Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1 về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/1999/QĐ-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144/1999/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 44/1999/QĐ-NHNN NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phát hành Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Đợt II năm 1999 dưới hình thức ghi sổ với tổng trị giá 700 tỷ VND theo các nội dung sau: - Tín phiếu chiết khấu: Giá bán tín phiếu NHNN đối với các TCTD áp dụng theo công thức tính giá theo lãi suất chiết khấu của tín phiếu Kho bạc được quy định tại Điều 14 của Quyết định số 61/QĐ-NH19 ngày 8/3/1995 của Thống đốc NHNN. - Mức lãi tín phiếu là: 0,85%/tháng. - Thời hạn tín phiếu: 3 tháng. - Ngày thông báo phát hành: 23/4/1999. - Ngày phát hành: 27/4/1999. - Ngày đến hạn thanh toán: 27/7/1999. Điều 2: Mức mua Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các NHTMQD cụ thể như sau: 1. Ngân hàng Công thương Việt Nam : 150 tỷ đồng
  2. 2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : 150 tỷ đồng 3. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam : 300 tỷ đồng 4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : 100 tỷ đồng Điều 3: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng, Vụ Kế toán - Tài chính, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng được quy định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các TCTD có tên tại Điều 2 của Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Dương Thu Hương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản