Quyết định số 145/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 145/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/1999/QĐ-BTC về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy thanh toán vốn đầu tư thuộc hệ thống kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 145/1999/Q -BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 V NHI M V VÀ T CH C B MÁY THANH TOÁN V N U TƯ THU C H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 5/4/1995 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Kho b c Nhà nư c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 145/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph v vi c t ch c l i T ng c c u tư phát tri n; Xét ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b ào t o, QUY T NNH: i u 1: Giao Kho b c Nhà nư c th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán, k toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c các c p theo quy nh t i Ngh nh s 145/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph v vi c t ch c l i T ng c c u tư phát tri n. i u 2: Kho b c Nhà nư c các c p s d ng b máy hi n có và thành l p thêm các t ch c sau ây th c hi n nhi m v quy nh t i i u 1: 1. Thành l p V thanh toán v n u tư thu c Kho b c Nhà nư c Trung ương làm nhi m v : - Nghiên c u, so n th o các ch ki m soát thanh toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c các c p. - Hư ng d n, ki m tra vi c t ch c th c hi n th ng nh t công tác ki m soát thanh toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c các c p trong h th ng Kho b c Nhà nư c.
  2. - Chuy n v n u tư, s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng theo k ho ch và ti n ư c duy t cho Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (G i t t là Kho b c Nhà nư c t nh) thanh toán; th c hi n vi c t ng h p và báo cáo k p th i ti n thanh toán v n u tư trong c nư c theo ch quy nh. 2. Thành l p Phòng Thanh toán v n u tư công trình liên t nh thu c Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán v n u tư v i các công trình liên t nh và các công trình quan tr ng khác do B trư ng B Tài chính quy t nh. Phòng Thanh toán v n u tư công trình liên t nh có tư cách pháp nhân ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c quy n s d ng con d u c a Kho b c Nhà nư c Trung ương trong quan h thanh toán và ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t. Trư ng Phòng Thanh toán v n u tư công trình liên t nh do m t Phó V trư ng V Thanh toán v n u tư kiêm nhi m. T ng giám c Kho b c Nhà nư c quy nh c th nhi m v , quy n h n và biên ch c a Phòng Thanh toán v n u tư công trình liên t nh. 3. Thành l p Phòng Thanh toán v n u tư thu c Kho b c Nhà nư c t nh hư ng d n và t ch c th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c các c p trên a bàn theo s phân công c a c p có thNm quy n. i v i các Kho b c Nhà nư c t nh có kh i lư ng thanh toán v n u tư v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng l n có th thành l p các Phòng Thanh toán v n u tư thu c ngân sách Trung ương và Phòng Thanh toán v n u tư thu c ngân sách a phương; vi c thành l p thêm Phòng Thanh toán v n u tư nh ng t nh, thành ph c n thi t do B trư ng B Tài chính quy t nh theo ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c. 4. T i Kho b c Nhà nư c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Kho b c Nhà nư c huy n) vi c t ch c th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán, quy t toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c các c p t i Kho b c Nhà nư c huy n do b ph n K ho ch t ng h p thu c Kho b c Nhà nư c huy n th c hi n. i v i các Kho b c Nhà nư c huy n có kh i lư ng thanh toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng l n, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c có th t ch c b ph n thanh toán v n u tư ho c Phòng Thanh toán v n u tư thu c Kho b c nhà nư c huy n th c hi n nhi m v . 5. T i nh ng nơi hi n ang có Chi c c u tư phát tri n khu v c tr c thu c C c u tư phát tri n, trư c m t thành l p Phòng thanh toán v n u tư khu v c tr c thu c Kho b c Nhà nư c t nh ti p t c th c hi n toàn b nhi m v ki m soát thanh toán v n u tư c a Chi c c u tư phát tri n khu v c bàn giao sang.
  3. Phòng Thanh toán v n u tư khu v c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2000. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Giám c Kho b c Nhà nư c các c p a phương, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B và Chánh Văn phòng B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản