Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 143/2001/Q -BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH VÀ CÔNG B SÁU CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ( T 3) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v Nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v Nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 07/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân; áp ng yêu c u i m i cơ ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng cao ch t lư ng c a ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân; Ki m tra, ki m soát ch t lư ng ho t ng ki m toán c l p, lành m nh hoá thông tin tài chính trong n n kinh t qu c dân; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán, Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1: Ban hành sáu (06) chuNn m c ki m toán Vi t Nam có s hi u và tên g i sau ây: 1. ChuNn m c s 240 - Gian l n và sai sót; 2. ChuNn m c s 300 - L p k ho ch ki m toán; 3. ChuNn m c s 400 - ánh giá r i ro và ki m soát n i b ; 4. ChuNn m c s 530 - L y m u ki m toán và các th t c l a ch n khác; 5. ChuNn m c s 540 - Ki m toán các ư c tính k toán; 6. ChuNn m c s 610 - S d ng tư li u c a ki m toán n i b . i u 2: ChuNn m c ki m toán Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh này áp d ng i v i ki m toán c l p báo cáo tài chính. D ch v ki m toán các thông tin tài chính khác và d ch v liên quan c a Công ty ki m toán ư c áp d ng theo quy nh c th c a t ng chuNn m c.
 2. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2002. i u 4: Ki m toán viên và Công ty ki m toán ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n chuNn m c ki m toán Vi t Nam trong ho t ng c a m i Công ty. V trư ng V Ch k toán, Chánh văn phòng B và Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM CHU N M C S 240 GIAN L N VÀ SAI SÓT (Ban hành theo Quy t nh s 143/2001/Q -BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) QUI NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là qui nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n liên quan n trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c xem xét gian l n và sai sót trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. 02. Khi l p k ho ch và th c hi n th t c ki m toán, khi ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n th t c ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét xem có các sai ph m do gian l n ho c sai sót gây ra làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính không? 03. ChuNn m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và ư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th các qui nh c a chuNn m c này trong quá trình th c hi n ki m toán báo cáo tài chính. ơn v ư c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v nh ng qui nh trong chuNn m c này ph i h p công vi c v i công ty ki m toán và ki m toán viên cũng như x lý các quan h liên quan n các thông tin ã ư c ki m toán. Các thu t ng trong chuNn m c này ư c hi u như sau:
 3. 04. Gian l n: Là nh ng hành vi c ý làm sai l ch thông tin kinh t , tài chính do m t hay nhi u ngư i trong H i ng qu n tr , Ban Giám c, các nhân viên ho c bên th ba th c hi n, làm nh hư ng n báo cáo tài chính. Gian l n có th bi u hi n dư i các d ng t ng quát sau: - Xuyên t c, làm gi ch ng t , tài li u liên quan n báo cáo tài chính; -S a i ch ng t , tài li u k toán làm sai l ch báo cáo tài chính; - Bi n th tài s n; - Che d u ho c c ý b sót các thông tin, tài li u ho c nghi p v kinh t làm sai l ch báo cáo tài chính; - Ghi chép các nghi p v kinh t không úng s th t; - C ý áp d ng sai các chuNn m c, nguyên t c, phương pháp và ch k toán, chính sách tài chính; - C ý tính toán sai v s h c. 05. Sai sót: Là nh ng l i không c ý có nh hư ng n báo cáo tài chính, như: - L i v tính toán s h c ho c ghi chép sai; - B sót ho c hi u sai, làm sai các kho n m c, các nghi p v kinh t ; - Áp d ng sai các chuNn m c, nguyên t c, phương pháp và ch k toán, chính sách tài chính nhưng không c ý. N I DUNG CHU N M C Trách nhi m c a Giám c (ho c ngư i ng u) 06. Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v ch u trách nhi m tr c ti p trong vi c ngăn ng a, phát hi n và x lý các gian l n và sai sót trong ơn v thông qua vi c xây d ng và duy trì th c hi n thư ng xuyên h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b thích h p. Do h n ch v n có c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b nên khó có th lo i tr hoàn toàn kh năng x y ra gian l n ho c sai sót. Trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán 07. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán có trách nhi m giúp ơn v phát hi n, x lý và ngăn ng a gian l n và sai sót, nhưng ki m toán viên và công ty ki m toán không ph i ch u trách nhi m tr c ti p trong vi c ngăn ng a các gian l n và sai sót ơn v mà h ki m toán, ánh giá r i ro
 4. 08. Khi l p k ho ch và khi th c hi n ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ánh giá r i ro v nh ng gian l n và sai sót có th có, làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính và ph i trao i v i Giám c (ho c ngư i ng d u) ơn v v m i gian l n ho c sai sót quan tr ng phát hi n ư c. 09. Ngoài các h n ch trong thi t k và th c hi n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b , nh ng tình hu ng ho c s ki n làm tăng r i ro do gian l n ho c sai sót, g m: - Các v n liên quan n tính chính tr c ho c năng l c c a Ban Giám c; - Các s c ép b t thư ng i v i ơn v ; - Các nghi p v và s ki n không bình thư ng; - Nh ng khó khăn liên quan n thu th p y b ng ch ng ki m toán thích h p. - Nh ng nhân t t môi trư ng tin h c liên quan n các tình hu ng và s ki n nêu trên. (Ví d v nh ng tình hu ng ho c s ki n này ư c nêu Ph l c s 01). Phát hi n 10. Trên cơ s ánh giá r i ro, ki m toán viên ph i thi t l p các th t c ki m toán thích h p nh m m b o các gian l n và sai sót có nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính u ư c phát hi n. 11. Ki m toán viên ph i thu th p y b ng ch ng ki m toán thích h p ch ng minh là không có gian l n ho c sai sót làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính; ho c n u có gian l n, sai sót thì ã ư c phát hi n, ư c s a ch a ho c ã trình bày trong báo cáo tài chính, và ki m toán viên ph i ch ra nh hư ng c a gian l n và sai sót n báo cáo tài chính. Kh năng phát hi n sai sót thư ng cao hơn kh năng phát hi n gian l n vì gian l n thư ng kèm theo các hành vi c ý che d u. 12. Do nh ng h n ch v n có c a ki m toán, nên dù ki m toán viên ã tuân th các nguyên t c và th t c ki m toán thì r i ro do không phát hi n h t các gian l n và sai sót làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính v n có th x y ra. Khi x y ra r i ro do không phát hi n h t các gian l n và sai sót làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính ã ư c ki m toán thì ph i xem xét vi c ch p hành y nguyên t c và th t c ki m toán trong t ng hoàn c nh c th và tính thích h p c a các k t lu n trong báo cáo ki m toán d a trên k t qu c a các th t c ki m toán ã th c hi n. Nh ng h n ch v n có c a ki m toán 13. Công vi c ki m toán thư ng ch u r i ro do không phát hi n h t các sai ph m làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính, k c khi cu c ki m toán ã ư c l p k ho ch và ti n hành theo úng các chuNn m c ki m toán Vi t Nam ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c ch p nh n.
 5. 14. R i ro không phát hi n h t các sai ph m tr ng y u do gian l n cao hơn r i ro không phát hi n h t các sai ph m tr ng y u do sai sót, vì gian l n thư ng i kèm v i các hành vi c ý che d u gian l n. Ki m toán viên có quy n ch p nh n nh ng gi i trình, các ghi chép và tài li u c a khách hàng khi có b ng ch ng v vi c không có gian l n và sai sót. Tuy v y, ki m toán viên ph i có thái hoài nghi mang tính ngh nghi p trong quá trình l p k ho ch và th c hi n ki m toán và ph i luôn ý th c ư c r ng có th t n t i nh ng tình hu ng ho c s ki n d n n nh ng sai sót tr ng y u trong báo cáo tài chính. 15. Do nh ng h n ch v n có c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b nên v n có kh năng x y ra gian l n ho c sai sót làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính. H th ng ki m soát n i b có th không phát hi n ư c gian l n do có s thông ng gi a các nhân viên ho c gian l n c a Ban Giám c. Nh ng th t c c n ư c ti n hành khi có d u hi u gian l n ho c sai sót 16. Trong quá trình ki m toán, khi xét th y có d u hi u v gian l n ho c sai sót, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét nh ng nh hư ng c a gian l n và sai sót n báo cáo tài chính. Trư ng h p ki m toán viên và công ty ki m toán cho r ng gian l n ho c sai sót có th nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính thì ph i th c hi n s a i và b sung nh ng th t c ki m toán thích h p. 17. M c s a i và b sung các th t c ki m toán ph thu c vào s ánh giá c a ki m toán viên v : a) Các lo i gian l n và sai sót ã ư c phát hi n; b) T n su t x y ra gian l n ho c sai sót; c) Kh năng tái di n c a m t lo i gian l n ho c sai sót c th có th nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính. Ki m toán viên không ư c cho r ng các gian l n và sai sót x y ra là ơn l và bi t l p, tr khi ã xác nh rõ ràng. N u c n thi t, ki m toán viên ph i i u ch nh l i n i dung, l ch trình và ph m vi các th nghi m cơ b n. 18. Vi c th c hi n các th t c ki m toán s a i và b sung thư ng giúp cho ki m toán viên kh ng nh ho c xoá b nghi ng v gian l n ho c sai sót. Trư ng h p k t qu c a các th t c s a i và b sung không xoá b ư c nghi ng v gian l n và sai sót, thì ki m toán viên và công ty ki m toán ph i th o lu n v n này v i Ban Giám c ơn v ư c ki m toán và ph i ánh giá nh hư ng c a nó n báo cáo tài chính và Báo cáo ki m toán. 19. Ki m toán viên ph i xem xét nh hư ng c a các gian l n và sai sót tr ng y u trong m i liên h v i nh ng khía c nh khác c a cu c ki m toán, c bi t là tin c y trong các gi i trình c a Giám c. Trư ng h p h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b không phát hi n ư c gian l n và sai sót ho c các gian l n và sai sót không ư c c p trong gi i trình c a Giám c thì ki m toán viên ph i xem xét l i vi c ánh giá r i ro và tin c y c a các gi i trình ó. Kh năng phát hi n gian l n và sai sót c a ki m toán viên s tuỳ thu c vào m i quan h gi a các sai ph m v i nh ng
 6. hành vi c tình che d u sai ph m; gi a các th t c ki m soát c th c a Ban Giám c và các nhân viên liên quan. Thông báo v gian l n và sai sót Thông báo cho Giám c (ho c ngư i ng u) 20. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thông báo k p th i nh ng phát hi n c a mình cho Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v ư c ki m toán trong th i h n nhanh nh t trư c ngày phát hành báo cáo tài chính, ho c trư c ngày phát hành Báo cáo ki m toán, khi: a) Ki m toán viên nghi ng có gian l n, m c dù chưa ánh giá ư c nh hư ng c a gian l n này t i báo cáo tài chính; b) Có gian l n; c) Có sai sót tr ng y u. 21. Khi nghi ng có gian l n, ho c phát hi n ra gian l n ho c sai sót tr ng y u ã x y ra ho c có th x y ra, ki m toán viên ph i cân nh c t t c các tình hu ng xem c n thông báo cho c p nào. Trư ng h p có gian l n, ki m toán viên ph i ánh giá kh năng gian l n này liên quan n c p qu n lý nào. Trong h u h t các trư ng h p x y ra gian l n, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thông báo cho c p qu n lý cao hơn c p c a nh ng ngư i có dính líu n gian l n ó. Khi nghi ng gian l n có liên quan n ngư i Lãnh o cao nh t trong ơn v ư c ki m toán thì thông thư ng ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tham kh o ý ki n c a chuyên gia tư v n pháp lu t xác nh các th t c c n ti n hành. Thông báo cho ngư i s d ng báo cáo ki m toán 22. N u ki m toán viên và công ty ki m toán k t lu n r ng có gian l n ho c sai sót làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính nhưng gian l n ho c sai sót này không ư c ơn v s a ch a ho c không ư c ph n nh y trong báo cáo tài chính, thì ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ưa ra ý ki n ch p nh n t ng ph n ho c ý ki n không ch p nh n. Trư ng h p có gian l n ho c sai sót có th làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính m c dù ã ph n ánh y trong báo cáo tài chính nhưng ki m toán viên và công ty ki m toán v n ph i ch rõ ra trong Báo cáo ki m toán. 23. N u ơn v không cho phép ki m toán viên thu th p y các b ng ch ng ki m toán thích h p ánh giá gian l n ho c sai sót ã x y ra ho c có th x y ra làm nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính thì ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ưa ra ý ki n ch p nh n t ng ph n ho c ý ki n t ch i vì ph m vi ki m toán b gi i h n. 24. N u không th xác nh ư c y gian l n ho c sai sót ã x y ra do h n ch khách quan t bên ngoài ho c do ch quan trong ơn v ư c ki m toán thì ki m toán viên ph i xét t i nh hư ng c a gian l n ho c sai sót này t i Báo cáo ki m toán.
 7. Thông báo cho cơ quan ch c năng có liên quan 25. Ki m toán viên và công ty ki m toán có trách nhi m b o m t các thông tin, s li u c a khách hàng, tr trư ng h p ơn v ư c ki m toán có gian l n ho c sai sót mà theo qui nh c a pháp lu t, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thông báo hành vi gian l n ho c sai sót ó cho cơ quan ch c năng có liên quan. Trư ng h p này, ki m toán viên và công ty ki m toán ư c phép trao i trư c v i chuyên gia tư v n pháp lu t. Ki m toán viên và công ty ki m toán rút kh i h p ng ki m toán 26. Ki m toán viên và công ty ki m toán ư c phép ch m d t h p ng ki m toán khi xét th y ơn v ư c ki m toán không có bi n pháp c n thi t x lý i v i gian l n mà ki m toán viên cho là c n thi t trong hoàn c nh c th , k c các gian l n không nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính. Nhân t nh hư ng t i quy t nh rút kh i h p ng, g m: gian l n ho c sai sót liên quan n c p lãnh o cao nh t trong ơn v ; vi c ti p t c duy trì quan h c a ki m toán viên v i ơn v ư c ki m toán. Công ty ki m toán ph i cân nh c k lư ng và trao i v i chuyên gia tư v n pháp lu t trư c khi ưa ra quy t nh này. 27. Trư ng h p rút kh i h p ng ki m toán, n u ki m toán viên khác ư c thay th yêu c u cung c p thông tin v khách hàng thì ki m toán viên hi n t i ph i thông báo rõ lý do chuyên môn d n t i bu c ph i ch m d t h p ng. Ki m toán viên hi n t i có th th o lu n và thông báo v i ki m toán viên khác ư c thay th v các thông tin c a khách hàng phù h p v i lu t pháp, yêu c u v o c ngh nghi p ki m toán có liên quan và ph m vi cho phép c a khách hàng. N u khách hàng không cho phép th o lu n v công vi c c a h thì ki m toán viên và công ty ki m toán hi n t i cũng ph i thông báo v vi c không cho phép này cho ki m toán viên ư c thay th . PH L C S 01 VÍ D V NH NG TÌNH HU NG HO C S KI N LÀM TĂNG R I RO DO GIAN L N HO C SAI SÓT Nh ng v n liên quan n tính chính tr c ho c năng l c c a Ban Giám c - Công tác qu n lý b m t ngư i (hay m t nhóm ngư i) c quy n n m gi , thi u s giám sát có hi u l c c a Ban Giám c ho c H i ng qu n tr ; - Cơ c u t ch c c a ơn v ư c ki m toán ph c t p m t cách c ý; - S b t l c trong vi c s a ch a nh ng y u kém c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b trong khi nh ng y u kém này hoàn toàn có th kh c ph c ư c; - Thay i thư ng xuyên k toán trư ng ho c ngư i có trách nhi m c a b ph n k toán và tài chính;
 8. - Thi u nhi u nhân viên k toán trong m t th i gian dài; - B trí ngư i làm k toán không úng chuyên môn ho c ngư i b pháp lu t nghiêm c m; - Thay i thư ng xuyên chuyên gia tư v n pháp lu t ho c ki m toán viên. Các s c ép b t thư ng trong ơn v ho c t bên ngoài vào ơn v - Ngành ngh kinh doanh g p khó khăn và s ơn v phá s n ngày càng tăng; - Thi u v n kinh doanh do l , ho c do m r ng quy mô doanh nghi p quá nhanh; - M c thu nh p gi m sút; - Doanh nghi p c ý h ch toán tăng l i nhu n nh m khuy ch trương ho t ng; - u tư quá nhanh vào ngành ngh m i ho c lo i s n phNm m i làm m t cân i tài chính; - Doanh nghi p b l thu c quá nhi u vào m t s s n phNm ho c m t s khách hàng; - S c ép v tài chính t nh ng nhà u tư ho c các c p qu n lý ơn v ; - S c ép i v i nhân viên k toán ph i hoàn t t báo cáo tài chính trong th i gian quá ng n. Các nghi p v và s ki n không bình thư ng - Các nghi p v t xu t, c bi t x y ra vào cu i niên k toán có tác ng n doanh thu, chi phí và k t qu ; - Các nghi p v ho c phương pháp x lý k toán ph c t p; - Các nghi p v v i các bên h u quan; - Các kho n chi phí quá cao so v i nh ng d ch v ư c cung c p (Ví d : Phí lu t sư, tư v n ho c i lý,...). Nh ng khó khăn liên quan n thu th p y b ng ch ng ki m toán thích h p - Tài li u k toán không y ho c không ư c cung c p k p th i (Ví d : Không thu th p ch ng t ; phát sinh chênh l ch l n gi a s và báo cáo, nh ng nghi p v ghi chép sai ho c ngoài s k toán,...); - Lưu tr tài li u không y v các s ki n và nghi p v kinh t (Ví d : ch ng t chưa ư c phê duy t, thi u tài li u h tr cho nh ng nghi p v l n ho c b t thư ng);
 9. - Có chênh l ch l n gi a s k toán c a ơn v v i xác nh n c a bên th ba; mâu thu n gi a các b ng ch ng ki m toán; không gi i thích ư c s thay i c a các ch s ho t ng; - Ban Giám c t ch i cung c p gi i trình ho c gi i trình không tho mãn yêu c u c a ki m toán viên. Nh ng nhân t t môi trư ng tin h c liên quan n các tình hu ng và s ki n nêu trên - Không l y ư c thông tin t máy vi tính; - Có thay i trong chương trình vi tính nhưng không lưu tài li u, không ư c phê duy t và không ư c ki m tra; - Thông tin, tài li u in t máy vi tính không phù h p v i báo cáo tài chính; - Các thông tin in ra t máy vi tính m i l n l i khác nhau. H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM CHU N M C S 300 L P K HO CH KI M TOÁN (Ban hành theo Quy t nh s 143/2001/Q -BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) QUI NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là qui nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n liên quan n vi c l p k ho ch cho m t cu c ki m toán báo cáo tài chính. 02. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i l p k ho ch ki m toán mb o cu c ki m toán ư c ti n hành m t cách có hi u qu . 03. ChuNn m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và ư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Trư ng h p ki m toán năm u tiên cho khách hàng m i, ki m toán viên ph i m r ng qui trình l p k ho ch ki m toán d a trên nh ng n i dung ư c qui nh trong chuNn m c này. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th các qui nh c a chuNn m c này trong quá trình l p và th c hi n k ho ch ki m toán. ơn v ư c ki m toán (khách hàng) ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v chuNn m c này ph i h p công vi c và x lý các m i quan h liên quan n quá trình l p k ho ch ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ư c hi u như sau:
 10. 04. K ho ch chi n lư c: Là nh hư ng cơ b n, n i dung tr ng tâm và phương pháp ti p c n chung c a cu c ki m toán do c p ch o v ch ra d a trên hi u bi t v tình hình ho t ng và môi trư ng kinh doanh c a ơn v ư c ki m toán. 05. K ho ch ki m toán t ng th : Là vi c c th hoá k ho ch chi n lư c và phương pháp ti p c n chi ti t v n i dung, l ch trình và ph m vi d ki n c a các th t c ki m toán. M c tiêu c a vi c l p k ho ch ki m toán t ng th là có th th c hi n công vi c ki m toán m t cách có hi u qu và theo úng th i gian d ki n. 06. Chương trình ki m toán: Là toàn b nh ng ch d n cho ki m toán viên và tr lý ki m toán tham gia vào công vi c ki m toán và là phương ti n ghi chép theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n ki m toán. Chương trình ki m toán ch d n m c tiêu ki m toán t ng ph n hành, n i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán c th và th i gian ư c tính c n thi t cho t ng ph n hành. 07. Cu c ki m toán báo cáo tài chính c a nhi u năm: Là cu c ki m toán ư c th c hi n cùng m t kỳ cho báo cáo tài chính năm hi n t i và báo cáo tài chính c a m t vài năm trư c ó. Ví d năm 2001, th c hi n ki m toán báo cáo tài chính năm 2000, năm 1999 và năm 1998. N I DUNG CHU N M C L p k ho ch ki m toán 08. K ho ch ki m toán ph i ư c l p cho m i cu c ki m toán. K ho ch ki m toán ph i ư c l p m t cách thích h p nh m m b o bao quát h t các khía c nh tr ng y u c a cu c ki m toán; phát hi n gian l n, r i ro và nh ng v n ti m Nn; và m b o cu c ki m toán ư c hoàn thành úng th i h n. K ho ch ki m toán tr giúp ki m toán viên phân công công vi c cho tr lý ki m toán và ph i h p v i ki m toán viên và chuyên gia khác v công vi c ki m toán. 09. Ph m vi k ho ch ki m toán s thay i tuỳ theo qui mô khách hàng, tính ch t ph c t p c a công vi c ki m toán, kinh nghi m và nh ng hi u bi t c a ki m toán viên v ơn v và ho t ng c a ơn v ư c ki m toán. 10. Khi l p k ho ch ki m toán, ki m toán viên ph i hi u bi t v ho t ng c a ơn v ư c ki m toán nh n bi t ư c các s ki n, nghi p v có th nh hư ng tr ng y u n báo cáo tài chính. 11. Ki m toán viên và công ty ki m toán có trách nhi m l p k ho ch ki m toán. l p k ho ch ki m toán, ki m toán viên có quy n th o lu n v i ki m toán viên n i b , Giám c và các nhân viên c a ơn v ư c ki m toán v nh ng v n liên quan n k ho ch ki m toán và th t c ki m toán nh m nâng cao hi u qu công vi c ki m toán và ph i h p công vi c v i các nhân viên c a ơn v ư c ki m toán. 12. K ho ch ki m toán g m ba (3) b ph n: . K ho ch chi n lư c; . K ho ch ki m toán t ng th ;
 11. . Chương trình ki m toán. L p k ho ch chi n lư c 13. K ho ch chi n lư c ph i ư c l p cho các cu c ki m toán l n v qui mô, tính ch t ph c t p, a bàn r ng ho c ki m toán báo cáo tài chính c a nhi u năm. 14. Cu c ki m toán l n v qui mô là cu c ki m toán báo cáo tài chính t ng h p (ho c báo cáo tài chính h p nh t) c a T ng Công ty, trong ó có nhi u công ty, ơn v tr c thu c cùng lo i hình ho c khác lo i hình kinh doanh. 15. Cu c ki m toán có tính ch t ph c t p là cu c ki m toán có d u hi u tranh ch p, ki n t ng ho c nhi u ho t ng m i mà ki m toán viên và công ty ki m toán chưa có nhi u kinh nghi m. 16. Cu c ki m toán a bàn r ng là cu c ki m toán c a ơn v có nhi u ơn v c p dư i n m trên nhi u t nh, thành ph khác nhau, k c chi nhánh nư c ngoài. 17. Ki m toán báo cáo tài chính nhi u năm là khi công ty ki m toán ký h p ng ki m toán cho m t s năm tài chính liên t c, ví d năm 2000 ký h p ng ki m toán năm 2000, năm 2001 và năm 2002 thì cũng ph i l p k ho ch chi n lư c nh hư ng và ph i h p các cu c ki m toán gi a các năm. Theo yêu c u qu n lý c a mình, công ty ki m toán có th l p k ho ch chi n lư c cho các cu c ki m toán không có nh ng c i m qui nh t o n 13 n o n 17. K ho ch chi n lư c v ch ra m c tiêu, nh hư ng cơ b n, n i dung tr ng tâm, phương pháp ti p c n và ti n trình c a cu c ki m toán (Xem Ph l c s 01). K ho ch chi n lư c do ngư i ph trách cu c ki m toán l p và ư c Giám c (ho c ngư i ng u) công ty ki m toán phê duy t. K ho ch chi n lư c là cơ s l p k ho ch ki m toán t ng th , là cơ s ch o th c hi n và soát xét k t qu cu c ki m toán. K ho ch chi n lư c ư c l p thành m t văn b n riêng ho c l p thành m t ph n riêng trong k ho ch ki m toán t ng th . L p k ho ch ki m toán t ng th 21. K ho ch ki m toán t ng th ph i ư c l p cho m i cu c ki m toán, trong ó mô t ph m vi d ki n và cách th c ti n hành công vi c ki m toán. K ho ch ki m toán t ng th ph i y , chi ti t làm cơ s l p chương trình ki m toán. Hình th c và n i dung c a k ho ch ki m toán t ng th thay i tuỳ theo qui mô c a khách hàng, tính ch t ph c t p c a công vi c ki m toán, phương pháp và k thu t ki m toán c thù do ki m toán viên s d ng. 22. Nh ng v n ch y u ki m toán viên ph i xem xét và trình bày trong k ho ch ki m toán t ng th , g m: Hi u bi t v ho t ng c a ơn v ư c ki m toán:
 12. - Hi u bi t chung v kinh t và c i m c a lĩnh v c kinh doanh có tác ng n ơn v ư c ki m toán; - Các c i m cơ b n c a khách hàng, như: Lĩnh v c ho t ng, k t qu tài chính và nghĩa v cung c p thông tin k c nh ng thay i t l n ki m toán trư c; - Năng l c qu n lý c a Ban Giám c. Hi u bi t v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b : - Các chính sách k toán mà ơn v ư c ki m toán áp d ng và nh ng thay i trong các chính sách ó; - nh hư ng c a các chính sách m i v k toán và ki m toán; - Hi u bi t c a ki m toán viên v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b và nh ng i m quan tr ng mà ki m toán viên d ki n th c hi n trong th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n. ánh giá r i ro và m c tr ng y u: - ánh giá r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát và xác nh nh ng vùng ki m toán tr ng y u; - Xác nh m c tr ng y u cho t ng m c tiêu ki m toán; - Kh năng có nh ng sai sót tr ng y u theo kinh nghi m c a nh ng năm trư c và rút ra t nh ng gian l n và sai sót ph bi n; - Xác nh các nghi p v và s ki n k toán ph c t p, bao g m c nh ng ư c tính k toán. N i dung, l ch trình và ph m vi các th t c ki m toán: - Nh ng thay i quan tr ng c a các vùng ki m toán; - nh hư ng c a công ngh thông tin i v i công vi c ki m toán; - Công vi c ki m toán n i b và nh hư ng c a nó i v i các th t c ki m toán c l p. Ph i h p, ch o, giám sát và ki m tra: - S tham gia c a các ki m toán viên khác trong công vi c ki m toán nh ng ơn v c p dư i, như các công ty con, các chi nhánh và các ơn v tr c thu c; - S tham gia c a chuyên gia thu c các lĩnh v c khác; - S lư ng ơn v tr c thu c ph i ki m toán;
 13. - Yêu c u v nhân s . Các v n khác: - Kh năng liên t c ho t ng kinh doanh c a ơn v ; - Nh ng v n c bi t ph i quan tâm, như s hi n h u c a các bên có liên quan; - i u kho n c a h p ng ki m toán và nh ng trách nhi m pháp lý khác; - N i dung và th i h n l p báo cáo ki m toán ho c nh ng thông báo khác d nh g i cho khách hàng. 23. Trư ng h p công ty ki m toán ã l p k ho ch chi n lư c cho cu c ki m toán thì các n i dung ã nêu trong k ho ch chi n lư c không ph i nêu l i trong k ho ch ki m toán t ng th (M u k ho ch ki m toán t ng th xem Ph l c s 02). L p chương trình ki m toán 24. Chương trình ki m toán ph i ư c l p và th c hi n cho m i cu c ki m toán, trong ó xác nh n i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán c n thi t th c hi n k ho ch ki m toán t ng th . 25. Khi xây d ng chương trình ki m toán, ki m toán viên ph i xem xét các ánh giá v r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát, cũng như m c m b o ph i t ư c thông qua th nghi m cơ b n. Ki m toán viên c n ph i xem xét: - Th i gian th c hi n th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n; - S ph i h p t phía khách hàng, t tr lý ki m toán trong nhóm và s tham gia c a ki m toán viên khác ho c các chuyên gia khác. (M u chương trình ki m toán xem Ph l c s 03). Nh ng thay i trong k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán 26. K ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán s ư c s a i, b sung trong quá trình ki m toán n u có nh ng thay i v tình hu ng ho c do nh ng k t qu ngoài d oán c a các th t c ki m toán. N i dung và nguyên nhân thay i k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán ph i ư c ghi rõ trong h sơ ki m toán. 27. i v i các công ty ki m toán có chương trình ki m toán theo m u s n trên máy vi tính ho c trên gi y m u ph i có ph n b sung chương trình ki m toán c th phù h p v i t ng cu c ki m toán./. PH L C S 01 M U K HO CH CHI N LƯ C
 14. ( hư ng d n và tham kh o) CÔNG TY KI M TOÁN: K HO CH CHI N LƯ C Khách hàng:............. Ngư i l p: ..................... Ngày ......................... Năm tài chính: ......... Ngư i duy t: ................. Ngày ......................... c i m khách hàng: (qui mô l n, tính ch t ph c t p, a bàn r ng ho c ki m toán nhi u năm). Yêu c u: - K ho ch chi n lư c ư c l p cho các cu c ki m toán l n v qui mô, tính ch t ph c t p, a bàn r ng ho c ki m toán báo cáo tài chính nhi u năm; - K ho ch chi n lư c do ngư i ph trách cu c ki m toán l p và ư c Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v phê duy t; - Nhóm ki m toán ph i tuân th các quy nh c a công ty và phương hư ng mà Giám c ã duy t trong k ho ch chi n lư c ; - Trong quá trình l p k ho ch ki m toán t ng th và th c hi n ki m toán n u phát hi n nh ng v n khác bi t v i nh n nh ban u c a Ban giám c thì ph i báo cáo k p th i cho Ban Giám c có nh ng i u ch nh phù h p. N i dung và các bư c công vi c c a k ho ch chi n lư c: 1/ Tình hình kinh doanh c a khách hàng (t ng h p thông tin v lĩnh v c ho t ng, lo i hình doanh nghi p, hình th c s h u, công ngh s n xu t, t ch c b máy qu n lý và th c ti n ho t ng c a ơn v ) c bi t lưu ý n nh ng n i dung ch y u như: ng l c c nh tranh, phân tích thái c c kinh doanh c a doanh nghi p cũng như các y u t v s n phNm, th trư ng tiêu th , giá c và các ho t ng h tr sau bán hàng... 2/ Xác nh nh ng v n liên quan n báo cáo tài chính như ch k toán, chuNn m c k toán áp d ng, yêu c u v l p báo cáo tài chính và quy n h n c a công ty; 3/ Xác nh vùng r i ro ch y u c a doanh nghi p và nh hư ng c a nó t i báo cáo tài chính ( ánh giá ban u v r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát); 4/ ánh giá h th ng ki m soát n i b ; 5/ Xác nh các m c tiêu ki m toán tr ng tâm và phương pháp ti p c n ki m toán; 6/ Xác nh nhu c u v s h p tác c a các chuyên gia: Chuyên gia tư v n pháp lu t, ki m toán viên n i b , ki m toán viên khác và các chuyên gia khác như k sư xây d ng, k sư nông nghi p...
 15. 7/ D ki n nhóm trư ng và th i gian th c hi n; 8/ Giám c duy t và thông báo k ho ch chi n lư c cho nhóm ki m toán. Căn c k ho ch chi n lư c ã ư c phê duy t, trư ng nhóm ki m toán l p k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán. PH L C S 02 M U K HO CH KI M TOÁN T NG TH ( HƯ NG D N VÀ THAM KH O) CÔNG TY KI M TOÁN: K HO CH KI M TOÁN T NG TH Khách hàng:...................... Ngư i l p: .................... Ngày ......................... Năm tài chính: .................. Ngư i soát xét: ............ Ngày ......................... 1- Thông tin v ho t ng c a khách hàng: - Khách hàng : Năm u: Thư ng xuyên Năm th : .............. - Tên khách hàng:...................................................................................... - Tr s chính:.......................... Chi nhánh: (s lư ng, a i m) ............. - i n tho i: ..................... Fax:............................ Email:........................ - Mã s thu : ........................................................................................... - Gi y phép ho t ng (gi y phép u tư, ch ng nh n ăng ký kinh doanh)..... - Lĩnh v c ho t ng: (s n xu t thép, du l ch khách s n, sân gôn,...),............. - a bàn ho t ng: (c nư c, có chi nhánh nư c ngoài,...) ........................ - T ng s v n pháp nh: ................................................ v n u tư: ............. - T ng s v n vay: .................................... Tài s n thuê tài chính: ................. - Th i gian ho t ng: (t ....... n ....., ho c không có th i h n) ................. -H i ng qu n tr : (s lư ng thành viên, danh sách ngư i ch ch t)............ - Ban Giám c: (s lư ng thành viên, danh sách) .........................................
 16. - K toán trư ng: (h tên, s năm ã làm vi c Công ty ) ............................ - Công ty m , i tác (liên doanh): ................................................................. - Tóm t t các quy ch ki m soát n i b c a khách hàng: ............................... - Năng l c qu n lý c a Ban Giám c: ........................................................... - Hi u bi t chung v n n kinh t có nh hư ng n ho t ng c a khách hàng:... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - Môi trư ng và lĩnh v c ho t ng c a khách hàng: + yêu c u môi trư ng ................................................................................. + Th trư ng và c nh tranh ............................................................................ - c i m ho t ng kinh doanh và các bi n i trong công ngh SXKD: + R i ro kinh doanh ...................................................................................... + Thay i qui mô kinh doanh và các i u ki n b t l i. ................................ + ... - Tình hình kinh doanh c a khách hàng (s n phNm, th trư ng, nhà cung c p, chi phí, các ho t ng nghi p v ): + Nh ng thay i v vi c áp d ng ti n b khoa h c k thu t hay k thu t m i s n xu t ra s n phNm. .................................................................................... + Thay i nhà cung c p .................................................................................. + M r ng hình th c bán hàng (chi nhánh bán hàng)... .................................. + ... 2- Hi u bi t v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b : Căn c vào k t qu phân tích, soát xét sơ b báo cáo tài chính và tìm hi u ho t ng kinh doanh c a khách hàng xem xét m c nh hư ng t i vi c l p Báo cáo tài chính trên các góc : + Các chính sách k toán khách hàng ang áp d ng và nh ng thay i trong các chính sách ó...........................................................................................................
 17. + nh hư ng c a công ngh thông tin và h th ng máy vi tính. ..................... + nh hư ng c a các chính sách m i v k toán và ki m toán. ....................... + i ngũ nhân viên k toán. ............................................................................ + Yêu c u v báo cáo. ........................................................................................ K t lu n và ánh giá v môi trư ng ki m soát, h th ng k toán, h th ng ki m soát n i b là áng tin c y và có hi u qu : Cao Trung bình Th p 3- ánh giá r i ro và xác nh m c tr ng y u: - ánh giá r i ro: + ánh giá r i ro ti m tàng: Cao Trung bình Th p + ánh giá r i ro ki m soát: Cao Trung bình Th p + Tóm t t, ánh giá k t qu c a h th ng ki m soát n i b : - Xác nh m c tr ng y u: Ch tiêu ch y u xác nh m c tr ng y u là: Năm nay Năm trư c Doanh thu Chi phí L i nhu n sau thu Tài s n lưu ng và u tư ng n h n Tài s n c nh và u tư dài h n Ngu n v n Ch tiêu khác Lý do l a ch n m c tr ng y u: .................................................................. .........................................................................................................................
 18. ......................................................................................................................... Xác nh m c tr ng y u cho t ng m c tiêu ki m toán.................................... Kh năng có nh ng sai sót tr ng y u theo kinh nghi m c a nh ng năm trư c và rút ra t nh ng gian l n và sai sót ph bi n. Xác nh các nghi p v và s ki n ki m toán ph c t p bao g m c ki m toán nh ng ư c tính k toán. - Phương pháp ki m toán i v i các kho n m c: + Ki m tra ch n m u.................................................................................... + Ki m tra các kho n m c ch y u.............................................................. + Ki m tra toàn b 100%.............................................................................. 4- N i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán: ánh giá nh ng thay i quan tr ng c a các vùng ki m toán ........................... nh hư ng c a công ngh thông tin.................................................................... Công vi c ki m toán n i b ............................................................................... 5- Ph i h p ch o, giám sát, ki m tra: S tham gia c a các ki m toán viên khác .......................................................... Sư tham gia c a chuyên gia tư v n pháp lu t và các chuyên gia thu c lĩnh v c khác. S lư ng ơn v tr c thu c ph i ki m toán. ....................................................... K ho ch th i gian. ............................................................................................ Yêu c u nhân s : ................................................................................................ + Giám c (Phó Giám c) ph trách .............................................................. + Trư ng phòng ph trách ................................................................................. + Trư ng nhóm ki m toán .................................................................................. + Tr lý ki m toán 1 ........................................................................................... + Tr lý ki m toán 2 ........................................................................................... + ... 6- Các v n khác:
 19. - Ki m toán sơ b ; - Ki m kê hàng t n kho; - Kh năng liên t c ho t ng kinh doanh c a ơn v ; - Nh ng v n c bi t ph i quan tâm; - i u kho n c a h p ng ki m toán và nh ng trách nhi m pháp lý khác; - N i dung và th i h n l p báo cáo ki m toán ho c nh ng thông báo khác d nh g i cho khách hàng. 7- T ng h p k ho ch ki m toán t ng th : Th Y u t ho c R i ro R i ro M c Phương Th t c Tham t kho n m c ti m ki m tr ng pháp ki m ki m toán chi u quan tr ng tàng soát y u toán 1 2 3 4 ....... . Phân lo i chung v khách hàng: R t quan tr ng Quan tr ng Bình thư ng . Khác: ......... PH L C S 03 M U CHƯƠNG TRÌNH KI M TOÁN ( HƯ NG D N VÀ THAM KH O) CÔNG TY KI M TOÁN: CHƯƠNG TRÌNH KI M TOÁN Khách hàng:........................... Ngư i l p: .............................. Ngày............. Năm tài chính: ....................... Ngư i soát xét: ....................... Ngày ........... DANH M C CÁC PH N HÀNH
 20. 1. Ph n t ng h p Tham chi u A 2. H th ng k toán và ki m soát n i b B 3. V n b ng ti n C 4. Các kho n u tư ng n h n D 5. Các kho n ph i thu E 6. Hàng t n kho F 7. Tài s n lưu ng khác G 8. Chi s nghi p H 9. TSC h u hình I 10. TSC vô hình và TSC khác J 11. Các kho n u tư dài h n K 12. Chi phí XDCB d dang L 13. C m c , ký cư c, ký qu dài h n M 14. Các kho n ph i tr ng n h n N 15. Các lo i thu O 16. Vay và n dài h n P 17. Ngu n v n, qu và l i nhu n chưa phân ph i Q 18. Ngu n kinh phí R 19. Doanh thu S 20. Giá v n hàng bán T 21. Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p U 22. Thu nh p khác V 23. Chi phí khác X 24. khác W C CÔNG TY KI M TOÁN: CHƯƠNG TRÌNH KI M TOÁN V N B NG TI N Tên khách hàng:.................................................. Năm Tài chính:.....................
Đồng bộ tài khoản