Quyết định số 1441/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1441/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1441/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1441/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1441/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng (T trình s 345/TTr-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1343/TTr-BT KT ngày 10 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 18 t p th và 9 cá nhân thu c thành ph H i Phòng (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác giáo d c và ào t o, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph H i Phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1441/Q -TTg, ngày 25/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Trư ng Trung h c ph thông M c ĩnh Chi, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 02. Trư ng Trung h c ph thông Hermann Gmeiner, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 03. Trư ng Trung h c ph thông Thái Phiên, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 04. Trư ng Trung h c ph thông Hàng H i, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 05. Trư ng Trung h c ph thông Tr n Hưng o, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 06. Phòng Giáo d c và ào t o qu n H i An, thành ph H i Phòng; 07. Trư ng Trung h c cơ s ng Lâm, Phòng Giáo d c và qu n H i An, thành ph H i Phòng; 08. Trư ng Ti u h c Cát Bi, Phòng Giáo d c qu n H i An, thành ph H i Phòng; 09. Trư ng M m non Ph m ình Nguyên, Phòng Giáo d c huyên Tiên Lãng, thành ph H i Phòng 10. Trư ng Ti u h c C Am, Phòng Giáo d c huy n Vĩnh B o, thành ph H i Phòng; 11. Trư ng Ti u h c M ng, Phòng Giáo d c huy n Th y Nguyên, thành ph H i Phòng; 12. Trư ng Ti u h c L p L , Phòng Giáo d c huy n Th y Nguyên, thành ph H i Phòng; 13. Trư ng M m non Thanh Sơn, Phòng Giáo d c huy n Ki n Th y, thành ph H i Phòng; 14. Trư ng Ti u h c Nguy n Chi Phương, Phòng Giáo d c qu n H ng Bàng, thành ph H i Phòng; 15. Trư ng M u giáo, Làng tr SOS H i Phòng, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, thành ph H i Phòng; 16. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Vĩnh B o, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng;
  3. 17. Trung tâm Giáo d c K thu t T ng h p Hư ng nghi p, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 18. Trư ng trung h c ph thông H ng Bàng, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; ã có thành tích trong công tác giáo d c và ào t o t năm h c 2004-2005 n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 19. Bà Tr n Th Sơn, Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, thành ph H i Phòng; 20. Ông Nguy n Phan Long, Phó hi u trư ng Trư ng Trung h c cơ s H ng Bàng, thành ph H i Phòng; 21. Bà Ph m Th Nguy t, Hi u trư ng Trư ng M m non An Dương, huy n An Dương, thành ph H i Phòng; 22. Bà Ph m Th Ánh Tuy t, Phó hi u trư ng Trư ng Trung h c cơ s An ng, huy n An Dương, thành ph H i Phòng; 23. Bà Vũ Th Vư ng, Hi u trư ng Trư ng Ti u h c Quang Trung, qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng; 24. Ông Vũ Thái Hòa, Hi u trư ng Trư ng Trung h c ph thông Lê H ng Phong, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 25. Ông Nguy n Như H i, Phó Hi u trư ng Trư ng Trung h c ph thông Lê H ng Phong, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 26. Ông Tr ng Văn Thanh, Phó Trư ng phòng Phòng Trung h c, S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; 27. Ông Vũ Tr ng Giáp, Phó Trư ng phòng T ch c cán b , S Giáo d c và ào t o, thành ph H i Phòng; ã có thành tích trong công tác giáo d c và ào t o t năm h c 2002-2003 n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản