Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1447/1999/Q -BTM Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A B THƯƠNG M I S 1447/1999/Q -BTM NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1999 BAN HÀNH QUI CH V THUÊ MÁY MÓC THI T BN C A NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t Thương m i ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i. QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Qui ch v thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- Các t ch c, cá nhân thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Qui ch này. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUY CH V THUÊ MÁY MÓC, THI T BN C A NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1447/1999/Q -BTM ngày 10/12/1999 C a B trư ng B Thương m i). Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi i u ch nh
  2. Qui ch này i u ch nh vi c thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài ph c v s n xu t, gia công hàng hoá cho nư c ngoài, thi công xây d ng các công trình u tư trong nư c. Vi c thuê máy móc, thi t b c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài dư i hình th c t m nh p, tái xu t ph c v thi công xây d ng ư c th c hi n theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2.- Gi i thích t ng - Thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài là vi c bên nư c ngoài cho bên Vi t Nam thuê máy móc, thi t b trên cơ s h p ng thuê máy móc, thi t b s d ng vào m c ích nh t nh, trong m t th i h n nh t nh. - Bên cho thuê máy móc, thi t b là bên nư c ngoài, g m các t ch c, cá nhân nư c ngoài. - Bên thuê máy móc, thi t b là bên Vi t Nam, g m các t ch c, cá nhân Vi t Nam: + Thuê máy móc, thi t b s n xu t và thi công xây d ng: g m các doanh nghi p thành l p theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. + Thuê máy móc, thi t b gia công: g m thương nhân Vi t Nam theo qui nh c a Lu t Thương m i. - Máy móc, thi t b thuê: là máy móc, thi t b l ho c ng b , dây chuy n s n xu t, máy thi công, xe chuyên d ng và d ng c chuyên dùng. i u 3.- i u ki n thuê máy móc, thi t b 1. i v i máy móc, thi t b thuê - Ph i không thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu. - Ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v nh p khNu máy móc, thi t b ã s d ng (n u là máy móc, thi t b ã qua s d ng), v an toàn lao ng, b o v môi trư ng và các quy nh khác có liên quan. 2. i v i bên thuê máy móc, thi t b - Ph i có d án u tư ho c phương án u tư s n xu t (lu n ch ng kinh t k thu t) ư c c p có thNm quy n phê duy t, ho c có h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài. i u 4.- Các v n tài chính 1. Bên thuê n p thu nh p khNu máy móc, thi t b thuê theo quy nh t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
  3. hành Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. 2. Bên thuê n p thay bên cho thuê thu thu nh p doanh nghi p và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 v ch thu áp d ng i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và s 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 s a i b sung Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998. i u 5.- H p ng thuê máy móc, thi t b H p ng thuê máy móc, thi t b ph i có các n i dung sau: - Tên, a ch c a bên thuê và cho thuê máy móc, thi t b ; - Tên máy móc, thi t b , s lư ng, quy cách, ch t lư ng; - M c ích thuê máy móc, thi t b ; - Giá thuê máy móc, thi t b ; - Th i gian thuê máy móc, thi t b ; - Phương th c thanh toán; - Phương th c giao nh n; - Th i gian giao nh n; - Quy n và nghĩa v c a các bên; - Ch tài; - Gi i quy t tranh ch p; - Cơ quan xét x và lu t áp d ng; - Thanh lý h p ng; Chương 2 QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC BÊN THUÊ VÀ CHO THUÊ MÁY MÓC, THI T BN i u 6.- Quy n và nghĩa v c a bên cho thuê 1. Có quy n yêu c u bên thuê b i thư ng các thi t h i phát sinh do không th c hi n y các quy nh v s d ng máy móc, thi t b , trách nhi m v b o qu n, s a ch a, thanh toán ti n thuê quy nh trong h p ng thuê máy móc, thi t b .
  4. 2. Có quy n thu h i l i máy móc, thi t b cho thuê, n u bên ang thuê vi ph m các i u kho n h p ng mà hai bên ã cam k t d n n hu h p ng. 3. ư c nh n ti n cho thuê b ng ngo i t do chuy n i. 4. Có nghĩa v b o hi m i v i tài s n cho thuê. 5. Có nghĩa v hư ng d n l p t, v n hành ch y th máy móc, thi t b , cung c p ph tùng thay th và có nghĩa v b o hành máy móc, thi t b . 6. Có nghĩa v b i thư ng cho bên thuê các thi t h i phát sinh do máy móc, thi t b cho thuê không phù h p v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng s n phNm không t ư c công su t theo tho thu n trong h p ng, ho c vi ph m các nghĩa v ã cam k t trong h p ng. i u 7.- Quy n và nghĩa v c a bên thuê 1. ư c mua l i máy móc, thi t b thuê phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v nh p khNu máy móc, thi t b . 2. Ph i s d ng úng m c ích máy móc, thi t b thuê theo tho thu n trong h p ng. 3. Ch u m i r i ro v m t mát, hư h ng máy móc, thi t b thuê, tr nh ng r i ro thu c v các trư ng h p b t kh kháng. 4. Ch u trách nhi m b o dư ng, s a ch a máy móc thi t b trong th i gian thuê. 5. Không ư c chuy n như ng ho c cho thuê l i máy móc, thi t b , n u không có s ch p thu n b ng văn b n c a bên cho thuê. 6. Không ư c dùng máy móc, thi t b thuê làm tài s n c m c , th ch p. 7. Có nghĩa v tr ti n thuê theo tho thu n trong h p ng. 8. Ph i tái xu t máy móc, thi t b thuê khi h p ng thuê máy móc, thi t b h t hi u l c. i u 8.- Ch m d t h p ng trư c th i h n 1. Bên cho thuê có th ch m d t h p ng trư c th i h n trong các trư ng h p mà bên thuê: a - Không tr ti n thuê theo quy nh trong h p ng; b - Vi ph m các cam k t trong h p ng v b o qu n, b o dư ng máy móc, thi t b , t ý chuy n như ng ho c cho thuê l i máy móc, thi t b . c - Không có kh năng thanh toán, phá s n, gi i th .
  5. d - Không có ngư i b o lãnh khác thay th trong trư ng h p bên thuê có ngư i b o lãnh mà ngư i b o lãnh m t kh năng thanh toán, phá s n ho c gi i th . 2. Bên thuê có th ch m d t h p ng trư c th i h n trong các trư ng h p sau; a - Máy móc, thi t b cho thuê không ư c giao úng th i gian qui nh trong h p ng; b - Bên cho thuê vi ph m các cam k t h p ng v ch t lư ng máy móc, thi t b , c tính k thu t, công su t theo thi t k k thu t, b o hành, ch y th , nghi m thu. i u9 1. Trư ng h p ch m d t h p ng trư c th i h n theo quy nh t i i u 8, bên thuê ph i thanh toán ngay ti n thuê (tính n th i i m ch m d t h p ng) và tái xu t tr l i máy móc, thi t b cho bên thuê. Quy n s h u c a bên cho thuê i v i máy móc, thi t b không b nh hư ng khi bên thuê b phá s n, gi i th hay m t kh năng thanh toán. Máy móc, thi t b thuê không ư c coi là tài s n c a bên thuê khi ti n hành các th t c phá s n hay gi i th . 2. Trư ng h p ch m d t h p ng trư c th i h n bên vi ph m h p ng ph i b i thư ng m i thi t h i gây ra cho bên kia. i u 10.- Th t c nh p khNu và tái xu t máy móc, thi t b thuê Căn c quy nh t i Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan n thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài, Bên thuê máy móc, thi t b làm th t c nh p khNu, tái xu t máy móc, thi t b t i cơ quan H i quan c a khNu. i u 11.- Thanh lý h p ng Bên thuê và bên cho thuê máy móc, thi t b ph i ti n hành thanh lý h p ng khi h p ng h t hi u l c ho c h p ng thuê ch m d t trư c th i h n. Máy móc, thi t b thuê có th ư c tái xu t tr cho bên cho thuê, chuy n sang th c hi n h p ng thuê khác, như ng bán ho c tiêu hu . Vi c tái xu t máy móc, thi t b thuê, vi c chuy n máy móc, thi t b thuê sang th c hi n h p ng thuê khác ho c tiêu hu t i Vi t Nam do cơ quan H i quan gi i quy t. Vi c như ng b n máy móc, thi t b thuê t i Vi t Nam do B Thương m i gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v nh p khNu máy móc, thi t b .
Đồng bộ tài khoản