Quyết Định số 145/2000/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
1
download

Quyết Định số 145/2000/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định số 145/2000/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định số 145/2000/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 145/2000/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I B O HI M TI N G I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 89/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v b o hi m ti n g i; Căn c Quy t nh s 218/1999/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p B o hi m ti n g i Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý tài chính iv iB o hi m ti n g i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các ho t ng thu, chi tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam phát sinh trư c ngày Quy t nh này có hi u l c ư c i u ch nh theo Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Giao B trư ng B Tài chính, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam t ch c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I B O HI M TI N G I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2000/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Quy t nh s 218/1999/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam ch u trách nhi m trư c Chính ph v qu n lý an toàn v n và tài s n, s d ng v n, ch p hành ch tài chính, k toán và ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, có trách nhi m hư ng d n, ki m tra ho t ng thu, chi tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. Chương 2 V N VÀ TÀI S N i u 4. V n ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam g m: 1. V n i u l 1.000 t ng do Nhà nư c c p. Khi có yêu c u thay i m c v n i u l , Ch t ch H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam báo cáo B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. V n vay khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 3. V n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (n u có). 4. Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n. 5. Qu d phòng nghi p v (ngu n thu phí b o hi m ti n g i). 6. Các lo i qu : qu d phòng tài chính, qu u tư phát tri n, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i. 7. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh do Nhà nư c c p (n u có). 8. V n khác. i u 5. Qu d phòng nghi p v ư c hình thành t ngu n thu phí b o hi m ti n g i hàng năm (sau khi ã tr s phí ư c b sung vào thu nh p c a B o hi m ti n g i Vi t Nam theo quy nh t i i u 12 Quy ch này).
  3. Qu d phòng nghi p v dùng chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n khi t ch c tham gia b o hi m ti n g i m t kh năng thanh toán và có quy t nh ch m d t ho t ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p ngu n v n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam không chi tr b o hi m cho ngư i g i ti n, B o hi m ti n g i Vi t Nam báo cáo B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phương án x lý. i u 6. 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng v n ph c v ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 89/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v b o hi m ti n g i và Quy t nh s 75/2000/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l v t ch c và ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. Vi c s d ng v n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i m b o nguyên t c an toàn và phát tri n v n. 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c mua s m, u tư vào tài s n c nh ph c v ho t ng c a mình không vư t quá 15% v n i u l . Vi c u tư và mua s m tài s n c nh hàng năm ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c và trong ph m vi k ho ch năm ã ư c duy t. 3. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng v n t m th i nhàn r i vào các m c ích theo quy nh t i kho n 8 i u 7 Quy t nh s 75/2000/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Ki m kê, ánh giá l i tài s n 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n ki m kê tài s n và v n hi n có theo nh kỳ hàng năm; xác nh chính xác s tài s n th a, thi u, tài s n ng, m t phNm ch t, nguyên nhân và trách nhi m x lý làm căn c l p báo cáo tài chính. 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n ph i theo úng các quy nh c a pháp lu t. Các kho n chênh l ch tăng ho c gi m giá tr do ánh giá l i tài s n ư c h ch toán tăng ho c gi m v n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. i u 8. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c và ư c s d ng s kh u hao tài s n c nh tái u tư thay th , i m i tài s n c nh và s d ng cho các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. M i t n th t tài s n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam (tr t n th t thu c cam k t b o hi m ti n g i c a B o hi m ti n g i Vi t Nam) ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: 1. N u tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. H i ng qu n tr
  4. ho c T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh m c b i thư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 2. Tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. 3. Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th , c a các t ch c b o hi m, n u thi u ư c bù p b ng qu d phòng tài chính. Trư ng h p qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí. 4. Nh ng trư ng h p t n th t do thiên tai, do nguyên nhân khách quan gây thi t h i nghiêm tr ng; t n th t do không thu h i ư c các kho n cho vay, b o lãnh, mua l i n theo ch nh c a Th tư ng Chính ph , sau khi ã bù p b ng qu d phòng tài chính v n không thì H i ng qu n tr và T ng giám c l p phương án x lý t n th t báo cáo B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 10. Thanh lý, như ng bán tài s n 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c như ng bán tài s n không c n dùng thu h i v n s d ng cho m c ích ho t ng có hi u qu hơn. 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c thanh lý nh ng tài s n kém, m t phNm ch t, tài s n hư h ng không có kh năng ph c h i; tài s n l c h u k thu t không có nhu c u s d ng ho c s d ng không có hi u qu và không th như ng bán nguyên tr ng, thu h i v n s d ng cho m c ích ho t ng có hi u qu hơn. 3. Khi như ng bán, thanh lý tài s n, B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i thành l p H i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n và t ch c u giá trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i t ch c u giá. 4. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý, như ng bán tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n thanh lý, như ng bán và chi phí thanh lý, như ng bán tài s n ư c h ch toán vào k t qu ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. i u 11. Thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i b phá s n 1. Vi c thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i b phá s n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. S ti n B o hi m ti n g i Vi t Nam thu ư c t thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i ư c s d ng theo tr t t sau: a) Hoàn l i các kho n B o hi m ti n g i Vi t Nam ã cho vay h tr và b o lãnh i v i các t ch c này; b) Ph n còn l i (n u có) b sung qu d phòng nghi p v . Chương 3
  5. THU NH P, CHI PHÍ i u 12. Các kho n thu c a B o hi m ti n g i Vi t Nam là các kho n th c thu trong năm, bao g m: 1. Thu ho t ng nghi p v b o hi m ti n g i: a) Trong 3 năm u ho t ng, B o hi m ti n g i Vi t Nam h ch toán vào thu nh p 12% t ng s phí thu ư c c a các t ch c tham gia b o hi m ti n g i. Sau th i gian 3 năm, n u ngu n thu c a B o hi m ti n g i Vi t nam v n ti p t c khó khăn do khách quan thì giao B Tài chính xem xét x lý ti p; b) Thu lãi t các kho n cho vay h tr chi tr ti n g i ư c b o hi m; c) Thu phí b o lãnh trong trư ng h p B o hi m ti n g i Vi t Nam b o lãnh cho các t ch c tham gia b o hi m vay các kho n vay c bi t có ngu n chi tr ti n g i ư c b o hi m; d) Thu lãi t mua l i n ; ) Thu ti n ph t t ch c tham gia b o hi m ti n g i vi ph m th i h n n p phí theo quy nh. 2. Thu ho t ng tài chính: a) Thu lãi u tư vào các gi y t có giá; b) Thu lãi ti n g i. 3. Thu ho t ng khác: a) Thu thanh lý, như ng bán tài s n (toàn b s ti n thu ư c do thanh lý, như ng bán tài s n); b) Thu phí d ch v tư v n, ào t o cán b cho t ch c tham gia b o hi m ti n g i; c) Các kho n thu khác. i u 13. Các kho n chi c a B o hi m ti n g i Vi t Nam là các kho n th c chi trong năm, bao g m: 1. Chi ho t ng b o hi m ti n g i: a) Chi tr lãi ti n vay; b) Chi phí d ch v thanh toán, y thác; c) Chi khác cho ho t ng nghi p v mua bán n , ho t ng u tư, chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá và các kho n chi khác cho ho t ng nghi p v .
  6. 2. Chi cho cán b : a) Chi lương, ti n công và các kho n chi mang tính ch t ti n lương ph i tr cho ngư i lao ng theo ch quy nh; b) Chi ph c p cho thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát làm vi c bán chuyên trách; c) Chi ti n ăn ca cho cán b , nhân viên, m c chi cho m i cán b không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c. d) Chi cho lao ng n theo ch quy nh; ) Chi trang ph c giao d ch, b o h lao ng theo quy nh; e) Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch quy nh; g) Chi tr c p khó khăn theo quy nh. 3. Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn và các kho n óng góp khác theo ch quy nh. 4. Chi phí cho t ch c ng, oàn th trong trư ng h p ngu n kinh phí c a các t ch c này không trang tr i chi phí ho t ng. 5. Chi ho t ng qu n lý: a) Chi v t tư văn phòng; b) Chi v cư c phí bưu i n, truy n tin, i n báo, thuê kênh truy n tin, telex, fax... tr theo hoá ơn c a cơ quan bưu i n; c) Chi i n, nư c, y t , v sinh cơ quan, môi trư ng; d) Chi xăng d u; ) Chi công tác phí cho cán b i công tác trong và ngoài nư c; e) Chi l tân, khánh ti t, h i ngh , tuyên truy n, qu ng cáo. Các kho n chi này không quá 7% t ng chi phí hàng năm trong 2 năm u m i thành l p và không quá 5% t ng chi phí hàng năm trong các năm sau ó; g) Chi ào t o t p hu n cán b và chi nghiên c u khoa h c, công ngh ; h) Chi v thuê chuyên gia trong nư c và ngoài nư c (n u có); i) Chi phí thanh tra, ki m toán; k) Chi ti n ph t vi ph m h p ng kinh t do nguyên nhân khách quan b t kh kháng;
  7. l) Chi phí qu n lý khác theo quy nh. Các kho n chi t i kho n 5 i u này, th c hi n theo nh m c do B Tài chính quy nh phù h p v i c thù ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. 6. Chi v tài s n: a) Chi kh u hao tài s n c nh theo quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c; b) Chi v mua b o hi m tài s n; c) Chi mua s m công c lao ng; d) Chi b o dư ng và s a ch a tài s n; ) Chi tr ti n thuê tài s n theo h p ng thuê tài s n gi a bên cho thuê và B o hi m ti n g i Vi t Nam; e) Chi v thanh lý, như ng bán tài s n (bao g m giá tr còn l i c a tài s n và các chi phí thanh lý, như ng bán); g) Chi cho kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã ư c bù p b ng các ngu n theo ch quy nh. 7. Chi n p thu , phí, l phí. 8. Chi khen thư ng cho cá nhân và ơn v ngoài ngành có óng góp cho ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. M c chi do B Tài chính quy nh. 9. Các kho n chi phí khác. i u 14. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n h ch toán thu nh p, chi phí úng quy nh và th c hi n các quy nh v ch hoá ơn, ch ng t k toán; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a các kho n thu, chi. i u 15. B o hi m ti n g i Vi t Nam không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: 1. Thi t h i ã ư c Chính ph h tr ho c ư c cơ quan b o hi m, bên gây thi t h i b i thư ng; 2. Chi ti n n p ph t do vi ph m hành chính, lãi n vay quá h n do nguyên nhân ch quan, vi ph m ch tài chính; 3. Các kho n ti n ph t mà t p th , cá nhân ph i n p do vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v ; 4. Các kho n chi không liên quan n ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam như chi u tư xây d ng cơ b n; chi ng h t ch c cá nhân khác;
  8. 5. Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th : chi s nghi p, chi khen thư ng phúc l i và các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th ; 6. Các kho n chi không h p l khác. Chương 4 CHÊNH L CH THU CHI TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH L P CÁC QU i u 16. Chênh l ch thu chi tài chính th c hi n trong năm là k t qu ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, ư c xác nh gi a t ng thu nh p tr i t ng chi phí h p l phát sinh trong năm. i u 17. X lý chênh l ch thu chi tài chính hàng năm l. Trư ng h p thu l n hơn chi: a) Bù p chênh l ch thu nh hơn chi các năm trư c; b) Tr các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t thu c trách nhi m c a B o hi m ti n g i Vi t Nam; c) S còn l i coi như 100% ư c x lý như sau: - Trích 10% vào qu d phòng tài chính. Khi s dư qu d phòng tài chính b ng 25% v n i u l thì không trích ti p; - Trích 50% vào qu u tư phát tri n; - Trích 5% vào qu d phòng tr c p m t vi c làm. Khi s dư qu này b ng 6 tháng lương th c hi n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam thì không trích ti p; - Trích l p 2 qu khen thư ng và phúc l i. M c trích hai qu này th c hi n như quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c. T l phân chia 2 qu do H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh; - S còn l i ư c b sung vào qu u tư phát tri n. 2. Trư ng h p thu nh hơn chi: B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng qu d phòng tài chính bù p chênh l ch thu nh hơn chi; trư ng h p s dư qu d phòng tài chính không bù p ư c chuy n sang các năm sau bù p ti p. i u 18. Nguyên t c s d ng các qu 1. Qu d phòng tài chính dùng : a) Bù p chênh l ch thu chi theo quy nh t i kho n 2 i u 17 Quy ch này;
  9. b) Bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n xNy ra trong quá trình ho t ng sau khi ã ư c bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t và c a t ch c b o hi m; c) Bù p r i ro v u tư và các kho n h tr t ch c tham gia b o hi m ti n g i m t kh năng chi tr . 2. Qu u tư phát tri n dùng : a) u tư m r ng quy mô ho t ng và i m i công ngh trang thi t b , i u ki n làm vi c c a B o hi m ti n g i Vi t Nam; Căn c k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm, nhu c u u tư và kh năng c a qu , H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n; b) u tư vào gi y t có giá theo quy nh c a pháp lu t. 3. Qu d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i B o hi m ti n g i Vi t Nam t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo quy nh c a pháp lu t; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i, ào t o ngh d phòng cho lao ng n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b , nhân viên làm vi c t i B o hi m ti n g i Vi t Nam. 4. Qu khen thư ng dùng : a) Thư ng cu i năm ho c thư ng thư ng kỳ cho cán b , công nhân viên. M c thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr c a B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh theo ngh c a T ng giám c và Công oàn trên cơ s năng su t lao ng, thành tích công tác c a m i cán b , công nhân viên trong B o hi m ti n g i Vi t Nam; b) Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th có sáng ki n c i ti n k thu t quy trình nghi p v mang l i hi u qu trong ho t ng. M c thư ng do H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh. 5. Qu phúc l i dùng : a) u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng các công trình phúc l i c a B o hi m ti n g i Vi t Nam; b) Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên B o hi m ti n g i Vi t Nam; c) Chi các ho t ng phúc l i khác. T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i h p v i Ban Ch p hành Công oàn qu n lý, s d ng qu này. Chương 5 CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN VÀ K HO CH TÀI CHÍNH
  10. i u 19. 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i th c hi n ch k toán, th ng kê hi n hành và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính và T ng c c Th ng kê. 2. Năm tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 dương l ch. i u 20. Hàng năm B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m l p và g i cho B Tài chính k ho ch thu chi tài chính. K ho ch này ư c H i ng qu n tr thông qua và là căn c B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n và quy t toán tài chính v i cơ quan tài chính. i u 21. nh kỳ (quý, năm) B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m l p và g i các báo cáo nghi p v , báo cáo th ng kê, báo cáo tài chính và các báo cáo nh kỳ, t xu t khác theo quy nh c a B Tài chính và T ng c c Th ng kê. 1. Báo cáo quy t toán thu chi tài chính hàng năm c a B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c H i ng qu n tr thông qua và g i cho B Tài chính ch m nh t trong vòng 45 ngày t ngày k t thúc năm tài chính. 2. Hàng năm, trên cơ s báo cáo quy t toán tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, B Tài chính s xem xét, ki m tra tài chính theo ch c năng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c. i u 22. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n ch ki m soát n i b theo quy nh hi n hành. i u 23. Vi c s a i, b sung Quy ch này do H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam ngh B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
Đồng bộ tài khoản