Quyết định số 1442/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1442/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1442/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1442/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ****** S :1442/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng (T trình s 348/TTr-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1343/TTr-BT KT ngày 10 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng C thi ua c a Chính ph cho Trư ng Ti u h c inh Tiên Hoàng, qu n H ng Bàng, thành ph H i Phòng, ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào thi ua ngành Giáo d c thành ph H i Phòng, năm h c 2006-2007. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph H i Phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản