intTypePromotion=3

Quyết định số 1453/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 1453/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1453/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1453/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1453/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN GIAO THÔNG TRÁNH NG P KHU V C TÂY B C KHI CÓ CÁC THU I N SƠN LA, LAI CHÂU, HU I QU NG, B N CHÁT VÀ N M CHI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 kỳ h p th 9, Qu c h i khoá X và Ngh quy t s 13/2002/QH11 kỳ h p th 2, Qu c h i khoá XI v công trình thu i n Sơn La; Căn c Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và m b o an ninh qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c B n năm 2010; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 162/2000-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư D án thu i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án thu i n Sơn La; Xét ngh c a B K ho ch và u tư (các văn b n s 8696/BKH-T &GS T ngày 22 tháng 11 năm 2006 và s 4686/BKH-T &GS T ngày 04 tháng 7 năm 2007) và B Giao thông v n t i (các văn b n s 2400/BGTVT-KH T ngày 25 tháng 4 năm 2005, s 3876/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2006, s 6200/BGTVT-KH T ngày 11 tháng 10 năm 2006, s 3458/BGTVT-KH T ngày 06 tháng 6 năm 2007 và s 4902/BGTVT-KH T ngày 03 tháng 8 năm 2007), QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án giao thông tránh ng p khu v c Tây B c khi có các thu i n Sơn La, Lai Châu, Hu i Qu ng, B n Chát và N m Chi n v i các n i dung sau: 1. Tên án: án tránh ng p khu v c Tây B c khi có các thu i n: Sơn La, Lai Châu, B n Chát, Hu i Qu ng và N m Chi n (sau ây g i t t là án giao thông tránh ng p thu i n Tây B c);
 2. 2. Ph m vi án: ph m vi nghiên c u c a án là nh hư ng c a các thu i n: Sơn La, Lai Châu, B n Chát, Hu i Qu ng và N m Chi n n k t c u h t ng giao thông v n t i trong khu v c Tây B c, c th : a) ư ng b : - Các tuy n qu c l , t nh l ; - Các tuy n ư ng ph c v di dân tái nh cư; - Các tuy n ư ng giao thông liên vùng k t h p an ninh qu c phòng, n m trong ph m vi nh hư ng c a các thu i n nêu trên. b) ư ng thu : - Ph c v xây d ng thu i n Sơn La, v n chuy n hàng hoá, hành khách trên các tuy n ư ng thu H i Phòng - Vi t Trì - Hoà Bình - T Bú; - Các c ng: B n Ng c, Ba C p, Tà H c. c) Hàng không: - Sân bay Nà S n: ngoài vi c ph c v xây d ng các thu i n, còn mb ov n an ninh, qu c phòng và phát tri n kinh t xã h i khu v c Tây B c. (Các quy ho ch ư ng thu và hàng không ch nghiên c u trong quy ho ch t ng th , không tính nhu c u v n trong án). 3. M c tiêu, nhi m v , yêu c u c a án giao thông tránh ng p thu i n Tây B c a) M c tiêu: - Xây d ng các tuy n tránh ng p c a các tuy n qu c l , t nh l ; - Hoàn tr và thi t l p các ư ng giao thông liên vùng, k t h p an ninh qu c phòng trong giai o n m i; - Xây d ng các tuy n ư ng g n li n các trung tâm xã, trung tâm huy n và các khu tái nh cư; - Xây d ng h th ng ư ng thu v n chuy n hàng hoá lên khu v c Tây B c, t i các th i i m mùa nư c cho phép, nh m phát tri n hình th c giao thông này; - Hàng không: u tư sân bay a d ng hóa các lo i hình giao thông. b) Yêu c u: Theo tinh th n Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và m b o an ninh qu c phòng, an ninh
 3. vùng trung du và mi n núi B c B n năm 2010, gi i pháp tránh ng p giao thông Tây B c khi có h th ng các thu i n ph i m b o các yêu c u sau: - Các tuy n ư ng tránh ng p ư c xây d ng phù h p v i các quy ho ch khác trong khu v c c a các a phương và phù h p v i quy mô, tiêu chuNn trong quy ho ch phát tri n ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Các tuy n giao thông, cơ s h t ng ph i ư c ti n hành xây d ng trư c khi h ch a c a các thu i n tích nư c. B Giao thông v n t i, y ban nhân dân các c p c a a phương liên quan có các công trình, ph i h p, ch ng l p k ho ch xây d ng và t ch c th c hi n; - m b o giao thông i l i thu n l i; - H n ch t i a các nh hư ng không thu n l i n các công trình dân d ng, công nghi p, năng lư ng, th y l i, c ng ng dân cư hi n có hai bên ư ng. 4. Quy mô, hư ng tuy n các công trình trong ph m vi nghiên c u u tư xây d ng các công trình tránh ng p, giao thông liên vùng và tái nh cư v i quy mô, hư ng tuy n ã nghiên c u, c th như sau: - Qu c l 12 tránh ng p thu i n Sơn La: o n t Km66 - Km102 có chi u dài 35 km và c u Hang Tôm. Tuy n bám theo hư ng c a qu c l 12 hi n t i nhưng ư c nâng lên cao tránh ng p; - Qu c l 279 tránh ng p thu i n B n Chát: b t u t Mư ng Kim huy n Than Uyên, t nh Lai Châu theo ư ng vào nhà máy thu i n B n Chát, vư t sông N m Mu h lưu p thu i n B n Chát t i vai ph i p thu i n B n Chát. T ây tuy n men theo b h thu i n B n Chát n i vào Qu c l 279 hi n t i, t i Km 188 + 200. Chi u dài o n tuy n này kho ng: 19 km; - ư ng t nh 107 tránh ng p thu i n Sơn La: tuy n b t u t B n Bo xã Mư ng Giôn - Quỳnh Nhai - Sơn La (kho ng Km 230 qu c l 279) n b n Pá Ng a, xã Pha Mu, huy n Than Uyên, t nh Lai Châu, o n này dài kho ng 50 km. Sau ó s n i ti p o n ư ng t nh 107 tránh ng p thu i n Sơn La t b n Pá Ng a, vư t qua h thu i n B n Chát b ng phà, sau ó n i v i Qu c l 32 t i khu v c èo Khau Ri ng, huy n Than Uyên, t nh Lai Châu. Chi u dài o n tuy n này kho ng 35 km; - ư ng t nh 127 tránh ng p thu i n Sơn La: xu t phát t kho ng Km86 + 300 qu c l 12, vư t qua sông N m Na b ng c u Lai Hà m i, i men theo sư n núi c nh nhánh sông N m Mu và sông à, tuy n i trên cao m c nư c h thu i n Sơn La, n v trí n i v i ư ng vào nhà máy thu i n Lai Châu (thu c xã N m H ng huy n Mư ng Tè); chi u dài o n tuy n này kho ng 34 km. Khi xây d ng thu i n Lai Châu, ư ng t nh 127 s n i ti p t Km 34 i trên m c nư c lòng h thu i n Lai Châu t N m Nhùn n Mư ng Tè và n i ti p vào ư ng Mư ng Tè - Pa T n; chi u dài o n tuy n này kho ng 65 km. Các tuy n ư ng khác theo án ư c duy t (Ph l c I kèm theo Quy t nh này).
 4. 5. Nhu c u v n u tư, ngu n v n u tư a) T ng nhu c u v n u tư kho ng 9.496,83 t ng Trong ó: - Công trình tránh ng p: 6.178,36 t ng; - Công trình ư ng giao thông liên vùng: 1.848,99 t ng; - ư ng b ph c v tái nh cư : 1.469,48 t ng. b) Ngu n v n u tư: ch u tư các công trình thu i n b i thư ng ph n k t c u h t ng b nh hư ng tr c ti p c a vi c xây d ng thu i n. Ph n còn thi u b sung b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. Trong ó: - V n ngành i n b i thư ng: 4.880,26 t ng, trong ó: + Th y i n Sơn La: 2.596,86 t ng. + Thu i n Lai Châu: 1.260 t ng. + Thu i n B n Chát: 313,8 t ng. + Thu i n Hu i Qu ng: 330,6 t ng. + Thu i n N m Chi n: 379 t ng. - V n Ngân sách nhà nư c: 4.616,57 t ng (bao g m công trình tránh ng p, ư ng giao thông liên vùng, ư ng tái nh cư), Trong ó: + Th y i n Sơn La: 3.170,88 t ng. + Thu i n Lai Châu: 891,13 t ng. + Thu i n N m Chi n: 554,56 t ng. Ghi chú: nhu c u v n u tư nói trên ư c tính n th i i m quý II năm 2006 (Ph l c II kèm theo Quy t nh này). 6. Ti n th c hi n - Thu i n Sơn La d ki n tháng 7 năm 2010 tích nư c n cao +195m, cu i năm 2010 s tích nư c n cao +215m và phát i n t máy s 1, năm 2012 s hoàn thành công trình.
 5. - Thu i n Lai Châu d ki n kh i công vào năm 2008. - Thu i n B n Chát d ki n tháng 12 năm 2010 b t u tích nư c và n tháng 5 năm 2011 s phát i n. - Thu i n Hu i Qu ng d ki n tháng 5 năm 2010 phát i n t máy s 1 và hoàn thành vào năm 2011. - Thu i n N m Chi n d ki n s ư c hoàn thành vào cu i năm 2009. Căn c vào ti n trên, các ch u tư công trình (B Giao thông v n t i, T p oàn i n l c Vi t Nam, Công ty c ph n thu i n N m Chi n, y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu) l p k ho ch xây d ng công trình cho phù h p v i ti n chung c a t ng thu i n. Theo th t ưu tiên các công trình như trong án, khNn trương hoàn thành các công trình tránh ng p thu i n Sơn La g m có: Qu c l 279 và c u Pá Uôn, 35 km qu c l 12 (Km 66 - Km 102) và c u Hang Tôm, d án c u Lai Hà và ư ng giao thông vào a i m xây d ng thu i n Lai Châu ( ư ng t nh 127 - tuy n tránh ng p khi có thu i n Sơn La), ư ng t nh 106 (Mư ng La - Ng c Chi n) tránh ng p thu i n N m Chi n k p th i ph c v di dân tái nh cư, k t n i giao thông liên vùng khi các h thu i n tích nư c. Các công trình khác theo ti n chung c a án và ti n dâng nư c c a các h thu i n. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Giao thông v n t i: a) Ch u trách nhi m qu n lý u tư các tuy n qu c l tránh ng p thu i n Tây B c g m Qu c l 12 o n Km 66 - Km 102 và c u Hang Tôm, Qu c l 279 và c u Pá Uôn, s d ng ngu n v n b i hoàn 1.013,24 t ng c a thu i n Sơn La theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph , ph n v n còn thi u b sung b ng ngu n ngân sách nhà nư c áp ng úng yêu c u k thu t, ti n ra; b) Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh và ch u tư các d án thu i n liên quan th c hi n các công trình theo úng quy mô c a án. 2. B K ho ch và u tư: a) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hoàn ch nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án thu i n Sơn La trình Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các ch u tư thu x p v n và cơ ch th c hi n xây d ng các công trình giao thông tránh ng p thu i n Sơn La và án các công trình giao thông tránh ng p khu v c Tây B c; l p k ho ch hàng năm, b trí v n th c hi n án.
