Quyết định số 146/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 146/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/QĐ-UB về quy định một số biện pháp cấp bách về xuất bản, in ấn và phát hành sách ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 146/Q -UB Tp. H Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 1988 QUY T NNH QUY NNH M T S BI N PHÁP C P BÁCH V XU T B N, IN N VÀ PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PH ch m d t tình tr ng xu t b n, in n và phát hành nhi n lo i sách v án, i tr y và c h i trên a bàn thành ph ; Th c hi n ý ki n k t lu n c a oàn ch t ch kỳ h p th 13 c a H i ng nhân dân thành ph ngày 23-7-1988 ; y ban nhân dân thành ph quy t nh th c hi n m t s bi n pháp c p bách sau ây : 1. Ngưng ngay vi c in và phát hành các lo i sách v án trên toàn a bàn thành ph ti n hành ki m tra, xem xét n i dung. Giám c các xí nghi p in, Giám c Công ty phát hành sách và ngư i ch u trách nhi m các cơ s phát hành sách, các hi u sách (c i lý sách) ph i niêm phong, g i th ng kê danh m c v S Văn hóa thông tin thành ph trong vòng 10 ngày sau khi quy t nh này ư c công b trên báo, ài c a thành ph . 2. Giám c S văn hóa thông tin thành ph ph i h p v i Ban văn xã H i ng nhân dân thành ph và các cơ quan có liên quan khác t ch c vi c ki m tra, làm vi c v i Giám c các nhà xu t b n n hành n phNm ó x lý theo hư ng : - Cho ti p t c in, phát hành các n phNm có n i dung t t, xu t b n úng quy nh. - ình ch h n vi c in các n phNm có n i dung x u. làm t t vi c này, Giám c S văn hóa thông tin có th huy ng m t s nhà văn, cán b chuyên viên có năng l c, l p thành t chuyên trách, hoàn thành vi c ki m tra và gi i quy t các lo i n phNm này trong vòng 3 tháng. 3. T nay, th c hi n nghiêm quy nh v qu n lý in n phát hành sách trên a bàn thành ph và S Văn hóa thông tin là cơ quan ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c này. Sách c a các nhà xu t b n thành ph n hành ph i thông qua H i ng xu t b n thành ph . Th ng nh t vi c phát hành sách vào Công ty phát hành sách c a thành ph , các nhà xu t b n (c a thành ph và các a phương khác) không ư c t ý phát hành thành ph .
  2. S Văn hóa thông tin thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n nh ng quy nh trên ây; thư ng xuyên báo cáo tình hình, ki n ngh y ban nhân dân thành ph x lý các trư ng h p vi ph m. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Duy Liên
Đồng bộ tài khoản