Quyết định số 142/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 142/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 142/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TH C SĨ CHO H C VI N Y-DƯ C H C C TRUY N VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 71/BGD T- H&S H ngày 04 tháng 01 năm 2008 v vi c giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho H c vi n Y-Dư c h c c truy n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho H c vi n Y-Dư c h c c truy n Vi t Nam. i u 2. B Giáo d c và ào t o quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho H c vi n Y-Dư c h c c truy n Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Giám c H c vi n Y-Dư c h c c truy n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
  2. - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n Thi n Nhân - H c vi n Y-Dư c h c c truy n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b)
Đồng bộ tài khoản