Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 143/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU TÌM KI M THĂM DÒ D U KHÍ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t D u khí năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí năm 2000; Căn c Ngh nh s 142/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch trích l p, qu n lý và s d ng Qu tìm ki m thăm dò d u khí. i u 2. T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m trích l p, qu n lý và s d ng Qu theo quy nh c a Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v trích l p, qu n lý và s d ng Qu tìm ki m thăm dò d u khí i v i T ng công ty D u khí Vi t Nam trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 4. B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công Thương ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c thi hành Quy ch này phù h p v i ch c năng qu n lý nhà nư c. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn D u khí Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND, các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU TÌM KI M THĂM DÒ D U KHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 143/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu tìm ki m thăm dò d u khí (sau ây g i t t là Qu ) ư c thành l p nh m h tr kinh phí; bù pm t ph n r i ro trong ho t ng tìm ki m, thăm dò (trong nư c và nư c ngoài), thNm lư ng d u khí.
  2. T p oàn D u khí Vi t Nam (sau ây g i t t là T p oàn) th c hi n trích l p, qu n lý và s d ng Qu theo úng các quy nh c a Quy ch này. i u 2. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng tìm ki m thăm dò d u khí: là các ho t ng nh m m c ích tìm ki m, ánh giá ti m năng d u khí, xác nh s t n t i tr lư ng và kh năng khai thác thương m i c a d u khí trong ph m vi i tư ng (v a, thành h ) c u t o, c m c u t o, lô ho c b tr m tích bao g m các công vi c; chuNn b , kh o sát a ch t, a v t lý, a hóa và các kh o sát khác; các phân tích và nghiên c u, khoan, óng gi ng; th v a; hoàn thi n gi ng; s a ch a gi ng; h y gi ng và các k ho ch thNm lư ng. 2. R i ro trong tìm ki m thăm dò d u khí (r i ro): là k t qu t ư c tìm ki m thăm dò không như m c tiêu t i thi u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 3. M c ích s d ng Qu Qu tìm ki m, thăm dò d u khí ư c dùng th c hi n các D án tìm ki m thăm dò d u khí trong nư c và ngoài nư c do T p oàn th c hi n, tham gia góp v n vào các d án tìm ki m thăm dò d u khí có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy ch này; bù p m t ph n r i ro trong ho t ng i u tra cơ b n, tìm ki m, thăm dò và thNm lư ng d u khí. i u 4. i u ki n d án ư c s d ng ngu n u tư t Qu 1. D án i u tra cơ b n, tìm ki m thăm dò d u khí ư c s d ng ngu n u tư Qu ph i mb o các i u ki n sau ây: a) D án ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh và không thu c các d án quy nh t i i u 5 Quy ch này; b) Có d toán chi ti t i v i t ng kh i lư ng công vi c d ki n th c hi n ư c H i ng qu n tr T p oàn phê duy t. 2. H i ng qu n tr T p oàn căn c i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này và kh năng cân i ngu n t Qu quy t nh s d ng Qu u tư cho các d án c th theo th t ưu tiên sau ây: a) D án t i các khu v c ch ng l n, tranh ch p v i các nư c trong khu v c có liên quan n ch quy n, an ninh qu c gia; D án do T p oàn th c hi n t i Lào, Cămpuchia và các d án khác theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; b) D án khuy n khích u tư d u khí theo danh m c các lô do Th tư ng Chính ph quy t nh; c) Các d án còn l i n u i u ki n s d ng Qu quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy ch này. i u 5. Các D án không thu c i tư ng s d ng Qu 1. D án ư c b o m b ng các ngu n v n khác. 2. D án nh m m c ích gia tăng tr lư ng thu c d án khai thác ho c d án phát tri n sau khi ã ư c c p có thNm quy n quy t nh phát tri n khai thác d u khí. Chương 2. TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU i u 6. Ngu n trích Qu và m c trích l p Qu Qu ư c trích l p hàng năm t các ngu n sau ây: 1. Trích không quá 10% ti n lãi d u khí nư c ch nhà l i hàng năm cho Công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam b sung vào Qu . 2. Trích 10% t l i nhu n sau thu hàng năm c a Công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam. 3. Các ngu n v n khác (n u có) Không trích các kho n quy nh t i kho n 1 và 2 i u này vào Qu khi s dư Qu b ng 10% v n i u l c a công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam. i u 7. T ng giám c T p oàn xây d ng k ho ch s d ng Qu hàng năm trình H i ng qu n tr T p oàn phê duy t làm căn c t ch c tri n khai th c hi n và t p h p thành m c riêng trong k ho ch tài chính hàng năm c a T p oàn. i u 8. T m ng, nghi m thu, thanh toán 1. T p oàn t m ng kinh phí t Qu ti n hành các D án i u tra cơ b n, tìm ki m thăm dò d u khí trên cơ s k ho ch, ti n th c hi n và d toán chi ti t ư c phê duy t. M c t p ng c th i v i t ng h ng m c công vi c c a d án do T ng giám c T p oàn quy t nh nhưng t i a không vư t quá 90% t ng d toán c a d án.
  3. Kinh phí t m ng ph i ư c s d ng úng m c ích; trư ng h p s d ng sai ho c s d ng không h t ph i hoàn tr l i Qu trong th i gian t i a không quá 15 ngày k t khi có quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra, ki m toán nhà nư c. 2. Khi d án k t thúc ho c d ng thi công theo quy t nh c a c p có thNm quy n, T p oàn ph i thành l p H i ng nghi m thu xác nh kh i lư ng công vi c ã hoàn thành, chi phí th c hi n và k t qu t ư cc ad án. Thành ph n H i ng nghi m thu do Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn quy t nh và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T p oàn và trư c pháp lu t v tính trung th c, chính xác c a k t qu nghi m thu. 3. Vi c thanh toán toàn b chi phí th c hi n D án ư c căn c trên cơ s k t qu nghi m thu d án. i u 9. Qu n lý và s d ng v n t m th i nhàn r i c a Qu T p oàn ư c phép t m th i s d ng ti n nhàn r i c a Qu cho các nhu c u s n xu t kinh doanh c a T p oàn khác v i m c ích s d ng Qu quy nh t i i u 1 Quy ch này theo nguyên t c có hoàn tr , b o m ngu n chi c a Qu khi có nhu c u s d ng. Vi c s d ng Qu vào các m c ích nói trên không ư c làm nh hư ng n ho t ng tìm ki m thăm dò. T ng giám c T p oàn ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t vi c s d ng ti n nhàn r i theo úng các nguyên t c trên, b o m hi u qu . i u 10. X lý kinh phí ã c p khi d án k t thúc. 1. Khi k t thúc d án tìm ki m thăm dò, n u phát hi n d u, khí có tính thương m i và ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n thành d án phát tri n thì ph n kinh phí t Qu c p cho d án ư c ghi gi m Qu ng th i ghi tăng ngu n v n u tư c a ch s h u c a T p oàn. 2. Trư ng h p d án tìm ki m thăm dò r i ro, không có kh năng thu h i chi phí: a) i v i các d án i u tra cơ b n, d án quy nh t i i m a và b kho n 2 i u 4 Quy ch này, t p oàn ư c ghi gi m ngu n kinh phí t Qu tương ng v i kh i lư ng công tác tìm ki m thăm dò c a d án ã ư c Qu thanh toán; b) i v i các d án còn l i, Công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam dùng Qu d phòng tài chính bù p, n u thi u thì h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty m trong th i gian không quá 5 năm, k t ngày k t thúc d án. i u 11. Quy t toán i v i d án tìm ki m thăm dò Trong th i h n 6 tháng, k t ngày d án tìm ki m thăm dò k t thúc ho c ph i ch m d t trư c th i h n, H i ng qu n tr T p oàn ph i t ch c thNm nh và phê duy t quy t toán ngu n kinh phí c a Qu ã c p cho d án. Trong quy t nh phê duy t ph i ghi rõ giá tr th c t ư c s d ng t Qu sau khi gi m tr ti n b i thư ng thi t h i c a t ch c b o hi m ho c c a t p th và cá nhân có liên quan, giá tr v t tư, tài s n thu h i t d án (n u có). i u 12. Báo cáo khi k t thúc năm Ch m nh t 90 ngày sau khi k t thúc năm, T p oàn có trách nhi m l p báo cáo vi c trích l p, s d ng và quy t toán kinh phí Qu g i B Tài chính, B Công Thương theo dõi, giám sát. B Tài chính ki m tra, giám sát vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu ; hư ng d n c th ch h ch toán, bi u m u báo cáo vi c trích l p, s d ng và quy t toán kinh phí Qu . Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 13. H i ng qu n tr T p oàn D u khí Vi t Nam căn c vào Quy ch này ch o T p oàn th c hi n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu , ch u trách nhi m v vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu úng m c ích và hi u qu . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, thì ph n nh v B Tài chính nghiên c u t ng h p trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản