Quyết định số 1458/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1458/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1458/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1458/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1458/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ, G O C U ÓI CHO CÁC NA PHƯƠNG KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 6 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương (công văn s 287/PCLBTW ngày 02 tháng 10 năm 2008), ý ki n B Tài chính (công văn s 11670/BTC-NSNN ngày 03 tháng 10 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. 1. Trích 210 t ng (hai trăm mư i t ng) t ngu n d phòng ngân sách Trung ương năm 2008 h tr cho các a phương kh c ph c h u qu cơn bão s 6 (h tr dân sinh, mua gi ng khôi ph c s n xu t, khôi ph c cơ s h t ng thi t y u như trư ng h c, tr m y t , th y l i, giao thông nông thôn và v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh). Phân b c th cho các t nh: B c Giang: 80,0 t ng, Sơn La: 50,0 t ng, Qu ng Ninh: 40,0 t ng, L ng Sơn: 40,0 t ng. 2. Xu t c p (không thu ti n) 2.200 t n g o t ngu n D tr qu c gia h tr các a phương c u ói k p th i cho dân b thi t h i do mưa lũ. Phân b c th cho các t nh: B c Giang: 1.000 t n, Sơn La: 400 t n, Qu ng Ninh: 400 t n, L ng Sơn: 400 t n. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh có tên t i i u 1 Quy t nh này ch u trách nhi m qu n lý, phân b s g o, kinh phí ư c h tr úng m c ích, úng i tư ng và úng quy nh hi n hành; ng th i ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương và huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh kh c ph c h u qu mưa lũ sau cơn bão s 6. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng: Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư; Trư ng ban Ban Ch o phòng, ch ng
  2. l t, bão Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: B c Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh, Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP; BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, P, KGVX; TT T; - Lưu: VT, KTN (5b)
Đồng bộ tài khoản