Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1434/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH C HI N K T LU N S 234-TB/TW C A B CHÍNH TR VÀ NGH QUY T S 22/NQ-CP C A CHÍNH PH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh đ nh s 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c K t lu n s 234-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 c a B Chính tr khoá X v Báo cáo ki m đi m tình hình th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) v khoa h c và công ngh và nhi m v , gi i pháp phát tri n khoa h c và công ngh t nay đ n năm 2020; Căn c Ngh quy t s 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 31-NQ/TW c a H i ngh l n th chín Ban ch p hành Trung ương khoá X v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng; Xét đ ngh c a Chánh Văn phòng và V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình hành đ ng c a B Khoa h c và Công ngh th c hi n K t lu n s 234-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 c a B Chính tr v nhi m v , gi i pháp phát tri n khoa h c và công ngh t nay đ n năm 2020 và Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương 9 (khoá X) v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Trư ng Ban Khoa h c và Công ngh Đ a phương, Th trư ng các đơn v thu c B Khoa h c và Công ngh , Giám đ c S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng TW; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Lê Đình Ti n - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng và các Th trư ng; - Lưu: VT, VP. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH C HI N K T LU N S 234-TB/TW C A B CHÍNH TR VÀ NGH QUY T S 22/NQ-CP C A CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1434/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Ngày 01 tháng 4 năm 2009, B Chính tr đã có K t lu n s 234-TB/TW v Báo cáo ki m đi m tình hình th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) v khoa h c và công ngh và nhi m v , gi i pháp phát tri n khoa h c và công ngh t nay đ n năm 2020; ti p đó, ngày 28 tháng 5 năm 2009, Chính ph đã ban hành Ngh quy t s 22/NQ-CP kèm theo Chương trình hành đ ng c a
  2. Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th chín Ban ch p hành Trung ương khoá X v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i toàn qu c l n th X c a Đ ng. Đ tri n khai th c hi n hai văn b n quan tr ng nêu trên, B Khoa h c và Công ngh v i ch c năng là cơ quan tham mưu c a Chính ph trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh , xây d ng Chương trình hành đ ng v i m c tiêu, nhi m v và gi i pháp sau đây: I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung Nâng cao trình đ nghiên c u khoa h c, năng l c sáng t o và đ i m i công ngh , tăng t tr ng đóng góp c a khoa h c và công ngh trong vi c nâng cao năng su t, ch t lư ng và năng l c c nh tranh c a s n ph m, hàng hoá, d ch v nh m đ y nhanh t c đ và nâng cao ch t lư ng tăng trư ng c a các ngành, lĩnh v c và c n n kinh t ; t p trung xây d ng đư c m t n n khoa h c và công ngh có trình đ trung bình tiên ti n trong khu v c, th c s là đ ng l c đưa nư c ta cơ b n tr thành m t nư c công nghi p theo hư ng hi n đ i vào năm 2020. 2. M c tiêu c th a) Nâng cao năng l c h p th , gi i mã, làm ch công ngh , đ y nhanh t c đ đ i m i công ngh trong các ngành, các lĩnh v c then ch t c a n n kinh t ; phát tri n có ch n l c các ngành công nghi p, d ch v công ngh cao; phát tri n m t s s n ph m công nghi p ch l c và các s n ph m nông nghi p ch bi n có giá tr , ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao trên th trư ng th gi i. b) B o đ m cung c p lu n c khoa h c cho vi c ho ch đ nh các đư ng l i, chính sách, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, các gi i pháp đ n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng và h i nh p thành công vào n n kinh t khu v c và th gi i. c) T o bư c chuy n bi n cơ b n v năng l c và trình đ nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong nư c; phát tri n ngu n nhân l c khoa h c và công ngh ch t lư ng cao, hình thành các nhóm nghiên c u m nh đ s c gi i quy t các nhi m v qu c gia trình đ qu c t ; nâng c p cơ s h t ng k thu t theo hư ng hi n đ i nh m phát tri n m nh ti m l c khoa h c và công ngh qu c gia. II. NH NG NHI M V VÀ GI I PHÁP CH Y U Đ đ t đư c các m c tiêu nêu trên, góp ph n th c hi n thành công K t lu n 234-TB/TW c a B Chính tr và Chương trình hành đ ng c a Chính ph v tri n khai Ngh quy t H i ngh l n th chín Ban ch p hành Trung ương khoá X, trong giai đo n t nay đ n năm 2020 và trư c m t là đ n Đ i h i XI c a Đ ng, c n t p trung vào các nhi m v và gi i pháp ch y u sau: 1. Nhi m v a) Ti p t c đ i m i đ ng b cơ ch qu n lý và chính sách phát tri n khoa h c và công ngh . Đ i m i cơ ch tài chính, tăng cư ng đ u tư ti m l c và phát tri n có ch n l c các t ch c khoa h c và công ngh . b) Nghiên c u xây d ng, b sung, hoàn thi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia và các ngành, các s n ph m quan tr ng. c) Nâng cao tính t ch c a các cơ quan nghiên c u khoa h c, thúc đ y hình thành l c lư ng doanh nghi p khoa h c và công ngh . T o môi trư ng thu n l i cho vi c g n k t nghiên c u khoa h c v i s n xu t kinh doanh, giáo d c và đào t o. d) Xây d ng chính sách s d ng hi u qu , tr ng d ng và phát huy tài năng cán b khoa h c và công ngh ; phát tri n đ i ngũ cán b k thu t trình đ cao trong các doanh nghi p. đ) Phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh . Tri n khai các chương trình đ i m i công ngh , nâng cao năng su t, ch t lư ng s n ph m và phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p. e) Ch đ ng h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh , chú tr ng khai thác tài s n trí tu c a các nư c phát tri n, đ c bi t trong lĩnh v c công ngh m i, công ngh cao. 2. Gi i pháp a) Ti p t c hoàn thi n môi trư ng pháp lý, đ y m nh đ i m i t ch c và qu n lý khoa h c và công ngh
  3. - Ti p t c rà soát, s a đ i, b sung, hoàn thi n h th ng pháp lu t v khoa h c và công ngh , t o môi trư ng pháp lý thu n l i thúc đ y ho t đ ng nghiên c u, ng d ng và phát tri n khoa h c và công ngh . - Xây d ng Lu t Đo lư ng, Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t S h u trí tu . Xây d ng và t ch c th c hi n các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Chuy n giao công ngh , Lu t Công ngh cao, Lu t Năng lư ng nguyên t . - Tri n khai xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia, ngành, đ a phương đ n năm 2015 và 2020, góp ph n đưa Vi t Nam cơ b n tr thành nư c công nghi p theo hư ng hi n đ i vào năm 2020. - Hoàn t t quá trình chuy n đ i các t ch c khoa h c và công ngh công l p sang ho t đ ng theo cơ ch t ch , hư ng vào th trư ng; h tr và đ y m nh vi c hình thành các doanh nghi p khoa h c và công ngh . - Đ i m i cơ b n cơ ch qu n lý đ u tư và tài chính cho khoa h c và công ngh phù h p v i đ c thù c a ho t đ ng khoa h c và công ngh theo hư ng s a đ i Lu t ngân sách nh m tăng cư ng đ u tư, t p trung quy n h n và trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh trong đ u tư phát tri n các ngành khoa h c, các nhi m v tr ng đi m qu c gia, các nhi m v khoa h c và công ngh có tính liên vùng, liên lĩnh v c, có nh hư ng đ t phá đ n phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. - Xây d ng chính sách thúc đ y s g n k t gi a giáo d c đ i h c v i khoa h c - công ngh và s n xu t - kinh doanh đ hình thành h th ng đ i m i khoa h c và công ngh qu c gia. b) Đ y m nh đ i m i công ngh , phát tri n và hoàn thi n th trư ng công ngh - T p trung h tr , tài tr đ khuy n khích nh p kh u công ngh tiên ti n, gi i mã, làm ch và b n đ a hoá công ngh nh p; liên k t, h p tác gi a doanh nghi p, vi n nghiên c u, trư ng đ i h c trong đ i m i công ngh , đ i m i s n ph m. - Ti p t c h tr các doanh nghi p đ u tư nghiên c u đ i m i công ngh đ nâng cao năng l c c nh tranh và hi u qu c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh. Khuy n khích các t p đoàn, t ng công ty l n đi tiên phong trong đ u tư cho đào t o, nghiên c u, làm ch các công ngh then ch t đ đ y m nh s n xu t các s n ph m có hàm lư ng công ngh cao theo đ nh hư ng xu t kh u. - Phát tri n và xã h i hoá m nh các ho t đ ng d ch v khoa h c và công ngh , đ c bi t là các d ch v thông tin, tư v n, môi gi i, đánh giá, th m đ nh và giám đ nh công ngh , các d ch v s h u trí tu và tiêu chu n - đo lư ng - ch t lư ng. Thúc đ y s phát tri n các lo i hình ch công ngh và thi t b , các sàn giao d ch đi n t ; hình thành các trung tâm giao d ch công ngh t i các vùng kinh t l n. - Tri n khai các gi i pháp nâng cao hi u qu c a h th ng pháp lu t v b o h , th c thi quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh đ thúc đ y c nh tranh lành m nh, thu hút đ u tư nư c ngoài và phát tri n th trư ng. - Xây d ng Chương trình phát tri n th trư ng công ngh ; Chương trình đ i m i công ngh qu c gia; Chương trình qu c gia v ng d ng và phát tri n công ngh cao; Chương trình thúc đ y năng su t, ch t lư ng và năng l c c nh tranh c a s n ph m, hàng hoá Vi t Nam; Chương trình h tr doanh nghi p phát tri n tài s n trí tu ; Chương trình h tr ng d ng và chuy n giao ti n b khoa h c và công ngh t i các vùng nông thôn, mi n núi. - Thúc đ y phát tri n nhanh và hi u qu h th ng qu phát tri n khoa h c và công ngh , Qu đ i m i công ngh qu c gia nh m h tr , thúc đ y ho t đ ng nghiên c u, ng d ng và đ i m i công ngh trong các ngành, các lĩnh v c. c) Tăng cư ng đ u tư phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , th ch hoá các n i dung liên quan đ n đào t o, b i dư ng, s d ng, đãi ng và tôn vinh trí th c v khoa h c và công ngh - Hoàn thành đ u tư xây d ng và đưa vào khai thác hi u qu các khu công ngh cao Hoà L c, Thành ph H Chí Minh và h th ng các phòng thí nghi m tr ng đi m. Khuy n khích hình thành các trung tâm ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p khoa h c và công ngh trong các trư ng đ i h c, các khu công ngh cao. Nâng c p cơ s h t ng k thu t v thông tin khoa h c và công ngh , s h u trí tu , tiêu chu n - đo lư ng - ch t lư ng. - Hình thành các nhóm, t p th khoa h c và công ngh m nh gi i quy t nh ng nhi m v qu c gia đ c bi t quan tr ng v i các cơ ch , chính sách đãi ng riêng bi t. Đánh giá, tuy n ch n các vi n nghiên c u, trư ng đ i h c m t s lĩnh v c công ngh tr ng đi m, m t s ngành khoa
  4. h c có th m nh c a Vi t Nam đ t p trung đ u tư phát tri n v i m c tiêu đư c x p h ng tương đương các vi n, trư ng m nh, có uy tín trong khu v c. - Tăng cư ng ti m l c cho nghiên c u, ng d ng năng lư ng nguyên t ph c v phát tri n kinh t - xã h i; chu n b các đi u ki n cho xây d ng và v n hành an toàn Nhà máy đi n h t nhân vào năm 2020. - Đ xu t v i Chính ph ban hành cơ ch , chính sách s d ng cán b khoa h c và tr ng d ng nhân tài, trong đó, đ c bi t quan tâm t o đi u ki n phát huy s c sáng t o c a các chuyên gia gi i đã đư c nghiên c u, h c t p các trung tâm khoa h c l n c a th gi i, các cán b tr tr v tham gia nghiên c u và phát tri n công ngh ; thu hút chuyên gia nư c ngoài, chuyên gia gi i ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia các ho t đ ng phát tri n khoa h c và công ngh trong nư c; g i cán b khoa h c tham gia các chương trình đào t o, nghiên c u c a nư c ngoài. d) Đ y m nh h p tác và h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh - Xây d ng l trình và Đ án đ y m nh h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh nh m nhanh chóng rút ng n kho ng cách khoa h c và công ngh c a nư c ta v i khu v c và th gi i. - Ch đ ng tham gia các chương trình nghiên c u qu c t , chương trình h p tác song phương v i c ng đ ng khoa h c và công ngh c a các nư c, t o đi u ki n tham gia vào đư c các t ch c khoa h c qu c t . - M r ng và nâng t m quan h h p tác v i các nư c có n n khoa h c và công ngh tiên ti n. Tranh th các chính sách ưu tiên, các chương trình h tr , tài tr t các qu c gia, t ch c qu c t , t p đoàn công nghi p, tài chính cho các cơ quan, t ch c khoa h c và công ngh Vi t Nam. - Ki n toàn m ng lư i đ i di n khoa h c và công ngh nư c ngoài đ tri n khai có hi u qu đư ng l i đ i ngo i và h i nh p kinh t qu c t c a Đ ng và Nhà nư c, khơi thông các quan h h p tác nghiên c u khoa h c và ch đ ng tìm ki m công ngh , bí quy t công ngh , đóng góp tích c c cho ho t đ ng nh p kh u, mua bán, chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam. III. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng n i dung, nhi m v ch y u trong Chương trình hành đ ng này, căn c ch c năng, nhi m v đã đư c phân công, Th trư ng các đơn v thu c B Khoa h c và Công ngh kh n trương t ch c th c hi n và c th hoá thành các m c tiêu, nhi m v trong k ho ch công tác hàng năm c a đơn v . Đ i v i các nhi m v không ph i tri n khai theo các đ án, chương trình, c n t ch c tri n khai ngay đ đ m b o th c hi n m t cách k p th i và hi u qu n i dung c a Chương trình hành đ ng. 2. Th trư ng các đơn v thu c B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m xây d ng đ án chi ti t, tri n khai nhi m v đư c giao trình Lãnh đ o B phê duy t; ki m tra, đôn đ c vi c tri n khai th c hi n các n i dung liên quan c a Chương trình hành đ ng, đ nh kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo B trư ng tình hình th c hi n. 3. Th trư ng các đơn v qu n lý khoa h c và công ngh tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph tham mưu và đ xu t l ng ghép các n i dung c a Chương trình hành đ ng này v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, đ án phát tri n ngành, lĩnh v c do B , ngành qu n lý. 4. Giám đ c các S Khoa h c và Công ngh căn c Chương trình hành đ ng này c th hoá thành k ho ch, nhi m v c a đơn v , đ nh kỳ hàng năm báo cáo B trư ng B Khoa h c và Công ngh và Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v tình hình th c hi n. 5. Chánh Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, đôn đ c các đơn v thu c B , Ban Khoa h c và Công ngh Đ a phương có trách nhi m theo dõi, đôn đ c các S Khoa h c và Công ngh tri n khai th c hi n Chương trình hành đ ng, đ nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i B trư ng v các bi n pháp c n thi t, b o đ m Chương trình đư c th c hi n hi u qu và đ ng b ./.
  5. PH L C DANH M C CÁC Đ ÁN TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1434/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Tên đ án Đơn v th c hi n Ti n đ TT Đơn v ch trì trong B Cơ quan ph i h p ngoài B Chương trình hành đ ng c a Chính ph v xây V Qu n lý Khoa h c Xã h i và T B Giáo d c và Đào t o; các B , 2009 1 d ng đ i ngũ trí th c trong th i kỳ đ y m nh công nhiên ngành liên quan nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c Chương trình đ i m i công ngh qu c gia giai đo n C c ng d ng và Phát tri n Công B K ho ch và Đ u tư; B Tài 2009 đ n năm 2020 ngh chính; B Công thương; B Nông 2 nghi p và Phát tri n Nông thôn; các B , ngành liên quan Chương trình thúc đ y năng su t, ch t lư ng và T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t B Công thương; B Nông nghi p 2009 3 năng l c c nh tranh c a s n ph m, hàng hoá Vi t lư ng và Phát tri n Nông thôn; các B , Nam giai đo n đ n năm 2020 ngành liên quan Đ án h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh V H p tác qu c t B Công thương; B Ngo i giao; 2009 4 trong giai đo n đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i các B , ngành liên quan hoá đ t nư c Quy ho ch t ng th v m ng lư i quan tr c - c nh Vi n Năng lư ng Nguyên t Vi t B Tài nguyên và Môi trư ng 2009 5 báo phóng x môi trư ng qu c gia đ n năm 2020 Nam Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi n Chi n lư c và Chính sách B K ho ch và Đ u tư; B Công 2010 Vi t Nam đ n năm 2020 Khoa h c và Công ngh thương; B Nông nghi p và Phát 6 tri n Nông thôn; Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; các B , ngành liên quan Đ án phương hư ng, m c tiêu, nhi m v phát V K ho ch - Tài chính B K ho ch và Đ u tư; B Công 2010 tri n khoa h c và công ngh giai đo n 2011 - 2015 thương; B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; B Xây d ng; B 7 Giao thông v n t i; B Y t ; B Thông tin và Truy n thông; các B , ngành liên quan Đ án chính sách s d ng và tr ng d ng cán b V T ch c cán b B N i v ; B Tài chính; B Giáo 2010 8 khoa h c và công ngh d c và Đào t o; các B , ngành liên quan
  6. Đ án đ i m i cơ ch và chính sách tài chính cho V K ho ch - Tài chính B Tài chính; các B , ngành liên 2010 9 ho t đ ng khoa h c và công ngh quan Chương trình qu c gia v ng d ng và phát tri n V Công ngh cao B K ho ch và Đ u tư; B Tài 2010 công ngh cao giai đo n đ n năm 2020 chính; B Công thương; B Nông 10 nghi p và Phát tri n Nông thôn; các B , ngành liên quan Chương trình phát tri n th trư ng công ngh Vi n Chi n lư c và Chính sách B Công thương; B Nông nghi p 2010 Khoa h c và Công ngh và Phát tri n Nông thôn; B K 11 ho ch và Đ u tư; B Tài chính; Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam Chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a C c S h u trí tu B Tài chính; B Văn hoá, Th thao 2010 doanh nghi p giai đo n đ n năm 2015 và Du l ch; B Công thương; B 12 Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Chương trình h tr ng d ng và chuy n giao ti n V K ho ch - Tài chính B Nông nghi p và Phát tri n Nông 2010 13 b khoa h c và công ngh t i các vùng nông thôn, thôn; U ban nhân dân các t nh, mi n núi giai đo n đ n năm 2015 thành ph tr c thu c trung ương Đ án chính sách thúc đ y s g n k t gi a giáo d c Vi n Chi n lư c và Chính sách B Giáo d c và Đào t o; B K 2011 đ i h c v i khoa h c - công ngh và s n xu t - kinh Khoa h c và Công ngh ho ch và Đ u tư; B Tài chính; B doanh đ hình thành h th ng đ i m i khoa h c và Công thương; B Nông nghi p và 14 công ngh qu c gia Phát tri n Nông thôn; Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam. Đ án thành l p Qu đ i m i công ngh qu c gia Vi n Chi n lư c và Chính sách B Tài chính 2010 15 Khoa h c và Công ngh Đ án thành l p Qu đ u tư m o hi m công ngh V Công ngh cao B Tài chính 2010 16 cao qu c gia Lu t Đo lư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t B Công thương; B Nông nghi p 2010 17 lư ng và Phát tri n Nông thôn; các B , ngành liên quan Ngh đ nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh V K ho ch - Tài chính B Tài chính 2010 đ nh 119/1999/NĐ-CP v m t s chính sách và cơ 18 ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p đ u tư vào ho t đ ng khoa h c và công ngh
  7. D th o Ngh đ nh s a đ i, b sung m t s đi u V T ch c cán b B N i v ; B Tài chính; B K 2009 19 Ngh đ nh 115/2005/NĐ-CP; Ngh đ nh 80/2007/NĐ- ho ch và Đ u tư; các B , ngành liên CP quan Chương trình phát tri n doanh nghi p khoa h c và V T ch c cán b B N i v ; B Tài chính; B K 2009 công ngh và h tr các t ch c khoa h c và công ho ch và Đ u tư; các B , ngành liên 20 ngh công l p chuy n sang ho t đ ng theo cơ ch quan t ch , t ch u trách nhi m Đ án thi t l p h th ng các d ch v công v s C c S h u trí tu Các B , ngành liên quan 2011 21 h u công nghi p
Đồng bộ tài khoản