Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
139
lượt xem
6
download

Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1458/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ H I QUAN Đ I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U CHUY N C A KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h i quan s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t h i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Theo đ ngh c a V trư ng V Giám sát qu n lý v h i quan, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình nghi p v qu n lý h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u và các bi u m u, g m: 1. Biên b n bàn giao hàng hóa chuy n c a kh u: m u 01/BBBG-CCK/2009; 2. B ng th ng kê biên b n bàn giao: m u 02/BTK-CCK/2009; 3. B ng kê Danh m c hàng hóa nh p kh u đưa vào CFS: m u 03/DMHNK/CFS/2009; 4. Phi u bàn giao nhi m v giám sát đ i v i hàng hóa nh p kh u đưa vào CFS: m u 04/PBGNK/2009; 5. Danh m c hàng hóa xu t kh u chuy n t KNQ/CFS ra c a kh u xu t: m u 05/DMHXK/CFS/KNQ/2009; 6. Phi u bàn giao nhi m v giám sát đ i v i hàng hóa xu t kh u đưa t kho ngo i quan/CFS ra c a kh u xu t: m u 06/PBGXK/2009. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/8/2009, thay th Quy t đ nh s 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 c a T ng c c H i quan v vi c ban hành quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u. Đi u 3. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ; Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ T NG C C TRƯ NG - Như Đi u 3 - B Tài chính; + Lãnh đ o B (đ báo cáo); + T ng c c thu , V CST, V Pháp ch (đ ph i h p); - Phòng Thương m i và Công nghi p VN (đ ph i h p); - C c Thu t nh, thành ph (đ ph i h p); Hoàng Vi t Cư ng - Website H i quan; - Lưu: VT, GSQL (10b). QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ H I QUAN Đ I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U CHUY N C A KH U
 2. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 c a T ng c c tru ng T ng C c H i quan) Ph n 1. HƯ NG D N CHUNG 1. Nguyên t c qu n lý và th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u đư c quy đ nh t i Đi u 41 Lu t H i quan; Đi u 16, Đi u 18 Ngh đ nh s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph ; Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u và Quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u thương m i. Khi làm th t c cho hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u ph i đ i chi u v i các văn b n nêu trên và các văn b n khác có liên quan đ th c hi n. 2. Vi c trao đ i thông tin, bàn giao nhi m v giám sát hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u gi a các Chi c c H i quan liên quan th c hi n b ng Biên b n bàn giao hàng chuy n c a kh u (m u 01/BBBG-CCK/2009) và B ng th ng kê Biên b n bàn giao (m u 02/BTK- CCK/2009) ban hành kèm theo quy trình này. Khi có đi u ki n thì th c hi n vi c trao đ i thông tin, bàn giao nhi m v giám sát hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u qua m ng máy tính c a ngành H i quan. Sau khi nh n đư c Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan nơi g i, Chi c c H i quan nơi nh n l p B ng th ng kê Biên b n bàn giao; đ nh kỳ th 3 hàng tu n fax cho Chi c c H i quan nơi g i đ ki m tra, đ i chi u v i các lô hàng đã làm th t c chuy n c a kh u (n u trùng vào ngày ngh , ngày l thì fax vào ngày làm vi c li n k ). N u quá ngày th 03 mà không nh n đư c B ng th ng kê thì Chi c c H i quan nơi g i trao đ i v i Chi c c H i quan nơi nh n đ cùng xác minh, làm rõ. B ng th ng kê đư c lưu tr riêng cùng v i s theo dõi hàng hóa chuy n c a kh u (theo th i h n lưu tr h sơ h i quan), không lưu cùng h sơ lô hàng. 3. Chi c c H i quan c a kh u xu t/nh p ph i l p s theo dõi hàng hóa xu t kh u, nh p kh u trên máy (s có th in ra gi y đ lưu) đ ki m tra, đ i chi u khi c n thi t. S ph i có các tiêu chí cơ b n sau: s th t ; s , ký hi u, ngày t khai; tên, đ a ch doanh nghi p; Chi c c H i quan đăng ký t khai; s , ngày l p biên b n bàn giao, s ký hi u container; m t hàng. 4. Trư ng h p Chi c c H i quan c a kh u phát hi n Chi c c H i quan ngoài c a kh u th c hi n th t c chuy n c a kh u không đúng quy đ nh thì lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u có văn b n trao đ i ngay (qua fax) v i Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ ph i h p x lý theo quy đ nh và t o thu n l i cho doanh nghi p. 5. Trư ng h p hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u gi a các Chi c c thu c n i b m t C c H i quan t nh, thành ph thì trên cơ s nh ng nguyên t c quy đ nh t i quy trình này, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy đ nh c th bi n pháp trao đ i thông tin, bàn giao nhi m v giám sát, luân chuy n h sơ đ i v i hàng hóa chuy n c a kh u theo nguyên t c đơn gi n, ch t ch , phù h p v i đi u ki n ho t đ ng c a đơn v và t o thu n l i cho doanh nghi p. 6. Đ i v i vi c thu gom nhi u lô hàng xu t kh u t các CFS đóng ghép chung 01 container đ xu t kh u ho c hàng hóa xu t kh u đã làm xong th t c h i quan ch xu t kh u nhưng vì lý do nào đó ph i thay đ i c a kh u xu t thu c đ a bàn qu n lý c a m t C c H i quan t nh, thành ph thì th t c giám sát vi c v n chuy n hàng hóa đ đóng ghép container và th t c giám sát v n chuy n hàng hóa sang c a kh u khác đ xu t kh u do C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy đ nh theo hư ng d n t i đi m 5, ph n I quy trình này. 7. C c Đi u tra ch ng buôn l u và l c lu ng ch ng buôn l u c a các C c H i quan t nh, thành ph có hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u có trách nhi m tri n khai các bi n pháp nghi p v c n thi t đ theo dõi, thu th p thông tin ph c v cho vi c giám sát, ki m tra, x lý vi ph m đ i v i ho t đ ng v n chuy n hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u theo quy trình này. 8. C c Công ngh thông tin và th ng kê h i quan ch trì, ph i h p v i V Giám sát qu n lý v h i quan và các đơn v có liên quan xây d ng ph n m m theo dõi, giám sát hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u. Ph n 2.
 3. HƯ NG D N C TH M C 1. HÀNG HÓA XU T KH U CHUY N C A KH U I. Đ I V I LÔ HÀNG XU T KH U ĐÃ LÀM XONG TH T C H I QUAN T I CHI C C H I QUAN NGOÀI C A KH U THEO QUY TRÌNH TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HÓA XU T NH P KH U THƯƠNG M I; CH CÒN VI C BÀN GIAO NHI M V GIÁM SÁT HÀNG HÓA Đ N C A KH U XU T: 1. Công vi c c a Chi C c H i quan ngoài c a kh u: 1.1. Trư ng h p lô hàng xu t kh u đư c mi n ki m tra th c t hàng hóa: a. Ti p nh n Phi u đăng ký làm th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u chuy n c a kh u (theo m u 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 c a T ng c c trư ng T ng C c H i quan) do doanh nghi p n p. Ký tên, đóng d u công ch c, ghi ngày/tháng/năm ti p nh n vào cu i phi u và lưu cùng h sơ lô hàng. b. L p Biên b n bàn giao hàng chuy n c a kh u: 02 b n; b1. Giao ngư i khai h i quan 01 b n cùng t khai h i quan (b n lưu ngư i khai h i quan) chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u xu t ho c Chi c c H i quan qu n lý CFS/kho ngo i quan (dư i đây g i chung là H i quan c a kh u xu t/kho) đ làm th t c ti p theo; b2. Lưu 01 b n cùng h sơ lô hàng; c. Theo dõi, c p nh t thông tin, lưu tr và ph n h i t H i quan c a kh u xu t/kho; d. Ph i h p v i H i quan c a kh u xu t/kho đ truy tìm lô hàng trong trư ng h p quá th i gian quy đ nh mà không đ n c a kh u xu t/kho; đ. X lý vi ph m liên quan đ n lô hàng xu t kh u. 1.2. Trư ng h p lô hàng xu t kh u ph i ki m tra th c t hàng hóa: Sau khi lô hàng đã làm th t c h i quan theo quy đ nh, Chi c c H i quan ngoài c a kh u th c hi n các công vi c sau: a. Th c hi n các công vi c nêu t i ti t b, c, d, đ đi m 1.1 trên; b. Niêm phong lô hàng xu t kh u đã ki m tra th c t ; c. Niêm phong h sơ h i quan g m: 01 t khai hàng hóa xu t kh u (b n lưu ngư i khai h i quan), giao hàng hóa và h sơ h i quan đã niêm phong cho ngư i khai h i quan v n chuy n đ n c a kh u xu t/kho; 1.3. Ki m tra, đ i chi u, xác nh n vào B ng th ng kê biên b n bàn giao do H i quan c a kh u xu t/kho fax đ n v i h sơ các lô hàng do Chi c c đã làm th t c chuy n c a kh u nêu t i đi m 1.1 và đi m 1.2 trên. N u phát hi n có sai l ch thì ph i h p v i H i quan c a kh u xu t/kho đ xác minh, làm rõ. 2. Công vi c c a Chi c c H i quan c a kh u xu t/kho: 2.1. Ti p nh n h sơ chuy n c a kh u, đ i chi u Biên b n bàn giao v i h sơ h i quan; 2.2. Ki m tra tình tr ng niêm phong hàng hóa; n u phát hi n niêm phong hàng hóa không còn nguyên v n thì l p biên b n vi ph m và thông báo cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u bi t đ ph i h p và có bi n pháp x lý k p th i; 2.3. Ký xác nh n Biên b n bàn giao và lưu; l p B ng th ng kê biên b n bàn giao và fax cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u theo hư ng d n t i đi m 2, ph n I quy trình này; 2.4. Giám sát hàng hóa cho đ n khi hàng hóa th c xu t kh u theo quy đ nh; 2.5. C p nh t vào s ho c nh p máy theo dõi hàng hóa xu t kh u chuy n c a kh u nêu t i đi m 3, ph n I quy trình này. II. Đ I V I LÔ HÀNG XU T KH U ĐĂNG KÝ T KHAI T I CHI C C H I QUAN NGOÀI C A KH U NHƯNG VI C KI M TRA TH C T HÀNG HÓA DO CHI C C H I QUAN C A KH U TH C HI N THEO HƯ NG D N T I KHO N 4 ĐI U 57 THÔNG TƯ S 79/2009/TT-BTC:
 4. Vi c xác đ nh hàng hóa xu t kh u chuy n c a kh u ph i ki m tra th c t hàng hóa nhưng không đáp ng đư c đi u ki n niêm phong đ v n chuy n đ n c a kh u xu t thu c trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u và doanh nghi p xu t kh u. 1. Công vi c c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u 1.1. Th c hi n th t c h i quan (tr vi c ki m tra th c t hàng hóa) theo hư ng d n t i Quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u thương m i; 1.2. L p Biên b n bàn giao: 02 b n (01 b n giao ngư i khai h i quan, 01 b n lưu cùng h sơ h i quan); 1.3. Thu l phí h i quan theo quy đ nh; 1.4. Niêm phong h sơ h i quan g m: 02 t khai hàng hóa xu t kh u, 01 b n kê chi ti t hàng hóa (n u có), L nh hình th c, m c đ ki m tra; giao ngư i khai h i quan chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u xu t; 1.5. X lý đ i v i trư ng h p hàng hóa xu t kh u có sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan nêu t i ti t 2.2.b,c dư i đây trên cơ s h sơ h i quan do Chi c c H i quan c a kh u xu t chuy n đ n; ký, đóng d u công ch c vào ô “xác nh n đã làm th t c h i quan” (ô 26 trên t khai hàng hóa xu t kh u, m u HQ/2002-XK và đóng d u “Đã làm th t c h i quan” trên t khai h i quan theo quy đ nh. Thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan c a kh u bi t k t qu x lý; 1.6. Theo dõi lô hàng cho đ n khi nh n đư c t khai hàng hóa xu t kh u (b n lưu h i quan) và l nh hình th c, m c đ ki m tra do Chi c c H i quan c a kh u xu t chuy n tr ; 1.7. Lưu h sơ h i quan theo quy đ nh. 2. Công vi c c a Chi c c H i quan c a kh u xu t: 2.1. Ti p nh n h sơ lô hàng, g m Biên b n bàn giao hàng chuy n c a kh u và h sơ lô hàng đã đư c niêm phong do ch hàng n p; 2.2. Ki m tra th c t hàng hóa theo quy t đ nh c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u ghi trên t khai h i quan, trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và x lý k t qu ki m tra theo cách th c sau: a. Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa phù h p v i khai c a ngư i khai h i quan, thì: a1. Ghi k t qu ki m tra th c t hàng hóa lên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan; a2. Ký, đóng d u s hi u công ch c vào ô “xác nh n đã làm th t c h i quan” (ô 26 trên t khai hàng hóa xu t kh u, m u HQ/2002-XK; và đóng d u “Đã làm th t c h i quan” trên 02 t khai h i quan; a3. Quy t đ nh thông quan lô hàng; vào s theo dõi ho c nh p máy hàng xu t kh u chuy n c a kh u, tr 01 t khai (b n lưu ngư i khai h i quan) cho ngư i khai h i quan; tr Chi c c H i quan ngoài c a kh u h sơ h i quan đ nh p thông tin vào h th ng và phúc t p, lưu tr theo quy đ nh. b. Trư ng h p ki m tra th c t hàng hóa phát hi n lư ng hàng hóa xu t không đúng so v i khai c a ngư i khai h i quan (tr các trư ng h p liên quan đ n thu và chính sách m t hàng nêu t i đi m c dư i đây), thì: b1. Ghi k t qu ki m tra th c t lên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan; b2. L p Biên b n vi ph m: 02 b n (01 b n g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u, 01 b n giao ngư i khai h i quan), copy và lưu 01 b n t liên “b n H i quan lưu”; Ra quy t đ nh t m gi lô hàng cho đ n khi có k t qu x lý c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u; b3. Thông quan lô hàng (ph n hàng hóa đư c phép thông quan): ký, đóng d u công ch c vào ô “xác nh n đã làm th t c h i quan” (ô 26 trên t khai hàng hóa xu t kh u, m u HQ/2002-XK); đóng d u “Đã làm th t c h i quan” trên 02 t khai h i quan theo quy đ nh. b4. Niêm phong h sơ lô hàng g m: 02 t khai h i quan, 01 biên b n vi ph m, L nh hình th c, m c đ ki m tra và các gi y kèm theo, 01 văn b n thông báo tình hình vi ph m, k t qu thông quan lô hàng g i b ng thư b o đ m cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ x lý theo quy đ nh.
 5. c. Trư ng h p qua ki m tra th c t phát hi n hàng hóa xu t không đúng so v i khai c a ngư i khai h i quan d n đ n ph i đi u ch nh s thu ph i n p ho c m t hàng xu t kh u thu c Danh m c hàng hóa c m xu t kh u, t m ng ng xu t kh u, hàng hóa xu t kh u ph i có gi y phép, thì: c1. Ghi k t qu ki m tra th c t lên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan. c2. L p Biên b n vi ph m: 02 b n (01 b n g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u, 01 b n giao ngư i khai h i quan), copy và lưu 01 b n t liên “b n H i quan lưu”; c3. Ra quy t đ nh t m gi lô hàng cho đ n khi có k t qu x lý c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u; c4. Niêm phong h sơ lô hàng (g m c biên b n vi ph m và quy t đ nh t m gi ) g i b ng thư b o đ m cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ x lý vi ph m và nh p thông tin vào h th ng theo quy đ nh. 2.3. Vi c Chi c c H i quan c a kh u xu t g i tr h sơ h i quan, g m 01 t khai xu t kh u (b n H i quan lưu), 01 b n kê chi ti t hàng hóa (n u có), L nh hình th c, m c đ ki m tra cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ phúc t p và lưu tr nêu t i ph n này th c hi n như sau: a. N u cùng m t C c H i quan t nh, thành ph : Niêm phong h sơ, vào s theo dõi và giao ngư i khai h i quan chuy n cho Chi c c H i quan nơi đăng ký t khai; b. N u không cùng C c H i quan t nh, thành ph ho c cùng m t C c H i quan t nh, thành ph nhưng Chi c c H i quan ngoài c a kh u tr c thu c đóng t nh, thành ph khác (C c H i quan liên t nh): G i b ng thư b o đ m. 2.4. Ký xác nh n Biên b n bàn giao và lưu; l p B ng th ng kê Biên b n bàn giao và fax cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u theo hư ng d n t i đi m 2, ph n I quy trình này; M C 2. HÀNG HÓA NH P KH U CHUY N C A KH U Khi làm th t c h i quan cho hàng hóa nh p kh u chuy n c a kh u, ngư i khai h i quan ph i có Đơn đ ngh chuy n c a kh u (dư i đây vi t t t là Đơn) theo m u 19-ĐCCK/2009 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 c a T ng c c tru ng T ng c c H i quan, g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u: 02 b n. Chi c c H i quan ngoài c a kh u ti p nh n Đơn, h sơ h i quan: n u hàng hóa không thu c di n đư c chuy n c a kh u theo quy đ nh thì ghi rõ lý do trên phi u yêu c u nghi p v và tr h sơ cho ngư i khai h i quan; n u hàng hóa thu c di n đư c chuy n c a kh u thì ghi ý ki n và ký xác nh n vào Đơn (c 02 b n), th c hi n ki m tra, đăng ký h sơ, quy t đ nh hình ht c, m c đ ki m tra th c t hàng hóa theo quy đ nh và th c hi n th t c chuy n c a kh u theo hư ng d n dư i đây. I. Đ I V I LÔ HÀNG NH P KH U LÀM Đ Y Đ CÁC BƯ C TH T C H I QUAN T I CHI C C H I QUAN NGOÀI C A KH U: 1. Trư ng h p lô hàng nh p kh u đư c mi m ki m tra th c t hàng hóa: 1.1. Công vi c c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u: a. Đ i v i lô hàng ph i l y m u: - L p phi u l y m u (theo m u s 02-PLM/2009 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1127/QĐ- TCHQ ngày 03/6/2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan): 02 b n. - Giao ch hàng 01 phi u l y m u cùng 01 Đơn đã ghi ý ki n đ ngh Chi c c H i quan c a kh u l y m u đ chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u; - Lưu 01 phi u l y m u và 01 Đơn cùng h sơ lô hàng; b. Đ i v i lô hàng không ph i l y m u: - Giao 01 Đơn cho ch hàng chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u đ th c hi n th t c thông quan theo quy đ nh. - Lưu 01 Đơn cùng b h sơ h i quan. c. X lý các vư ng m c, vi ph m có liên quan đ n lô hàng nh p kh u do Chi c c H i quan c a kh u nh p chuy n l i (n u có). 1.2. Công vi c c a Chi c c H i quan c a kh u nh p:
 6. a. Ti p nh n Đơn và phi u l y m u do ngư i khai h i quan chuy n đ n (đ i v i hàng hóa ph i l y m u). b. Th c hi n l y m u theo quy đ nh, phù h p v i t ng lo i hình; c. Thông quan hàng hóa ngay theo quy đ nh; d. C p nh t vào s theo dõi ho c nh p máy hàng hóa nh p kh u chuy n c a kh u theo hư ng d n t i đi m 3, ph n I quy trình này; đ. Lưu 01 Đơn. 2. Trư ng h p lô hàng nh p kh u ph i ki m tra th c t hàng hóa t i Chi c c H i quan ngoài c a kh u: 2.1. Công vi c c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u: a. Niêm phong h sơ h i quan g m: 01 Đơn có ý ki n xác nh n c a lãnh đ o Chi c c H i quan ngoài c a kh u; 01 t khai hàng hóa nh p kh u (b n lưu ngư i khai h i quan), giao ngư i khai h i quan chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u nh p đ làm th t c chuy n c a kh u cho lô hàng. b. Lưu 01 Đơn cùng h sơ lô hàng; c. Đ i v i hàng hóa nh p kh u không đáp ng đi u ki n niêm phong h i quan (hàng siêu trư ng, siêu tr ng …) và không th ki m tra th c t t i c a kh u nh p (hàng có yêu c u b o qu n đ c bi t ….) thì Chi c c H i quan ngoài c a kh u ph i h p v i ngư i khai