Quyết định số 144/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB về việc duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thịTrung tâm thương mại của 22 quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 144/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N H TH NG M NG LƯ I CH -SIÊU TH TRUNG TÂM THƯƠNG M I C A 22 QU N-HUY N TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020; Căn c Ch th s 1109/TM-CSTNTN, ngày 16 tháng 3 năm 2000 c a B Thương m i v quy ho ch m ng lư i ch và Công văn s 2180/UB-TM ngày 23 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ch p thu n cương án quy ho ch phát tri n ch ; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Xét t trình s 2279 /TM-DV ngày 08 tháng 7 năm 2003 c a S Thương m i v vi c phê duy t án quy ho ch Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i 22 qu n-huy n n năm 2010; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t quy ho ch phát tri n h th ng m ng lư i Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i c a 22 qu n-huy n trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 v i n i dung theo ph l c ính kèm. i u 2.- T ch c th c hi n: 2.1- Trong quá trình i u ch nh quy ho ch chung, quy ho ch t ng th m t b ng thành ph và quy ho ch chi ti t t ng khu v c a bàn qu n-huy n, S Quy ho ch-Ki n trúc có trách nhi m th c hi n quy ho ch h th ng m ng lư i Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i c a 22 qu n-huy n n năm 2010 ã ư c phê duy t. 2.2- Vi c qu n lý phát tri n h th ng m ng lư i Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i 22 qu n-huy n, c n t p trung th c hi n th ng nh t như sau:
 2. + T t c các d án u tư xây d ng m i ho c c i t o, s a ch a l n, nâng c p Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i ph i úng theo quy ho ch ã ư c phê duy t. + Nhanh chóng rà soát l i các Ch - Siêu th - Trung tâm thương m i trên a bàn thành ph ho t ng không hi u qu , cơ s v t ch t xu ng c p, không m b o v sinh môi trư ng-v sinh th c phNm-an toàn phòng cháy ch a cháy-an ninh tr t t xã h i, không phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i, có k ho ch x lý, gi i t a, di d i, s p x p cho phù h p t nay n h t năm 2010. + Căn c quy ho ch ư c duy t, y ban nhân dân các qu n-huy n ch ng xây d ng k ho ch c th phát tri n h th ng m ng lư i Ch - Siêu th -Trung tâm thương m i trên a bàn c a qu n-huy n. i u 3.- S Thương m i thành ph ch u trách nhi m ph i h p v i S Quy ho ch- Ki n trúc, các S ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành nghiên c u các chương trình u tư, các d án xây d ng c th nh m th c thi có hi u qu quy ho ch ư c phê duy t. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Thương m i, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các s -ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c thành ph PHÓ CH TNCH - H i Liên hi p Ph n thành ph - H i nông dân thành ph - VPH -UB: các PVP, - Các T NCTH - Lưu (TM/L) Huỳnh Th Nhân PH L C N I DUNG QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I CH - SIÊU THN - TRUNG TÂM THƯƠNG M I C A 22 QU N HUY N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 144 / 2003/Q -UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). I.- QU N 1:
 3. n năm 2010 còn l i 06 ch và 01 ch êm; trong ó 02 ch xây d ng theo mô hình k t h p ch - siêu th - trung tâm thương m i, 36 siêu th , trung tâm thương m i. S ch nâng c p s a ch a là 06 ch , trong ó xây d ng m i 04 ch , di d i gi i t a 02 ch . Gi i t a 13 ch t phát. 1. nh hư ng phát tri n m ng lư i ch , siêu th , trung tâm thương m i: 1.1- nh hư ng i v i ch : - Ch B n Thành: Ph c ch xây d ng t ng h m tăng di n tích kinh doanh và b trí bãi gi xe. - Ch Tân nh: C i t o và gi l i b m t truy n th ng c a ch . - Ch Thái Bình: C i t o nâng c p. - Ch Dân Sinh: C i t o nâng c p và b trí v a là ch , v a là siêu th - trung tâm thương m i. - Ch a Kao: C i t o nâng c p b trí v a là ch , v a là siêu th - trung tâm thương m i. - Ch Nancy: C i t o nâng c p. - Cùng thành ph l p d án gi i to di d i ch C u ông Lãnh và ch u m i rau c qu C u Mu i ra ba ch u m i nông s n th c phNm ngo i thành trong năm 2003 - Nghiên c u phát tri n ch êm phù h p v i c i m tình hình c a qu n. - i v i các ch t m: + Trong giai o n 2003-2005, kiên quy t gi i t a s h ti u thương ang kinh doanh trên l ư ng Nguy n Văn C , ư ng Trương Hán Siêu, ư ng Mã L . + Ti p t c s p x p n nh kinh doanh và co c m d n s h ang kinh doanh t i các ch Tôn Th t m, ch h m 137 Tr n ình Xu, ch , h m 41 Nguy n Văn Tráng, ch Cô Giang. - Năm 2003 gi i to tr ng các ch t phát: + H m 68 Tr n Quang Kh i (Phư ng Tân nh) +L ư ng Bà Lê Chân (Phư ng Tân nh) + H m 18A Nguy n Th Minh Khai (Phư ng a Kao) + H m 353 Ph m Ngũ Lão (Phư ng Ph m Ngũ Lão) + H m 104 Bùi Vi n (Phư ng Ph m Ngũ Lão)
 4. +L ư ng Nguy n Công Tr (Phư ng Nguy n Thái Bình) +L ư ng Lê Th H ng G m (Phư ng C u ông Lãnh) + Lòng ư ng Phan Văn Trư ng (Phư ng C u ông Lãnh), khu v c bán êm. - Năm 2003 - 2005: V n ng tuyên truy n th c hi n gi i t a các ch t phát sau: + Ch l ư ng Tr n Kh c Chân (Phư ng Tân nh) + Ch l ư ng Nguy n H u C u (Phư ng Tân nh) + Ch h m 153 Nguy n Th Minh Khai (Phư ng Ph m Ngũ Lão) + Ch lòng l ư ng Cô B c (Phư ng C u ông Lãnh) + Ch h m TK Nguy n C nh Chân (Phư ng C u Kho) + Kiên quy t không phát sinh thêm ch t phát, y ban nhân dân phư ng và Công an phư ng s t i ph i ch u trách nhi m n u có thêm ch phát sinh trên a bàn. n năm 2010, trên a bàn qu n s còn 6 ch hi n i tương x ng v i qu n trung tâm. 1.2- nh hư ng i v i siêu th , trung tâm thương m i: Xây d ng m i m t s siêu th nh các khu v c dân cư ho c các chung cư cao c ã có d án xây d ng như phư ng C u ông Lãnh - Cô Giang - C u Kho và Tân nh. Ph n u xây d ng thêm 06 siêu th ho c trung tâm thương m i cùng các ch và các siêu th - trung tâm thương m i ã có ho t ng u kh p trên các phư ng trong a bàn qu n 1. 2. Gi i pháp v n u tư: 2.1- i v i ch ã c p quy n s d ng s p: - Ti u thương cùng óng góp chi phí c i t o nâng c p ch (t ng ph n ho c toàn ph n), chi phí óng góp căn c d toán c i t o s a ch a ch , m c óng góp tùy theo ngành hàng, v trí ô - s p và nh n ư c quy n s d ng s p ch trong th i h n 05 năm và ti p t c gia h n. - Trong th i h n quy n s d ng s p còn hi u l c, ti u thương ư c quy n sang như ng và ph i óng l phí sang như ng s p theo quy nh (ngư i sang như ng ư c ti p t c th c hi n s d ng s p như trong gi y ch ng nh n quy n s d ng s p). Khi h t h n s d ng s p, ngư i s d ng s p ư c gia h n h p ng. 2.2- i v i ch chưa c p quy n s d ng s p và ch ư c c i t o s a ch a nâng c p: ngu n v n u tư ư c Nhà nư c b v n 100%, sau ó thu h i t ngu n chuy n như ng quy n s d ng s p ch (trong th i h n 05 năm).
 5. 2.3- i v i ch chưa c p quy n s d ng s p và ch l p d án xây d ng thi t k m i 100%: Nhà nư c b v n 100% b ng ngu n ngân sách ho c kêu g i u tư liên doanh trong và ngoài nư c xây d ng ch m i. 3. Gi i pháp i v i ch chưa s d ng h t m t b ng: - C i t o nâng c p ch trên cơ s quy mô và di n tích hi n h u, ng th i s p x p m t cách h p lý t n d ng cơ s v t ch t, tăng di n tích kinh doanh thu hút b trí ti u thương vào kinh doanh bên trong nhà l ng ch , ch c i t o và tăng thêm phương ti n, thi t b ph c v cho vi c buôn bán trong ch ngày càng l ch s văn minh. - i v i s ti u thương ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng s p ho c có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, k c các t ch c kinh t , oàn th nhưng b tr ng lâu năm không kinh doanh thì v n ng ra ti p t c kinh doanh. Trong m t tháng, n u ch kinh doanh v n không kinh doanh thì Ban Qu n lý Ch thu h i b trí cho ti u thương khác có nhu c u ăng ký vào ch kinh doanh. 4. Gi i pháp i v i ch t m, ch t phát l n chi m lòng l ư ng, v a hè, ư ng h m trong khu v c dân cư: Tr các ch ph i gi i t a ngay trong năm 2003, các ch còn l i ti p t c th c hi n s p x p v i phương châm úng sơ ã thông qua, không phát sinh thêm s ti u thương kinh doanh l n chi m di n tích lòng l ư ng, v a hè, ư ng h m trong khu v c dân cư d n ti n n ch m d t h p ch trên các ư ng giao thông. i v i ti u thương kinh doanh ã lâu t i các ch t m, ch t phát do phư ng qu n lý c n có s phân lo i gi i quy t ưu tiên s p x p vào kinh doanh trong các ch c nh ã quy ho ch ho c v n ng tr v a phương nơi cư trú kinh doanh ti p. II.- QU N 2: n năm 2010 qu n 2 còn l i 07 ch , 03 siêu th và 02 trung tâm thương m i. Xây d ng m i 03 ch , 02 trung tâm thương m i qu c t , di d i gi i t a 05 ch . Gi i t a 04 ch t phát. 1. nh hư ng phát tri n m ng lư i ch : 1.1- Ch xây d ng m i: - T nay n năm 2010 s xây d ng thêm 3 ch lo i 2 t i các phư ng Cát Lái, Th o i n, Bình Trưng ông (m i phư ng m t ch ). Di n tích m i ch là 5.000m2, v i 300 i m kinh doanh, k t c u xây d ng là bán kiên c . Ch t i phư ng Cát Lái xây d ng t nay n năm 2005, hai ch còn l i xây d ng trong giai o n 2006 - 2010. - Không qui ho ch ch 04 phư ng: Th Thiêm, An L i ông, An Khánh và Bình An. Gi i t a tr ng ch Th Thiêm, t i m ch Cây Bàng, t i m ch An L i ông th c hi n d án Trung Tâm ô th m i Th Thiêm. Nơi ây hình thành Trung tâm thương m i th gi i thành ph H Chí Minh v i ch c năng thông tin thương m i, nghiên c u th trư ng, thư vi n, thương m i qu c t , tri n lãm h i ch , d ch v thương m i (h i th o, i n t , d ch v hành chính, d ch thu t …) v i di n tích 100 ha.
 6. 1.2- Ch nâng c p s a ch a: T nay n năm 2005 s a ch a nh m t s ch áp ng nhu c u mua s m c a dân cư trên a bàn: - Ch Bình Trưng (phư ng Bình Trưng Tây): nâng n n tráng xi măng, thay m t ph n tôn mái, làm h th ng thoát nư c, xây nhà v sinh. - Ch Cây Xoài ( phư ng Cát Lái): nâng n n tráng xi măng, thay tôn mái, xây nhà v sinh - Ch Chi u (phư ng Bình Trưng Tây): nâng n n, lót an, làm h th ng thoát nư c. - Ch Tân L p (phư ng Bình Trưng ông): xây nhà v sinh, nâng n n tráng xi măng, thay tôn mái. - Ch Cát Lái (phư ng Th nh M L i): xây nhà v sinh, nâng n n tráng xi măng, thay tôn mái. 1.3- Ch hi n h u gi i t a di d i: Giai o n 2006 - 2010 s gi i t a di d i 5 ch hi n h u do không phù h p v i quy ho ch chung c a qu n. C th : - Ch Bình Trưng - phư ng Bình Trưng Tây. - Ch Tân L p - phư ng Bình Trưng ông. - Ch An i n - phư ng Th o i n. - Ch An Bình - phư ng An Phú. - Ch Th Thiêm - phư ng Th Thiêm. 1.4- Ch t phát gi i t a tr ng: -T i m p Cây Bàng, phư ng Th Thiêm, gi i t a giai o n 2003-2005. - T i m C u phao s 5 d c b kè sông Sàigòn, phư ng An L i ông, gi i t a giai o n 2003-2005. -T i m c u Gi ng ông T , phư ng An Phú, gi i to giai o n 2003-2005. -T i m khu cư xá o c, phư ng Bình An, gi i t a giai o n 2006-2010. 2. nh hư ng phát tri n Trung tâm Thương m i: 2.1- Giai o n t 2002 - 2005:
 7. Xây d ng Trung tâm Thương m i-Th thao gi i trí Sàigòn 5 trong khu nhà An Khánh (di n tích 47.980m2) thu c phư ng Bình An, ư c tính kinh phí d án là 40 t ng. 2.2- Giai o n t 2006 - 2010: Xây d ng Trung tâm Thương m i Th gi i thành ph H Chí Minh (HoChiMinh City World Trade Center) t i Th Thiêm, di n tích: 100ha v i ba khu ch c năng: - Tòa nhà cao t ng Trung tâm Thương m i Th gi i dành ch y u cho d ch v và thương m i cao c p. - Khu nhà h i ch -tri n lãm. - Khu v c ph c v mua s m, gi i trí, nhà hàng, khách s n. 3. Gi i pháp: 3.1- Gi i pháp v v n u tư: - Cho các doanh nghi p u tư xây d ng ch m i khai thác kinh doanh ho c hình th c ti u thương ng v n trư c xây d ng ch , sau ó tr vào ti n thuê s p, ti n bán chuy n quy n s d ng s p. - Nhà nư c tr c ti p xây d ng ch m i và thu l i qua thu ho c bán quy n s d ng s p. - Các ch s a ch a, nâng c p theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm. - Các i m ch t phát di d i, gi i t a t ngu n v n ngân sách. - i v i các d án có v n u tư l n áp d ng hình th c h p tác liên doanh liên k t u tư v i các ơn v trong và ngoài nư c (Trung tâm thương m i Th gi i – d án Trung tâm ô th m i Th Thiêm). - i v i d án có quy mô v a và nh : k t h p u tư v n Nhà nư c (v h t ng k thu t) và v n các nhà doanh nghi p u tư cùng th c hi n như xây d ng ch m i, nâng c p, m r ng ch . - Xây d ng qu tín d ng ngân hàng t o i u ki n, h tr cho dân vay v n kinh doanh. 3.2- Gi i pháp v t ai: - t dành cho vi c phát tri n ch , siêu th , c n ư c th hi n quy ho ch chi ti t c a t ng phư ng và quy ho ch t ng th c a qu n, trên cơ s qu n gi i thi u kêu g i u tư. - Các vùng ư c quy ho ch phát tri n sau khi ư c duy t quy ho ch ph i công khai hóa quy ho ch và thông báo r ng rãi cho m i ngư i bi t tránh thi t h i cho nhân
 8. dân, ch u tư ph i m b o các y u t có tính kh thi và chính sách gi i t a h p lý phù h p lòng dân, vi c t ch c th c hi n thu n l i hơn. 3.3- V cơ s h t ng và khai thác s d ng m t b ng kinh doanh ch : - Các Trung tâm thương m i, ch , khu du l ch, ph i ư c g n v i qui ho ch cơ s h t ng chung c a khu v c và liên k t v i nhau thành m t t ng th th ng nh t, có như v y vi c tri n khai th c hi n m i thu n l i và t hi u qu cao. - i v i các ch m i th c hi n theo Ngh nh 02/2003/N -CP ngày 14/01/2003, trong ph m vi ch có th b trí thêm khu ăn u ng, khu vui chơi gi i trí, t o b m t văn minh thương m i và phù h p v i yêu c u thương nhân kinh doanh t i ch . - K t h p ch v i phát tri n trung tâm thương m i: t ng tr t kinh doanh các m t hàng th c phNm tươi s ng, t ng l u kinh doanh các m t hàng s ch, cao c p và các ho t ng vui chơi gi i trí. 3.4- Gi i pháp v chính sách, cơ ch qu n lý: - Tăng cư ng ki m tra, ki m soát qu n lý th trư ng, x lý kiên quy t các v buôn l u, hàng gian, hàng gi , hàng m t phNm ch t n t n phư ng, khu ph , t dân ph . Khen thư ng và x lý các vi ph m v ho t ng ch . - T ch c qu n lý ch theo tinh th n Ngh nh 02/2003/N -CP ngày 14/01/2003, trong qu n lý các ch hi n hành t ng bư c chuy n sang hình th c u th u l a ch n ơn v kinh doanh, khai thác ch hi u qu . - C i ti n th t c hành chính, thu hút v n nhàn r i trong nhân dân, kêu g i u tư vào qu n, gi m t i a vi c gây phi n hà cho các thành ph n kinh t kinh doanh s n xu t trên a bàn qu n, t o i u ki n cho các doanh nghi p ch ng trong s n xu t kinh doanh. - T ch c công tác tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách và lu t pháp Nhà nư c cho m i ngư i trong ph m vi ch . III.- QU N 3: n năm 2010, qu n còn l i 4 ch , 05 siêu th , 02 trung tâm thương m i. Trong ó, qu n c i t o nâng c p 04 ch hi n h u, xây d ng 01 siêu th sách, 02 trung tâm thương m i và gi i t a 08 ch t phát. 1. nh hư ng chung v phát tri n ch , siêu th , trung tâm thương m i trên a bàn qu n 3: 1.1- nh hư ng chung v phát tri n ch t nay n năm 2010: - Nâng c p, ch nh trang l i các ch ã ư c quy ho ch hi n có cho phù h p v i ho t ng kinh doanh, áp ng nhu c u mua s m c a nhân dân. - Xây d ng m i l i m t ch m b o các quy chuNn c a m t ch văn minh.
 9. - Kiên quy t ngăn ch n và ch m d t tình tr ng phát sinh các t i m buôn bán trái phép chi m d ng lòng l ư ng, ư ng h m, v a hè. i v i các ch t phát t i h m phư ng ang ho t ng giao trách nhi m y ban nhân dân phư ng có k ho ch ch n ch nh, s p x p t m th i và t ng bư c gi i t a. - Trong khi ch nâng c p l i các ch và có k ho ch gi i t a, các ch ph i m b o v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, an ninh tr t t , phòng cháy, ch a cháy và t hi u qu trong qu n lý ho t ng ch . 1.2- nh hư ng phát tri n siêu th và Trung tâm thương m i: T nay n năm 2010, u tư phát tri n m t s siêu th , trung tâm thương m i chuyên ngành, như siêu th sách, trung tâm thương m i bán sĩ thu c tân dư c,... 2. nh hư ng c th : 2.1- Nâng c p s a ch a các ch hi n h u: Ch Bàn C , ch Vư n Chu i, ch Bùi Phát. ch Nguy n Văn Tr i xây d ng m i, m b o các quy chuNn c a m t ch văn minh. 2.2- Ch n ch nh các ch chưa ư c quy ho ch: - Quy ho ch s p x p hai ch t phát Nguy n Thông (phư ng 9), ch h m 287 Nguy n ình Chi u (phư ng 5) thành ch c nh. - Ch n ch nh ch ư ng s 1, Cư xá ô Thành (phư ng 4), ch h m 306 Nguy n Th Minh Khai (phư ng 5). Hai ch này giao cho y ban nhân dân phư ng có k ho ch gi i t a t nay n năm 2005. - Ch n ch nh ch chung cư Nguy n Thi n Thu t (phư ng 1), Ch h m 430 Cách M ng Tháng 8 (phư ng 11). Hai ch này giao cho y ban nhân dân phư ng có k ho ch gi i t a t nay n năm 2010. - Gi i t a ch t phát h m 134 Lý Chính Th ng (phư ng 7) và ch t phát C ng Bà X p ư ng Tr n Văn ang (phu ng 9) trong năm 2003. 3. Gi i pháp: 3.1- i v i ch ư c c i t o và nâng c p: Ti u thương cùng óng góp chi phí c i t o nâng c p ch , chi phí óng góp căn c d toán c i t o s a ch a ch , m c óng góp tùy theo ngành hàng, v trí s p. 3.2- i v i ch c i t o xây d ng m i: Ngu n v n ư c Nhà nư c b v n u tư 100% ho c liên doanh, sau ó thu h i t ngu n chuy n như ng quy n s d ng s p ch . 3.3- i v i ch chưa ư c quy ho ch, ch t phát: - Trư c m t, t p trung qu n lý, không cho phát sinh thêm, có quy ho ch a i m s p x p nơi mua bán, vi c ho t ng mua bán ph i m b o an ninh tr t t , phòng
 10. cháy, ch a cháy, v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng môi sinh t i khu v c; sau ó ti n hành gi i t a theo k ho ch. - y ban nhân dân phư ng có k ho ch bu c h kinh doanh có a i m trong nhà không l n chi m thêm lòng l ư ng bày hàng hóa. i v i các h vãng lai t nơi khác n, v n ng v a phương kinh doanh. 3.4- i v i các siêu th và Trung tâm thương m i: Sau khi qu n ã có án quy ho ch s t ch c gi i thi u thông tin m i g i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t tham gia u tư v i hình th c liên doanh, liên k t. 3.5- Gi i pháp v qu n lý: - i v i các h kinh doanh có quy n s d ng s p nhưng không kinh doanh, quá th i h n 01 tháng, n u ch h kinh doanh không kinh doanh thì Ban qu n lý s thu h i b trí cho ti u thương khác. - i v i các ơn v doanh nghi p Nhà nư c, H p tác xã thương m i d ch v ư c b trí các i m kinh doanh trong ch mà không t kinh doanh, ho c kinh doanh không có hi u qu , Ban qu n lý ch xu t thu h i và b trí l i cho ngư i có nhu c u c n a i m kinh doanh. - Xây d ng mô hình H p tác xã thương m i d ch v ch thay cho vai trò, ch c năng nhi m v c a Ban qu n lý ch . 2003- 2004, xây d ng thí i m t i 1 ch mô hình H p tác xã D ch v ch thay cho vai trò, ch c năng nhi m v c a Ban qu n lý ch . Năm 2005 s nhân r ng mô hình ra các ch còn l i. IV.- QU N 4: n năm 2010, qu n 4 có 04 ch , 01 siêu th , 03 trung tâm thương m i, không còn ch t phát. Trong ó nâng c p 01 ch , xây m i 03 ch - 01 siêu th - 02 trung tâm thương m i, gi i t a tr ng 07 ch . 1. nh hư ng phát tri n m ng lư i ch , siêu th , trung tâm thương m i: 1.1- Xây d ng ch m i: Trong giai o n t năm 2005 n năm xây d ng m i 03 ch : - Ch phư ng 1: xây d ng t i giao i m ư ng B n Vân n và Nguy n Khoái, di n tích: 1200m2, s lư ng i m kinh doanh: 204 i m, xây d ng vào năm 2006. - Ch phư ng 3: xây d ng t i dãy nhà kho 193-196 Tôn Th t Thuy t phư ng 3, di n tích 4.500m2, s lư ng quày s p : 900, xây d ng vào năm 2005. - Ch phư ng 18: xây d ng t i giao i m ư ng oàn Văn Bơ và Nguy n Th n Hi n, di n tích: 2.000m2, s lư ng i m kinh doanh: 400 i m, xây d ng vào 2008. 1.2- Ch c i t o, nâng c p: ch Xóm Chi u (phư ng 12) v i t ng kinh phí là 500.000.000 ng.
 11. 1.3- nh hư ng phát tri n siêu th , trung tâm thương m i: n năm 2010, xây d ng các siêu th , trung tâm thương m i sau: - Khu siêu th D ch v thương m i Hoàng Di u: v trí chung cư lô H2, ư ng Hoàng Di u phư ng 8, di n tích 6.000m2. Ngu n v n c a Công ty D ch v công ích qu n, th i gian kh i công xây d ng năm 2005. - Khu D ch v thương m i Khánh H i: v trí chung cư lô B6, ư ng Khánh H i phư ng 4, di n tích 4.000m2. V n c a Công ty D ch v công ích qu n, th i gian kh i công xây d ng năm 2004. - Khu D ch v thương m i phư ng 1: v trí s 1 Tôn Th t Thuy t, v i di n tích 3.000m2, giai o n th c hi n năm 2004. - Khu D ch v thương m i phư ng 2 - phư ng 5: v trí chung cư lô N2, ư ng Hoàng Di u, v i di n tích 2.000m2, giai o n th c hi n năm 2006 - Công trình D ch v -Thương m i phư ng 2 - phư ng 5: th c hi n vào th i gian năm 2006, ngu n v n u tư do Công ty D ch v Công ích qu n. 2. Gi i pháp: 2.1- V n u tư cho xây d ng ch : - Xây d ng ch m i b ng100% ngu n ngân sách c a qu n, sau ó có th thu h i t ngu n chuy n như ng quy n s d ng s p (trong th i h n 10 năm). - Nhà nư c b v n 100% xây d ng ch , ti u thương ký h p ng thuê s p có th i h n (3-5 năm). Giá thuê qu y, s p, kiot xác nh tùy theo di n tích, a th , ngành hàng kinh doanh. - Th c hi n phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm’’, trong ó ti u thương óng góp chi phí xây d ng ch và nh n ư c quy n s d ng s p ch trong th i h n 10 năm, Nhà nư c óng góp b ng quy n s d ng t, cơ s h t ng hi n i. 2.2- Gi i pháp v n u tư cho phát tri n khu Siêu th , Trung tâm thương m i d ch v : - Huy ng v n b ng phương th c liên doanh, liên k t, xã h i hóa u tư. - Qu n ký k t h p ng giao t, cho ơn v b v n u tư 100%, sau ó ưa vào khai thác v i th i gian theo h p ng (20-30 năm). Hàng năm, ơn v kinh doanh óng ti n s d ng t, ti n thuê m t b ng. H t h n h p ng, cơ s v t ch t ư c giao l i cho qu n. 2.3- Gi i pháp v qu n lý: Xây d ng cơ ch ph i h p gi a các ngành ch c năng trong vi c ki m tra tình hình th c hi n các quy nh hi n hành v an ninh tr t t , an toàn giao thông, phòng cháy, ch a cháy, v sinh môi trư ng và v sinh th c phNm.
 12. 2.4- Gi i pháp phát tri n ng b gi a h th ng ch và các h th ng thương nghi p khác: - Trên cơ s qui ho ch t ng th m t b ng qu n 4 n năm 2010, trong quá trình s p x p l i t ng c m dân cư giai o n t nay n năm 2005, xây d ng thêm 3 ch m i, ng th i xây d ng 4 khu Thương m i - D ch v m i theo k ho ch. - V lâu dài trong quá trình ch nh trang ô th n năm 2010, ti p t c nghiên c u xây d ng thêm m t s ch và h th ng siêu th , Trung tâm Thương m i - D ch v t i các chung cư, nhà cao t ng theo quy ho ch, t ó s t o ư c s phát tri n ng b gi a h th ng ch và các h th ng thương nghi p khác trên a bàn. V.- QU N 5: n năm 2010 qu n 5 có 11 ch , 14 trung tâm thương m i-siêu th . T nay n năm 2010 di d i 05 ch , nâng c p s a ch a 04 ch và gi i t a 05 ch t phát. 1. nh hư ng chung phát tri n ch , siêu th , trung tâm thương m i: - Các ch kinh doanh nh ng ngành hàng có tính ch t gây ô nhi m môi sinh môi trư ng n ng n không phù h p v i ho t ng n i th k t h p v i nh hư ng chung c a thành ph , di d i ra ngo i thành. - Xây d ng, phát tri n m ng lư i c a hàng kinh doanh th c phNm tươi s ng, ch bi n, th c phNm công ngh g n li n v i các khu v c dân cư. - T o i u ki n thu n l i, h tr hình thành và phát tri n các lo i hình siêu th (trung bình và nh ), c a hàng t ch n,... m b o các yêu c u v kinh doanh hàng hóa úng phNm ch t, an toàn th c phNm, văn minh thương nghi p. - Nghiên c u phát tri n các lo i ch êm, các ch chuyên doanh mang tính truy n th ng phù h p v i c i m c a qu n, ng th i m b o các quy nh hi n hành v an ninh tr t t , an toàn giao thông, phòng cháy, ch a cháy, v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng,… - H n ch d n ho t ng h p ch , t i m mua bán phát sinh trái phép trên lòng l ư ng, n năm 2010 gi i quy t d t i m các ch t phát l n chi m lòng l ư ng trên a bàn qu n. 2. nh hư ng c th : 2.1- nh hư ng v nâng c p, s a ch a ch hi n h u: Ch V t li u Xây d ng (phư ng 13), Thương xá ng Khánh (phư ng 14), Ch V t tư, (phư ng 10), Ch Hòa Bình (phư ng 5). 2.2- nh hư ng t ch c s p x p l i các ch hi n h u: 2.2.1- Các ch u m i:
 13. - Thương xá ng Khánh (phư ng 14): c ng c , phát tri n theo hư ng chuyên ngành v i s i ph li u trên cơ s xây d ng m i khu liên h p Soái Kình Lâm. - Ch Kim Biên (phư ng 13) quy ho ch theo 2 hư ng: (1) Ph i h p v i Công ty Phương ông s d ng m t b ng c a ơn v , xây d ng m i Trung tâm thương m i Kim Biên, di d i s p x p n nh và phát tri n ho t ng ch Kim Biên, ph c h i công năng công viên cây xanh trư c ây. (2) Trư ng h p có vư ng m c khách quan s c i t o, xây d ng l i ch trên cơ s m t b ng hi n h u m b o các phương ti n, i u ki n tr t t m quan thông thoáng, ph c v tái s p x p phát tri n ti m năng kinh doanh c a ch . - Ch V t Tư (phư ng 10): th c hi n chương trình ch nh trang ô th s xây d ng l i chung cư “ Văn S u” ã xu ng c p, quy ho ch l i m t b ng kinh doanh t ng tr t cho h p lý và khoa h c hơn, t o i u ki n tái b trí phát tri n kinh doanh ngành hàng v t tư thi t b ph tùng công nghi p, nông nghi p. - Ch V t li u Xây d ng (phư ng 13): c i t o, xây d ng l i, phát tri n hình thành ch chuyên ngành v t li u, trang trí n i th t cao c p, showroom... h n ch d n ho t ng kinh doanh cây, ván trong ch . - Ch Th y H i s n khô (phư ng 10): chuy n ho t ng ra các ch u m i ngo i thành theo nh hư ng quy ho ch chung c a thành ph . - Ch Hòa Bình (phư ng 5): chuy n ph n ho t ng bán buôn th y h i s n ban êm ra các ch u m i ngo i thành theo nh hư ng chung c a thành ph , ch nh trang nâng c p l i cơ s h t ng cho phù h p i u ki n ti n nghi kinh doanh văn minh thương m i, t ng bư c hình thành m t khu v c chuyên doanh bán l th c phNm tươi s ng, th c phNm ch bi n, bách hóa, công ngh phNm. - Ch Tân Thành (phư ng 15, 12) quy ho ch phát tri n theo 2 hư ng sau: (1) giai o n t nay n năm 2005 chuy n d n ho t ng kinh doanh chi m d ng lòng l ư ng hi n h u vào kinh doanh trong các nhà dân theo ư ng ph lân c n. (2) V lâu dài thành ph s xem xét h tr m t b ng theo xu t c a qu n qu n quy ho ch xây d ng phát tri n cơ s h t ng trong s p x p kinh doanh chuyên ngành ph tùng xe máy, thi t b máy n các lo i t i ây. - Ch Tr n Chánh Chi u (phư ng 14): gi i t a i v i ngành hàng bán buôn nông s n th c phNm, gà, v t s ng trên lòng l ư ng di d i ra các ch u m i nông s n th c phNm ngo i thành theo quy ho ch chung c a thành ph . - Ch s t Hà Tôn Quy n (phư ng 15): quy ho ch theo 2 hư ng (1) v n ng, nh hư ng chuy n d n ho t ng kinh doanh vào trong nhà dân khu v c ti p c n, h n ch d n ho t ng kinh doanh, gia công thép t m không m b o i u ki n an toàn lưu thông và môi sinh môi trư ng. (2) K t h p s p x p cùng ch Tân Thành s d ng m t b ng kho bia Tân Thành ho c Th y ài 79 Ng c Th nh. 2.2.2- Các ch kinh doanh th c phNm tươi s ng: Bao g m các ch Phùng Hưng, Xã Tây, Bàu Sen, Hà Tôn Quy n, Cao t, Nguy n Th i Trung, s thu h p ho t ng không cho phát sinh m i, nh hư ng v n ng ti u
 14. thương t giác chuy n d n vào ho t ng trong nhà các khu v c lân c n, m b o t t các i u ki n v sinh an toàn th c phNm. Song song ó s t o m i i u ki n thu n l i, phát tri n m nh ho t ng các ti u khu thương m i sâu r ng trong khu v c dân cư, ph c v cho nhu c u tiêu dùng hàng ngày c a nhân dân t i ch , gi m d n nhu c u t p trung mua s m t i các ch trên lòng l ư ng. 2.2.3- i v i các ch , t i m t phát ngoài quy ho ch: Kiên quy t t ng bư c gi i t a tr ng trư c năm 2005, không phát sinh ch t m trái phép dư i b t kỳ hình th c nào, g m các ch h m 402 An Dương Vương (phư ng 4), h m 565 Nguy n Trãi (phư ng 7), l ư ng Phan Văn Tr - Huỳnh M n t (phư ng 2), h m 89 Phùng Hưng (phư ng 13), l ư ng Y t Kiêu (phư ng 9), i v i các ho t ng t t p mua bán l n chi m lòng l ư ng các khu v c u ch và ph c n, thư ng xuyên tăng cư ng gi i t a ch t gi không tái l p làm nh hư ng n tr t t m quan ô th . 2.3- nh hư ng phát tri n m ng lư i siêu th , trung tâm thương m i: 2.3.1- Phát tri n m i: - Trung tâm liên h p gia cư thương m i An ông 2 Plaza t i 16 An Dương Vương phư ng 9, di n tích khuôn viên 6.000 m2, d ki n kinh phí 218 t t ngu n v n liên doanh. - Trung tâm giao d ch thương m i 01 Lý Thư ng Ki t phư ng 12, di n tích khuôn viên 15.162 m2, d ki n kinh phí 604 t t ngu n v n liên doanh. - Chung cư k t h p trung tâm thương m i Lakai (phư ng 7), di n tích khuôn viên 1.675m2, d ki n kinh phí 49,8 t t ngu n v n vay ngân hàng. - Trung tâm liên h p gia cư thương m i Soái Kình Lâm (phư ng 14), di n tích khuôn viên 4.800 m2, d ki n kinh phí 250 t t ngu n v n liên doanh. - Trung tâm Thương m i - D ch v Tr n Phú (khu v c mũi tàu - phư ng 7), di n tích khuôn viên 2.200 m2. - Khu gia cư thương m i 402 Hàm T (phư ng 5), di n tích khuôn viên 4.800 m2. - Khu Trung tâm thương m i 631 - 633 Nguy n Trãi (phư ng 11). - Khu liên h p gia cư - thương m i - gi i trí t i 107-107Bis Tr n Hưng o (phư ng 6). - Nh ng ti u khu thương m i trong các c m dân cư ch nh trang ô th t i 155 Nguy n Chí Thanh (phư ng 12), Lô B chung cư Phan Văn Tr (phư ng 2), chung cư Ch Quán góc Hàm T - Huỳnh M n t, chung cư 119 Cao t (phư ng 1), i m dân cư phư ng 5, 7, 12, 13, 15... - Trung tâm thương m i - siêu th , cao c văn phòng t i Nhà máy thu c lá Sàigòn (phư ng 4).
 15. - Cao c văn phòng d ch v tài chính t i 1015 Tr n Hưng o (phư ng 5). - Ch á m i, siêu th k t h p trong Trung tâm liên h p gia cư, thương m i 402 Hàm T (phư ng 5). - Trung tâm ph n m m tin h c, k thu t cao, k t h p trong d án xây d ng Trư ng Công ngh K thu t t i 100 Hùng Vương (phư ng 9). - Ch V t li u Xây d ng, trang trí n i th t cao c p, k t h p trung tâm thương m i t i khu v c góc T n à - Hàm T , H i Thư ng Lãn ông (phư ng 10). - Siêu th ông dư c t i khu nhà c ư ng H i Thư ng Lãn ông (phư ng 10). - Trung tâm tài chính, ch ng khoán t i 203 Phùng Hưng (phư ng 14). - Trung tâm thương m i, cao c văn phòng 922 Nguy n Trãi (phư ng 14). 3. Phân kỳ th c hi n: 3.1- Giai o n 1: (t năm 2000 n 2005). - Gi i t a ho t ng ch Th y H i s n khô (C ng 2), ch cá bán buôn Hòa Bình, ch bán buôn nông s n th c phNm, gà v t s ng Tr n Chánh Chi u ra các ch um i ngo i thành theo k ho ch c a thành ph . - Xây d ng m i t i a i m 96 Hùng Vương, tái b trí s p x p và phát tri n ho t ng ch th c phNm khu v c B c An ông ư c n nh lâu dài. - Xây d ng m i khu Trung tâm thương m i Kim Biên trên cơ s m t b ng c a Công ty Phương ông, tái b trí, phát tri n và n nh lâu dài ho t ng ch Kim Biên. - L p d án nghiên c u c i t o l i ch V t li u Xây d ng (phư ng 13) phát tri n ho t ng chuyên ngành v t li u xây d ng, trang trí n i th t cao c p, showroom trưng bày s n phNm. - T ng bư c chuy n hóa d n ho t ng kinh doanh c a ch Tân Thành vào các m t b ng n nh, vào nhà dân. Ph i h p v i Công ty c p nư c s d ng m t b ng c a Th y ài 79 Ng c Th nh s p x p n nh ho t ng kinh doanh c a m t s ti u thương ch Tân Thành. - Xây d ng khu liên h p gia cư thương m i t i góc T n à - Hàm T -H i Thư ng Lãn ông (phư ng 10), t ch c s p x p phát tri n ho t ng kinh doanh v t li u xây d ng, trang trí n i th t cao c p. - Xây d ng chung cư t i 402 Hàm T (phư ng 5) s d ng t ng tr t thành l p Trung tâm thương m i, siêu th (s chuy n ho t ng ch á m i vào trung tâm này). - L p d án ti n hành xây d ng khu thương m i - d ch v ph c v công c ng t i mũi tàu Tr n Phú (phư ng 7).
 16. - Xây d ng hoàn ch nh công trình liên h p thương m i dân d ng 01 Lý Thư ng Ki t (phư ng 12) phát tri n ho t ng tân dư c, bách hóa công ngh phNm. - Xây d ng m i khu v c 107 Tr n Hưng o B (phư ng 6) t ch c ho t ng Siêu th , d ch v gi i trí. - Xây d ng m i khu liên h p gia cư thương m i Soái Kình Lâm (phư ng 14) k t h p v i các trung tâm hi n h u t i ây hình thành khu v c kinh doanh chuyên ngành v i s i, ph li u, ông y. - Xây d ng khu Trung tâm thương m i bách hóa công ngh phNm Lakai t i Nguy n Tri Phương (phư ng 7). - Xây d ng Trung tâm tin h c ph n m m và Trư ng Công ngh k thu t cao t i 100 Hùng Vương (phư ng 9). - Ph i h p v i Nhà máy thu c lá Sài gòn (sau khi th c hi n ch trương di d i ho t ng s n xu t t i ây) s d ng m t b ng c i t o, xây d ng Siêu th ho c trung tâm thương m i. - Trong th i gian này, ti p t c Ny m nh chương trình hình thành, phát tri n các ti u khu thương m i ph c v trong khu v c dân cư, g n v i vi c xây d ng m i các c m chung cư: Lô B Phan Văn Tr (phư ng 2), chung cư Ngô Quy n, 155 Nguy n Chí Thanh (phư ng 9), 157 Nguy n Chí Thanh (phư ng 12), khu dân cư Võ Trư ng To n (phư ng15). 3.2- Giai o n 2: T năm 2006 n 2010 ti p t c th c hi n nh ng v n còn t n t i giai o n 1, ng th i t p trung xem xét tri n khai th c hi n nh hư ng quy ho ch phát tri n i v i các ch còn l i. 4. Các gi i pháp: 4.1- V ngu n v n u tư: - i v i các ch và trung tâm xây d ng, ch nh trang, nâng c p: S d ng ngu n v n t ngân sách, vi c thu h i v n thông qua hình th c thuê s d ng quày s p dài h n ho c ng n h n, v i nh ng chính sách h tr c th t o i u ki n cho các ti u thương an tâm n nh kinh doanh lâu dài. - i v i nh ng công trình liên h p thương m i xây d ng m i: S d ng phương th c liên doanh, liên k t v i các i tác u tư, có s tham gia nh hư ng c a Nhà nư c trong vi c hình thành phát tri n các lo i hình siêu th , trung tâm thương m i theo quy ho ch chung. - i v i m t b ng do nh ng ơn v s n xu t, kinh doanh ngoài qu n qu n lý: N u có m t b ng chưa s d ng úng công năng ho c có hư ng chuy n ho t ng s n xu t kinh doanh ra ngo i thành, qu n 5 s liên doanh, liên k t u tư ho c h tr , t o i u ki n chuy n hóa lo i hình ho t ng phù h p t i các m t b ng nêu trên mb os phát tri n hài hòa trong nh hư ng phát tri n thương m i - d ch v trên a bàn.
 17. 4.2- V qu n lý hành chính Nhà nư c: - Tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng trình , chuyên môn nâng cao năng l c qu n lý cho các Ban qu n lý ch và Trung tâm áp ng yêu c u qu n lý ngày càng òi h i cao hơn. - Tăng cư ng ho t ng i tr t t ô th c a qu n và các phư ng nh m phát huy hi u l c qu n lý Nhà nư c, b o m tr t t m quan ô th , xóa tr ng tình tr ng t t p mua bán trái phép trên lòng l ư ng, h m ph c v tích c c cho công tác quy ho ch ô th trên a bàn. - Xây d ng cơ ch ph i h p gi a các ngành trong vi c t ch c s p x p ngành hàng kinh doanh t i các khu v c ph c n ngoài các Trung tâm và các trung tâm. 4.3- Bi n pháp t ch c th c hi n: - D án ư c th c hi n t ng bư c, trong ó Ny m nh công tác v n ng tuyên truy n, thuy t ph c cho nhân dân và ti u thương thông hi u ng tình t giác tham gia th c hi n, tránh xáo tr n, nh hư ng tâm lý kinh doanh c a ti u thương, tri t tiêu ng l c phát tri n kinh doanh trên a bàn. - Vi c th c hi n các bi n pháp gi i t a, di d i ph i căn c n i u ki n kh thi v a i m m i phù h p, thu n l i. - H n ch tri t , không cho phát sinh m i các h kinh doanh t i ch lòng l ư ng, t ng bư c thu h p d n qui mô, s lư ng ti u thương kinh doanh ph c v thu n l i cho công tác quy ho ch s p x p trong hư ng t i. VI.- QU N 6: n năm 2010 qu n 6 có 8 ch , 04 siêu th , 04 trung tâm thương m i; trong ó xây d ng m i 01 ch - 01 trung tâm thương m i, di d i 02 ch , nâng c p s a ch a 03 ch , chuy n công năng 03 ch thành siêu th - trung tâm thương m i, gi i t a 01 ch t phát. 1. nh hư ng ch c i t o nâng c p và xây d ng m i: 1.1- Ch Minh Ph ng: Xây d ng m i Ch Minh Ph ng v i di n tích 2.412,75 m2 chia thành 440 s p v i t ng m c v n u tư 3 t ng b ng ngu n v n kêu g i u tư trong nư c. 1.2- Ch Gia Phú: Xây d ng thành Trung tâm Thương m i và nhà , t ng tr t thi t k thành c a hàng siêu th , t ng l u b trí nhà v i t ng v n u tư 50.000 tri u ng. D ki n xây d ng trong giai o n 2003 - 2005 b ng ngu n v n kêu g i u tư. 1.3- Thương xá Châu H i Thành:
 18. C i t o thành thương xá có th m r ng thêm t ng l u b trí kinh doanh và ph n trên v n b trí nhà v i t ng v n u tư 50 t ng b ng ngu n v n kêu g i u tư trong giai o n 2003 - 2005. 1.4- Trung tâm Thương m i-D ch v 132 A Chu Văn An - Sân Cá 50: D i Sân cá 50 v Ch u m i Nông th y h i s n c a thành ph s d ng di n tích sân cá 50 và m t b ng 132A Chu văn An xây d ng thành Thương xá có th s d ng vào 02 m c ích: (1) Ph c v cho di d i Tr n Bình-Lê T n K v hình thành ch um i kinh doanh th y h i s n khô, th c phNm ch bi n. (2) Trung tâm kinh doanh thương m i t ng h p. V n u tư là 50 t ng th c hi n trong giai o n 2003 - 2005. 1.5- Xây d ng m i ch phư ng 11, qu n 6 theo d án 415: Xây d ng ch t i phư ng 11, qu n 6 v i di n tích xây d ng: 1.539 m2 b ng ngu n v n i ng gi a Vi t Nam và D án 415. T ng ngu n v n là 2,5 t ng. Kh i công xây d ng trong năm 2003. 2. Ch nh trang, nâng c p, s a ch a: 2.1- Ch Bình Tây: S a ch a v i kinh phí 1.500 tri u ng b ng ngu n v n ngân sách th c hi n trong giai o n 2002 - 2005. Th c hi n gi i t a khu v c Tr n Bình - Lê T n K v Trung tâm Thương m i d ch v 132A Chu Văn An - Sân cá 50, ch nh trang l i khu v c Phan Văn Kho thu c ch Bình Tây qu n lý. 2.2- i v i các ch Phú nh - Tân Hòa ông: t n d ng di n tích nhà l ng xây d ng thành C a hàng ho c Siêu th nh ch y u kinh doanh hàng th c phNm tươi s ng - rau qu c , ch m d t tình tr ng s d ng các h m trong khu v c ph c n làm ch kinh doanh. D ki n t ng kinh phí kho ng 4 t ng th c hi n trong giai o n 2006-2010. 2.3- Ch Ph m Văn Chí phư ng 8: gi i t a, ng th i v n ng nhân dân, các ơn v kinh t xây d ng c a hàng t ch n ho c siêu th quy mô nh ph c v nhu c u sinh ho t c a dân cư. 3. Ch gi i t a di d i: Ch Sân cá 50, Ch Rau Mai Xuân Thư ng, Ch Lê Quang Sung Phư ng 9. 4. Phân kỳ u tư: - T nay n năm 2005 s ưu tiên u tư cho các công trình xây d ng ch Minh Ph ng, gi i t a di d i ho c s a ch a khu Tr n Bình - Lê T n K ch Bình Tây, xây d ng c i t o khu Thương xá Châu H i Thành, Thương xá 132A Chu Văn An – Sân Cá 50, ch nh trang s a ch a ch Bình Tây. - Các công trình còn l i s u tư vào giai o n 2005 - 2010. 5. Gi i pháp: 5.1- Gi i pháp huy ng v n u tư:
 19. - Tăng cư ng công tác ti p xúc v i các doanh nghi p gi i thi u các d án u tư các doanh nghi p xem xét l a ch n u tư thông qua hình th c u th u ho c ch nh th u. - Cân i ngu n ngân sách theo k ho ch hàng năm u tư vào các công trình s d ng ngu n ngân sách c a qu n m t cách h p lý theo l trình th t ưu tiên. - Kêu g i các Doanh nghi p có kh năng ra u tư tham gia u tư kinh doanh ch . - Ti p t c c i ti n th t c hành chính thu hút u tư trong nhân dân, gi m t i a các th t c t o i u ki n thu n l i cho các Doanh nghi p u tư cũng như các h kinh doanh trong các ch . - Xây d ng qu tín d ng, ngân hàng t o i u ki n h tr cho các h kinh doanh phát tri n. 5.2- V chính sách cơ ch qu n lý: - Các tuy n ư ng sau khi ã di d i gi i t a ch rau Mai Xuân Thư ng ra các ch u m i theo quy ho ch c a thành ph , s không c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các ngành hàng Nông s n th c phNm – Trái cây. C th trên các tuy n ư ng sau: Mai Xuân Thư ng, Tr n Trung L p, Cao Văn L u, Phan Văn Kh e, Bãi S y, Ph m ình H , H u Giang, Lê Quang Sung, Nguy n Xuân Ph ng, Lê T n K , Tr n Bình, Chu Văn An. - S m hình thành các i phòng cháy, ch a cháy các ch chưa có l c lư ng. B trí, s p x p kinh doanh có khoa h c, h p lý, t o s thông thoáng khi có s c và ph c v t t cho công tác phòng cháy, ch a cháy. - Tăng cư ng ki m tra, ki m soát, x lý kiên quy t các trư ng h p kinh doanh hàng gian, hàng gi , m b o t t công tác an ninh, tr t t , thư ng xuyên ki m tra, x lý v n v sinh th c phNm và v sinh môi trư ng. - Th c hi n theo tinh th n Ngh quy t Trung ương c a Ban ch p hành Trung ương ng, Ngh quy t 02 c a Chính ph s t ch c thí i m thành l p mô hình Công ty ho c H p tác xã qu n lý ch . - Xã h i hóa trong công tác qu n lý Nhà nư c i v i công tác qu n lý ch thông qua công tác t ch c u th u khai thác ngu n thu t i ch dư i hình th c thành l p công ty ho c H p tác xã qu n lý ch . - T ng bư c ch n ch nh ch t phát t nay n năm 2010 ch m d t vi c kinh doanh l n chi m lòng l ư ng trong khu v c quanh ch . VII.- QU N 7: n năm 2010, qu n 7 có 10 ch , 02 siêu th và 02 trung tâm thương m i; trong ó xây d ng m i 05 ch - 02 siêu th - 02 trung tâm thương m i, nâng c p s a ch a 03 ch , gi i t a 06 ch t phát.
 20. 1. nh hư ng phát tri n m ng lư i ch , siêu th : 1.1- nh hư ng xây d ng ch m i: - Xây d ng thêm hai ch m i kiên c phư ng Phú Thu n và phư ng Phú M . - Xây d ng ch t m bán kiên c t i khu t tr ng phư ng Tân Ki ng (ch d dang Tân Quy cũ) n n t p trung di d i các ti u thương ang kinh doanh t i ch t phát ư ng Lê Văn Lương (Kho 30/4), ch chi u Tân Ki ng vào khu v c này. - Xây d ng ch ư ng Gò Ô Môi: do Công ty TNHH Tân Thu n Nam làm ch u tư v i di n tích 2.000 m2. ng th i di d i ch t phát Gò Ô Môi và m t s h kinh doanh t phát d c tuy n ư ng Huỳnh T n Phát vào khu v c ch này. - Xây d ng ch ven sông Phú Xuân ( ư ng Ph m H u L u, phư ng Phú M ) v i di n tích d ki n 1.000m2. ây là ch u m i cung c p th c phNm cho khu v c dân cư Nam Sài Gòn, ng th i di d i ch t phát u c u Phú Xuân vào khu v c ch này. 1.2- nh hư ng nâng c p, s a ch a các ch hi n h u: Ch nh trang nâng c p 3 ch g m ch Tân M , ch Tân Ki ng, m t ph n ch Tân Thu n ông. Giai o n 2006 - 2010 xây m i ch Tân Thu n ông và ch Tân M nh m áp ng nhu c u dân cư ngày càng ông trên a bàn. Nghiên c u k t h p gi a ch và trung tâm thương m i khi xây d ng m i hai ch này. 2. Xây d ng các Trung tâm Thương m i, Siêu th , các khu v c kinh doanh chuyên ngành: Theo quy ho ch dài h n qu n 7 s hình thành 5 trung tâm thương m i, siêu th . C th : - Trung tâm 1: Phư ng Tân thu n Tây; - Trung tâm 2: Phư ng Tân Quy; - Trung tâm 3: Phư ng Tân Phong; - Trung tâm 4: Phư ng Tân Phú; - Trung tâm 5: Phư ng Phú M . Trư c m t, giai o n 2006 - 2010 phát tri n 2 siêu th và 2 trung tâm thương m i. C th : 2.1- H th ng Siêu th - Trung tâm thương m i t i khu ô th Nam Sài Gòn: - D án Siêu th Sài Gòn Coop: a i m t i lô H6-2-3, khu A, phư ng Tân Phong, t ng di n tích t 4.647m2, bãi xe 1.289m2, qu ng trư ng cây xanh 607m2, ang tri n khai thi công.
Đồng bộ tài khoản