Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2002/QĐ-UB về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 145/2002/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH V VI C U QUY N QUY T NNH U TƯ CÁC D ÁN C M M C CÔNG B CÁC QUY HO CH Ã Ư C C P CÓ TH M QUY N PHÊ DUY T. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/199/N -CP ngày 8/7/1999 và 12/2000/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c Ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng: Căn c quy t nh s 116/2002/Q -UB ngày 14-9-2002 c a UBND Thành ph v vi c phân c p cho UBND các Qu n, Huy n quy t nh u tư, u quy n quy t nh u tư và phân công giám nh u tư cho các S thu c UBND Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i t i t trình s : 1183/TTr-KH& Tngày 23 tháng 10 năm 2002, QUY T NNH i u 1. U quy n cho Giám c S K ho ch & u tư các d án c m m c công b các quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t có t ng m c u tư n 2 t ng thu c danh m c k ho ch u tư XDCB ã ư c UBND Thành ph giao. i u 2. * Vi c quy t nh u tư các d án c m m c công b các quy ho ch thu c di n u quy n t i i u 1 ph i th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. * Các d án c m m c công b các quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t có m c v n trên 2 t ng (không thu c di n u quy n t i i u 1) ph i trình UBND Thành ph phê duy t theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch & u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, a chính Nhà t, Tài chính - V t giá; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản