Quyết định số 1444/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 1444/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1444/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ Công Thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1444/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1444/Q -BCT Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C TI P CÔNG DÂN C A B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004, năm 2005; Căn c Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh nh s 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch ti p công dân; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c ti p công dân c a B Công Thương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2214/Q -BTM ngày 15 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Thương m i ban hành Quy ch ti p công dân và Quy t nh s 2081/Q -TTr ngày 18 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành N i quy ti p công dân. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Thanh tra Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng; - ng y B Công Thương; Vũ Huy Hoàng - ng y Kh i Công nghi p Hà N i; - ng y Kh i Doanh nghi p CN TW t i TP HCM; - ng y Kh i Doanh nghi p TM TW t i TP HCM; - Công oàn Công Thương Vi t Nam; - Công oàn, oàn Thanh niên cơ quan B ; - Các T p oàn kinh t , TCT 91; - Các ơn v tr c thu c B , - Lưu VP, TTB QUY CH
  2. T CH C TI P CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1444/Q -BCT ngày 20 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích ti p công dân 1. Ti p nh n các thông tin, ki n ngh , ph n ánh góp ý ki n c a công dân v nh ng vi ph m ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c c a cơ quan, ơn v , cá nhân thu c B Công Thương. 2. Ti p nh n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh thu c thNm quy n gi i quy t c a B theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n công dân th c hi n quy n và nghĩa v khi n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng ti p công dân Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B Công Thương có trách nhi m t ch c ti p công dân n trình bày khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh . i u 3. a i m ti p công dân 1. Các cơ quan, ơn v ph i t ch c ti p công dân t i a i m thu n ti n, l ch s , b o m các i u ki n v t ch t c n thi t công dân n trình bày khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh ư c thu n l i. 2. Nơi t ch c ti p công dân ph i niêm y t L ch ti p công dân và N i quy ti p công dân. L ch ti p công dân ph i ghi c th th i gian, ch c v ngư i ti p công dân. N i quy ti p công dân ph i ghi rõ nhi m v , quy n h n c a ngư i ti p công dân; quy n và nghĩa v c a công dân theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m b trí cán b chuyên trách ti p công dân 1. Ngư i ti p dân ph i thư ng xuyên n m b t, nghiên c u các chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, am hi u chuyên môn trong lĩnh v c có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân, n m v ng các quy nh v công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, có nhi t tình, phNm ch t t t có trách nhi m i v i công vi c ư c giao, hư ng d n công dân khi u n i, t cáo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c ti p công dân ph i ư c ghi chép y vào s ti p công dân và lưu gi theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 5. Các hành vi b c m 1. Nghiêm c m vi c c n tr , gây phi n hà, sách nhi u i v i công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh. 2. Nghiêm c m vi c l i d ng quy n khi u n i, t cáo gây r i an ninh tr t t nơi ti p công dân, vu cáo xúc ph m cơ quan nhà nư c và ngư i thi hành công v . Chương 2. T CH C TI P CÔNG DÂN
  3. i u 6. T ch c ti p công dân c a Lãnh oB 1. B trư ng ti p công dân nh kỳ m i tháng m t ngày t 8 gi sáng ngày th 6 c a tu n th 3 trong tháng. Trư ng h p B trư ng i v ng s y quy n m t Th trư ng ti p công dân thay B trư ng. 2. Trư ng h p khi xét th y khNn thi t, B trư ng s b trí ti p công dân ngoài l ch ti p công dân theo nh kỳ. Thanh tra B có trách nhi m xem xét v vi c c th và báo cáo B trư ng th i gian ti p công dân. 3. Văn phòng B có nhi m v chuNn b Phòng ti p công dân nh kỳ c a B trư ng t i Tr s c a B (s 54, ph Hai Bà trưng, Hà N i). Thanh tra B có trách nhi m c cán b hư ng d n công dân n nơi ti p và th c hi n các quy nh v ti p công dân c a B trư ng, giúp B trư ng theo dõi và gi i quy t các công vi c ti p theo sau khi ti p công dân. i u 7. T ch c ti p công dân thư ng xuyên c a B 1. Vi c t ch c ti p công dân thư ng xuyên c a B ư c th c hi n trong các ngày làm vi c c a cơ quan B (tr ngày ngh , ngày l , t t) t i Phòng ti p công dân trong khuôn viên Tr s B s 54, ph Hai Bà Trưng, Hà N i. Thanh tra B là cơ quan thư ng tr c ti p công dân c a B . 2. i v i trư ng h p khi u n i, t cáo ph c t p liên quan n nhi u lĩnh v c, Thanh tra B ch trì, ph i h p v i ơn v liên quan t ch c ti p công dân. 3. i v i trư ng h p ti p công dân c a các V , C c, tr c thu c B Công Thương n th c hi n t i phòng ti p dân thì ư c ti p t i phòng ti p dân c a B và c n trao i trư c v i Thanh tra B ho c cùng ph i h p v i Thanh tra B ti p. 4. Trách nhi m c a Thanh tra B và Văn phòng B a) Thanh tra B có trách nhi m: - Xây d ng N i quy ti p công dân và niêm y t công khai t i nơi ti p công dân công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh bi t và th c hi n. - C cán b chuyên trách ti p công dân vào các ngày làm vi c; - Ti p nh n y , trung th c m i thông tin ph n ánh, ki n ngh và ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân; l p h sơ ti p công dân theo quy nh c a pháp lu t; - T ch c gi i quy t theo thNm quy n ho c chuy n ơn thư khi u n i, t cáo n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo; - Theo dõi, ki m tra ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân nói trên, m b o th i h n và n i dung gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. - Thư ng xuyên báo cáo Lãnh o B tình hình ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân. b) Văn phòng B có trách nhi m: - ChuNn b phòng ti p dân c a cơ quan B , thu n ti n, l ch s , b o m các i u ki n ph c v cho vi c ti p công dân; - Ph i h p v i Công an phư ng Tr n Hưng o, qu n Hoàn Ki m, Hà N i trong vi c gi gìn an ninh, tr t t nơi ti p công dân.
  4. i u 8. Ti p công dân t i các cơ quan, ơn v thu c B - Hàng tháng, Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i dành ít nh t m t ngày ti p công dân. - i v i nh ng khi u n i thu c thNm quy n mà v vi c rõ ràng, c th có cơ s gi i quy t thì khi ti p công dân Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i tr l i ngay cho công dân bi t; n u v vi c ph c t p c n nghiên c u xem xét thì ph i nói rõ th i h n gi i quy t, ngư i c n liên h bi t k t qu gi i quy t. Chương 2. NHI M V , QUY N H N C A CÁN B TI P CÔNG DÂN; QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG DÂN KHI N NƠI TI P CÔNG DÂN i u 9. Nhi m v , quy n h n c a cán b ti p dân Khi làm nhi m v , cán b ti p công dân ph i m c trang ph c ch nh t , t gi i thi u ch c v c a mình ngư i ư c ti p bi t. Cán b ti p công dân ch ư c ti p công dân t i công s , không ư c ti p t i nhà riêng. 1. Khi ti p công dân, cán b ti p công dân có nhi m v : a) L ng nghe, ghi chép vào s theo dõi ti p công dân y n i dung do công dân trình bày; b) N u khi u n i, t cáo có căn c thu c thNm quy n gi i quy t c a B thì ti p nh n và báo cáo Lãnh o B ho c Th trư ng cơ quan, ơn v liên quan xem xét gi i quy t và thông báo cho công dân bi t th i h n gi i quy t theo quy nh. Nh ng n i dung liên quan n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh ư c ti p nh n ph i l p thành văn b n và ký xác nh n gi a hai bên. c) N u khi u n i, không thu c thNm quy n gi i quy t c a B thì hư ng d n công dân n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. d) i v i t cáo thì ngư i ti p công dân ph i ti p nh n, phân lo i và x lý theo quy nh t i các i u 38, i u 39, i u 40 c a Ngh nh 136/2006/N -CP, ngày 14 tháng 11 năm 2006. 2. Khi ti p công dân, cán b ti p công dân có quy n: a) T ch i ti p nh ng trư ng h p ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét xác minh ã có k t lu n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t và ã tr l i y cho ương s ; b) T ch i ti p nh ng công dân ang trong tình tr ng say rư u, tâm th n và nh ng ngư i vi ph m N i quy nơi ti p công dân; c) Yêu c u công dân trình bày y , rõ ràng nh ng n i dung khi u n i, t cáo, lý do và nh ng yêu c u gi i quy t, cung c p các tài li u ch ng c liên quan n khi u n i, t cáo. Trư ng h p công dân n trình bày b ng mi ng v khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh, n u th y c n thi t thì yêu c u vi t thành văn b n và ký tên xác nh n. i u 10. Quy n và nghĩa v c a công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh 1. Khi n nơi ti p công dân, công dân có quy n: a) ư c hư ng d n, gi i thích các yêu c u v nh ng n i dung mình trình bày;
  5. b) ư c quy n khi u n i, t cáo v i Th trư ng tr c ti p c a ngư i ti p công dân n u h có nh ng vi c làm sai trái, gây c n tr , phi n hà, sách nhi u trong khi làm nhi m v ; c) i v i trư ng h p t cáo, ư c yêu c u gi bí m t h tên, a ch ngư i t cáo. 2. Khi n nơi ti p công dân, công dân có nghĩa v : a) Xu t trình gi y t tùy thân như: Ch ng minh nhân dân có hi u l c, gi y m i c a cơ quan, ơn v ; n u công dân không tr c ti p n thì ph i có gi y y quy n cho m t trong s thân nhân là cha, m , v , ch ng, con ho c anh, ch , em ru t, nh ng ngư i này khi n a i m ti p công dân ph i có gi y y quy n, có ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n; b) Ph i nghiêm ch nh tuân th n i quy nơi ti p công dân và s hư ng d n c a cán b ti p công dân; c) Trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u có liên quan n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a mình khi có yêu c u; d) Ký xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung ã trình bày; ) Trư ng h p có nhi u ngư i n nơi ti p công dân khi u n i, t cáo cùng m t n i dung ph i c i di n trình bày v i cán b ti p công dân. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 11. i u kho n thi hành 1. Hàng tháng, quý (trư c ngày 25 c a tháng và trư c ngày 25 tháng cu i quý) Thanh tra B có trách nhi m th c hi n ch báo cáo nh kỳ v tình hình ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh phát sinh trong B . 2. Hàng tháng, quý (trư c ngày 25 c a tháng và trư c ngày 25 tháng cu i quý) Th trư ng các cơ quan ơn v tr c thu c B báo cáo b ng văn b n v công tác ti p dân g i Thanh tra B t ng h p báo cáo Lãnh o B . 3. Thanh tra B có trách nhi m ki m tra, ôn c các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n vi c ti p công dân theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh t i Quy ch này. 4. M i hành vi vi ph m các quy nh v ti p công dân c a Quy ch này thì tùy thu c vào m c vi ph m s b x lý nghiêm minh theo quy nh pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản