Quyết định số 144/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 144/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/1999/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 144/1999/Q /BNN-TCCB NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN LÂM NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 101/1999/Q /BNN-TCCB ngày 3/7/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c l i Ban qu n lý d án vi n tr Lâm nghi p và i tên thành Ban qu n lý các d án Lâm nghi p; Xét ngh c a Trư ng ban Qu n lý các d án lâm nghi p t i công văn s 529/BQLLN-TC ngày 13/10/1999 v vi c xin phê duy t quy ch v t ch c ho t ng c a Ban. Theo ngh c a V trư ng V t ch c cán b , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v T ch c ho t ng c a Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, m i quy nh trư c ây trái v i qui ch này u bãi b . i u 3: Chánh văn phòng, V trư ng V TCCB, Th trư ng các V , C c và ơn v thu c B , Trư ng ban Qu n lý các d án Lâm nghi p, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký) QUY CH
  2. V T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN LÂM NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 144/1999/Q /BNN-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 1999 c a BNN&PTNT) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: T ch c Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p: 1- Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p là ơn v s nghi p kinh t tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư c thành l p theo Quy t nh s 101/1999/Q /BNN-TCCB ngày 3/7/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v T ch c l i Ban Qu n lý các d án vi n tr Lâm nghi p và i tên thành Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p. 2- Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p ch u trách nhi m t ch c qu n lý th c hi n các D án thu c lĩnh v c u tư phát tri n Lâm nghi p có ngu n v n u tư h tr c a nư c ngoài ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao. 3- T ch c b máy qu n lý c a Ban: - Lãnh o Ban g m: Trư ng ban và các Phó trư ng ban; - Các Phòng nghi p v : - Phòng K ho ch - K thu t; - Phòng Tài chính - K toán; - Phòng T ch c - Hành chính; Các Phòng nghi p v có Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và cán b nhân viên; - Văn phòng các d án: G m Giám c d án, i u ph i viên, K ho ch, K toán d án và các cán b c a d án. i u 2: Nhi m v chính c a Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p: 1. Ti p nh n các d án, chương trình vi n tr không hoàn l i và v n vay thu c lĩnh v c h tr u tư phát tri n lâm nghi p ã ký k t ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Căn c vào các Hi p nh ký k t, t ch c xây d ng k ho ch, quy ch i u hành và qu n lý phù h p v i t ng d án trình B phê duy t và ban hành. 3. T ch c tri n khai th c hi n k ho ch ho t ng các d án úng ti n ,b o m ch t lư ng và t hi u qu cao. 4. Ch o và ki m tra các d án th c hi n úng ch tài chính k toán c a Nhà nư c và quy nh ghi trong Hi p nh ký k t v i bên i tác nư c ngoài.
  3. 5. T ch c tuy n ch n Chuyên gia tư v n qu c t , Chuyên gia trong nư c và cán b nhân viên c a D án. Qu n lý chuyên gia và cán b nhân viên theo quy nh hi n hành. 6. Th c hi n ch báo cáo nh ký 3 tháng, 6 tháng, m t năm v i B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các V , C c có liên quan v tình hình và k t qu ho t ng c a d án. 7. Tham gia v i các V , C c và các ơn v có liên quan xây d ng các D án m i v u tư phát tri n lâm nghi p mà B s giao cho Ban qu n lý. i u 3: S lãnh o và ch o Ban Qu n lý các d án Lâm nghi p: Ban Qu n lý các d án lâm nghi p ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và s hư ng d n ch o v chuyên môn nghi p v c a các V , C c thu c cơ quan B . Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A TRƯ NG PHÓ BAN, TRƯ NG PHÒNG NGHI P V , GIÁM C D ÁN i u 4: Trư ng ban: 1. Trư ng ban ch u trách nhi m trư c B trư ng trong vi c t ch c th c hi n ch c năng nhi m v c a Ban ư c ghi t i i u 2 trên ây. Trư ng ban do B trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b . 2. Trư ng ban có nhi m v , quy n h n: a/ Nhi m v : - Ch u trách nhi m chung v các ho t ng c a Ban; - Qu n lý chung vi c t ch c th c hi n các D án v lâm nghi p do Ban qu n lý; - Xem xét trình B phê duy t quy ch t ch c th c hi n, qu n lý tài chính và nh m c chi tiêu phù h p v i t ng D án; - Trên cơ s k ho ch các D án ã xây d ng Trư ng Ban xem xét trình B phê duy t k ho ch ho t ng, t ng d toán và d toán hàng năm c a các D án; - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n d án, k p th i u n n n các sai sót và x lý nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n d án; - Báo cáo ti n c a D án theo nh kỳ cho Lãnh o B và các cơ quan có liên quan; - T ng h p k t qu ho t ng c a các D án, úc k t các bài h c kinh nghi m, nh m ph bi n áp d ng th c hi n các a phương;
  4. b/ Quy n h n: - Làm ch tài kho n các ngu n kinh phí c a các D án, Chương trình, tr trư ng h p có quy nh khác c a B ; - xu t t ch c, b trí nhân s c a các Phòng và các D án tr c thu c trên cơ s văn ki n c a d án, ngh c a các Trư ng phòng và Giám c d án, trình c p có thNm quy n phê duy t; - ư c quy n ký k t h p ng lao ng, ký quy t nh nâng lương cho cán b công nhân viên theo phân c p qu n lý c a B ( ơn v c p 2 tr c thu c B ); - ư c quy n t ch c xét, th m nh k t qu l a ch n nhà th u trong nư c theo quy nh hi n hành và ư c phía các nhà tài tr ch p thu n, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t; - ư c quy n duy t d toán các h i ngh , h i th o, ào t o, t p hu n trong nư c ã ư c B phê duy t trong k ho ch hàng năm và nh m c chi phí; i u 5: Các Phó Trư ng ban: 1. Các Phó trư ng ban do Trư ng ban phân công ph trách và ch u trách nhi m v m t s lĩnh v c và m t s d án ư c giao. 2. Phó trư ng ban do B trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban và V trư ng V T ch c cán b . i u 6: Các Trư ng Phòng nghi p v c a Ban: 1- Trư ng Phòng K ho ch - K thu t: Trư ng Phòng K ho ch - K thu t giúp Trư ng ban theo dõi t ng h p vi c th c hi n công tác k ho ch ho t ng, công tác k thu t, thông tin tư li u, ào t o và t p hu n ngu n nhân l c cho các d án trung ương, a phương và công tác t ng h p chung c a Ban. Trư ng phòng có các nhi m v chính sau ây: a/ Công tác k ho ch: - Ch o xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm c a các d án, t ng h p k ho ch ho t ng c a các d án trong Ban trình B xem xét, phê duy t; - Theo dõi ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch c a các d án ã ư c B duy t, ng th i t ng h p tình hình ho t ng các d án báo cáo B theo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và khi k t thúc d án; - Ph i h p xây d ng k ho ch ào t o b i dư ng cán b c a Ban và các án trình B phê duy t;
  5. - Hư ng d n các d án v th t c trong u tư xây d ng cơ b n, v mua s m máy móc thi t b , tài s n, s a ch a b o dư ng, nâng c p các công trình, thi t b ... b ng các ngu n v n c a các d án theo úng ch quy nh c a Nhà nư c và i tác nư c ngoài; b/ Công tác k thu t, ào t o và thông tin tư li u - Hư ng d n các D án xây d ng và vi c th c hi n quy trình quy ph m k thu t, phương pháp ti n hành d án và các nh m c kinh t k thu t d Trư ng ban trình B phê duy t; - T ch c tư v n h tr công tác nghiên c u ào t o và t p hu n ngu n nhân l c cho các d án; - Cung c p thông tin tư li u cho các t ch c có liên quan v các d án do Ban qu n lý theo quy nh chung c a Nhà nư c; - T ch c vi c lưu tr tư li u và t ch c vi c trao i kinh nghi m, h tr v phương pháp gi a các d án trong Ban; 2- Trư ng Phòng T ch c - Hành chính: Trư ng Phòng T ch c hành chính giúp Trư ng ban th c hi n công tác T ch c cán b và công tác hành chính qu n tr cơ quan. Trư ng Phòng có các nhi m v chính sau ây: a/ Công tác t ch c cán b : - xu t v t ch c và b trí cán b tri n khai th c hi n nhi m v các d án có hi u qu ; - Qu n lý nhân s và th c hi n các ch chính sách v ch lao ng ti n lương và các ch chính sách khác i v i cán b nhân viên theo quy nh chung c a Nhà nư c; - T ch c công tác tuy n tr n cán b nhân viên c a Ban và ti p nh n, làm các th t c c n thi t cho cán b làm vi c cho Ban và D án theo quy nh hi n hành; - Xây d ng quy ho ch k ho ch ào t o, b i dư ng và b t cán b ; - Th c hi n công tác b o v n i b , ki m tra vi c th c hi n m i ch trương chính sách trong cơ quan; - Theo dõi và qu n lý chuyên gia nư c ngoài và trong nư c n làm vi c v i các d án; b/ Công tác hành chính qu n tr : - T ch c qu n lý công tác văn thư lưu tr theo quy nh c a Nhà nư c;
