Quyết định số 142-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 142-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142-H BT Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 142-H BT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1985 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S PHƯ NG C A THÀNH PH NAM NNH THU C T NH HÀ NAM NINH H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Căn c Quy t nh s 64H BT ngày 12-9-1981 v vi c i u ch nh a gi i hành chính i v i nh ng huy n, xã có a gi i chưa h p lý; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh và Ban t ch c c a Chính ph QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s phư ng c a thành ph Nam nh thu c t nh Hà Nam Ninh như sau: 1. Tách 4 t dân ph (g m 490 nhân khNu) c a phư ng Tr n ăng Ninh sáp nh p vào phư ng Trư ng Thi; chia phư ng Trư ng Thi thành hai phư ng l y tên là phư ng Trư ng Thi và phư ng Văn Mi u. a) Phư ng Trư ng Thi có 63 t dân ph (g m 7935 nhân khNu). a gi i phư ng Trư ng Thi phía ông giáp ư ng s t i th xã Ninh Bình, phư ng C a B c và phư ng Tr n ăng Ninh; phía tây giáp ư ng s t i Hà N i và xã M Xá; phía nam giáp ư ng s 12 i V B n và phư ng Văn Mi u; phía b c giáp xã L c Hoà. b) Phư ng Văn Mi u có 76 t dân ph (g m 9693 nhân khNu). a gi i phư ng Văn Mi u phía ông giáp ê bao Năng Tĩnh; phía tây giáp xã L c An; phía nam giáp phư ng Năng Tĩnh; phía b c giáp ư ng s 12 và phư ng Trư ng Thi. 2. Tách 14 t dân ph (g m 3015 nhân khNu) c a phư ng Tr n Hưng o, 8 t dân ph (g m 1200 nhân khNu) c a phư ng Tr n ăng Ninh sáp nh p vào phư ng Năng Tĩnh; chia phư ng Năng Tĩnh thành hai phư ng l y tên là phư ng Năng Tĩnh và phư ng Ngô Quy n.
  2. a) Phư ng Năng Tĩnh có 60 t dân ph (g m 11504 nhân khNu). a gi i phư ng Năng Tĩnh phía ông giáp phư ng Ngô Quy n; phía tây giáp xã L c An; phía nam giáp sông ào; phía b c giáp ư ng Tr n Phú i ngã 6 Năng Tĩnh và phư ng Tr n ăng Ninh. b) Phư ng Ngô Quy n có 44 t dân ph (g m 8442 nhân khNu). a gi i phư ng Ngô Quy n phía ông giáp phư ng Nguy n Du và phư ng Phan ình Phùng; phía tây giáp phư ng Năng Tĩnh và phư ng Tr n ăng Ninh; phía nam giáp sông ào và phư ng Năng Tĩnh; phía b c giáp ư ng Tr n Qu c To n. 3. Tách 5 t dân ph (g m 981 nhân khNu) c a phư ng Trân ăng Ninh, 5 t dân ph (g m 1057 nhân khNu) c a phư ng Quang Trung, 1 t dân ph (g m 233 nhân khNu) c a phư ng Tr n Hưng o, 4 t dân ph (g m 537 nhân khNu) c a phư ng Nguy n Du sáp nh p vào phư ng C a B c; chia phư ng C a B c thành hai phư ng l y tên là phư ng C a B c và phư ng Bà Tri u. a) Phư ng C a B c có 68 t dân ph (g m 14840 nhân khNu). a gi i phư ng C a B c phía ông giáp phư ng Bà Tri u; phía tây giáp phư ng Trư ng Thi và xã L c Hoà; phía nam giáp phư ng Tr n ăng Ninh và ư ng Tr n Hưng o; phía b c giáp xã L c Vư ng. b) Phư ng Bà Tri u có 41 t dân ph (g m 9657 nhân khNu). a gi i phư ng Bà Tri u phía ông giáp ư ng Hoàng Văn Th , phư ng Quang Trung và phư ng Nguy n Du; phía tây giáp ư ng Thành Trung, Hà Huy T p và phư ng C a B c; phía nam giáp ư ng Tr n Qu c To n và phư ng Tr n Hưng o; phía b c giáp xã L c Vư ng. Sau khi i u ch nh, phư ng Tr n ăng Ninh còn 53 t dân ph (g m 10889 nhân khNu). a gi i phư ng Tr n ăng Ninh phía ông giáp phư ng Bà Tri u và phư ng Ngô Quy n; phía tây giáp ư ng Trư ng Thi; phía nam giáp phư ng Năng Tĩnh; phía b c giáp phư ng C a B c. Sau khi i u ch nh phư ng Quang Trung còn 75 t dân ph (g m 14388 nhân khNu). a gi i phư ng Quang Trung phía ông giáp phư ng V Hoàng và xã L c H ; phía tây giáp phư ng Bà Tri u và và xã L c Vư ng; phía nam giáp phư ng Bà Tri u và phư ng Nguy n Du; phía b c giáp xã L c Vư ng và xã L c Hoà. 4. Tách c a phư ng Nguy n Du 4 t dân ph (g m 537 nhân khNu) sáp nh p vào phư ng Tr n Hưng o, 4 t dân ph (g m 433 nhân khNu) sáp nh p vào phư ng Phan ình Phùng. Sau khi i u ch nh phư ng Nguy n Du còn 49 t dân ph (g m 12035 nhân khNu).
  3. a gi i phư ng Nguy n Du phía ông giáp phư ng V Hoàng và phư ng Phan ình Phùng; phía tây giáp phư ng Tr n Hưng o và phư ng Bà Tri u; phía nam giáp phư ng Phan ình Phùng; phía b c giáp phư ng Quang Trung và phư ng V Hoàng. 5. Tách c a phư ng Phan ình Phùng 7 t dân ph (g m 1542 nhân khNu) sáp nh p vào phư ng Tr n Hưng o, 26 t dân ph (g m 4436 nhân khNu) sáp nh p vào phư ng V Xuyên. Sau khi i u ch nh, phư ng Phan ình Phùng còn 50 t dân ph (g m 11006 nhân khNu). a gi i phư ng Phan ình Phùng phía ông giáp phư ng V Hoàng; phía tây giáp phư ng Tr n Hưng o; phía nam giáp sông ào; phía b c giáp phư ng Nguy n Du. Sau khi i u ch nh, phư ng Tr n Hưng o còn 63 t dân ph (g m 14773 nhân khNu). a gi i phư ng Tr n Hưng o phía ông giáp phư ng Phan ình Phùng và phư ng Ngô Quy n; phía tây giáp phư ng Ngô Quy n; phía nam giáp phư ng Ngô quy n và sông ào; phía b c giáp phư ng Bà Tri u và phư ng C a B c. 6. Chia phư ng V Xuyên thành hai phư ng m i l y tên là phư ng V Xuyên và phư ng V Hoàng. a) Phư ng V Xuyên có 49 t dân ph (g m 9750 nhân khNu). a gi i phư ng V Xuyên phía ông giáp phư ng H Long và phư ng Tr n T Xương; phía tây giáp phư ng V Hoàng; phía nam giáp sông ào; phía b c giáp phư ng H Long và xã L cH . b) Phư ng V Hoàng có 45 t dân ph (g m 10823 nhân khNu). a gi i phư ng V Hoàng phía ông giáp phư ng V Xuyên; phía tây giáp phương Quang Trung phư ng Nguy n Du và phư ng Phan ình Phùng; phía nam giáp sông ào; phía b c giáp xã L c H . 7. Chia phư ng Tr n T Xương thành hai phư ng l y tên là phư ng Tr n T Xương và phư ng H Long. a) Phư ng Tr n T Xương có 63 t dân ph (g m 11304 nhân khNu). a gi i phư ng Tr n T Xương phía ông giáp xã L c H và xã M Tân; phía tây giáp phư ng V Xuyên; phía nam giáp sông ào; phía b c giáp phư ng H Long và xã L c H . b) Phư ng H Long có 71 t dân ph (g m 10408 nhân khNu). a gi i phư ng H Long phía ông, phía tây và phía b c giáp xã L c H ; phía nam giáp phư ng Tr n T Xương và phư ng V Xuyên.
  4. Sau khi i u ch nh a gi i, n i thành c a thành ph Nam nh có 15 phư ng Trư ng Thi, Văn Mi u, Năng Tĩnh, C a B c, Tr n ăng Ninh, Bà Tri u, Ngô Quy n, Tr n Hưng o, Quang Trung, Nguy n Du, V HOàng, V Xuyên, H Long, Tr n T Xương và Phan ình Phùng. i u 2.- U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản