Quyết định số 1453/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 1453/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1453/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1453/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1453/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG TH TƯ NG, CÁC PHÓ TH TƯ NG NG U T CH C PH I H P LIÊN NGÀNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1120/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân công công tác c a Th tư ng và các Phó Th tư ng; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh phân công Th tư ng, các Phó Th tư ng ng u t ch c ph i h p liên ngành như sau: 1. Th tư ng Nguy n T n Dũng ng u các t ch c: a) Ch t ch H i ng qu c gia giáo d c ư c thành l p theo Quy t nh s 06/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; b) Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương ư c thành l p theo Ngh nh s 158/2004/N -CP ngày 25 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph ; c) Trư ng ban Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph ư c ki n toàn theo Quy t nh s 757/Q -TTg ngày 19 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; d) Trư ng ban Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ư c thành l p theo Ngh quy t s 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 c a y ban Thư ng v Qu c h i; ) Trư ng ban Ban Ch o th c hi n Ngh quy t s 27-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa IX) v xây d ng và phát tri n công nghi p qu c phòng n năm 2010 ư c ki n toàn theo Quy t nh s 513/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ng u các t ch c: a) Ch t ch y ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam ư c thành l p theo Quy t nh s 141/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ;
  2. b) Ch t ch H i ng tư v n chính sách tài chính, ti n t Qu c gia ư c thành l p theo Quy t nh s 175/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; c) Trư ng ban Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ư c thành l p theo Quy t nh s 01/2008/Q -TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; d) Trư ng ban Ban Ch o v Chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và gi m nghèo và Chương trình tín d ng h tr gi m nghèo ư c thành l p theo Quy t nh s 774/Q - TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . ) Trư ng ban Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 – 2010 và Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010 ư c thành l p theo Quy t nh s 754/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; e) Trư ng ban Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 858/Q -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; g) Trư ng ban Ban Ch o Tây Nam B ư c thành l p theo Quy t nh s 56- Q /TW ngày 09 tháng 12 năm 2002 c a B Chính tr (khóa IX); h) Trư ng ban Ban Ch o qu c gia k ni m 1.000 năm Thăng Long ư c thành l p theo Quy t nh s 759/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; i) Trư ng ban Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân ư c thành l p theo Quy t nh s 1132/Q -TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; k) Trư ng ban Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà năm 2009 ư c thành l p theo Quy t nh s 94/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; l) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c d án tr ng 5 tri u ha r ng giai o n t năm 1998 n năm 2010 ư c thành l p theo Quy t nh s 07/1998/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; 3. Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ng u các t ch c: a) Ch t ch y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t ư c ki n toàn theo Quy t nh s 174/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; b) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v Bi n ông – H i o ư c ki n toàn theo Quy t nh s 402/Q -TTg ngày 06 tháng 04 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ;
  3. c) Trư ng ban Ban Ch o v nhân quy n ư c thành l p theo Quy t nh s 63/2004/Q -TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; d) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n ư c thành l p theo Quy t nh s 1672/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; ) Trư ng ban Ban Ch o phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Trung n năm 2010 ư c thành l p theo Quy t nh s 233/Q -TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007; e) Trư ng ban Ban Ch o phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào và Vi t Nam – Campuchia ư c thành l p theo Quy t nh s 498/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; 4. Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ng u các t ch c: a) Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ư c ki n toàn theo Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; b) Trư ng ban Ban Ch o Tây B c ư c thành l p theo Quy t nh s 117-Q /TW ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr (khóa IX). 5. Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ng u các t ch c: a) Ch t ch H i ng qu c gia v tài nguyên nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 67/2000/Q -TTg ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; b) Trư ng ban Ban Ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng Th ô Hà N i ư c thành l p theo Quy t nh s 118/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; c) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c các D án tr ng i m v d u khí ư c thành l p theo Quy t nh s 1071/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; d) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La ư c thành l p theo Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; ) Trư ng ban Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m ư c thành l p theo Quy t nh s 1022/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; e) Trư ng ban Ban Ch o nhà nư c xây d ng B o tàng L ch s qu c gia ư c thành l p theo Quy t nh s 1690/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ;
  4. g) Trư ng ban Ban Ch o xây d ng Nhà Qu c h i ư c thành l p theo Quy t nh s 864/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; h) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v i u tra cơ b n v tài nguyên – môi trư ng bi n ư c thành l p theo Quy t nh s 889/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; i) Trư ng ban Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà ư c thành l p theo Quy t nh s 360/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; k) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v Quy ho ch i n VI ư c thành l p theo Quy t nh s 1436/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; l) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i ư c thành l p theo Quy t nh s 1250/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 6. Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ng u các t ch c: a) Ch t ch y ban Qu c gia v th p k giáo d c vì s phát tri n b n v ng c a Vi t Nam (2005 – 2014) ư c thành l p theo Quy t nh s 295/2005/Q -TTg ngày 11 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; b) Ch t ch H i ng Giáo d c qu c phòng – an ninh Trung ương ư c thành l p theo Quy t nh s 1404/Q -TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; c) Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v du l ch ư c ki n toàn theo Quy t nh s 40/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; d) Trư ng ban Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin ư c thành l p theo Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; ) Trư ng ban Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam ư c thành l p theo Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1525/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 v vi c i u ch nh phân công ngư i ng u t ch c ph i h p liên ngành do Th tư ng Chính ph thành l p. i u 3. Các thành viên Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n:
  5. - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - VPTW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H DT và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các BC : Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam B ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (8b)
Đồng bộ tài khoản