  6. - Hư ng d n m i th t c hành chính cho các d án m b o úng tính pháp lý c a các văn b n ban hành; - Xây d ng các quy nh th c hi n qu n lý vi c s d ng tài s n, thi t b , phương ti n i l i... c a các d án thu c Ban theo quy ch hi n hành và Hi p nh cam k t v i i tác nư c ngoài; - T ch c ph c v các cu c h p, h i th o, công tác l tân, khánh ti t, i ngo i c a Ban và các d án t ch c t i Ban; - T ch c th c hi n công tác b o v tr t t an toàn và v sinh cơ quan; - B trí phòng làm vi c cho các d án và phương ti n làm vi c, văn phòng phNm cho Văn phòng Ban; 3- Trư ng Phòng Tài chính - K toán: Trư ng Phòng tài chính k toán giúp Trư ng Ban qu n lý v công tác tài chính k toán c a Ban. Trư ng Phòng có các nhi m v chính sau ây: - Hư ng d n xây d ng k ho ch tài chính hàng năm và k ho ch tài chính dài h n theo Hi p nh c a t ng d án ã ư c ký k t, bao g m v n ODA và v n i ng trong nư c trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính phê duy t và ch o th c hi n k ho ch tài chính ó sau khi ã ư c phê duy t; - Ki m tra giám sát công tác qu n lý tài chính các d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c - Ph i h p v i các d án xây d ng các nh m c chi tiêu, quy ch qu n lý tài chính theo c thù c a t ng d án trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t th c hi n; - Ph i h p v i các Giám c và k toán d án th c hi n gi i ngân và qu n lý vi c s d ng các ngu n v n ngân sách nhà nư c c p, v n vi n tr ODA và v n vay các t ch c khác úng m c ích, có hi u qu phù h p v i Hi p nh ã ư c ký k t v quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - Ph i h p t ch c hư ng d n nghi p v ki m tra k toán, thNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a các d án thu c Ban và t ng h p báo cáo quy t toán trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính xét duy t khi d án k t thúc theo quy nh c a Nhà nư c; - Hư ng d n k toán các d án th c hi n báo cáo tài chính nh kỳ cho i tác nư c ngoài theo Hi p nh cam k t; - T ch c vi c th c hi n công tác ki m toán qu c t và trong nư c theo Hi p nh và quy nh c a nhà nư c; - Tr c ti p qu n lý tài chính c a cơ quan Văn phòng Ban;
  7. i u 7: Giám c d án: 1. Giám c d án do B trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , Trư ng ban qu n lý các d án Lâm nghi p và V trư ng V H p tác qu c t . 2. Giám c d án có nhi m v và quy n h n: a/ Nhi m v : - Giám c d án ch u trách nhi m v m i m t c a D án mà mình ph trách, Giám c d án ch ng i u hành vi c th c hi n d án; - Xây d ng quy ch t ch c th c hi n, qu n lý tài chính c a d án và nh m c chi tiêu ngh Trư ng Ban xem xét và trình B ban hành; - Căn c vào n i dung ghi trong Hi p nh l p k ho ch ho t ng, t ng d toán và d toán hàng năm g i Trư ng ban xem xét và trình B phê duy t, t ch c tri n khai các ho t ng c a d án sau khi k ho ch ã ư c phê duy t; - Ti p nh n và qu n lý ti n v n, trang thi t b v t tư c a d án và phân b s d ng theo k ho ch ư c duy t; - T ch c tuy n ch n cán b nhân viên c a d án g i Trư ng Ban xem xét và trình c p có thNm quy n quy t nh; - T ch c các l p ào t o, t p hu n i ngũ cán b , k thu t viên, nhân viên nghi p v tham gia d án; - ChuNn b h sơ m i th u v u tư xây l p, mua s m v t tư, thi t b , v tuy n ch n chuyên gia qu c t và trong nư c. T ch c u th u các công trình thu c d án theo các quy ch hi n hành c a Nhà nư c và c a các i tác nư c ngoài ghi trong Hi p nh; - ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch ho t ng c a d án c p Trung ương và a phương, T ng h p báo cáo nh kỳ v ti n và k t qu th c hi n d án cho Ban, B và i tác nư c ngoài theo quy nh; - Ph i h p v i phòng Tài chính K toán th c hi n th m nh báo cáo quy t toán hàng năm. Th c hi n ki m toán hàng năm, t ng h p quy t toán khi k t thúc d án theo quy nh nhà nư c. b/ Quy n h n: - Giám c d án ư c quy n ch ng i u hành gi i quy t các v n có liên quan n t ch c th c hi n d án do mình ph trách và ch u trách nhi m chính trư c B trư ng và Trư ng ban v vi c th c hi n d án ó; - Tr c ti p làm vi c v i c v n trư ng và các chuyên gia c a d án, v i các a phương, ơn v trong và ngoài ngành trong ph m vi các công vi c thu c d án c a
  8. mình ph trách và ch o các cán b d án cùng các chuyên gia th c hi n các nhi m v c a d án; - xu t tuy n ch n các chuyên gia làm vi c trong các d án phù h p v i n i dung ho t ng c a d án ngh Trư ng ban xem xét và trình c p có thNm quy n phê duy t; - xu t k ho ch ào t o, tham quan trong nư c và nư c ngoài g i Trư ng ban xem xét trình B duy t; - ư c ng tên ngư i ư c u quy n c a ch tài kho n giao d ch v i Ngân hàng, Kho b c; ng th i ph i ch u trách nhi m chính v vi c qu n lý, s d ng tài kho n c a d án t i Ngân hàng giao d ch, Kho b c và ký th a u quy n Trư ng ban qu n lý các d án lâm nghi p trong các văn b n do Ban phát hành có liên quan n vi c i u hành n i b d án t Trung ương n a phương theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 8: Trư ng ban v i Giám c d án: 1. Trư ng Ban không tr c ti p i u hành các ho t ng c a d án, nhưng có trách nhi m theo dõi, giám sát, ki m tra vi c th c hi n c a Giám c d án theo úng n i dung Hi p nh, văn b n cam k t ho c tho thu n ký k t và theo úng k ho ch ho t ng và d toán chi tiêu ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, giám sát vi c th c hi n m i ch , chính sách c a Nhà nư c t i d án. 2. Giám c d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng chi tiêu c a d án Trung ương và a phương theo phân c p. K toán và Giám c d án ký xác nh n vào ch ng t g c trư c khi g i Trư ng phòng Tài chính - K toán trình Trư ng Ban ký duy t. Trư ng ban và Trư ng phòng Tài chính - K toán ch u trách nhi m v các chi tiêu c a Ban liên i ch u trách nhi m v các chi tiêu c a các Ban qu n lý d án trung ương tr c thu c Ban theo ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c và i tác nư c ngoài. i u 9: Các Trư ng Phòng nghi p v v i Giám c d án: 1. Quan h công tác gi a các Trư ng Phòng nghi p v v i Giám c d án là m i quan h ph i h p công tác gi i quy t các công vi c chung c a Ban. Văn phòng d án ch u s hư ng d n ki m tra giám sát v chuyên môn, nghi p v c a các phòng nghi p v . 2. Qu n lý tài s n c a các d án: Theo nguyên t c chung là tài s n c a d án nào s do d án ó tr c ti p h ch toán, qu n lý và theo dõi s d ng ph c v cho các ho t ng c a d án. Các Trư ng phòng nghi p v có th trao i th ng nh t v i Giám c d án h tr Ban và các d án khác khi c n thi t ho c ph i h p s d ng m b o s d ng h p lý, ti t ki m và có hi u qu trên nguyên t c m b o k ho ch c a d án.
  9. 3. K toán d án ch u trách nhi m trư c Giám c d án và Trư ng phòng Tài chính - K toán v th c hi n công tác tài chính k toán c a d án. M i d án có c thù riêng nên ư c t ch c k toán riêng, toàn b ch ng t , tài li u k toán c a văn phòng d án trung ương ư c b o qu n, lưu tr t i văn phòng d án. Căn c tình hình th c t c a d án, Trư ng phòng Tài chính - K toán xây d ng quy nh phân c p qu n lý tài chính k toán cho Giám c d án Trư ng ban xem xét trình B phê duy t nh m nâng cao trách nhi m và quy n h n c a Giám c d án và k toán d án trong công tác qu n lý tài chính. K toán d án ư c phép ng tên ngư i ư c u quy n c a Trư ng phòng Tài chính k toán Ban giao d ch theo quy nh c a nhà nư c. Chương 4: CH H I H P VÀ BÁO CÁO C A BAN i u 10: Ch h i h p: - Hàng tháng Ban qu n lý các d án lâm nghi p h p giao ban m t l n vào cu i tháng trao i v ti n th c hi n c a các d án trong tháng và k ho ch công tác tháng sau. - Các cu c h p t xu t c a Ban và l ch h p thư ng kỳ c a các phòng nghi p v và các Văn phòng d án do Trư ng ban quy nh theo ngh c a các Phòng và các Văn phòng D án. i u 11: Ch báo cáo: Vào tu n cu i cùng hàng quý, Giám c d án báo cáo ti n th c hi n d án trong quý b ng văn b n cho Trư ng ban (bao g m c báo cáo tài chính) t ng h p báo cáo Lãnh o B và các C c, V có liên quan. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 12: Hi u l c thi hành Quy ch v t ch c ho t ng c a Ban qu n lý các d án lâm nghi p có hi u l c theo Quy t nh ban hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Các quy nh trư c ây trái v i quy ch này u bãi b . i u 13: S a i và b sung Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n i m nào chưa h p lý, Trư ng Ban k p th i ngh B s a i và b sung cho phù h p v i i u ki n c th c a Ban và cơ ch chính sách c a Nhà nư c hi n hành.
Đồng bộ tài khoản