intTypePromotion=3

Quyết định số 1441/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
128
lượt xem
15
download

Quyết định số 1441/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1441/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1441/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1441/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TƯ TR S C P XÃ, PHƯ NG B O M YÊU C U C I CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HI U L C, HI U QU QU N LÝ C A B MÁY NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 5049/TTr-BKH ngày 14 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch u tư xây d ng tr s c p xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là tr s xã) b o m yêu c u c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c. 1. M c tiêu c a k ho ch a) M c tiêu chung: B o m cho h th ng chính tr cơ s xã, trong ó có cơ quan qu n lý nhà nư c c p xã có tr s làm vi c v i trang thi t b c n thi t, t ng bư c hi n i hóa áp ng yêu c u c i cách hành chính c a Nhà nư c. b) M c tiêu c th i v i tr s xã: - Hoàn thành vi c u tư xây d ng h th ng tr s nhà nư c c p xã i v i các xã m i chia tách và các xã chưa có tr s xã; - Hoàn thành vi c u tư c i t o, nâng c p, m r ng các tr s xã ã b xu ng c p, không an toàn cho ngư i s d ng và di n tích làm vi c không còn phù h p v i nh m c m i. 2. i tư ng, nguyên t c, tiêu phí phân b v n h tr th c hi n k ho ch u tư tr s xã a) i tư ng u tư: - u tư xây d ng m i tr s các xã chưa có tr s ;
  2. - C i t o, m r ng, nâng c p các tr s xã hi n có b xu ng c p nghiêm tr ng, không an toàn cho ngư i s d ng ho c di n tích làm vi c ch t 70% tiêu chuNn, nh m c quy nh v s d ng tr s làm vi c. b) Nguyên t c u tư và b trí v n u tư: - Các d án ư c u tư ph i phù h p v i quy ho ch ư c duy t c a t ng a phương; - T p trung b trí v n u tư cho các d án theo th t ưu tiên, b o m b trí v n hoàn thành d t i m t ng d án. - Các d án u tư ư c s p x p theo th t ưu tiên sau: + u tư xây d ng m i tr s các xã chưa có tr s , ưu tiên các xã m i thành l p, m i chia tách. + C i t o, nâng c p các tr s xã hi n có b xu ng c p nghiêm tr ng, không an toàn cho ngư i s d ng; + M r ng các tr s xã có di n tích dư i 70% so v i tiêu chuNn, nh m c quy nh v s d ng tr s làm vi c. c) Tiêu chí h tr v n u tư t ngân sách trung ương: Th c hi n theo tiêu chí h tr có m c tiêu quy nh t i Quy t nh s 210/2006/Q - TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph : ch b trí h tr các a phương chưa t cân i ư c ngân sách hàng năm, các a phương cân i ư c ngân sách s b trí ngân sách a phương u tư. d) Ngu n v n và ti n th c hi n: - Giai o n I: t k ho ch năm 2009 n năm 2012 th c hi n u tư kho ng 3.200 t ng b ng ngu n v n u tư h tr m c tiêu t ngân sách trung ương trong cân i ngân sách hàng năm u tư xây d ng xã chưa có tr s , tr s xã không b o m tiêu chuNn t i các xã c bi t khó khăn, vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Vi c l a ch n các xã th c hi n trong giai o n I s giao cho y ban nhân dân các a phương quy t nh; - Giai o n II: t năm 2012 n năm 2015 u tư 5.200 t ng xây d ng tr s các xã còn l i t ngu n trái phi u Chính ph ho c ngu n v n u tư h tr m c tiêu t ngân sách trung ương. i u 2. T ch c th c hi n 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí cân i kho ng 3.200 t ng t ngu n v n ngân sách trung ương h tr theo m c tiêu cho các a phương th c hi n án trong k ho ch năm 2009 – 2012. Ch trì cân i kho ng 5.200 t ng t ngu n v n trái phi u Chính ph báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i trong năm 2009 v s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n t sau
  3. năm 2010 th c hi n án; ph i h p v i B Tài chính b trí theo k ho ch hàng năm t ch c th c hi n. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh quy mô, di n tích tr s xã phù h p v i tình hình m i, có tính n nhu c u u tư xây d ng cơ quan quân i, công an i v i c p xã. Ph i h p v i B K ho ch và u tư cân i ngu n v n trái phi u Chính ph theo k ho ch hàng năm t ch c th c hi n. 3. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B N i v và các B , ngành liên quan nghiên c u ban hành thi t k tiêu chuNn và quy nh v ki n trúc i v i tr s chính quy n các c p a phương, trong ó có tr s xã theo yêu c u i u hành c i cách hành chính, phù h p i u ki n kinh t xã h i, i u ki n khí h u c a các vùng và b o m tính trang nghiêm c a tr s công quy n nhà nư c. 4. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, ban hành nh hư ng biên ch cán b c p xã các vùng, mi n trên c nư c làm cơ s xác nh quy mô tr s xã vùng, mi n cho phù h p. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tr c ti p và toàn di n trong vi c ch o, t ch c th c hi n k ho ch u tư xây d ng tr s xã: - Xây d ng và phê duy t quy ho ch, án u tư xây d ng h th ng tr s xã c a t nh, thành ph b o m i u ki n làm vi c và yêu c u c i cách hành chính; trong ó có xác nh s xã, nhu c u v n u tư trong di n ư c u tư giai o n 2009 – 2012 và giai o n sau năm 2010 g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh và t ch c th c hi n theo k ho ch hàng năm; - B o m cân i ngu n v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c do a phương qu n lý bao g m ngu n h tr t ngân sách trung ương, ngu n ngân sách a phương và huy ng các ngu n ngân sách h p pháp khác t ch c th c hi n; Th c hi n phân c p ngu n v n và qu n lý u tư này theo quy nh m b o th c hi n k ho ch ra. - Ki m tra, xem xét và l p phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý theo n i dung Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c. Trên cơ s ó, xác nh c p có thNm quy n cho phép hoán chuy n i ho c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t t o ngu n v n u tư xây d ng tr s xã t i a i m m i ho c c i t o, nâng c p, m r ng tr s hi n có phù h p v i quy ho ch và nhu c u s d ng. - B trí qu t xây d ng m i tr s c p xã (bao g m c di n tích xây d ng và khuôn viên) theo k ho ch c a trung ương và k ho ch s d ng t c a a phương;
  4. - Trên cơ s tiêu chuNn thi t k , quy nh v ki n trúc và Thông tư s 10/2007/TT- BXD ngày 22 tháng 11 năm 2007 c a B Xây d ng, hư ng d n quy ho ch xây d ng công s các cơ quan ng, Nhà nư c, các t ch c chính tr – xã h i c p t nh, c p huy n, c p xã; y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c l p quy ho ch và quy t nh vi c l a ch n thi t k m u tr s phù h p v i i u ki n a phương; - Vào tháng 10 hàng năm, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch u tư xây d ng tr s xã g i B K ho ch và u tư và B Tài chính. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản