Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 145/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀICHÍNH VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Thông tư 109/1999/TT-BTC ngày 11/09/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty TNHH một thành viên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số: 3171/STCVG-TCDN- P1 ngày 15/10/2003 về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập thành Công ty TNHH một thành viên. Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên. Điều 3: Quyết định này có hiệu lự thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản