Quyết định số 142/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 142/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/QĐ-UBND

  1. a Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 142/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T CHI TI T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 6, QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét Công văn s 10861/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 9017/TTr-UBND-TNMT ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 6, qu n 10 v trình duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 và k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 10, QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 10 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch đ n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH 22,03 100,00 22,03 100,00 Đ T T NHIÊN
  2. 2 Đ t phi nông nghi p PNN 22,03 100,00 22,03 100,00 2.1 Đ t OTC 8,04 36,50 8,04 36,48 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 8,04 100,00 8,04 100,00 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 13,98 63,46 13,98 63,47 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 1,24 8,87 1,24 8,87 công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 0,04 0,29 0,04 0,29 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 1,27 9,08 1,14 8,19 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 1,27 100,00 1,14 100,00 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 11,43 81,76 11,56 82,66 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 6,30 55,12 6,32 54,66 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,09 0,01 0,09 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH - - 0,04 0,33 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,09 0,00 0,04 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 1,09 9,54 1,17 10,11 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT 3,59 31,41 3,59 31,06 th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,43 3,76 0,43 3,72
  3. 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 0,01 0,05 0,01 0,05 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK khác b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: 1- Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . 2- Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . c) Di n tích đ t ph i thu h i: Đơn v tính: ha Th t Lo i đ t ph i thu h i Mã Giai đo n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 Đ t phi nông nghi p PNN 0,2398 2.1 Đ t OTC 0,0027 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,0027 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 0,2371 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0067
  4. 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,1251 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 0,1052 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng: Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 10 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy đ nh. 2. V trí, di n tích các khu v c đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i đư c xác đ nh theo B n đ quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 và k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 10 do y ban nhân dân phư ng 6, qu n 10 l p ngày 23 tháng 12 năm 2008. Điêu 2. Duy t k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 10: 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 Đ T T NHIÊN 2 Đ t phi nông nghi p PNN 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 2.1 Đ t OTC 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 13,98 13,98 13,98 13,98 13,98 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 công trình s nghi p
  5. 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 1,27 1,27 1,23 1,14 1,14 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 1,27 1,27 1,23 1,14 1,14 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 11,43 11,43 11,47 11,56 11,56 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 6,30 6,30 6,32 6,32 6,32 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH 0,04 0,04 0,04 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 1,09 1,09 1,08 1,17 1,17 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN m t nư c CD
  6. 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: 1- Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . 2- Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . Trong kỳ kê ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t đ tc n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Đ t nông nghi p NNP 2 Đ t phi nông PNN 0,2398 0,0063 0,1471 0,0864 nghi p 2.1 Đ t OTC 0,0027 0,0027 2.1.1 Đ t t i nông ONT thôn 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,0027 0,0027 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 0,2371 0,0063 0,1471 0,0837 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS 0,0067 0,0028 0,0040 quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, CQA an ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, CSK 0,1251 0,0415 0,0837
  7. kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 0,1052 0,0036 0,1016 công c ng 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK nghi p khác 4. Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng: Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 10 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy đ nh. Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t trong Quy t đ nh này, y ban nhân dân phư ng 6, qu n 10 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s d ng đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 6, qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
  8. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản