Quyết định số 1441/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
172
lượt xem
37
download

Quyết định số 1441/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1441/QĐ-BTC về việc hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1441/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1441/QĐ-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ÁP D NG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN V S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 c a B trư ng B Tài chính ban hành H th ng M c l c ngân sách Nhà nư c; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành “H th ng M c l c ngân sách nhà nư c áp d ng trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính”, g m: - Mã s Chương – Ph l c s 01. - Danh m c mã s ngành kinh t - Ph l c s 02. - Danh m c mã s n i dung kinh t - Ph l c s 03. - Danh m c mã s chương trình, m c tiêu qu c gia – Ph l c s 04. - Danh m c mã s ngu n ngân sách nhà nư c – Ph l c s 05. - Danh m c mã s các c p ngân sách – Ph l c s 06 - Danh m c mã ngành, lĩnh v c (nhi m v ) chi – Ph l c s 07. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký và áp d ng t năm ngân sách 2009. Nh ng kho n kinh phí c a năm ngân sách 2008 đư c chuy n ngu n sang năm ngân sách 2009 đư c h ch toán theo M c l c ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Quy t đ nh này. Trư ng h p trong quá trình th c hi n, n u phát sinh kho n thu, chi ngân sách nhà nư c mà trong M c l c ngân sách nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh này chưa có, các cơ quan, đơn v áp d ng theo ch đ quy đ nh chung. Đi u 3. V trư ng V K ho ch – Tài chính, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B Tài chính (V NSNN, TCHCSN); - Trang đi n t c a B Tài chính; - Lưu: VP, V KHTC. Ph m S Danh PH L CS 01
 2. MÃ S CHƯƠNG (Kèm theo Quy t đ nh s 1441/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) 1. N i dung phân lo i: Phân lo i theo Chương và c p qu n lý (vi t t t là Chương) là phân lo i d a trên cơ s h th ng t ch c c a các cơ quan, t ch c tr c thu c m t c p chính quy n (g i chung là cơ quan ch qu n) đư c t ch c qu n lý ngân sách riêng nh m xác đ nh trách nhi m qu n lý c a cơ quan, t ch c đó đ i v i ngân sách nhà nư c. 2. Mã s hóa các n i dung phân lo i: Các n i dung phân lo i đư c mã s hóa 3 ký t - N1N2N3. Mã s Chương c a B Tài chính là 018 3. V h ch toán: Đ i v i thu ngân sách nhà nư c, căn c kho n thu do các đơn v thu c B Tài chính có trách nhi m tr c ti p qu n lý n p ngân sách nhà nư c xác đ nh mã s Chương là 018 như: các kho n thu , phí do các đơn v thu c B Tài chính s n xu t kinh doanh n p ngân sách (không bao g m các kho n thu , phí do cơ quan thu , h i quan th c hi n qu n lý nhà nư c, h ch toán chương tương ng c a các doanh nghi p, đơn v ); Đ i v i chi ngân sách nhà nư c, căn c kho n chi thu c d toán ngân sách giao đơn v , d án đ u tư thu c B Tài chính đ xác đ nh mã s Chương là 018. Các đơn v thu c B Tài chính s d ng kinh phí do ngân sách đ a phương h tr thì h ch toán Chương 560 (n u đư c ngân sách c p t nh h tr ), Chương 760 (n u đư c ngân sách c p huy n h tr ). PH L CS 02 DANH M C MÃ S NGÀNH KINH T (LO I, KHO N) (Kèm theo Quy t đ nh s 1441/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) I. NGUYÊN T C PHÂN LO I: 1. N i dung phân lo i: Phân lo i theo ngành kinh t (vi t t t là Lo i, Kho n) là d a vào tính ch t ho t đ ng kinh t (ngành kinh t qu c dân) đ h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c. Lo i đư c xác đ nh trên cơ s tính ch t ho t đ ng c a ngành kinh t c p I; Kho n đư c xác đ nh trên cơ s tính ch t ho t đ ng c a ngành kinh t c p II ho c c p III theo phân ngành kinh t qu c dân nh m b o đ m yêu c u qu n lý ngân sách nhà nư c. 2. Mã s hóa các n i dung phân lo i: Các n i dung phân lo i (Lo i, Kho n) đư c mã s hóa 3 ký t - N1N2N3, quy đ nh như sau: - Lo i: Đư c mã s hóa N1N2N3, trong đó ký t N3 v i giá tr ch n không (0), kho ng cách gi a các lo i là 30 giá tr . Các giá tr li n sau mã s Lo i dùng đ mã s các Kho n thu c Lo i đó. - Kho n c a t ng Lo i: Đư c mã s hóa N1N2N3, trong đó ký t N3 v i giá tr t 1 đ n 9; riêng giá tr N3 là 9 dùng đ mã hóa các ho t đ ng khác (chưa đư c phân lo i vào các Kho n có tên trong 01 Lo i). 3. V h ch toán: Căn c tính ch t c a ho t đ ng phát sinh ngu n thu ngân sách ho c kho n chi ngân sách cho ho t đ ng có tính ch t gì đ xác đ nh mã s Lo i, Kho n. Khi h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c, ch h ch toán mã s Kho n, căn c vào kho ng cách n m trong kho ng s xác đ nh đư c kho n thu, chi ngân sách thu c v Lo i nào.
 3. Đ i v i các đơn v có ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa và d ch v nhi u ngành ngh (như: d ch v đào t o, d ch v tư v n tài chính, k toán, ki m toán, ho t đ ng xu t b n sách,…): Đ i v i kho n thu c a đơn v khi n p ngân sách, trư ng h p xác đ nh đư c s thu t ng ngành ngh , thì h ch toán vào Lo i, Kho n tương ng; trư ng h p không tách đư c s thu theo t ng ngành ngh , thì căn c vào ngành ngh chính ghi trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a đơn v đ xác đ nh Lo i, Kho n tương ng đ h ch toán. II. DANH M C MÃ S NGÀNH KINH T (LO I, KHO N): Mã s TÊN G I GHI CHÚ Lo i Kho n 250 THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG 251 Xu t b n sách, n ph m đ nh kỳ và ho t đ ng xu t b n khác. 279 D ch v tư v n và các ho t đ ng khác liên quan công ngh thông tin 280 HO T Đ NG B O V MÔI TRƯ NG 281 Ho t đ ng đi u tra; quan tr c, áp d ng ti n b k thu t, mô hình qu n lý v phát tri n và b o v môi trư ng 309 Ho t đ ng b o v môi trư ng Bao g m c ho t đ ng đi u ph i, giám sát, khác ki m tra ch t lư ng chuyên ngành b o v môi trư ng (không thu c ho t đ ng thanh tra theo Lu t Thanh tra) 310 D CH V LƯU TRÚ VÀ ĂN U NG 311 D ch v lưu trú ng n ngày Bao g m ho t đ ng c a nhà khách, nhà ngh 312 Cơ s lưu trú khác Bao g m ho t đ ng c a ký túc xá h c sinh, sinh viên,… 313 Nhà hàng và các d ch v ăn Bao g m ho t đ ng c a nhà hàng, d ch v ăn u ng ph c v lưu đ ng u ng ph c v lưu đ ng 314 Cung c p d ch v ăn u ng theo h p đ ng không thư ng xuyên và d ch v ăn u ng khác 315 D ch v ph c v đ u ng Bao g m ho t đ ng c a quán rư u, bia, qu y bar và d ch v ph c v đ u ng khác 340 340 TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ B O HI M 342 Ho t đ ng c a th trư ng ch ng khoán 343 Các ho t đ ng trung gian tài Bao g m ho t đ ng c a các th trư ng tài chính khác chính khác; chi cho các qu h tr phát tri n
 4. kinh t ; cho vay c a Chính ph đ đ u tư phát tri n và cho vay l i; h tr cho kinh doanh c a các công ty tài chính; chi tham gia góp v n c a Chính ph Vi t Nam v i các liên doanh nư c ngoài và các đ i tác khác trong lĩnh v c tài chính – tín d ng… 344 Ho t đ ng c a kinh doanh Bao g m c tái b o hi m b o hi m 345 Các bi n pháp tài chính * Ph n thu: - Ph n ánh các kho n thu huy đ ng, đóng góp t nguy n (b ng ti n, hi n v t) và thu vay (tín phi u, trái phi u, công trái…) c a dân và các t ch c kinh t trong nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c - Thu bán tài s n nhà nư c, thu thanh lý tài s n c a các đơn v hành chính – s nghi p - M t s kho n thu khác * Ph n chi: Chi tr n c g c và lãi các kho n vay trong nư c, chi b sung qu d tr tài chính 348 Quan h tài chính v i nư c Ph n ánh nh ng giao d ch v tài chính c a B ngoài Tài chính đư c Chính ph giao nhi m v v i các t ch c và Chính ph các nư c theo hi p đ nh ký k t v : vay (tr ) n , vi n tr , lưu h c sinh nư c ngoài t i Vi t Nam 351 Quan h tài chính v i các t Ph n ánh các kho n thu, chi vi n tr không ch c và cá nhân nư c ngoài thu c các hi p đ nh ký k t c a Chính ph 353 Ho t đ ng qu n lý qu d tr Ho t đ ng d tr và d ch v b o qu n hàng qu c gia hóa d tr qu c gia c a C c D tr Qu c gia và các cơ quan khác đư c giao nhi m v 369 Quan h tài chính khác - Ph n ánh thu, chi khác c a ngân sách nhà nư c: chi phí cho in n và đ i ti n… thu các kho n ph t, t ch thu. Chi thư ng cho các đ i tư ng phát hi n tham ô và vi ph m pháp lu t, chi h tr các đơn v thu c ngân sách c p khác, chi tr các kho n thu năm trư c - Thu, chi phát sinh do chênh l ch t giá ngo i t h ch toán - Các ho t đ ng thu, chi khác c a ngân sách nhà nư c không th phân đư c vào các ngành 370 HO T Đ NG KHOA H C, CÔNG NGH 372 Nghiên c u và phát tri n th c Ho t đ ng nghiên c u khoa h c c a các vi n, nghi m khoa h c xã h i và cơ quan thu c B Tài chính đư c b trí d nhân văn toán t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c hàng năm (riêng ho t đ ng nghiên c u th trư ng t ngu n s nghi p đư c h ch toán vào Kho n 431)
 5. 373 Ho t đ ng khoa h c – công Bao g m c đi u tra cơ b n thu c t t c các ngh khác ngành khoa h c (đư c b trí d toán t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c) 400 HO T Đ NG KINH DOANH B T Đ NG S N 401 Kinh doanh b t đ ng s n Ph n ánh các ho t đ ng mua bán, cho thuê và qu n lý b t đ ng s n thu c quy n s h u ho c đi thuê như: các khu nhà , mua bán đ t , đ t ph c v cho vi c c m tr i, ngh mát… 402 Tư v n, môi gi i, đ u giá b t Ho t đ ng liên quan đ n tư v n, môi gi i, đ u đ ng s n giá b t đ ng s n 430 HO T Đ NG HÀNH CHÍNH VÀ D CH V H TR 431 Các ho t đ ng tư v n v pháp lu t, k toán, ki m toán, thu , th m đ nh giá tài s n, nghiên c u th trư ng, thăm dò dư lu n xã h i, tư v n v qu n lý và kinh doanh 432 Các ho t đ ng đi u tra, thăm - Ph n ánh ho t đ ng đi u tra, kh o sát c a dò, kh o sát, tư v n trong các s nghi p khác trong lĩnh v c như: tư v n v lĩnh v c: kinh t , xã h i, nhân thăm dò, kh o sát đ a ch t, đo đ c đ a gi i, văn và đi u tra khác phân h ng ru ng đ t, v b n đ (đo đ c – thành l p b n đ đ a hình và đ a chính), đo đ c và c m m c biên gi i, đi u tra tài nguyên, khí tư ng th y văn và các hi n tư ng thiên nhiên khác. Đi u tra dân s , đi u tra nhân tr c h c và các lo i đi u tra khác. Không h ch toán các kho n thu, chi t ho t đ ng đi u tra, quan tr c … đ i v i lĩnh v c môi trư ng do đã đư c h ch toán Kho n 281. - Lưu tr h sơ đ a chính và các s nghi p kinh t khác như: ho t đ ng c a các trung tâm thông tin các ngành (tr trung tâm thông tin c a ngành văn hóa) 433 Qu ng cáo (tr in qu ng cáo) 437 X lý d li u và các ho t Bao g m c ho t đ ng khai thác d li u kinh đ ng có liên quan t , tài chính, th ng kê, k thu t… 441 Ho t đ ng c a các đ i lý du l ch, kinh doanh tua du l ch và các d ch v h tr , liên quan đ n qu ng bá và t ch c tua du l ch 459 Ho t đ ng hành chính, h tr tr văn phòng và các ho t đ ng h tr kinh doanh khác 460 HO T Đ NG C A Đ NG C NG S N, T CH C
 6. CHÍNH TR - XÃ H I, QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ AN NINH – QU C PHÒNG, Đ M B O XÃ H I B T BU C 463 Các ho t đ ng qu n lý hành Ph n ánh ho t đ ng hành chính – s nghi p chính nhà nư c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c thu c B Tài chính và công tác qu n lý các chính sách kinh t - xã h i, th ng kê, tài chính, d tr , thu v , kho b c, h i quan… 465 Ho t đ ng qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c khác 471 Ho t đ ng tr t t , an ninh – Lo i tr các ho t đ ng nghiên c u khoa h c, xã h i đào t o, y t … đư c h ch toán vào các Lo i tương ng 490 GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 501 Đào t o cao đ ng 502 Đào t o đ i h c 503 Đào t o sau đ i h c Bao g m: đào t o cao h c và các lo i đào t o khác trên đ i h c 504 Đào t o l i và b i dư ng nghi p v khác cho cán b , công nhân viên 505 Đào t o khác trong nư c 506 Đào t o ngoài nư c Ch bao g m các kho n chi cho đ i tư ng trong nư c đư c hư ng theo ch đ đào t o t i nư c ngoài đư c ngân sách nhà nư c đài th (h c sinh nư c ngoài h c t p t i Vi t Nam đư c h ch toán Kho n 348) PH L CS 03 DANH M C MÃ S N I DUNG KINH T (M C, TI U M C) (Kèm theo Quy t đ nh s 1441/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) I. NGUYÊN T C PHÂN LO I: 1. N i dung phân lo i: Phân lo i theo n i dung kinh t (vi t t t là M c, Ti u m c) là d a vào n i dung kinh t (hay tính ch t kinh t ) c a kho n thu, chi ngân sách nhà nư c đ phân lo i vào các M c, Ti u m c; Nhóm, Ti u nhóm khác nhau. Các M c thu ngân sách nhà nư c quy đ nh trên cơ s ch đ , chính sách thu ngân sách nhà nư c; các M c chi ngân sách nhà nư c quy đ nh trên cơ s ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi tiêu ngân sách nhà nư c. Trong t ng M c thu, chi đ ph c v yêu c u qu n lý chi ti t, quy đ nh các Ti u m c. Trong m i Ti u m c, đ ph c v qu n lý chi ti t trong n i b các cơ quan, đơn v ngành Tài chính quy đ nh h ch toán chi ti t. Các M c thu, chi có n i dung g n gi ng nhau l p thành Ti u nhóm; các Ti u nhóm có tính ch t g n gi ng nhau l p thành Nhóm đ ph c v yêu c u qu n lý, đánh giá ngân sách nhà nư c. 2. Mã s hóa các n i dung phân lo i: Các n i dung phân lo i đư c mã s hóa 6 ký t - N1N2N3 N4N5N6. C th như sau:
 7. * Các n i dung phân lo i v M c, Ti u m c, Nhóm, Ti u nhóm đư c mã s hóa 4 ký t - N1N2N3N4 theo đúng Quy t đ nh s 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 c a B Tài chính, c th như sau: a. N1N2N3N4 có giá tr t 0001 đ n 0099 dùng đ mã s hóa các M c t m thu, t m chi (Ph n III). - Các s có giá tr t 0001 đ n 0049 dùng đ mã s hóa các M c t m thu - Các s có giá tr t 0051 đ n 0099 dùng đ mã s hóa các M c t m chi b. N1N2N3N4 có giá tr t 0110 đ n 0799 dùng đ mã s hóa các Nhóm, Ti u nhóm. c. N1N2N3N4 có giá tr t 0900 đ n 0999 dùng đ mã s hóa M c theo dõi chuy n ngu n gi a các năm. Các giá tr t 0900 đ n 0949 dùng đ mã s hóa n i dung ngu n năm trư c chuy n sang năm nay; các giá tr t 0950 đ n 0999 dùng đ mã s hóa n i dung ngu n năm nay chuy n sang năm sau. Ví d : Trong tháng 02/2010 x lý chuy n s dư d toán năm 2009 (s dư d toán t i m t c p ngân sách chưa giao đơn v d toán c p I) sang năm 2010 là 10 t đ ng: H ch toán niên đ 2009, Ti u m c 0953 “Ngu n năm nay chưa giao đơn v d toán c p I đư c phép chuy n sang năm sau” 10 t đ ng; đ ng th i h ch toán niên đ 2010, Ti u m c 0903 “Ngu n năm trư c chưa giao đơn v d toán c p I đư c phép chuy n sang năm nay” 10 t đ ng. d. N1N2N3N4 có giá tr t 1000 đ n 5999 ch M c, Ti u m c thu ngân sách nhà nư c (Ph n I); N1N2N3N4 có giá tr t 6000 đ n 9989 ch M c, Ti u m c chi ngân sách nhà nư c (Ph n II). - Các s có ký t N4 v i giá tr ch n không (0) dùng đ ch các M c. Gi a các M c cách đ u nhau 50 giá tr ; các giá tr li n sau giá tr c a M c đ mã s hóa các Ti u m c c a M c đó. - Các s có ký t N4 v i các giá tr t 1 đ n 9 dùng đ mã s hóa các Ti u m c; riêng ký t N4 có giá tr là 9 ch Ti u m c “Khác” và ch h ch toán vào Ti u m c “Khác” khi có hư ng d n c th . Ví d : Ti u m c 1099 là thu thu nh p doanh nghi p khác. * Các n i dung phân lo i đ qu n lý chi ti t riêng trong n i b các cơ quan, đơn v trong ngành Tài chính đư c mã s 2 ký t - N5N6 có các giá tr t 00 đ n 99. Các Ti u m c không có yêu c u qu n lý chi ti t, thì các ký t N5N6 ph n ánh s 00; trư ng h p có yêu c u qu n lý chi ti t thì ph n ánh các giá tr t 01 đ n 99; Khi giao d ch v i các cơ quan ngoài ngành tài chính (như ch ng t g i Kho b c nhà nư c ki m soát chi ngân sách, ch ng t n p ti n vào ngân sách, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c c a toàn ngành (đơn v d toán c p I) g i các cơ quan qu n lý ngân sách nhà nư c v tài chính - ngân sách ...), ch h ch toán và báo cáo theo các n i dung quy đ nh c a các ký t N1N2N3N4 theo Quy t đ nh s 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 c a B trư ng B Tài chính, không h ch toán, báo cáo chi ti t các n i dung quy đ nh trong các ký t N5N6. 3. V h ch toán: Khi h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c ch h ch toán Ti u m c; trên cơ s đó có các thông tin v M c, Ti u nhóm, Nhóm; trong t ng Ti u m c, mà có các n i dung chi ti t giá tr t 01 đ n 99, thì ph i h ch toán trên s k toán đ ph c v công tác qu n lý, l p báo cáo theo quy đ nh trong n i b ngành. II. DANH M C MÃ S N I DUNG KINH T (M C, TI U M C): Nhóm, Mã s ti u DANH M C - N I DUNG N i dung h ch toán nhóm M c Ti u m c I. PH N THU Nhóm 0110: THU THU , PHÍ VÀ L PHÍ
 8. Ti u nhóm 0114: Thu phí và l phí 2250 Phí thu c lĩnh v c thương m i, đ u tư 2258 Phí đ u th u, đ u giá và th m đ nh k t qu đ u th u 01 Phí đ u th u 02 Phí đ u giá 03 Phí th m đ nh k t qu đ u th u 2450 Phí thu c lĩnh v c văn hóa, xã h i 2453 Phí th m đ nh n i dung văn hóa ph m xu t kh u, nh p kh u; k ch b n phim và phim; chương trình ngh thu t bi u di n; n i dung xu t b n ph m; chương trình trên băng, đĩa, ph n m m và trên các v t li u khác 2500 Phí thu c lĩnh v c giáo d c và đào t o 2501 H c phí (không bao g m h c phí Ph n ánh đ i v i các kho n thu h c giáo d c không chính qui) phí c a các trư ng công l p t các đ i tư ng đào t o, đư c giao ch tiêu giáo d c, đào t o chính quy (đ i v i các ho t đ ng liên doanh, liên k t; h c phí h c l i, h c phí ôn thi đ u vào… không h ch toán vào Ti u m c này; kho n thu phí đó m s theo dõi riêng đ tính toán doanh thu, chi phí và n p thu theo ch đ quy đ nh) 2502 Phí sát h ch đ đi u ki n c p văn Ph n ánh ph n l phí thi, sát h ch b ng, ch ng ch , gi y phép hành c p Ch ng ch Ki m toán viên, k ngh toán viên hành ngh ,… ph i n p ho c ph i h ch toán vào NSNN theo ch đ quy đ nh; ph n đư c đ l i trang tr i chi phí theo ch đ quy đ nh không h ch toán vào NSNN, đơn v m s qu n lý, theo dõi riêng theo quy đ nh 2503 Phí d thi, d tuy n, Ph n ánh ph n phí, l phí thi tuy n sinh,… ph i n p ho c ph i h ch toán vào NSNN; ph n đư c đ l i trang tr i chi phí theo ch đ quy đ nh không h ch toán vào NSNN, đơn v m s qu n lý, theo dõi riêng theo quy đ nh. 2650 Phí thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng, h i quan 2651 Phí cung c p thông tin v tài chính
 9. doanh nghi p 2652 Phí phát hành, thanh toán tín phi u kho b c 2653 Phí phát hành, thanh toán trái phi u kho b c 2654 Phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u đ u tư huy đ ng v n cho công trình do ngân sách nhà nư c đ mb o 2655 Phí phát hành, thanh toán trái phi u đ u tư đ huy đ ng v n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, trái phi u Chính ph , trái phi u đư c Chính ph b o lãnh, trái phi u chính quy n đ a phương và c phi u, trái phi u doanh nghi p 2656 Phí b o qu n, c t gi các lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có giá t i Kho b c Nhà nư c 2657 Phí c p b o lãnh c a Chính ph (do B Tài chính ho c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p) 2658 Phí qu n lý cho vay c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 2661 Phí s d ng thi t b , cơ s h t ng ch ng khoán 2662 Phí ho t đ ng ch ng khoán 2662 01 Phí thành viên giao d ch 2006 02 Phí thành viên lưu ký 2662 11 Phí giao d ch c phi u, ch ng ch qu đ u tư 2006 12 Phí giao d ch trái phi u 2662 21 Phí qu n lý niêm y t 2662 31 Phí lưu ký c phi u 2662 32 Phí lưu ký trái phi u 2662 41 Phí chuy n kho n ch ng khoán 2663 Phí niêm phong, k p chì, lưu kho h i quan 2700 Phí thu c lĩnh v c tư pháp 2704 Phí cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính 2712 Phí th m đ nh h sơ đ ngh hư ng
 10. mi n tr đ i v i th a thu n h n ch c nh tranh b c m, mi n tr đ i v i t p trung kinh t b c m theo pháp lu t v c nh tranh 3050 L phí qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c khác 3051 L phí c p phép s d ng con d u 3052 L phí làm th t c h i quan 3053 L phí áp t i h i quan 3056 L phí c p văn bàng, ch ng ch Ch h ch toán ph n phí ph i n p ho c ph i h ch toán vào NSNN theo ch đ quy đ nh; ph n đư c đ l i trang tr i chi phí theo ch đ quy đ nh không h ch toán vào NSNN, đơn v m s qu n lý, theo dõi riêng theo quy đ nh 3057 L phí ch ng th c theo yêu c u ho c theo quy đ nh c a pháp lu t 3058 L phí h p pháp hóa và ch ng nh n lãnh s 3061 L phí công ch ng Nhóm 0200: THU T TÀI S N, ĐÓNG GÓP XÃ H I VÀ THU KHÁC Ti u nhóm 0115: Thu ti n bán tài s n nhà nư c 3200 Thu ti n bán hàng hóa, v t tư d Ph n ánh các kho n ph i n p ngân tr nhà nư c sách nhà nư c t vi c bán hàng hóa, v t tư d tr c a các cơ quan đư c giao nhi m v d tr qu c gia 3201 Lương th c 3202 Nhiên li u 3203 V t tư k thu t 3204 Trang thi t b k thu t 3249 Khác 3250 Thu ti n bán hàng hóa, v t tư d Ph n ánh các kho n ph i n p ngân tr nhà nư c chuyên ngành sách nhà nư c t vi c bán hàng hóa, v t tư d tr nhà nư c c a các ngành (n u có) 3251 Lương th c 3252 Nhiên li u 3253 V t tư k thu t 3254 Trang thi t b k thu t 3299 Khác 3300 Thu ti n bán nhà thu c s h u
 11. nhà nư c 3301 Thu ti n bán nhà thu c s h u nhà Ph n ánh các kho n thu t vi c bán nư c nhà thu c s h u nhà nư c (bao g m c ti n bán nhà và ti n s d ng đ t – n u có) 3302 Thu ti n thanh lý nhà làm vi c Ph n ánh các kho n thu t vi c thanh lý tr s làm vi c, b nh vi n, trư ng h c, nhà kho, tr m, tr i,.. thu c s h u nhà nư c ph i n p ngân sách nhà nư c theo ch đ (bao g m c ti n bán tr s và ti n s d ng đ t – n u có) 3349 Khác Ph n ánh các thu NSNN t vi c thanh lý các lo i nhà c a còn l i 3350 Thu t tài s n khác Ph n ánh các kho n ph i n p NSNN s thu t bán, thanh lý các tài s n khác theo ch đ quy đ nh 3351 Mô tô 3352 Ô tô con, ô tô t i 3353 Xe chuyên dùng 3354 Tàu, thuy n 3355 Đ g 3356 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 3357 Máy tính, máy photocopy, máy fax 3358 Đi u hòa nhi t đ 3361 Thi t b phòng, ch a cháy 3362 Thu bán cây đ ng 3363 Thu ti n bán tài s n, v t tư thu h i thu c k t c u h t ng đư ng 3364 Thu t b i thư ng tài s n 3399 Các tài s n khác 3400 Thu ti n bán tài s n vô hình 3401 Quy n khai thác khoáng s n, tài nguyên 3402 Quy n đánh b t h i s n 3403 Quy n hàng h i 3404 Quy n hàng không 3405 B ng phát minh, sáng ch 3406 B n quy n, nhãn hi u thương m i 3449 Khác 3450 Thu t bán tài s n đư c xác l p
 12. s h u nhà nư c 3451 Tài s n vô th a nh n 3452 Di s n, kh o c tìm th y trong lòng đ t 3453 Tài s n không đư c quy n th a k 3499 Khác Ti u nhóm 0116: Các kho n thu t s h u tài s n ngoài thu 3850 Thu ti n cho thuê tài s n nhà nư c 3851 Ti n thuê nhà thu c s h u nhà nư c 3852 Ti n thuê qu y bán hàng thu c tài s n nhà nư c 3899 Khác 3900 Thu khác t qu đ t 3901 Thu hoa l i công s n t qu đ t công ích 3902 Thu hoa l i công s n t qu đ t công 3903 Thu h tr khi nhà nư c thu h i đ t theo ch đ quy đ nh 3949 Khác Ti u nhóm 0120: Các kho n huy đ ng không hoàn tr và đóng góp 4500 Các kho n đóng góp 4503 Đóng góp đ ng h đ ng bào b thiên tai, bão l t 4504 Đóng góp qu an ninh, qu c phòng 4505 Đóng góp qu phát tri n ngành 4506 Đóng góp đ ng h nư c ngoài 4549 Khác Ti u nhóm 0122: Các kho n thu khác 4900 Các kho n thu khác 4902 Thu h i các kho n chi năm trư c - Ph n ánh s thu h i các kho n chi c a NSNN đã c p cho các đơn v d toán và ngân sách c p dư i, đã đư c quy t toán vào niên đ năm trư c, nhưng sau đó phát hi n đơn v s d ng sai quy đ nh ho c đư c c p th a, và cơ quan có th m quy n quy t đ nh thu h i n p NSNN; khi l p
 13. ch ng t n p ngân sách nhà nư c, h ch toán vào ti u m c này. - Ph n ánh thu ti n bán v t tư, hàng hóa t n kho đã đư c quy t toán vào chi NS năm trư c, nay không dùng n a (tr thu t thanh lý tài s n đã đư c h ch toán M c 3300 và M c 3350) 4904 Các kho n thu khác c a ngành Thu 4905 Các kho n thu khác c a ngành H i quan 4949 Các kho n thu khác Bao g m c các kho n phí, l phí có trong danh m c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph , nhưng không có trong danh m c phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh s 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 c a Chính ph , có phát sinh s thu n đ ng thì h ch toán vào Ti u m c này. II. PH N CHI Nhóm 0500: CHI HO T Đ NG Ti u nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân 6000 Ti n lương 6001 Lương ng ch, b c theo qu lương Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n đư c duy t lương cho CBCC theo ng ch, b c theo qu lương đư c duy t 6002 Lương t p s , công ch c d b Ph n ánh các kho n chi thanh toán ti n lương cho cán b , công ch c trong th i gian t p s , d b theo quy đ nh 6003 Lương h p đ ng dài h n Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n lương c a các đ i tư ng lao đ ng h p đ ng dài h n đư c x p lương ng ch, b c theo b ng lương do Nhà nư c quy đ nh 6004 Lương cán b công nhân viên dôi ra ngoài biên ch 6049 Lương khác Ph n ánh các kho n chi thanh toán ti n lương khác cho CBCC theo ch đ , bao g m c chi tr ti n lương th vi c đ i v i cán b , công ch c trư c khi quy t đ nh tuy n d ng 6050 Ti n công tr cho lao đ ng thư ng xuyên theo h p đ ng 6051 Ti n công tr cho lao đ ng thư ng Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n
 14. xuyên theo h p đ ng công cho các đ i tư ng lao đ ng h p đ ng theo Ngh đ nh s 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph , g m: lái xe, b o v ; v sinh; s a ch a, b o trì h th ng đi n, c p, thoát nư c, xe ô tô, máy móc, thi t b , … ; trông gi phương ti n,… 6099 Khác Ph n ánh các kho n thanh toán v ti n công, bao g m c chi tr ti n công trong th i gian th vi c trư c khi h p đ ng chính th c – không k chi tr ti n lương th vi c đ i v i cán b đã h ch toán Ti u m c 6049 6100 Ph c p lương 6101 Ph c p ch c v Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p ch c v lãnh đ o cho các đ i tư ng theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c 6102 Ph c p khu v c Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p theo khu v c cho cán b , công ch c viên ch c (k c công ch c d b , nh ng ngư i đang trong th i gian t p s , th vi c thu c biên ch tr lương) trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c 6103 Ph c p thu hút Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p thu hút theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c cho cán b , công ch c khi m i đ n làm vi c vùng kinh t m i, đ o xa đ t li n có đi u ki n sinh ho t đ c bi t khó khăn như xa xôi, h o lánh, xa khu dân cư; chưa có m ng lư i giao thông, đi l i khó khăn; chưa có h th ng cung c p đi n, nư c sinh ho t; nhà thi u th n; chưa có trư ng h c, nhà tr , b nh vi n 6104 Ph c p đ t đ 6105 Ph c p làm đêm Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p cho th i gian làm theo ch đ vào ban đêm đư c hư ng ph c p làm đêm 6106 Ph c p thêm gi Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p làm thêm gi theo ch đ , g m c ph c p thêm gi làm vào ban đêm. 6107 Ph c p đ c h i, nguy hi m Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p đ c h i, nguy hi m cho CBCC theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c, như: th kho b o qu n hàng d tr qu c gia; th kho ti n các đơn
 15. v thu c h th ng kho b c; cán b lưu tr ,… 6108 Ph c p lưu đ ng Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p lưu đ ng cho cán b , công ch c, viên ch c (k c công ch c d b , nh ng ngư i đang trong th i gian t p s , th vi c thu c biên ch tr lương) trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p đư c hư ng ph c p lưu đ ng theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c 6111 Ph c p đ i bi u Qu c h i, đ i bi u H i đ ng nhân dân 6112 Ph c p ưu đãi ngh Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p ưu đãi ngh H i quan, ph c p ưu đãi theo ngh D tr qu c gia, ph c p gi ng d y cho gi ng viên trong các đơn v s nghi p đào t o, ph c p thanh tra... 6113 Ph c p trách nhi m theo ngh , Ph n ánh các kho n chi thanh toán theo công vi c ph c p trách nhi m theo ch đ nhà nư c quy đ nh cho m t s ch c danh; m t s ngành ngh , công vi c, như: lái xe cho cán b lãnh đ o cao c p t ch c danh Th trư ng và tương đương tr lên; K toán trư ng, Th qu các cơ quan, đơn v ; Trư ng kho thu c C c D tr qu c gia; Trư ng kho, Phó trư ng kho, Trư ng qu , Phó trư ng qu ti n, vàng b c, đá quý Kho b c Nhà nư c t Trung ương đ n c p huy n; ph c p trách nhi m hư ng d n công ch c t p s … 6114 Ph c p tr c Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p tr c cho CBCC làm vi c theo ch đ tr c t i các cơ quan, đơn v 6115 Ph c p thâm niên ngh Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p thâm niên ngh cho cán b , công ch c, viên ch c tính theo năm công tác c a m t s ngành ngh theo ch đ nhà nư c quy đ nh 6116 Ph c p đ c bi t khác c a ngành Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p đ c bi t khác c a ngành theo ch đ quy đ nh 6117 Ph c p thâm niên vư t khung Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p thâm niên vư t khung cho cán b , công ch c, viên ch c đã x p b c lương cu i cùng trong ng ch công ch c, viên ch c và đ t đ tiêu chu n đư c hư ng ph c p thâm niên vư t
 16. khung theo ch đ quy đ nh 6118 Ph c p kiêm nhi m Ph n ánh kho n chi thanh toán ph c p kiêm nhi m cho cán b , công ch c, viên ch c theo ch đ quy đ nh, như: cán b , công ch c, viên ch c kiêm nhi m tham gia các chương trình, d án ODA theo Quy t đ nh c a c p th m quy n,… 6149 Khác Ph n ánh các kho n chi thanh toán ph c p khác theo ch đ quy đ nh chưa ph n ánh t i các ti u m c trên, như: ph c p ph c v cho các chuyên gia cao c p,… 6150 H c b ng h c sinh, sinh viên Ph n ánh c các kho n chi ph c p ngành ngh đào t o cho h c sinh, sinh viên (n u có) 6153 H c sinh, sinh viên các trư ng ph Ph n ánh c các kho n chi h c b ng thông, đào t o khác trong nư c h c sinh, sinh viên (n u có). Các kho n chi h c b ng, sinh ho t phí đ i v i lưu h c sinh nư c ngoài h c t p, nghiên c u trong các đơn v s nghi p đào t o đư c h ch toán t i các ti u m c tương ng c a M c 7400 – Chi vi n tr 6154 H c sinh, sinh viên đi h c nư c Ph n ánh các kho n chi sinh ho t ngoài cho h c sinh, sinh viên đư c c đi h c t i nư c ngoài theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c 6155 Sinh ho t phí cán b đi h c Ph n ánh kho n chi sinh ho t phí c a các cơ s , đơn v đào t o thanh toán tr c ti p cho CBCC khi tham gia các khóa đào t o do cơ s , đơn v đào t o t ch c và đư c b trí, giao trong d toán chi NSNN hàng năm (CBCC khi theo h c không hư ng lương t i cơ quan, đơn v c đi h c mà đư c hư ng ch đ sinh ho t phí t i cơ s , đơn v đào t o theo ch đ và Quy t đ nh c a c p th m quy n) 6199 Khác Ph n ánh các kho n chi khác theo ch đ cho h c sinh, sinh viên, CBCC khi tham gia các khóa đào t o, như: kho n chi ph c p ngành ngh đào t o cho h c sinh, sinh viên các trư ng năng khi u,… 6200 Ti n thư ng Ph n ánh các kho n chi thư ng theo ch đ c a Nhà nư c t ngu n kinh phí NSNN. 6201 Thư ng thư ng xuyên theo đ nh Ph n ánh các kho n chi thư ng theo m c kỳ (quý, năm…) cho CBCC c a cơ quan, đơn v
 17. 6202 Thư ng đ t xu t theo đ nh m c Ph n ánh các kho n chi thư ng đ t xu t cho trư ng h p cán b c a cơ quan, đơn v có thành tích xu t s c (c cán b , công ch c thu c đơn v ho c đơn v , cá nhân liên quan) 6203 Các chi phí khác theo ch đ liên Ph n ánh các kho n chi phí tr c ti p quan đ n công tác khen thư ng khác liên quan đ n công tác khen thư ng, như: chi mua khung; in, thuê vi t gi y khen, b ng khen; chi phí t ch c trao khen thư ng… 6249 Khác Ph n ánh các kho n chi thư ng khác theo ch đ ngoài các n i dung đã h ch toán các ti u m c nêu trên. 6250 Phúc l i t p th Ph n ánh các kho n chi NSNN theo ch đ ho c kho n chi có tính ch t phúc l i cho cán b , công ch c nhà nư c theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c 6251 Tr c p khó khăn thư ng xuyên Ph n ánh các kho n chi tr c p khó khăn thư ng xuyên cho các đ i tư ng theo ch đ quy đ nh 6252 Tr c p khó khăn đ t xu t Ph n ánh các kho n chi tr c p khó khăn cho CBCC trong trư ng h p đ t xu t như: m đau, tai n n, h a ho n… 6253 Ti n tàu xe ngh phép năm Ph n ánh các kho n chi ngân sách cho nh ng đ i tư ng hư ng ch đ ti n tàu xe ngh phép theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c 6254 Ti n thu c y t trong các cơ quan, Ph n ánh các kho n chi ngân sách đơn v v ti n mua thu c y t thông thư ng trong các cơ quan, đơn v theo ch đ t kinh phí ti t ki m chi ho t đ ng c a cơ quan hành chính, ti t ki m chi kinh phí thư ng xuyên c a đơn v s nghi p 6255 Ti n hóa ch t v sinh phòng d ch Ph n ánh các kho n chi ngân sách v ti n mua hóa ch t v sinh phòng d ch, g m c chi phòng d ch c a cơ quan, đơn v 6256 Ti n khám b nh đ nh kỳ Ph n ánh các kho n chi v khám ch a b nh đ nh kỳ, như: chi phí khám s c kh e cho h c sinh, sinh viên c a các đơn v s nghi p đào t o trư c khi nh p trư ng; chi khám b nh đ nh kỳ cho CBCC t kinh phí ti t ki m chi ho t đ ng c a các cơ quan hành chính, ti t ki m chi kinh phí thư ng xuyên c a đơn v s nghi p 6257 Ti n nư c u ng Ph n ánh kho n chi v nư c u ng
 18. c a cơ quan, đơn v , như: mua nư c u ng đóng chai, l , bình; mua chè, mua m, chén, c c… 6299 Các kho n khác Ph n ánh các kho n chi phúc l i t kinh phí ti t ki m chi ho t đ ng c a các cơ quan hành chính theo quy đ nh c a Quy ch chi tiêu n i b . Đ i v i các kho n chi phúc l i t qu c a các đơn v s nghi p đư c h ch toán, quy t toán vào Qu Phúc l i, không h ch toán vào chi NSNN 6300 Các kho n đóng góp Ph n ánh ph n kinh phí NSNN đơn v s d ng lao đ ng n p các qu như B o hi m xã h i, B o hi m y t … theo ch đ quy đ nh (bao g m c ph n kinh phí đóng góp c a đơn v s d ng lao đ ng đ i v i các đ i tư ng lao đ ng thư ng xuyên theo h p đ ng đư c quy đ nh trong h p đ ng lao đ ng). Đ i v i ph n do ngư i lao đ ng n p b o hi m xã h i, b o hi m y t ,… đư c trích t lương, thu nh p, đơn v s d ng lao đ ng là ngư i n p thay nên không h ch toán vào chi NSNN 6301 B o hi m xã h i Ph n ánh kho n chi ngân sách đơn v s d ng lao đ ng n p BHXH theo ch đ quy đ nh 6302 B o hi m y t Ph n ánh kho n chi ngân sách đơn v s d ng lao đ ng n p BHYT theo ch đ quy đ nh 6303 Kinh phí công đoàn Ph n ánh kho n chi ngân sách đơn v s d ng lao đ ng n p kinh phí công đoàn theo ch đ quy đ nh 6349 Khác Ph n ánh các kho n chi ngân sách v các kho n đóng góp khác theo ch đ quy đ nh mà chưa đư c ph n ánh vào các ti u m c nêu trên. 6400 Các kho n thanh toán khác cho cá nhân 6401 Ti n ăn Ti u m c 6401 ph n ánh các kho n chi NSNN cho các đ i tư ng đư c hư ng ch đ ti n ăn theo ch đ quy đ nh như: ti n ăn gi a ca… Không bao g m kho n chi h tr ti n ăn trưa t qu phúc l i theo quy ch chi tiêu n i b c a các cơ quan, đơn v 6402 Chi khám ch a b nh cho cán b , công ch c Vi t Nam làm vi c nư c ngoài
 19. 6403 Sinh ho t phí cho cán b , công ch c Vi t Nam làm vi c nư c ngoài 6404 Chi chênh l ch thu nh p th c t so Ph n ánh các kho n chi thanh toán v i lương ng ch b c, ch c v ti n lương, thu nh p tăng thêm cho CBCC theo ch đ quy đ nh, bao g m c kho n chi b sung thu nh p theo ch đ quy đ nh c a các cơ quan, đơn v 6449 Tr c p, ph c p khác Ph n ánh các kho n chi thanh toán tr c p, ph c p khác theo ch đ cho các đ i tư ng là CBCC đư c giao th c hi n nhi m v c th ; khi th c hi n nhi m v này ngoài ch đ ti n lương, ph c p lương và công tác phí …theo quy đ nh còn đư c hư ng thêm m t kho n tr c p, ph c p khác theo các quy đ nh c a c p có th m quy n (n u có), như: chi b i dư ng b ng ti n ho c hi n v t; chi tr c p khó khăn đ i v i CBCC, chi tr c p ti n công dân, gi i quy t khi u n i… Ti u nhóm 0130: Chi v hàng hóa, d ch v 6500 Thanh toán d ch v công c ng Ph n ánh các kho n chi thanh toán ti n đi n, ti n nư c, ti n nhiên li u, ti n v sinh môi trư ng c a cơ quan, đơn v cho các đơn v cung c p, làm d ch v công c ng có liên quan 6501 Thanh toán ti n đi n Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n đi n ph c v ho t đ ng c a cơ quan, đơn v cho đơn v cung c p 6502 Thanh toán ti n nư c Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n nư c ph c v ho t đ ng c a cơ quan, đơn v cho đơn v cung c p nư c (không g m nư c u ng đã h ch toán Ti u m c 6257) 6503 Thanh toán ti n nhiên li u Ph n ánh kho n chi thanh toán ti n mua nhiên li u dùng cho ho t đ ng c a cơ quan, đơn v , như: mua nhiên li u đ dùng cho ôtô, tàu thuy n, máy phát đi n …, bao g m c chi mua nhiên li u ch y tàu, thuy n đi u tra trên sông, bi n c a l c lư ng H i quan 6504 Thanh toán ti n v sinh, môi trư ng Ph n ánh các kho n chi thanh toán cho công ty v sinh môi trư ng (như d n v sinh c ng rãnh, rác, phân, v sinh cơ quan…). Đ i v i kho n chi thanh toán v sinh cơ quan do các lao đ ng h p đ ng th c hi n không
 20. h ch toán M c và Ti u m c này, mà đư c h ch toán Ti u m c 6051 – Ti n công tr cho lao đ ng thư ng xuyên theo h p đ ng 6505 Thanh toán kho n phương ti n Ph n ánh các kho n chi thanh toán theo ch đ ti n khoán kinh phí s d ng phương ti n đi l i cho các ch c danh theo tiêu chu n quy đ nh đã đăng ký th c hi n khoán phương ti n đi l i 6549 Khác Ph n ánh các kho n chi thanh toán d ch v công c ng mua ngoài khác ph c v ho t đ ng c a cơ quan, đơn v chưa ph n ánh t i các Ti u m c nêu trên 6550 V t tư văn phòng Ph n ánh các kho n chi NSNN mua văn phòng ph m, s sách, công c , d ng c và v t r ti n mau h ng ph c v cho ho t đ ng c a văn phòng ho c khoán chi văn phòng ph m 6551 Văn phòng ph m Ph n ánh kho n chi thanh toán mua văn phòng ph m dùng chung ph c v ho t đ ng c a cơ quan, đơn v . Đ i v i đơn v đã th c hi n ch đ khoán chi văn phòng ph m, kho n chi thanh toán ch đ khoán văn phòng ph m h ch toán t i Ti u m c 6553 – Khoán văn phòng ph m 6552 Mua s m công c , d ng c văn Ph n ánh các kho n chi mua s m phòng công c , d ng c văn phòng có giá tr tương đ i l n (không ph i tài s n c đ nh) và th i gian s d ng dài ph c v cho ho t đ ng c a cơ quan, đơn v (đư c h ch toán, theo dõi chi ti t theo t ng lo i, t ng nơi s d ng t khi xu t dùng cho đ n khi báo h ng và ph n ánh giá tr trên tài kho n ngoài b ng, Tài kho n 005 – D ng c lâu b n đang s d ng) 6553 Khoán văn phòng ph m Ph n ánh kho n chi thanh toán ch đ khoán văn phòng ph n cho cá nhân, b ph n theo Quy ch chi tiêu n i b c a cơ quan, đơn v 6599 V t tư văn phòng khác Ph n ánh các kho n chi thanh toán mua v t tư văn phòng khác có giá tr nh , th i gian s d ng ng n 6600 Thông tin, tuyên truy n, liên l c Ph n ánh các kho n chi thanh toán ti n cư c phí bưu chính, đi n tho i, ti n thuê bao kênh v tinh, các kho n chi liên quan đ n công tác thông tin, tuyên truy n, qu ng cáo, biên d ch tài li u, xu t b n n ph m truy n thông;
Đồng bộ tài khoản