Quyết định số 142/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 142/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 142/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C VÀ PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN THAM GIA H P TÁC ASEAN C A VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; tri n khai th c hi n Hi n chương ASEAN; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy ch làm vi c và ph i h p gi a các cơ quan tham gia h p tác ASEAN c a Vi t Nam. i u 2. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B Ngo i giao có trách nhi m theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; - Ban i ngo i Trung ương ng; Nguy n T n Dũng - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V : TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, TCCV, PL; - Lưu Văn thư, QHQT (3b). QUY CH
 2. LÀM VI C VÀ PH I H P HO T NG GI A CÁC CƠ QUAN THAM GIA H P TÁC ASEAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142/Q -TTg ngày 31 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Nh m nâng cao hơn n a ch t lư ng và hi u qu tham gia h p tác ASEAN c a Vi t Nam, Quy ch này quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các cơ quan Vi t Nam trong quan h công tác khi tham gia các ho t ng h p tác c a Hi p h i các Qu c gia ông Nam Á (ASEAN) trong giai o n m i Khi Hi p h i tri n khai xây d ng C ng ng ASEAN và ho t ng theo Hi n chương ASEAN. i u 2. Nguyên t c chung 1. Các cơ quan tham gia h p tác ASEAN có trách nhi m thư ng xuyên liên h và ph i h p công tác v i các cơ quan liên quan khác. Lãnh o các cơ quan tham gia h p tác ASEAN có trách nhi m ch o và ôn c vi c th c hi n công tác ph i h p, b o m ch t ch và hi u qu . 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a t ng cơ quan và s phân công c a Th tư ng Chính ph , các cơ quan th c hi n s ph i h p công tác trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a cơ quan mình v nh ng n i dung liên quan n h p tác ASEAN c a Vi t Nam. 3. B o m s th ng nh t và ng b trong trao i và x lý thông tin, tham mưu, xu t và tri n khai các ch trương, chính sách c a Vi t Nam trong quá trình tham gia h p tác ASEAN. i u 3. Các cơ quan ch trì i u ph i 1. B Ngo i giao là cơ quan i u ph i qu c gia giúp Th tư ng Chính ph ch o t t c các ho t ng tham gia h p tác ASEAN c a Vi t Nam thông qua u m i giúp vi c là Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN (V ASEAN, B Ngo i giao). 2. B trư ng B Ngo i giao ch trì, tham gia H i ng i u ph i ASEAN (ACC) và H i ng C ng ng Chính tr - An ninh ASEAN (APSC); B Ngo i giao là cơ quan giúp vi c c a B trư ng và là u m i ph trách, i u ph i các ho t ng h p tác ASEAN và c a APSC. 3. B trư ng B Công Thương ch trì, tham gia H i ng C ng ng Kinh t ASEAN (AEC); B Công Thương là cơ quan giúp vi c c a B trư ng và là u m i ph trách, i u ph i các ho t ng c a AEC. 4. B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, tham gia H i ng C ng ng Văn hóa – Xã h i ASEAN (ASCC); B Lao ng – Thương binh và Xã h i là
 3. cơ quan giúp vi c c a B trư ng và là u m i ph trách, i u ph i các ho t ng c a ASCC. i u 4. Gi i thích thu t ng 1. Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN: là B Ngo i giao. 2. Cơ quan ch trì H i ng i u ph i ASEAN (ACC): Là B Ngo i giao. 3. Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng: là cơ quan ch trì, u m i i u ph i các ho t ng c a Vi t Nam trong t ng tr c t C ng ng ASEAN và H i ng C ng ng v tr c t ó; c th g m có 3 cơ quan dư i ây: - B Ngo i giao là cơ quan ch trì v tr c t C ng ng Chính tr - An ninh ASEAN (APSC) và H i ng APSC; - B Công thương là cơ quan ch trì v tr c t C ng ng Kinh t ASEAN (AEC) và H i ng AEC; - B Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan ch trì v tr c t C ng ng Văn hóa – xã h i ASEAN (ASCC) và H i ng ASCC. 4. Các cơ quan tham gia t ng tr c t C ng ng: là các cơ quan tr c ti p ch trì ho c các cơ quan ph i h p tham gia các ho t ng h p tác thu c các kênh/khuôn kh tr c thu c t ng tr c t C ng ng ASEAN. M t cơ quan Vi t Nam có th tham gia 1 ho c 2 tr c t C ng ng. Danh sách các cơ quan tham gia t ng tr c t C ng ng ư c th hi n trong Ph l c kèm theo b n Quy ch này. 5. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN: là V ASEAN, B Ngo i giao. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN là u m i giúp vi c cho Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN. 6. Phái oàn i di n thư ng tr c c a Vi t Nam v ASEAN t i Gia-các-ta, In- ô-nê- xia: là m t cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài, chuyên trách v h p tác ASEAN và c l p v i i s quán Vi t Nam t i Gia-các-ta, In- ô-nê-xia. Trư ng Phái oàn có c p hàm i s ; là i di n Thư ng tr c c a Vi t Nam v ASEAN và tham gia y ban các i di n Thư ng tr c v ASEAN t i Gia-các-ta, In- ô-nê-xia. Chương 2. N I DUNG CƠ CH PH I H P i u 5. Trao i và cung c p thông tin 1. Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN có trách nhi m k p th i thông báo cho t t c các cơ quan tham gia h p tác ASEAN v ch trương, ư ng l i và chính sách c a
 4. ng và Nhà nư c liên quan n vi c Vi t Nam tham gia h p tác ASEAN; v tình hình h p tác ASEAN nói chung, c bi t là quy t nh c a lãnh o c p cao v phương hư ng và k ho ch tham gia h p tác ASEAN. 2. Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m duy trì trao i thông tin thư ng xuyên, k p th i và ph i h p hành ng v i các cơ quan tham gia trong t ng tr c t C ng ng v tình hình và phương hư ng h p tác c a ASEAN cũng như s tham gia c a Vi t Nam trong t ng tr c t c a C ng ng ASEAN, ng th i thông báo cho Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN. 3. Các cơ quan tham gia t ng tr c t C ng ng có trách nhi m nh kỳ cung c p thông tin 03 tháng 1 l n ho c khi có yêu c u t xu t t i Cơ quan ch trì tr c t ó và Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN v tình hình h p tác c a ASEAN và s tham gia c a Vi t Nam trong lĩnh v c ư c phân công ph trách. 4. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN ch u trách nhi m thông báo b ng văn b n theo nh kỳ 06 tháng 1 l n cho t t c các cơ quan tham gia h p tác ASEAN khác v tình hình h p tác ASEAN nói chung; ng th i, ch trì xây d ng và duy trì m t trang thông tin riêng (n m trong m ng thông tin i n t c a B Ngo i giao) thư ng xuyên và k p th i cung c p nh ng thông tin công khai v các ho t ng c a ASEAN và s tham gia c a Vi t Nam. ph c v công tác thông tin nêu trên, t t c các cơ quan tham gia h p tác ASEAN và các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m thư ng xuyên và k p th i cung c p các thông tin liên quan n ho t ng c a ASEAN và s tham gia c a Vi t Nam trong lĩnh v c ph trách cho Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN. i u 6. Ch báo cáo 1. Các cơ quan tham gia h p tác ASEAN có trách nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu tham d các ho t ng quan tr ng c a ASEAN (c p B - Th trư ng) ho c x lý nh ng v n l n liên quan n h p tác ASEAN thu c lĩnh v c cơ quan mình ph trách, ng th i sao g i cho Cơ quan ch trì tr c t mà cơ quan ó tham gia và các cơ quan liên quan khác trong tr c t ó. 2. nh kỳ 06 tháng 1 l n, các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình h p tác c a ASEAN và s tham gia c a Vi t Nam trong tr c t ph trách, nh t là k t qu các cu c h p c a H i ng C ng ng, ng th i, sao g i các cơ quan tham gia tr c t ó. 3. T t c các báo cáo nêu trên ư c sao g i cho Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN t ng h p và theo dõi chung ph c v công tác i u ph i qu c gia. i u 7. Ch giao ban nh kỳ 1. nh kỳ hai l n trong năm, trư c các cu c h p c a các H i ng C ng ng ASEAN, Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng t ch c h p giao ban v i các cơ quan tham gia tr c t C ng ng ó trao i v nh ng di n bi n trong h p tác ASEAN thu c tr c t ó, v i thành ph n tham d c p B ho c c p C c/V tùy theo n i dung yêu c u, xác nh bi n pháp ph i h p hành ng thúc Ny nh ng v n
 5. mà Vi t Nam có l i ích cũng như th ng nh t ch trương x lý nh ng v n l n, ph c t p m i n y sinh. Trong trư ng h p th t s c n thi t, có th t ch c h p thêm. K t qu giao ban do Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng t p h p, thông báo cho các cơ quan tham gia tr c t ó; ng th i sao g i cho Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN. 2. nh kỳ hai l n trong năm, trư c khi di n ra các cu c h p c a H i ng i u ph i ASEAN; H i ngh c p cao ASEAN và sau cu c h p giao ban gi a các cơ quan ch trì các tr c t C ng ng, Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN t ch c h p giao ban gi a các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng trao i v nh ng di n bi n m i trong h p tác ASEAN v i thành ph n tham d c p B ho c c p C c/V tùy theo yêu c u c a t ng n i dung xác nh nh ng bi n pháp ph i h p hành ng thúc Ny nh ng v n Vi t Nam có l i ích cũng như ch trương x lý nh ng v n ph c t p m i n y sinh. Trong trư ng h p th t s c n thi t, có th t ch c h p thêm. Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN ch u trách nhi m t ng h p k t qu giao ban ưa vào báo cáo nh kỳ 06 tháng, trình Th tư ng Chính ph và sao g i các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng. 3. nh kỳ m t năm m t l n vào d p cu i năm, Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN t ch c h p giao ban v i t t c các cơ quan tham gia h p tác ASEAN v i thành ph n tham d c p C c/V ho c c p Phòng. M c ích giao ban là ki m i m tình hình h p tác ASEAN và s tham gia c a Vi t Nam trong năm qua và ra k ho ch công tác trong năm t i, giúp các cơ quan chuNn b báo cáo t ng k t năm v tình hình tham gia ho t ng c a ASEAN. i u 8. Ph i h p nghiên c u, tham mưu, ki n ngh v ch trương, chính sách tham gia h p tác ASEAN lên lãnh o ng và Nhà nư c 1. Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN có trách nhi m ch trì, trao i và th ng nh t v i các Cơ quan u m i ch trì t ng tr c t C ng ng và các cơ quan liên quan trong vi c xu t ch trương, chính sách và bi n pháp l n c a Vi t Nam trong vi c tham gia h p tác ASEAN nói chung. 2. Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m trao i và th ng nh t ý ki n v i các cơ quan liên quan trong nghiên c u xu t ch trương, chính sách và các bi n pháp c th c a Vi t Nam nh m thúc Ny nh ng v n mà Vi t Nam có l i ích ho c quan tâm; x lý nh ng v n ph c t p m i n y sinh trong tr c t ph trách. 3. Trong trư ng h p c n thi t, các cơ quan tham gia h p tác ASEAN có th tr c ti p xu t ch trương và bi n pháp c th c a Vi t Nam i v i m t s v n c th n y sinh trong lĩnh v c ph trách lên Lãnh o ng và Nhà nư c, song c n tham kh o trư c ý ki n c a Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN và Cơ quan ch trì tr c t C ng ng mà cơ quan ó tham gia. i u 9. Ph i h p trong vi c xây d ng và tri n khai các sáng ki n do Vi t Nam xu t.
 6. 1. Các cơ quan tham gia h p tác ASEAN c n ch ng xu t và tri n khai các sáng ki n kh thi thu c lĩnh v c/n i dung cơ quan mình ph trách nh m tranh th t i a l i ích và nâng cao vai trò c a Vi t Nam trong ASEAN. 2. Tùy tình hình và tính ch t quan tr ng c a n i dung xu t, các cơ quan tham gia h p tác ASEAN có th ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, ưa ra các sáng ki n kh thi t i các H i ngh c p cao hàng năm c a ASEAN. Các xu t này ư c xây d ng trên cơ s ã tham kh o ý ki n Cơ quan ch trì tr c t C ng ng mình tham gia và Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN. 3. Vi c tri n khai các sáng ki n c a Vi t Nam ã ư c thông qua t i các H i ngh c p cao ASEAN s do cơ quan ch trì xu t sáng ki n ó ho c cơ quan ph trách tr c ti p lĩnh v c ó ch u trách nhi m chính. Trư ng h p c n thi t, cơ quan u m i ch trì các tr c t C ng ng và Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN có th tham gia h tr . i u 10. Ph i h p chu n b cho các H i ngh C p cao 1. Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN ch u trách nhi m ch trì công tác chuNn b ph c v Th tư ng Chính ph tham d các H i ngh c p cao ASEAN và các c p cao liên quan thư ng kỳ và các H i ngh c p cao c bi t (n u có). 2. Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN trong vi c chuNn b n i dung ph c v Th tư ng Chính ph tham d các H i ngh c p cao ASEAN và các c p cao liên quan, ng th i c cán b tham gia oàn tháp tùng Th tư ng. i u 11. Ph i h p chu n b và tham d các cu c h p c a các H i ng C ng ng và H i ng i u ph i ASEAN 1. Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng có trách nhi m c cán b thNm quy n làm Trư ng oàn Vi t Nam tham d các cu c h p c a H i ng C ng ng mà cơ quan ó ph trách và chuNn b n i dung tham d . Căn c n i dung t ng cu c h p, Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng quy t nh thành ph n tham gia c a oàn Vi t Nam. 2. B Ngo i giao ch trì tham d các cu c h p c a H i ng i u ph i ASEAN và có trách nhi m chính trong vi c chuNn b n i dung tham d . Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng ph i h p chuNn b n i dung và c cán b có thNm quy n tham gia oàn Vi t Nam d các cu c h p c a H i ng i u ph i ASEAN. 3. Các cơ quan tham gia các tr c t C ng ng có trách nhi m ph i h p h tr Cơ quan ch trì tr c t ó chuNn b n i dung cho các cu c h p c a H i ng C ng ng và c cán b thNm quy n tham d khi có yêu c u. 4. Trong trư ng h p n i dung cu c h p c a H i ng C ng ng t p trung v m t lĩnh v c ho c v n c th , cơ quan ph trách lĩnh v c ho c v n ó ch u trách nhi m chính trong vi c chuNn b n i dung d h p và c cán b thNm quy n tham gia oàn Vi t Nam.
 7. i u 12. Ph i h p chu n b và tham d các cu c h p c p B trư ng chuyên ngành c a ASEAN và các cu c h p khác Các cơ quan ph trách các lĩnh v c h p tác c th c a ASEAN ch u trách nhi m ch trì chuNn b và tham d các cu c h p c p B trư ng chuyên ngành và các cu c h p các c p khác trong ph m vi cơ quan mình ph trách. Các cơ quan này có th m i i di n các cơ quan i u ph i các tr c t C ng ng và các cơ quan liên quan khác tham d n u th y c n thi t. i u 13. Ph i h p t ch c ăng cai các ho t ng trong khuôn kh ASEAN 1. Hàng năm, các cơ quan l p k ho ch t ng h p t t c các ho t ng c a ASEAN mà Vi t Nam s ph i ch trì ăng cai trong năm ti p theo thu c ph m vi cơ quan mình ph trách. N i dung k ho ch t ng h p bao g m c d ki n n i dung và d trù kinh phí, có tham kh o ý ki n c a Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN, trư c khi trình Th tư ng Chính ph . 2. Các Cơ quan ch trì tr c t C ng ng và các cơ quan liên quan khi ư c yêu c u, ph i có trách nhi m h tr các cơ quan tham gia h p tác ASEAN trong vi c chuNn b và ăng cai t ch c các ho t ng c a ASEAN t i Vi t Nam. 3. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN có trách nhi m ph i h p và h tr các cơ quan tham gia h p tác ASEAN trong vi c t ch c các ho t ng c a ASEAN t i Vi t Nam. i u 14. Quan h công tác v i Phái oàn i di n thư ng tr c c a Vi t Nam v ASEAN (dư i ây vi t t t là Phái oàn Vi t Nam t i Gia-các-ta) 1. Trư c m t, Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN là u m i quan h công tác và h tr ho t ng c a Phái oàn Vi t Nam t i Gia-các-ta. 2. Các cơ quan tham gia h p tác ASEAN trong nư c có trách nhi m cung c p thông tin k p th i cho Phái oàn Vi t Nam khi ư c yêu c u. 3. V lâu dài, tùy tình hình ho t ng c a Phái oàn Vi t Nam t i Gia-các-ta và c a ASEAN, cơ quan có thNm quy n s xây d ng và ban hành quy ch ph i h p c th gi a các cơ quan tham gia h p tác ASEAN v i Phái oàn Vi t Nam t i Gia-các-ta. i u 15. Ph i h p tri n khai th c hi n các ho t ng h p tác ASEAN c a Qu c h i và c a các t ch c oàn th nhân dân. 1. Trong quá trình tham gia các ho t ng h p tác ASEAN, các cơ quan u m i, ch trì tham gia h p tác ASEAN c a Qu c h i và c a các t ch c oàn th nhân dân tr c ti p ph i h p v i Cơ quan i u ph i qu c gia v ASEAN 2. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN và các cơ quan tham gia h p tác ASEAN theo quy nh c a Quy ch này có trách nhi m cung c p thông tin y và k p th i cho các cơ quan c a Qu c h i và cơ quan Trung ương các oàn th theo quy nh c a pháp lu t khi có yêu c u. Chương 3.
 8. T CH C TH C HI N i u 16. C ng c t ch c, phân công cán b chuyên trách v công tác ASEAN 1. Sau khi Quy ch này có hi u l c, các cơ quan tham gia h p tác ASEAN c a các B , ngành ch nh ngay m t b ph n ho c cán b chuyên trách v h p tác ASEAN làm u m i ph i h p v i các cơ quan khác; n u th y c n thi t có th l p nhóm công tác liên ơn v t i cơ quan mình, nhưng c n ch nh m t u m i ph i h p v i các cơ quan khác và thông báo cho Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN t p h p và thông báo cho các cơ quan liên quan. 2. Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN có trách nhi m t p h p và l p danh sách u m i các b ph n, các b chuyên trách v công tác ASEAN ph bi n n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; thư ng xuyên c p nh t tình hình và duy trì ho t ng c a m ng lư i này nh m giúp tăng cư ng công tác chia s thông tin và ph i h p ho t ng gi a các cơ quan tham gia h p tác ASEAN. 3. Các Cơ quan ch trì t ng tr c t C ng ng căn c tình hình ho t ng c a tr c t do cơ quan mình ph trách và trên cơ s ý ki n c a các cơ quan tham gia tr c t ó có th b sung thêm m t s quy nh c th cho phù h p v i th c ti n công tác. i u 17. Theo dõi, giám sát vi c th c hi n Quy ch Ban Thư ký Qu c gia v ASEAN và các Cơ quan ch trì các tr c t C ng ng có trách nhi m theo dõi, giám sát và ôn c vi c tri n khai th c hi n Quy ch này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C CÁC B , NGÀNH, CƠ QUAN THAM GIA H P TÁC ASEAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142/Q -TTg ngày 31 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TR C T C NG NG CHÍNH TRN - AN NINH Cơ quan ch trì i u ph i: B Ngo i giao STT Cơ quan/cơ ch h p tác Cơ quan u m i c a Vi t Nam H i ng C ng ng Chính tr - An ninh B Ngo i giao ch trì tham d
 9. H i ngh B trư ng Ngo i giao ASEAN (AMM) • H i ngh Quan ch c cao c p ASEAN (ASEAN SOM) B Ngo i giao 1 • y ban thư ng tr c ASEAN (ASC) B Ngo i giao • H i ngh Quan ch c cao c p v quy ho ch phát tri n B K ho ch và (SOMDP) u tư y ban v Khu v c ông Nam Á không có vũ khí h t nhân B Ngo i giao (SEANWFZ) 2 B Qu c phòng • Ban ch p hành SEANWFZ (SEANWFZ Ex-Com) H i ngh B trư ng Qu c phòng các nư c ASEAN B Qu c phòng (ADMM) 3 B Ngo i giao • H i ngh Các Quan ch c cao c p Qu c phòng ASEAN (ADSOM) H i ngh B trư ng Tư pháp các nư c ASEAN B Tư pháp (ALAWMM) 4 • H i ngh Quan ch c Tư pháp cao c p ASEAN (ASLOM) H i ngh B trư ng ASEAN v T i ph m xuyên qu c gia B Ngo i giao (AMMTC) B Qu c phòng • H i ngh Quan ch c cao c p v T i ph m xuyên qu c gia (SOMTC) B Công an 5 • H i ngh Quan ch c cao c p ASEAN v Ma túy (ASOD) • H i ngh nh ng Ngư i ng u Cơ quan Xu t nh p c nh và C c trư ng Lãnh s B Ngo i giao (DGICM) Di n àn khu v c ASEAN (ARF) B Ngo i giao 6 • H i ngh Quan ch c cao c p Di n àn khu v c ASEAN B Qu c phòng (ARF SOM) B Công an TR C T C NG NG KINH T ASEAN Cơ quan ch trì i u ph i: B Công thương STT CƠ QUAN/CƠ CH H P TÁC CƠ QUAN U M I VI T NAM H i ng C ng ng Kinh t ASEAN (AEC) B Công thương ch trì
 10. tham d 1 H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN (AEM) B Công Thương 1.1 H i ngh các Quan ch c Cao c p v Kinh t (SEOM) 1.2 Nhóm c trách cao c p v H i nh p kinh t ASEAN (HL TF- EI) 2 H i ng Khu v c M u d ch T do ASEAN (AFTA) B Công Thương 3 H i ng Khu v c u tư ASEAN (AIA) B K ho ch và u tư 4 H i ngh B trư ng Tài chính ASEAN (AFMM) B Tài chính 4.1 H i ngh các Th trư ng Tài chính và Phó th ng c NHTW B Tài chính và ASEAN (AFDM) Ngân hàng Nhà 4.2 H i ngh các T ng C c trư ng H i quan (ADGCM) nư c T ng c c H i quan (B Tài chính) 5 H i ngh B trư ng Nông lâm ASEAN (AMAF) B Nông nghi p và Phát tri n 5.1 H i ngh các Quan ch c Cao c p AMAF (SOM-AMAF) nông thôn 5.2 H i ngh các Quan ch c Cao c p v Lâm nghi p (ASOF) 6 H i ngh B trư ng Năng lư ng ASEAN (AMEM) B Công Thương 6.1 H i ngh các Quan ch c Cao c p v Năng lư ng (SOME) 6.2 Trung tâm Năng lư ng ASEAN (ACE) 7 H i ngh B trư ng v Khoáng s n (AMMin) B Tài nguyên và Môi trư ng 7.1 H i ngh Quan ch c Cao c p v Khoáng s n (ASOMM) 8 H i ngh B trư ng Khoa h c và Công ngh ASEAN B Khoa h c và (AMMST) Công ngh 8.1 y ban Khoa h c và Công ngh (COST) 9 H i ngh B trư ng Công ngh Thông tin và Vi n thông B Thông tin và ASEAN (TELMIN) Truy n thông 9.1 H i ngh Quan ch c Cao c p v Công ngh Thông tin và Vi n thông ASEAN (TELSOM) 9.2 H i ng Cơ quan i u hành Vi n thông ASEAN (ATRC) 10 H i ngh B trư ng B Giao thông v n t i ASEAN (ATM) B Giao thông v nt i 10.1 H i ngh các Quan ch c Cao c p v Giao thông V n t i (STOM) 11 H i ngh B trư ng Du l ch ASEAN (M-ATM) B Văn hóa, Th
 11. 11.1 H i ngh các Cơ quan Du l ch qu c gia (NTOs) thao và Du l ch 12 H i ngh H p tác Phát tri n lưu v c sông Mê-công B K ho ch và u tư 12.1 (AMBDC) 12.2 y ban i u ph i AMBDC y ban Tài chính Cao c p (HLFC) 13 Trung tâm Năng lư ng ASEAN B Công Thương 14 Trung tâm ASEAN – Nh t B n t i Tokyo Các cơ ch h p tác kinh t khác H i ng Tư v n Kinh doanh ASEAN (ABAC) Phòng Thương m i và Công Phòng Thương m i và Công nghi p (ASEAN CCI) nghi p VN H i ng Kinh doanh M - ASEAN TR C T C NG NG VĂN HÓA – XÃ H I ASEAN (ASCC) Cơ quan ch trì i u ph i: B Lao ng – Thương binh và Xã h i STT Cơ quan/ y ban chuyên ngành ASEAN Cơ quan u m i c a Vi t Nam H i ng C ng ng Văn hóa – Xã h i. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì tham d 1. B trư ng ASEAN Ph trách v Thông tin (AMRI) B Thông tin và Truy n thông - Các Quan ch c Cao c p ASEAN Ph trách v Thông tin (SOMRI) 2. B trư ng ASEAN Ph trách v Văn hóa và Ngh thu t B Văn hóa, Th (AMCA) thao và Du l ch - Các Quan ch c Cao c p ASEAN Ph trách v Văn hóa và Ngh thu t (SOMCA) 3. H i ngh B trư ng Giáo d c ASEAN (ASED) B Giáo d c và ào t o - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Giáo d c (SOM-ED) 4. H i ngh B trư ng ASEAN v Qu n lý Thiên tai B Nông nghi p và (AMMDM) Phát tri n Nông thôn (Ban ch o - y ban ASEAN v Qu n lý Thiên tai Phòng ch ng L t bão Trung ương)
 12. 5. H i ngh B trư ng Môi trư ng ASEAN (AMME) B Tài nguyên và Môi trư ng - Các Quan ch c Cao c p ASEAN v Môi trư ng (ASOEN) 6. H i ngh c a các Bên tham gia Hi p nh ASEAN v Ô B Nông nghi p và nhi m Khói mù Xuyên biên gi i (COP) Phát tri n nông thôn - y ban tr c thu c H i ngh c a các Bên tham gia Hi p nh ASEAN v Ô nhi m Khói mù Xuyên biên gi i 7. H i ngh B trư ng Y t ASEAN (AHMM) B Yt - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Y t (SOMHD) 8. H i ngh B trư ng Lao ng ASEAN (ALMM) B Lao ng – Thương binh và Xã - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Lao ng h i (SLOM) - y ban ASEAN v Th c hi n Tuyên b ASEAN v B o v và Thúc Ny Quy n c a Lao ng Nh p cư 9. B trư ng ASEAN v Phát tri n Nông thôn và Xóa ói B Nông nghi p và Gi m nghèo (AMRDPE) Phát tri n nông thôn - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Phát tri n Nông thôn và Xóa ói Gi m nghèo (SOMRDPE) 10. H i ngh B trư ng ASEAN v Phúc l i Xã h i và Phát B Lao ng – tri n (AMMSWD) Thương binh và Xã h i - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Phúc l i Xã h i và Phát tri n (SOMWD) 11. H i ngh B trư ng Thanh niên ASEAN (AMMY) Trung ương oàn TNCS H Chí - H i ngh các Quan ch c Cao c p ASEAN v Thanh niên Minh (SOMY) 12. H i ngh ASEAN v các V n Công v (ACCSM) B N iv 13. Trung tâm ASEAN v a d ng Sinh h c (ACB) B Tài nguyên và Môi trư ng 14. Trung tâm i u ph i C u tr Nhân o ASEAN v Qu n B Nông nghi p và lý Thiên tai (AHA Centre) Phát tri n nông thôn 15. Trung tâm Thông tin ng t ASEAN Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam (Vi n V t lý a c u)
 13. 16. Trung tâm Khí tư ng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) B Tài nguyên và Môi trư ng 17. M ng lư i các Trư ng i h c ASEAN (AUN) Trư ng i h c Qu c gia Hà N i 18. H i ngh B trư ng Khoa h c – Công ngh ASEAN B Khoa h c và (AMMST) Công ngh - y ban Khoa h c – Công ngh ASEAN (COST)
Đồng bộ tài khoản