Quyết định số 1453/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 1453/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1453/QĐ-BVHTTDL về việc kiểm tra thực hiện luật di sản văn hóa đối với các di tích lịch sử do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1453/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1453/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA ĐỐI VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với di tích lịch sử trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang (có danh sách kèm theo). Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm: 1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn; 2. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng đoàn; 3. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn; 4. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn; 5. Bà Ngô Thị Sỹ, Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; 6. Ông Trần Văn Khôi, Trưởng Phòng thanh tra Văn hóa Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; 7. Ông Trần Đình Thành, Phó trưởng Phòng quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; 8. Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; 9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; Điều 3. Giao Trưởng đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các tỉnh có di tích được kiểm tra như Điều 1 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện.
  2. - Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định. Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và những người có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); - Các Sở VHTTDL Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang (để thực hiện); Hoàng Tuấn Anh - Lưu: VT, TTr, TM (30).
Đồng bộ tài khoản