intTypePromotion=3

Quyết định số 145/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 145/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T ÁN CHUY N CÔNG TY XU T NH P KH U VÀ U TƯ CH L N SANG HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 153/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph , v vi c t ch c, qu n lý công ty nhà nư c và chuy n i t ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c c l p theo mô hình công ty m - công ty con; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án chuy n Công ty Xu t nh p khNu và u tư Ch L n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con, v i nh ng n i dung như sau: 1. Công ty m : Công ty Xu t nh p khNu và u tư Ch L n (CHOLIMEX) là công ty nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t, kinh doanh và có v n u tư các công ty khác; ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i công ty m và v n u tư vào các công ty khác. 2. Công ty con là các công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty c ph n mà công ty m có v n góp chi ph i, g m: - Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên u tư kinh doanh h t ng Cholimex. - Công ty c ph n Ch bi n h i s n và Th c phNm Cholimex. 3. Các công ty có v n u tư c a công ty m : - Công ty c ph n May Cholimex, - Công ty c ph n i n t và Tin h c Cholimex, - Công ty c ph n Xây d ng Cholimex,
  2. - Công ty c ph n Dư c phNm dư c li u Ch L n. - Công ty trách nhi m h u h n Ngân Hà. 4. Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a công ty m và công ty con; t ch c, qu n lý công ty m ; quan h gi a công ty m v i ch s h u nhà nư c và v i các công ty con, công ty có v n góp c a công ty m ; tên cơ quan ư c giao làm i di n ch s h u v n nhà nư c t i công ty m ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a công ty m . i u 2. Phân công nhi m v : 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh: - Quy t nh thành l p công ty m , vi c hình thành các công ty con, công ty có v n u tư c a công ty m nói t i i u 1 Quy t nh này theo úng các quy nh hi n hành. - Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m .2. B trư ng B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính c a Công ty m - Công ty Xu t nh p khNu và u tư Ch L n, theo ngh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B Tài chính và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Kinh t Trung ương; PHÓ TH TƯ NG - y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Công nghi p; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Ban Ch o MPTDN; - Công báo; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Công S , Ban i u hành 112, các V : TH, KTTH, V.IV; - Lưu : MDN (5), VT. C (30b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản