Quyết định số 142-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 142-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142-QĐ về việc thành lập “Cơ quan thiết bị Trường học” trực thuộc Bộ Giáo dục do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142-QĐ

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142-QĐ Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 1963 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P “CƠ QUAN THI T B TRƯ NG H C” TR C THU C B GIÁO D C B TRƯ NG B GIÁO D C Căn c Ngh đ nh s 198-CP ngày 07-11-1961 c a H i đ ng Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c; Xét nhu c u hi n nay; QUY T Đ NH: Đi u 1. – Thành l p “Cơ quan thi t b Trư ng h c” tr c thu c B Giáo d c, v i nhi m v và quy n h n: - Nghiên c u tiêu chu n thi t b cho các lo i Trư ng các môn h c; ph i h p v i các V chuyên môn hư ng d n các đ a phương mua s m, b o qu n, s d ng, ch t o các lo i h c c ; - Tr c ti p ti n hành s n xu t các lo i h c c ; - Đ t mua các lo i h c c trong và ngoài nư c đ cung c p cho các đ a phương, các trư ng h c; - Ký k t các h p đ ng kinh t c th đ mua, bán nguyên li u, s n ph m v i các cơ quan khác. Đi u 2. – “Cơ quan thi t b Trư ng h c” là m t cơ quan nghiên c u, s n xu t và kinh doanh theo ch đ h ch toán kinh t ; t ch c bao g m: xư ng s n xu t h c c , tr m cung c p và nhóm nghiên c u thi t b , do m t ch nhi m ph trách và m t ho c hai phó ch nhi m giúp vi c. Đi u 3. – Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch Tài v B Giáo d c ch u trách nhi m thi hành quy đ nh này.
  2. B TRƯ NG B GIÁO D C Nguy n Văn Huyên
Đồng bộ tài khoản