h i quan đ xác đ nh hàng hóa nh p kh u không đáp ng đi u ki n niêm phong h i quan. Căn c đ xác đ nh là tên hàng, tính ch t, ch ng lo i hàng hóa và quy cách đóng gói do doanh nghi p khai trên t khai h i quan, v n t i đơn (B/L), phi u đóng gói (P/L) … Ghi k t qu xác đ nh vào Đơn và đ ngh Chi c c H i quan c a kh u nh p giao hàng hóa cho ngư i khai h i quan ch u trách nhi m v n chuy n v đ a đi m ki m tra ghi trong Đơn. 2.2. Công vi c c a Chi c c H i quan c a kh u nh p: a. Ti p nh n, ki m tra, đ i chi u h sơ h i quan v i lô hàng; b. Niêm phong h sơ h i quan; c. Niêm phong hàng hóa nh p kh u theo quy đ nh. Đ i v i hàng hóa không đáp ng đi u ki n niêm phong h i quan thu c đi m 2.1.c nêu trên thì ghi rõ tình tr ng hàng hóa vào biên b n bàn giao. Riêng đ i v i nh ng lô hàng nh , l c a nhi u t khai cùng v n chuy n v m t đ a đi m ngoài c a kh u mà doanh nghi p có văn b n đ ngh đư c ghép và v n chuy n chung m t container/m t phương ti n v n t i thì lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u nh p ch p nh n, niêm phong và ghi rõ trong biên b n bàn giao. d. L p Biên b n bàn giao hàng hóa chuy n c a kh u: 02 b n, Giao ngư i khai h i quan 01 b n kèm h sơ h i quan đã đư c niêm phong đ chuy n cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u, lưu 01 b n; đ. Cung c p các thông tin c n lưu ý v lô hàng đ i v i m t hàng tr ng đi m, doanh nghi p tr ng đi m; lô hàng có nghi v n v giá, mã s , thu su t … cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u bi t (n u có); e. Ki m tra, đ i chi u và xác nh n B ng th ng kê Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ngoài c a kh u fax đ n hàng tu n v i th c t các lô hàng đã làm th t c chuy n c a kh u ghi trong s theo dõi. N u phát hi n có sai l ch thì ph i h p v i Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ cùng xác minh, làm rõ; g. Lưu 01 Đơn; h. C p nh p vào s ho c nh p máy theo dõi hàng chuy n c a kh u theo hư ng d n t i đi m 3, ph n I quy trình này. 2.3. Công vi c ti p theo c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u: a. Ti p nh n h sơ lô hàng, ki m tra tình tr ng niêm phong h i quan; ki m tra th c t và thông quan hàng hóa theo quy đ nh;
 7. b. Thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan c a kh u nh p bi t k t qu ki m tra theo các thông tin do Chi c c H i quan c a kh u nh p lưu ý (n u có); c. Ký xác nh n Biên b n bàn giao và lưu; l p B ng th ng kê Biên b n bàn giao và fax cho Chi c c H i quan c a kh u nh p theo quy đ nh. II. Đ I V I LÔ HÀNG NH P KH U ĐĂNG KÝ T KHAI T I CHI C C H I QUAN NGOÀI C A KH U NHƯNG VI C KI M TRA TH C T HÀNG HÓA DO CHI C C H I QUAN C A KH U NH P TH C HI N (áp d ng đ i v i lô hàng nh p kh u theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành ph i ki m tra th c t t i c a kh u nh p và lô hàng nh p kh u không đáp ng đư c yêu c u niêm phong h i quan đ v n chuy n v đ a đi m ki m tra ngoài c a kh u): 1. Công vi c c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u 1.1. Ph i h p v i ngư i khai h i quan đ xác đ nh hàng hóa nh p kh u không đáp ng yêu c u niêm phong h i quan theo hư ng d n t i đi m I.2.1.c nêu trên; 1.2. Thu l phí h i quan theo quy đ nh; 1.3. Niêm phong h sơ h i quan g m: 02 t khai hàng hóa nh p kh u, 01 b n kê chi ti t hàng hóa (n u có), L nh hình th c, m c đ ki m tra; giao ngư i khai h i quan chuy n cho Chi c c H i quan c a kh u nh p; 1.4. Theo dõi lô hàng cho đ n khi nh n đư c t khai hàng hóa nh p kh u (b n lưu H i quan) và L nh hình th c, m c đ ki m tra do Chi c c H i quan c a kh u nh p chuy n tr , nh p thông tin vào h th ng và phúc t p, lưu tr theo quy đ nh; 1.5. Đ i v i trư ng h p hàng hóa nh p kh u có vi ph m do Chi c c H i quan c a kh u chuy n h sơ l i đ x lý, thì tính l i thu và x lý vi ph m theo quy đ nh (n u có); ký, đóng d u công ch c vào ô 38 “Xác nh n đã làm th t c h i quan” (t khai hàng hóa nh p kh u, m u HQ/2002- NK) và đóng d u “Đã làm th t c h i quan” trên t khai h i quan theo quy đ nh. Thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan c a kh u bi t k t qu x lý. 2. Công vi c c a Chi c c H i quan c a kh u nh p: 2.1. Ti p nh n h sơ lô hàng nh p kh u; 2.2. Ki m tra th c t hàng hóa theo quy t đ nh c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u nh p đư c ghi trên t khai h i quan, trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và x lý k t qu ki m tra th c t theo cách th c sau: a. Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa phù h p v i khai c a ngư i khai h i quan, thì: a1. Ghi k t qu ki m tra th c t trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan; a2. Ký, đóng d u công ch c vào ô 38 “Xác nh n đã làm th t c h i quan” (t khai hàng hóa nh p kh u, m u HQ/2002-NK); a3. Đóng d u “Đã làm th t c h i quan” lên 02 t khai h i quan nh p kh u và tr 01 t khai (b n lưu ngư i khai h i quan) cho ngư i khai h i quan; a4. Thông quan lô hàng theo quy đ nh. Vào s ho c nh p máy theo dõi hàng nh p kh u chuy n c a kh u; tr Chi c c H i quan ngoài c a kh u h sơ lô hàng đ nh p thông tin vào h th ng, phúc t p và lưu tr theo quy đ nh. b. Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa có s sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan d n đ n m t ph n lô hàng không đư c nh p kh u, thì: b1. Ghi k t qu ki m tra th c t trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan; b2. L p Biên b n vi ph m: 02 b n (01 b n g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u, 01 b n giao ngư i khai h i quan), copy và lưu 01 b n t liên “b n H i quan lưu”; b3. Ra quy t đ nh t m gi đ i v i s hàng vi ph m cho đ n khi có quy t đ nh x lý c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u, gi i phóng s hàng đúng khai báo. b4. Niêm phong h sơ lô hàng (c biên b n vi ph m và quy t đ nh t m gi ) g i b ng thư b o đ m cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ x lý theo quy đ nh đ i v i s hàng hóa vi ph m.
 8. c. Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa có s sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan d n đ n ph i đi u ch nh s thu ph i n p ho c vi ph m chính sách m t hàng đ i v i toàn b lô hàng, thì: c1. Ghi k t qu ki m tra th c t trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan; c2. L p Biên b n vi ph m theo quy đ nh: 02 b n (01 b n g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u, 01 b n giao ngư i khai h i quan), copy và lưu 01 b n t liên “b n H i quan lưu”; c3. Niêm phong h sơ lô hàng (c biên b n vi ph m) g i b ng thư b o đ m cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ tính l i thu , x lý vi ph m theo quy đ nh; c4. T m gi lô hàng cho đ n khi có k t qu x lý c a Chi c c H i quan ngoài c a kh u; d. Trư ng h p k t qu ki m tra th c t k t lu n hàng hóa nh p kh u là hàng c m nh p kh u, hàng nh p kh u là ch t th i nguy h i, hàng nh p kh u có kh năng lây lan d ch b nh và các trư ng h p khác theo quy đ nh ph i x lý t i c a kh u nh p, thì: d1. Ghi k t qu ki m tra th c t trên L nh hình th c, m c đ ki m tra và 02 t khai h i quan theo quy đ nh; d2. L p Biên b n vi ph m: 02 b n (01 b n g i Chi c c H i quan ngoài c a kh u, 01 b n giao ngư i khai h i quan), copy và lưu 01 t liên “b n H i quan lưu”; d3. Ra quy t đ nh t m gi lô hàng; d4. Đ ngh Chi c c H i quan ngoài c a kh u g i h sơ liên quan đ n lô hàng đ x lý vi ph m theo quy đ nh; d5. Thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u bi t k t qu x lý. 2.3. Vi c Chi c c H i quan c a kh u nh p g i tr h sơ h i quan g m 01 t khai hàng hóa nh p kh u (b n H i quan lưu), b n kê chi ti t (n u có) và L nh hình th c, m c đ ki m tra cho Chi c c H i quan ngoài c a kh u đ phúc t p và lưu tr th c hi n theo hư ng d n t i đi m 2.3, kho n II, m c 1, ph n II quy trình này. M C 3. TH T C CHUY N C A KH U HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U QUA KHO NGO I QUAN/CFS I. Đ I V I HÀNG HÓA NH P KH U T C A KH U NH P ĐƯA VÀO KHO NGO I QUAN/CFS: 1. Đ i v i hàng hóa nh p kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c a kh u qu n lý (bao g m c kho ngo i quan/CFS n m trong ICD). 1.1. Hàng nh p kh u t c ng/c a kh u, có v n đơn ghi hàng g i kho ngo i quan ho c v n đơn th hi n giao hàng t i CFS thì vi c v n chuy n hàng hóa t c ng/c a kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c ng/c a kh u qu n lý không ph i làm th t c chuy n c a kh u, chi th c hi n vi c giám sát, c th : a. Đ i v i kho ngo i quan/CFS n m trong khu v c c ng/c a kh u: a.1. Đ i v i hàng hóa đưa vào kho ngo i quan: H i quan qu n lý kho ngo i quan giám sát hàng hóa b ng t khai nh p/xu t kho ngo i quan, xác nh n lư ng hàng nh p kho trên t khai kho ngo i quan theo quy đ nh. a.2. Đ i v i hàng hóa đưa vào CFS: H i quan qu n lý CFS th c hi n giám sát trên cơ s b ng kê danh m c hàng hóa nh p kh u đưa vào CFS do ch kho/ch hàng l p (02 b n) theo m u 03/DMHNK/CFS/2009 ban hành kèm theo quy trình này. Sau khi đưa hàng hóa vào kho, H i quan qu n lý CFS ký xác nh n trên 02 b ng kê, tr ch kho 01 b n, 01 b n đ lưu. Vi c bàn giao nhi m v giám sát hàng hóa gi a các b ph n trong khu v c c ng/c a kh u do lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u quy đ nh. b. Đ i v i kho ngo i quan/CFS n m ngoài khu v c c ng/c a kh u: b.1. Hàng hóa v n chuy n t trong khu v c c ng/c a kh u đ n kho ngo i quan/CFS n m ngoài khu v c c ng/c a kh u do Chi c c H i quan c ng/c a kh u qu n lý thì ph i niêm phong h i quan. b.2. Th t c giám sát hàng g i kho ngo i quan/CFS th c hi n theo đi m I.1.1.a.1 và a.2 nêu trên.
 9. Riêng vi c bàn giao nhi m v giám sát gi a H i quan giám sát bãi và H i quan qu n lý kho ngo i quan/CFS th c hi n b ng phi u bàn giao (theo m u 04/PBGNK ban hành kèm theo quy trình này): 02 b n. b.3. H i quan giám sát kho ngo i quan/CFS: Ki m tra niêm phong h i quan, xác nh n trên phi u bàn giao và tr cho b ph n giám sát kho bãi 01 b n đ lưu. c. Đ i v i trư ng h p hàng hóa nh p kh u v c ng/c a kh u do 01 Chi c c H i quan c a kh u qu n lý nhưng đư c v n chuy n v kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c a kh u khác (trong cùng m t khu v c c ng) qu n lý: Vi c giám sát th c hi n như đi m I.1.1b nêu trên. 1.2. C p nh t vào s ho c vào h th ng đ theo dõi hàng hóa nh p kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS. 2. Đ i v i hàng hóa đưa t c a kh u nh p v kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan ngoài c a kh u qu n lý (bao g m c kho ngo i quan/CFS n m trong ICD) Đ i v i hàng hóa đưa t c a kh u v kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan ngoài c a kh u qu n lý thì th c hi n th t c chuy n c a kh u, c th : 2.1. Đ i v i hàng hóa nh p kh u đưa vào kho ngo i quan thì Chi c c H i quan c a kh u nh p th c hi n bàn giao nhi m v giám sát v i Chi c c H i quan ngoài c a kh u trên cơ s t khai hàng hóa nh p/xu t kho ngo i quan, v n đơn và biên b n bàn giao hàng chuy n c a kh u, b ng th ng kê biên b n bàn giao theo hư ng d n t i đi m 2.2, 2.3 kho n I, m c 2, ph n II quy trình này. 2.2. Đ i v i hàng hóa nh p kh u đưa vào CFS thì ch kho/ch hàng l p b ng kê danh m c hàng hóa nh p kh u đưa vào CFS (02 b n) theo m u 03/DMHNK/CFS/2009 ban hành kèm theo quy trình này: 01 b n xu t trình cho Chi c c H i quan c a kh u nh p đ l y hàng đưa v CFS. Chi c c H i quan c a kh u nh p th c hi n bàn giao nhi m v giám sát v i Chi c c H i quan ngoài c a kh u trên cơ s đơn đ ngh chuy n c a kh u, biên b n bàn giao và b ng th ng kê biên b n bàn giao theo hư ng d n t i đi m 2.2c, d, e, g, h và đi m 2.3a,c kho n I, m c 2, ph n III quy trình này. Sau khi đưa hàng hóa vào CFS, H i quan qu n lý CFS ký xác nh n trên 02 b ng kê, tr ch kho 01 b n, 01 b n lưu cùng h sơ lô hàng. II. Đ I V I HÀNG HÓA XU T KH U ĐƯA VÀO KHO NGO I QUAN/CFS VÀ HÀNG HÓA XU T KH U T KHO NGO I QUAN/CFS ĐƯA RA C A KH U XU T: 1. Đ i v i hàng hóa xu t kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS (bao g m c kho ngo i quan/CFS n m trong ICD). 1.1. Đ i v i hàng hóa đăng ký làm th t c xu t kh u và đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c a kh u qu n lý: Hàng hóa xu t kh u đăng ký làm th t c h i quan và đưa vào kho ngo i quan/CFS ngay t i Chi c c H i quan c a kh u xu t thì không ph i làm th t c chuy n c a kh u, ch th c hi n vi c giám sát, c th : a. Đ i v i CFS: H i quan qu n lý CFS trên cơ s t khai h i quan xu t kh u, giám sát hàng hóa đưa vào kho. b. Đ i v i kho ngo i quan: H i quan qu n lý kho ngo i quan giám sát và xác nh n lư ng hàng nh p kho trên t khai nh p/xu t kho ngo i quan; xác nh n th c xu t trên t khai hàng hóa xu t kh u theo quy đ nh. c. C p nh t vào s ho c h th ng đ theo dõi hàng hóa đưa vào kho ngo i quan/CFS. 1.2. Đ i v i hàng hóa đăng ký làm th t c xu t kh u và đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan ngoài c a kh u qu n lý: Th c hi n vi c giám sát như đi m II.1.1 nêu trên. 1.3. Đ i v i hàng hóa đăng ký làm th t c xu t kh u t i Chi c c H i quan ngoài c a kh u nhưng đư c đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan ngoài c a kh u khác qu n lý (áp d ng
 10. cho c Chi c c H i quan tr c thu c m t C c H i quan t nh, thành ph nhưng tr s Chi c c đóng t nh, thành ph khác như Chi c c H i quan H i Dương thu c C c H i quan TP. H i Phòng): a. Đ i v i hàng hóa xu t kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS đã làm xong th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a kh u: Th c hi n th t c chuy n c a kh u theo hư ng d n t i kho n I, m c 1, ph n II quy trình này. b. Đ i v i hàng hóa xu t kh u đăng ký làm th t c t i Chi c c H i quan ngoài c a kh u nhưng vi c ki m tra th c t hàng hóa do Chi c c H i quan qu n lý CFS th c hi n theo hư ng d n t i kho n 2, Đi u 47 Thông tư s 79/2009/TT-BTC (không áp d ng đ i v i hàng xu t kh u g i kho ngo i quan): th c hi n th t c chuy n c a kh u hư ng d n t i kho n II, m c 1, ph n II quy trình này. 1.4. Đ i v i hàng hóa đăng ký làm th t c xu t kh u t i Chi c c H i quan ngoài c a kh u nhưng đư c đưa vào kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c a kh u qu n lý đ ch xu t kh u: Th c hi n th t c chuy n c a kh u như đi m II.1.3 nêu trên. 2. Đ i v i hàng hóa xu t kh u t kho ngo i quan/CFS ra c a kh u xu t (bao g m c kho ngo i quan/CFS n m trong ICD). 2.1. Đ i v i hàng hóa xu t kh u v n chuy n t kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan ngoài c a kh u qu n lý ra c a kh u xu t, th c hi n th t c chuy n c a kh u như sau: a. Ch hàng ho c ch kho l p danh m c hàng hóa xu t kh u chuy n ra c a kh u xu t (m u 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009): 03 b n, giao H i quan c a kh u xu t và H i quan qu n lý kho m i nơi 01 b n; 01 b n lưu; a.2. Công ch c H i quan qu n lý kho ngo i quan xác nh n hàng hóa xu t kho trên t khai nh p/xu t kho ngo i quan, niêm phong hàng hóa và th c hi n các công vi c theo quy đ nh t i đi m 1.1 (b,c,d,đ), kho n I, m c 1, ph n II quy trình này; a.3. Chi c c H i quan c a kh u xu t xác nh n trên t khai nh p/xu t kho ngo i quan và th c hi n các công vi c nêu t i đi m 2, kho n I, m c 1, ph n II quy trình này. b. Đ i v i CFS: b.1. Ngư i v n t i/ch hàng l p danh m c hàng hóa xu t kh u chuy n ra c a kh u xu t (m u 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009): 03 b n, kèm t khai h i quan xu t kh u hàng hóa; giao H i quan c a kh u xu t và H i quan qu n lý CFS m i nơi 01 b n; 01 b n lưu; b.2. Công ch c H i quan qu n lý CFS niêm phong hàng hóa và th c hi n các công vi c theo quy đ nh t i đi m 1.1 (b,c,d,đ), kho n I, m c 1, ph n II quy trình này; b.3. Chi c c H i quan c a kh u xu t th c hi n các công vi c nêu t i đi m 2, kho n I, m c 1, ph n II quy trình này. 2.2. Đ i v i hàng hóa v n chuy n t kho ngo i quan/CFS do Chi c c H i quan c a kh u qu n lý x p lên phương ti n v n t i đ xu t kh u, ch th c hi n giám sát h i quan như sau: a. Đ i v i kho ngo i quan/CFS n m trong khu v c c ng/c a kh u: a.1. Đ i v i hàng hóa đưa t kho ngo i quan: H i quan qu n lý kho giám sát và xác nh n hàng hóa xu t kho trên t khai kho ngo i quan theo quy đ nh. a.2. Đ i v i hàng hóa đưa t CFS: H i quan qu n lý CFS th c hi n vi c giám sát trên cơ s b ng kê do ch kho l p (02 b n) theo m u 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009, kèm t khai h i quan xu t kh u hàng hóa. Sau khi đưa hàng hóa ra kh i kho, H i quan qu n lý CFS ký xác nh n trên b ng kê, tr ch kho 01 b n, 01 b n đ lưu. Vi c bàn giao nhi m v giám sát hàng hóa gi a các b ph n trong khu v c c ng/c a kh u do lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u quy đ nh. b. Đ i v i kho ngo i quan/CFS n m ngoài khu v c c ng/c a kh u: b.1. Hàng hóa v n chuy n t kho ngo i quan/CFS n m ngoài khu v c c ng/c a kh u ra c a kh u đ xu t kh u ph i niêm phong h i quan.
 11. b.2. Th t c giám sát hàng hóa kho ngo i quan/CFS th c hi n theo đi m II.2.2.a.1 và a.2 nêu trên. Riêng vi c bàn giao nhi m v giám sát gi a H i quan qu n lý kho ngo i quan/CFS v i H i quan giám sát kho, bãi t i c a kh u xu t th c hi n b ng phi u bàn giao (theo m u 06/PBGXK ban hành kèm theo quy trình này). b.3. H i quan giám sát kho, bãi t i c a kh u xu t: Ki m tra niêm phong h i quan, xác nh n trên phi u bàn giao và tr b ph n giám sát kho ngo i quan.CFS 01 b n đ lưu và nh p máy theo dõi. III. THEO DÕI HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U CHUY N C A KH U ĐƯA VÀO, ĐƯA KHO NGO I QUAN/CFS 1. Vi c theo dõi hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u đưa vào, đưa ra kho ngo i quan/CFS đư c th c hi n b ng s theo dõi và khi có đi u ki n thì qu n lý b ng h th ng máy tính có n i m ng v i doanh nghi p kinh doanh kho ngo i quan/CFS. 2. N i dung S theo dõi: 2.1. S theo dõi CFS: - S theo dõi hàng hóa nh p kh u g m các tiêu chí: Ch hàng, s container; s , ngày B/L (c v n đơn ch ng chính và ph ); tên hàng; lư ng hàng; ngày đưa hàng vào kho; ngày đưa hàng ra kh i kho; công ch c H i quan qu n lý CFS (ký, đóng d u s hi u công ch c). - S theo dõi hàng hóa xu t kh u g m các tiêu chí: Ch hàng; s ngày t khai; Chi c c H i quan nơi đăng ký t khai; tên hàng; lư ng hàng; ngày đưa hàng vào kho; ngày đưa hàng ra kh i kho; s container; công ch c H i quan qu n lý CFS (ký, đóng d u s hi u công ch c). 2.2. S theo dõi kho ngo i quan: Hi n C c H i quan t nh, thành ph đang s d ng 01 lo i s n đ nh thì ti p t c theo dõi b ng s này cho đ n khi T ng c c H i quan (C c CNTT-TKHQ) xây d ng đư c ph n m m th ng nh t qu n lý trong toàn ngành. Quá trình th c hi n, yêu c u các đơn v ch đ ng ph i h p v i nhau đ x lý vi c liên quan. N u có vư ng m c phát sinh vư t th m quy n thì k p th i báo cáo và đ xu t g i v T ng c c H i quan (V giám sát qu n lý) đ gi i quy t. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Hoàng Vi t Cư ng M U 01/BBBG-CCK/2009 ĐƠN V C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V BAN HÀNH VĂN B N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……../BBBG-ĐVBH BIÊN B N BÀN GIAO HÀNG CHUY N C A KH U H i ………. gi ….. phút, ngày … tháng … năm 200 ……, Chi c c H i quan ………………… bàn giao cho ông (bà) ………………………….. Đ i di n c a Công ty …………….................................; Lô hàng thu c t khai/v n t i đơn s : ………………. đ chuy n đ n Chi c c H i quan ………………………… g m: 1. H sơ H i quan: a- T khai h i quan: ……… b n chính; b- Đơn đ ngh chuy n c a kh u: ……….. b n chính;
 12. c- V n t i đơn (đ i v i hàng nh p kh u đư ng bi n): ………… b n sao; d- B n kê chi ti t (n u có): ………….. b n chính; 2. Hàng hóa: STT S HI U CONTAINER HO C S SEAL S SEAL H I GHI CHÚ BI N KI M SOÁT PTVT CONTAINER QUAN (1) (2) (3) (4) (5) Tình tr ng container/PTVT/hàng hóa ............................................................................................ ........................................................................................................................................................ Biên b n v tình tr ng container/hàng hóa (n u có), s ............................................................... ........................................................................................................................................................ Tuy n đư ng v n chuy n ………… chi u dài …………… km . .................................................... Th i gian v n chuy n …………….. Gi xu t phát/: ...................................................................... Các v n đ khác có liên quan đ n hàng hóa và h sơ h i quan: ................................................. ........................................................................................................................................................ NGƯ I KHAI HQ/NGƯ I CHI C C HQ NGOÀI CK CHI C C HQ C A KH U V N CHUY N (ký, đóng d u công ch c) (ký, đóng d u công ch c) (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: - Tuy n đư ng v n chuy n, th i gian v n chuy n, chi u dài: ghi theo khai báo trên Đơn đ ngh chuy n c a kh u c a ngư i khai h i quan. - M c Chi c c H i quan c a kh u, Chi c c H i quan ngoài c a kh u (ký, đóng d u): Ngư i ký là công ch c đư c lãnh đ o Chi c c phân công. * Đ ngh ghi rõ s đi n tho i và s fax đ ti n cho vi c thông tin gi a các đơn v H i quan có liên quan. M U 02/BTK-CCK/2009 ĐƠN V C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V BAN HÀNH VĂN B N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……../BBBG-ĐVBH TH NG KÊ BIÊN B N BÀN GIAO STT S , NGÀY BIÊN S , KÝ HI U, ĐƠN V H I TÌNH TR NG GHI CHÚ B N BÀN GIAO NGÀY T KHAI QUAN LÀM HÀNG HÓA H I QUAN TH T C KHI NH N (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 13. CHI C C H I QUAN NƠI L P (ký, đóng d u công ch c) * Ghi chú: Ngư i ký là Công ch c do lãnh đ o Chi c c phân công.
 14. M U 03/DMHNK/CFS/2009 CH KHO/CH HÀNG CFS........................ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : ……../CFS -------------- …., ngày … tháng … năm 200 … B NG KÊ DANH M C HÀNG HÓA NH P KH U ĐƯA VÀO CFS STT TÊN TÀU, S , NGÀY S , NGÀY B/L S S SEAL DANH SÁCH TÊN HÀNG S TR NG NGÀY B/L (Master (House Bill) CONTAINER HÃNG TÀU CH HÀNG LƯ NG LƯ NG NH P Bill) ĐÓNG CHUNG C NH CONTAINER (1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) CH HÀNG/CH CFS H I QUAN QU N LÝ CFS (ký, ghi rõ h tên) (ký, đóng d u công ch c) * Ghi chú: ngư i ký là công ch c do lãnh đ o Chi c c phân công.
 15. M U 04/PBGNK/2009 ĐƠN V C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V BAN HÀNH VĂN B N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……../PBG-ĐVBH …., ngày … tháng … năm 200 … PHI U BÀN GIAO NHI M V GIÁM SÁT Đ I V I HÀNG HÓA NH P KH U ĐƯA VÀO KHO NGO I QUAN/CFS H i quan giám sát kho, bãi c ng/c a kh u thu c Chi c c H i quan c a kh u ……………….. bàn giao cho H i quan qu n lý kho ngo i quan/CFS thu c Chi c c H i quan …………….. lô hàng nh p kh u đưa vào kho ngo i quan/CFS c a ch kho (tên doanh nghi p kinh doanh kho) ………………… như sau: S , ngày v n đơn (B/L): ................................................................................................................ S container ……………………………. Lư ng cont ..................................................................... Tên hàng: ....................................................................................................................................... S lư ng: ....................................................................................................................................... Tr ng lư ng: .................................................................................................................................. S seal H i quan: .......................................................................................................................... S phương ti n v n chuy n: ......................................................................................................... Ngư i v n chuy n: ........................................................................................................................ NGƯ I V N CHUY N H I QUAN QU N LÝ H I QUAN GIÁM SÁT KHO. (Ký, ghi rõ h tên) KNQ/CFS BÃI C NG (ký, đóng d u s hi u công (ký, đóng d u công ch c) ch c) * Ghi chú: Ngư i ký là công ch c do lãnh đ o Chi c c phân công.
 16. M U 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009 CH KHO (CH HÀNG)/KNQ/CFS ………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : ……../KNQ/CFS -------------- …., ngày … tháng … năm 200 … DANH M C HÀNG HÓA XU T KH U CHUY N T KHO KNQ/CFS RA C A KH U XU T STT S , KÝ HI U, TÊN HÀNG LƯ NG HÀNG TÊN, Đ A CH ĐƠN V HQ LÀM S CONT S SEAL S SEAL NGÀY T KHAI DOANH NGHI P TH T C HÃNG TÀU HQ (1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) CH KHO (CH HÀNG) KNQ/CFS H I QUAN KHO KNQ/CFS H I QUAN C A KH U XU T (ký, ghi rõ h tên) (ký, đóng d u công ch c) (ký, đóng d u công ch c) * Ghi chú: Ngư i ký là công ch c do lãnh đ o Chi c c phân công.
 17. M U 06/PBGXK/2009 ĐƠN V C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V BAN HÀNH VĂN B N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……../PBG-ĐVBH …., ngày … tháng … năm 200 … PHI U BÀN GIAO NHI M V GIÁM SÁT Đ I V I HÀNG HÓA ĐƯA T KHO NGO I QUAN/CFS RA C A KH U XU T H i quan qu n lý kho ngo i quan/CFS thu c Chi c c H i quan ……………….. bàn giao cho H i quan giám sát kho, bãi c ng/c a kh u thu c Chi c c H i quan c a kh u ………………….. lô hàng xu t kh u đưa t kho ngo i quan/CFS c a ch kho (tên doanh nghi p kinh doanh kho) ………………… ra c a kh u xu t như sau: S lư ng cont: ............................................................................................................................... Tên hàng: ....................................................................................................................................... S lư ng: ....................................................................................................................................... Tr ng lư ng: .................................................................................................................................. S seal H i quan: .......................................................................................................................... S phương ti n v n chuy n: ......................................................................................................... Ngư i v n chuy n: ........................................................................................................................ NGƯ I V N CHUY N H I QUAN QU N LÝ H I QUAN GIÁM SÁT KHO, (Ký ghi rõ h tên) KNQ/CFS BÃI C NG (ký, đóng d u s hi u công (ký, đóng d u công ch c) ch c) * Ghi chú: Ngư i ký là công ch c do lãnh đ o Chi c c phân công.
Đồng bộ tài khoản