Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
7
download

Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2003/QĐ-UB Về việc ban hành Đơn giá XDCB Thành phố Hà Nội “Bổ sung đơn giá một số loại công tác xây lắp cho tập Đơn giá XDCB Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 24/1999/QĐ-UB ngày 15/4/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 143/2003/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ XDCB THÀNH PH HÀ N I “B SUNG ƠN GIÁ M T S LO I CÔNG TÁC XÂY L P CHO T P ƠN GIÁ XDCB THÀNH PH HÀ N I BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 24/1999/Q -UB NGÀY 15/4/1999 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 v vi c ban hành “Quy ch qu n lý u tư và xây d ng” và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 v vi c s a i m t s i u c a “Quy ch qu n lý u tư và xây d ng”; Căn c Ngh nh s 31/2002/Q -BXD ngày 12/11/2002 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c d toán XDCB “B sung m t s lo i công tác xây l p cho t p nh m c d toán XDCB kèm theo Quy t nh s 1242/1998/Q -BXD ngày /11/1998 c a B trư ng B Xây d ng”; Căn c Công văn s : 1861/2003/BXD-KTTC ngày 31/10/2003 c a B Xây d ng v vi c th a thu n ban hành b sung ơn giá m t s lo i công tác xây l p cho T p ơn giá XDCB Thành ph Hà N i ban hành kèm Quy t nh s 24/1999/Q -UB ngày 15/04/1999 c a UBND Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng Hà N i t i t trình s : 1585/TTr-XD ngày 31/10/2003, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này t p ơn giá XDCB Thành ph Hà N i “B sung ơn giá m t s lo i công tác xây l p cho t p ơn giá XDCB Thành ph Hà N i kèm theo Quy t nh s 24/1999/Q -UB ngày 15/4/1999 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i” là cơ s qu n lý v n u tư XDCB, xác nh giá tr d toán - t ng d toán công trình, ph c v công tác l p k ho ch và các nh giá gói th u công tác xây d ng các công trình xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i. i u 2: T p ơn giá XDCB Thành ph Hà N i “B sung ơn giá m t s lo i công tác xây l p cho t p ơn giá XDCB Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh s 24/1999/Q -UB ngày 15/04/1999 c a y ban Nhân dân Thành ph Hà N i” áp d ng th ng nh t trên a bàn Thành ph Hà N i và có hi u l c áp d ng k t ngày ký. i u 3: Giao Giám c S Xây d ng Hà N i ch u trách nhi m hư ng d n áp d ng, qu n lý th c hi n và ph i h p v i các s , ngành liên quan nghiên c u gi i quy t các
  2. vư ng m c trong quá trình th c hi n, trình y ban nhân dân Thành ph và B Xây d ng gi i quy t nh ng n i dung vư t quá thNm quy n. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c, Th trư ng các S , Ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các Ch u tư các công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TT/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân THUY T MINH VÀ QUY NNH ÁP D NG ƠN GIÁ XÂY D NG CƠ B N THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 143/2003/Q -UB ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) I. N I DUNG ƠN GIÁ XÂY D NG CƠ B N ơn giá xây d ng cơ b n là ch tiêu kinh t k thu t t ng h p, bao g m toàn b chi phí tr c ti p v v t li u, nhân công và máy thi công c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng hoàn ch nh c a các công tác ho c k t c u xây l p t o thành công trình 1. ơn giá xây d ng cơ b n ư c xác nh trên cơ s - nh m c d toán xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2002/Q - BXD ngày 12-11-2002 c a B trư ng B Xây d ng. - B ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng ban hành theo quy t nh s 1260/Q - BXD ngày 28-11-1998; s 10/2001/Q -BXD ngày 11-06-2001; s 38/2002/Q -BXD ngày 27-12-2002 c a B trư ng B Xây d ng và Công văn s 405/VKT-P5 ngày 6-5- 2003 c a Vi n Kinh t xây d ng v vi c hư ng d n áp d ng m t s giá ca máy trong vi c xây d ng ơn giá XDCB. - B ng lương A6 kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph v vi c quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p Nhà Nư c.
  3. - Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31-12-2002 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương. - Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15-01-2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương. - Thông tư s 04/2003/TT-BL TBXH ngày 17-02-2003 c a B Lao ng – Thương binh và xã h i. -Thông tư s 05/2003/TT-BXD ngày 14-03-2003 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n. - B ng giá v t li u n chân công trình ư c ch n tính ơn giá xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i do Ban ơn giá xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i l p và thông qua. 2. ơn giá xây d ng cơ b n g m các chi phí sau: a, Chi phí v t li u: Là giá tr v t li u chính, v t li u ph , c u ki n, các v t li u luân chuy n (ván khuôn, à giáo, các v t li u khác ...) ph tùng, bán thành phNm c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác ho c k t c u xây l p. Trong chi phí v t li u không g m giá tr v t li u tính vào chi phí chung. Chi phí v t li u trong ơn giá tính theo “B ng giá v t li u n chân công trình ư c ch n tính ơn giá xây d ng cơ b n Thành ph Hà N i” theo m t b ng giá quý II năm 2003 t i Thành ph Hà N i, chưa bao g m kho n thu giá tr gia tăng. b,Chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong ơn giá bao g m lương cơ b n, các kho n ph c p có tính ch t lương và các chi phí theo ch i v i công nhân xây l p mà có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính cho m t ngày công nh m c. Theo nguyên t c này chi phí nhân công trong ơn giá xây d ng cơ b n ư c xác nh như sau: Chi phí nhân công t p ơn giá ư c tính v i m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng, c p b c ti n lương theo b ng lương A6 kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , ph c p lưu ng m c th p nh t 20% ti n lương t i thi u, ph c p không n nh s n xu t m c bình quân 10%, m t s kho n lương ph (ngh l , t t, phép ...) b ng 12% và m t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính b ng 4% so v i ti n lương cơ b n. i v i các công trình ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong ơn giá XDCB ã nêu trên ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20% hay hư ng ph c p không n nh s n xu t m c cao hơn 10% thì ư c b sung các kho n nói trên này vào chi phí nhân công trong d toán theo hư ng d n l p d toán công trình XDCB do B xây d ng ban hành. Chi phí nhân công trong ơn giá ư c tính chung trên m c lương nhóm I b ng lương A6 kèm theo Ngh nh 26/CP ngày 23-05-1993 c a Chính ph .
  4. i v i các lo i công tác xây l p c a công trình thu c các nhóm khác c a b ng lương A6 thì ư c chuy n i theo h s sau: Thu c nhóm II: B ng 1,064 so v i ti n lương nhóm 1 Thu c nhóm III: B ng 1,126 so v i ti n lương nhóm 1 Thu c nhóm IV: B ng 1,194 so v i ti n lương nhóm 1 c, Chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong ơn giá ư c tính theo b ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng ban hành theo các quy t nh: Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 28- 11-1998, Quy t nh s 10/2001/Q -BXD ngày 11-6-2001, Quy t nh s 38/2002/Q -BXD ngày 27-12-2002 c a B Xây d ng và Công văn s 405/VKT-P5 ngày 6-5-2003 c a Vi n Kinh t Xây d ng v vi c hư ng d n áp d ng m t s giá ca máy trong vi c xây d ng ơn giá XDCB. 3. K t c u t p ơn giá xây d ng cơ b n T p ơn giá XDCB bao g m 7 chương, phân theo nhóm, lo i công tác ho c k t c u xây l p ư c mã hóa th ng nh t theo h mã 2 ch cái u và 4 s ti p theo như quy nh trong nh m c ban hành kèm theo Quy t nh sô 31/2002/Q -BXD ngày 12- 11-2002 c a B Xây d ng B ng giá v t li u n chân công trình ư c ch n tính ơn giá XDCB Thành ph Hà N i. II.QUY NNH ÁP D NG 1. T p ơn giá XDCB này là cơ s xác nh giá tr d toán xây l p công trình ph c v cho công tác l p k ho ch, qu n lý v n u tư XDCB và xác nh gói th u xây l p các công trình XDCB trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. i v i các công tác xây l p chưa có trong t p ơn giá XDCB Thành ph hà N i nhưng ã có các nh m c ã ư c các cơ quan có thNm quy n ban hành thì căn c vào b ng giá v t li u trong t p ơn giá ho c thông báo c a Liên S Xây d ng – Tài chính – V t giá l p ơn giá và trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi áp d ng. 3. i v i nh ng công tác mà theo thi t k có s d ng lo i v t li u khác v i lo i ư c ch n tính trong ơn giá thì ư c căn c vào giá v t li u ã ư c xác nh n chân công tình xác nh chênh l ch chi phí v t li u khi l p d toán. 4. Trư ng h p các công tác xây l p do i u ki n k thu t, bi n pháp thi công khác bi t, không th áp d ng ư c h th ng nh m c ơn giá hi n hành thì ti n hành xây d ng nh m c ơn giá theo quy nh và hư ng d n c a B Xây d ng. 5. Trư ng h p s d ng lo i v t li u, bán thành phNm không có trong b ng giá ư c ch n ho c thông báo c a liên S thì căn c vào i u ki n s n xu t c th và m t b ng
  5. giá t i th i i m tính toán xác nh giá và ưa vào d toán trình cơ quan có thNm quy n xét duy t. 6. Trư ng h p do c thù công trình ph i trung chuy n v t li u thì chi phí trung chuy n v t li u ư c tính vào d toán xây l p. 7. i v i công trình ho c công tác xây l p ph i làm êm ư c c p có thNm quy n cho phép thì chi phí nhân công i v i kh i lư ng xây l p th c hi n t 22 gi n 06 gi sáng ngày hôm sau ư c tính thêm 30% ti n lương tính theo ơn giá ti n lương ho c ti n lương c a công vi c ang làm vào ban ngày. 8. Các công tác xây l p có chi u cao >4m trong ơn giá quy nh là gi i h n t i a khi thi công công tác k t c u cao n 16m (tương ương v i nhà 5 t ng). i v i các công tác xây l p thi công cao > 16m thì c m i cao tăng thêm 16m thì chi phí nhân công và máy thi công ư c i u ch nh theo nguyên t c và tr s trên. 10. i v i công tác s a ch a nhà c a n u áp d ng b ơn giá XDCB này thì ư c i u ch nh theo h s sau: + H s 1,02 i v i chi phí v t li u. + H s 1,05 i v i chi phí nhân công. 11. Do m c lương t i thi u trong t p ơn giá ã là 290.000 ng/tháng, nên khi l p d toán các công trình XDCB theo t p ơn giá XDCB này thì không ư c áp d ng h s i u ch nh chi phí nhân công và chi phí máy trong thông tư s 05/2003/TT-BXD ngày 14-03-2003 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n Trong quá trình s d ng t p ơn giá XDCB, n u g p vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v S Xây d ng nghiên c u gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản