Quyết định số 144-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 144-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144-Q Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 144-Q NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1982 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a B lâm nghi p trong Công văn s 4602-KT ngày 19-9-1980 và s 4603-KT ngày 19-12-1980. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3721 - 82. Thu c b o qu n g BQG1; TCVN 3722 - 82. Thu c b o qu n g LN2. i u 2.- Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1984 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản