinh th c phNm có th Quy t nh h y b ho c x lý và ch l y m u ki m nghi m khi cơ s th c phNm hay cơ s ăn u ng không th a nh n th c t là th c phNm h ng. Chương 3: TH T C VÀ PHƯƠNG PHÁP L Y M U KI M NGHI M TH C PH M i u 11. – M u s l y m i lô hàng ng nh t g m có s n phNm cùng m t tên g i, cùng m t lo i phNm ch t và kh i lư ng ng trong bao bì cùng m t ki u, m t kích thư c, s n xu t cùng m t ngày theo m t quy trình s n xu t cùng m t cơ s ư c giao nh n, ki m tra cùng m t lúc, th i gian và i u ki n b o qu n gi ng nhau. i u 12. – M u l y ư c ph i ng nh t và i di n m i góc, m i chi u sau và trên m t s ơn v càng l n càng t t. Lư ng l y ph i có th chia làm hai ph n, m t ph n g i n phòng ki m nghi m, m t ph n gi l i cho cơ s th c phNm là i ch ng. i u 13. – S lư ng c n thi t cho ki m nghi m bao g m cho ph n lưu m u i ch ng phòng ki m nghi m cho m i lo i th c phNm như sau: - Th t s ng l y 400g (200g cho ki m nghi m vi sinh v t, 200g cho ki m nghi m hóa h c) - Th t ã ch bi n, batê, l p xư ng v.v… l y 1 ph n 100, t 100 n 300g - Cá, ch n m i lô t 3 ph n 100 n 5 ph n 100, ho c m i lô t 3 n 5 con t i thi u l y 500g. -M ng v t (m ăn) .................................................. l y 300g - Ngũ c c........................................................................ l y 300g - B t ngũ c c.................................................................. l y 1000g - Bánh mỳ trên 200g...................................................... l y 1 cái - Gia v ( t, h t tiêu, mì chính)...................................... l y 50g
  4. - Mu i............................................................................. l y 200g - D m............................................................................... l y 200ml - Tr ng 50g/qu .............................................................. l y 3 n 5 qu - Mỳ, mi n...................................................................... l y 500g - S a tươi, t i thi u........................................................ l y 250g - S a h p, s a b t (h p)................................................. l y 1 n3h p - S a b t (túi)................................................................. l y 1 n 3 túi - h p xí nghi p s n xu t........................................ l y 0.5 n 1 ph n 1000 có th l y t i thi u 10 h p (5 ki m nghi m vi sinh v t, 5 cho ki m nghi m hóa h c). - h p nơi phân ph i............................................... l y 8 h p (4 cho ki m nghi m vi sinh v t, 4 cho ki m nghi m hóa h c) - N u có nh ng h p trên 1kg thì l y 1 – 3kg - Nư c hoa xí nghi p.................................................. l y 0.5 – 1 ph n 1000 - Nư c hoa c a hàng tiêu th : dư i 250 hòm (1 hòm x 12 chai).................................. l y 5 – 7 chai trên 250 hòm.................................................................. l y 10 chai - Rư u............................................................................. l y 1 lít - Bia................................................................................. l y 2 lít - Kem, nư c á............................................................... l y 1 lít ho c 1kg - ư ng, m t, k o........................................................... l y 250g - Chè................................................................................ l y 50g - Càphê, sôcôla, cacao................................................... l y 50g - Rau, qu , n m............................................................... l y 500g - v t b ng cao su, nh a t ng h p dùng bao gói th c phNm l y 250g Nh ng lo i th c phNm không có ghi trong b ng này thì so sánh n u gi ng nhau v tính ch t s l y tương ương v i các lo i th c phNm ghi trên i u 14. – Giá tr v ti n c a m u nh ng th c phNm do cơ s có th c phNm ch u
  5. i u 15. – Trư ng h p cơ s yêu c u cơ quan y t ki m nghi m m t hàng thì cơ s ó ph i thanh toán phí hóa ch t. i u 16. – Khi l y m u ph i l p biên b n, ghi rõ: - Tên… ch c v … cơ quan… (c a ngư i i l y m u), - Tên cơ s , a ch cơ s có m u, - Tình hình v sinh sơ b c a cơ s , - Các m t hàng và s lư ng t ng lo i ã ư c l y m u (theo i u 13 chương III), - Nh ng ngư i ch ng ki n vi c l y m u, - Ch ký c a ngư i l y m u và i bi u c a cơ s có hàng l y m u ki m nghi m. Biên b n làm thành 3 b n: - 1 giao cho ngư i qu n lý cơ s th c phNm, - 1 giao cho cơ qua l y m u, - 1 g i kèm theo m u th c phNm n phòng ki m nghi m. M U GI Y CH NG NH N UBHC............... VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA c l p – T do – H nh phúc S : .................... Text Box: nh 3x4 GI Y CH NG NH N u c quy n ki m tra v v sinh th c ph m, ăn u ng C p cho ông, bà................................ là............................................ thu c cơ quan ư c quy n ki m tra thư ng xuyên, l p biên b n và ki n ngh nh ng bi n pháp x lý v m t v sinh các cơ s , ch bi n, óng gói, d tr , chuyên ch , phân ph i các lo i lương th c, th c phNm, các c a hàng ăn u ng qu c doanh, h p tác xã và tư nhân trong ph m vi.
  6. Nh ng cơ s ư c ki m tra có trách nhi m t o môi i u ki n giúp ông, bà …………………….làm tròn nhi m v . Ch ký ngư i ư c Ngày tháng năm c p gi y Ch t ch UBHC:.................................. Ghi chú: Nghiêm c m s d ng gi y này vào l i ích cá nhân. Khi thay i nhi m v , ngư i ư c c p gi y ph i n p l i gi y ch ng nh n này cho cơ quan c p gi y. Gi y ch ng nh n này s in theo ki u ch ng minh thư có nh dán và có d u n i c a y ban hành chính a phương. Chương 4: X LÝ I V I TH C PH M VÀ CƠ S CH BI N TH C PH M i u 17. – Các th c phNm ph i m b o các yêu c u sau ây: 1. Không có các lo i vi trùng gây b nh và c t c a chúng; 2. Không có các t p ch t bình thư ng (s n, cát, v.v …) quá m c quy nh cho t ng lo i th c phNm; 3. Không có các lo i ký sinh trùng ng v t (dòi, b , m t, sâu) ho c ký sinh trùng th c v t (n m, m c); 4. Không có c t c m dùng trong th c phNm và hóa ch t dùng li u c. Ví d : phNm màu không ư c dùng phNm nhu m cho vào th c phNm; 5. Không ôi thiu; 6. Không có xác ch t c a các lo i côn trùng (gián, ru i, nh ng) và xác ng v t (chu t, v.v…). i u 18. – Sau khi có k t qu ki m nghi m, n u xác nh không m b o tiêu chuNn phNm ch t th c phNm thì ph i ti n hành x lý. i u 19. – Hình th c x lý: 1. Ch bi n l i s cho tiêu th , ví d : n u chín l i, un sôi, ninh nh , v.v… tùy theo các lo i th c phNm; 2. Dùng làm th c ăn cho súc v t; 3. Dùng làm nguyên li u cho k ngh khác ngoài k ngh th c phNm;
  7. 4. Phá h y, chôn sau khi ã làm bi n ch t b ng cách cho vôi b t và thu c sát trùng vào. i u 20. – Khi ti n hành x lý ph i có m t c a i di n cơ quan y t và i di n c a chính quy n ho c công an a phương và i di n c a cơ s có th c phNm b x lý. i u 21. – Sau khi x lý xong ph i l p biên b n thành 3 b n: - 1 b n lưu cơ s th c phNm, - 1 b n do Tr m v sinh phòng d ch a phương gi , - 1 b n do chính quy n a phương ho c công an a phương gi . Các i di n c các cơ quan có m t cùng ký tên vào các biên b n. i u 22. – Nh ng hình th c và bi n pháp x lý th c phNm còn nghi không tiêu chuNn phNm ch t do tr m v sinh phòng d ch ngh lên s , ty y t a phương Quy t nh. Lo i th c phNm này t m th i ình ch tiêu th ch xét nghi m. ngh x lý c a cơ quan y t ph i có kèm theo k t lu n c a vi c i u tra th c t , ho c k t qu phân tích c a phòng ki m nghi m ó gi i thích rõ ràng. i u 23. – Trư ng h p có khi u n i thì ph i xin cơ quan y t trên m t c p có ý ki n Quy t nh. i u 24. – k t lu n c a Vi n v sinh d ch t h c ư c B Y t thông qua là k t lu n cu i cùng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 25. – i v i các cơ s ăn u ng công c ng và s n xu t ch bi n th c phNm, các cán b , công nhân, viên ch c, các cá nhân buôn bán th c phNm n u vi ph m i u 11 chương IV trong i u l gi gìn v sinh s c kh e c a H i ng Chính ph ban hành ngày 31-12-1964, tiêu th các th c ăn ôi h ng, s d ng nh ng ch t c m không cho vào th c phNm, ho c tình tr ng v sinh các cơ s ăn u ng, s n xu t, ch bi n th c phNm quá kém thì tr m v sinh phòng d ch các t nh, thành, c p tương ương, sau khi ã ki m tra và có k t lu n, tùy theo m c vi ph m lu t l s ngh hình th c k lu t. Các hình th c k lu t g m có: 1. Phê bình, c nh cáo, 2. T ch thu th c phNm tiêu h y, 3. Ph t vi c nh,
  8. 4. óng c a t m th i ch n ch nh tình tr ng v sinh, ho c óng c a h n, 5. i v i cá nhân vi ph m lu t l có th cho chuy n công tác ho c cho thôi vi c, ho c b truy t trư c tòa án. i u 26. – Th trư ng các cơ quan y t , các cán b tr c ti p ki m tra ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v nh ng k t lu n, bi n pháp x lý c a mình i v i các cơ s th c phNm. i u 27. – Các cán b ư c y quy n làm công tác ki m tra v sinh th c phNm và v sinh ăn u ng công c ng ph i gi bí m t nh ng s li u, tình hình kho tàng v.v.. do cơ s ăn u ng cung c p. i u 28. – Các cán b y t : y bác sĩ ư c phân công chuyên trách ki m tra v sinh th c phNm ph i quán tri t nhi m v và quy n h n c a mình, ph i liêm khi t, chí công vô tư. Trong khi ki m tra ph i có thái úng n, t o m i i u ki n hư ng d n, giúp các cơ s ư c ki m tra th c hi n t t v n v v sinh theo các văn b n c a Nhà nư c ã ban hành. Nghiêm c m các cán b ư c quy n ki m tra l i d ng quy n h n và nhi m v ph c v l i ích cá nhân; n u vi ph m các i u trên s b nghiêm tr theo lu t pháp hi n hành. i u 29. – Nh ng cơ quan, ơn v nào không k vì lý do nào ó gây khó khăn cho các cán b i ki m tra v sinh th c phNm và v sinh ăn u ng công c ng trong lúc thi hành nhi m v thì ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v vi c làm c a mình. y ban hành chính a phương s căn c vào ngh c a cơ s y t , tùy theo m c c a s vi c, thi hành các hình th c k lu t thích áng t phê bình, c nh cáo n ưa ra tòa án truy t theo lu t l hi n hành.
Đồng bộ tài khoản