 6. 3. B Tài chính: a) Ph i h p v i các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư xu t phương án ngu n v n và phân b v n u tư; b) Ch trì xây d ng cơ ch qu n lý v n và gi i ngân, hư ng d n chuy n v n và thanh toán, quy t toán v n t ngu n huy ng c a T p oàn i n l c Vi t Nam, ngu n v n ngân sách nhà nư c cho các công trình giao thông tránh ng p và di dân tái nh cư thu c án giao thông tránh ng p khu v c Tây B c. 4. B Công thương ch o T p oàn i n l c Vi t Nam th c hi n các công trình giao thông tránh ng p ư c giao t i án này. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Công thương và y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu nghiên c u quy mô tuy n ư ng ph c v di dân tái nh cư và giao thông liên vùng b sung vào Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 6. y ban nhân dân các t nh: i n Biên, Lai Châu, Sơn La ch u trách nhi m công tác di dân tái nh cư, công tác gi i phóng m t b ng ph c v thi công xây d ng các công trình úng ti n , m b o ti n chung c a toàn D án, ch o xây d ng các công trình theo ti n c a thu i n b ng ngu n v n a phương. 7. T p oàn i n l c Vi t Nam: a) Ch u trách nhi m qu n lý u tư các công trình giao thông tránh ng p b nh hư ng tr c ti p khi h th ng các thu i n ư c xây d ng, ư c c p trong án; b) Có trách nhi m chuy n 1.013,24 t ng theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph cho t ng giai o n u tư xây d ng các công trình tránh ng p do B Giao thông v n t i làm ch u tư, áp ng phù h p yêu c u ti n ra c a thu i n Sơn La; c) B trí ph n v n b i thư ng xây d ng các tuy n ư ng giao thông tránh ng p b nh hư ng c a các thu i n khác. 8. Công ty c ph n thu i n N m Chi n: ch u trách nhi m qu n lý các công trình giao thông tránh ng p b nh hư ng tr c ti p khi thu i n N m Chi n ư c xây d ng, ư c c p trong án. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công thương, Xây d ng, Qu c phòng và Th trư ng các
 7. ngành liên quan, T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, Công ty c ph n thu i n N m Chi n, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , ngành, a phương (t i i u 3); - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Hoàng Trung H i - Văn phòng Qu c h i; - Ban Ch o Tây B c; - Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Nguy n Qu c Huy, Website Chính ph , các V : KTTH, P, NN, V.III, TH; - Lưu: Văn thư, CN (5b). A. PH L C 1 B NG T NG H P QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGTRÁNH NG P KHU V C TÂY B C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1453/Q -TTg ngày 29/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chi u C p TT Tên ư ng Ghi chú dài km h ng 1 Qu c l 12 o n Km66 35 IV - ư ng tránh ng p thu i n Sơn La - Km102. châm chư c 2 C u Hang Tôm trên 01 C pI Tránh ng p thu i n Sơn La Qu c l 12 3 C u Pá Uôn trên Qu c 01 c bi t Tránh ng p thu i n Sơn La l 279 4 Qu c l 279 19 IV - ư ng tránh ng p thu i nB n châm Chát chư c 5 ư ng t nh 106 50 IV ư ng tránh ng p thu i nN m (Mư ng La - Ng c Chi n Chi n) 6 ư ng t nh 106 (Ng c 22 IV ư ng giao thông liên vùng Chi n - Púng Luông) 7 ư ng t nh 107 50 V ư ng tránh ng p thu i n Sơn La 8 ư ng t nh 107 (Pá 35 V ư ng giao thông liên vùng Ng a - Khau Ri ng)
 8. 9 ư ng t nh 127 (bao 34 IV/V ư ng tránh ng p thu i n Sơn La g m c u Lai Hà) 10 ư ng t nh 127 (N m 65 IV/V ư ng tránh ng p thu i n Lai Châu H ng - Mư ng Tè) 11 Mư ng Tè - Pa T n 81 V ư ng giao thông liên vùng k t h p an ninh qu c phòng 12 Mư ng La - Mư ng 34 V ư ng tránh ng p thu i n Hu i Kim Qu ng 13 Sông Mã – S p C p 32 V ư ng giao thông liên vùng, tái nh cư k t h p an ninh qu c phòng 14 Mư ng Lay - N m 42,6 VI ư ng ph c v di dân tái nh cư Nhùn (bao g m c u B n Xá) 15 Phìn H - Phong Th 61 VI 16 Tam ư ng - B n Hon 23 V ư ng ph c v di dân tái nh cư - Bình Lư PH L C 2 B NG T NG H P NHU C U V N U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÁNH NG P KHU V C TÂY B C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1453/Q -TTg ngày 29/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) Nhu c u Ngu n v n (t ng) Chi u v n u tư Ngu n v n Tên ư ng dài Ngành i n (km) ngân sách (t ng) n bù nhà nư c I. Công trình tránh ng p 287 6.178,36 4.880,26 1.298,1 1. Thu i n Sơn La 119 3.642,3 2.596,86 1.045,44 - Qu c l 12 & c u Hang Tôm 35 1.292,76 507,36 785,4 - C u Pá Uôn trên Qu c l 279 505,54 505,54 - ư ng t nh 107 50 803,84 803,84 - ư ng t nh 127 bao g m c u Lai 34 1.040,16 780,12 260,04 Hà 2. Thu i n Lai Châu 65 1.260,00 1.260,00 - ư ng t nh 127 65 1.260,00 1.260,00 3. Thu i n B n Chát 19 313,80 313,80 - Qu c l 279 19 313,80 313,80
 9. 4. Thu i n Hu i Qu ng 34 330,60 330,60 - Mư ng La - Mư ng Kim 34 330,60 330,60 5. Thu i n N m Chi n 50 631,66 379,00 252,66 - ư ng t nh 106 ( o n Mư ng La - 50 631,66 379,00 252,66 Ng c Chi n) II. ư ng giao thông liên vùng 138 1.848,99 1.848,99 1. Thu i n Sơn La 35 655,96 655,96 - ư ng t nh 107 (Pá Ng a - Khau 35 655,96 655,96 Ri ng) 2. Thu i n Lai Châu 81 891,13 891,13 - Mư ng Tè - Pà T n 81 891,13 891,13 3. Thu i n N m Chi n 22 301,90 301,90 - ư ng t nh 106 ( o n Ng c Chi n 22 301,90 301,90 - Púng Luông) III. ư ng tái nh cư (Th y i n 276 1.469,48 1.469,48 Sơn La) - Sông Mã - S p C p 32 125,50 125,50 - Phìn H - Phong Th 61 87,00 87,00 - Tam ư ng - B n Hon - Bình Lư 23 33,98 33,98 - Mư ng Lay - N m Nhùn (bao g m 42,6 1.223,00 1.223,00 c u B n Xá) T ng c ng 9.496,83 4.880,26 4.616,57 Ghi chú: Nhu c u v n u tư nói trên ư c tính n th i i m quý II năm 2006. PH L C 3 B NG T NG H P PHÂN CÔNG QU N LÝ U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÁNH NG P KHU V C TÂY B C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1453/Q -TTg ngày 29/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. B Giao thông v n t i. Nhu c u v n Chi u dài TT H ng m c ơn v u tư (t xây d ng ng) 1 Xây d ng c u Pá Uôn C u 01 505,54 2 Qu c l 12 o n Km 66 - Km km 35 1.018,91
 10. 102 3 Xây d ng c u Hang Tôm C u 01 273,85 35 km + 2 T ng c ng 1.798,30 c ul n 2. T p oàn i n l c Vi t Nam Chi u dài Nhu c u v n u TT H ng m c ơn v xây d ng tư (t ng) 1 ư ng t nh 127(bao g m c u km 34 1.040,16 Lai Hà) vào thu i n Lai Châu và tránh ng p thu i n Sơn La t Km 86 + 725 Qu c l 12 - N m H ng 2 ư ng t nh 127 t N m H ng km 65 1.260,00 - Mư ng Tè (km 99) 3 Qu c l 279 tránh ng p do km 19 313,80 thu i n B n Chát 4 ư ng Mư ng La - Mư ng km 34 330,60 Kim T ng c ng 152 km 2.944,56 3. Công ty c ph n thu i n N m Chi n: Chi u dài Nhu c uv n u TT H ng m c ơn v xây d ng tư (t ng) 1 ư ng t nh 106 ( o n km 50 631,66 Mư ng La - Ng c Chi n) T ng c ng 50 km 631,66 4. y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu: Nhu Chi u c uv n TT H ng m c Ghi chú dài (km) u tư (t ng) 1 ư ng t nh 107 50 803,84 Tránh ng p Thu i n Sơn La 2 ư ng t nh 107 (Pà Ng a - 35 655,96 Giao thông liên vùng Khau Ri ng) 3 ư ng t nh 106 (Ng c Chi n 22 301,90 Giao thông liên vùng - Púng Luông
 11. 4 Mư ng Tè - Pa T n 81 891,13 Giao thông liên vùng k t h p an ninh qu c phòng 5 Sông Mã - S p C p 32 125,50 Ph c v tái nh cư 6 Phìn H - Phong Th 61 87 Ph c v tái nh cư 7 Tam ư ng - B n Hon - Bình 23 33,98 Ph c v tái nh cư Lư 8 Mư ng Lay - N m Nhùn 42,6 1.223,00 Ph c v tái nh cư (bao g m c u B n Xá) T ng c ng 346,6 km 4.122,31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản