Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 1462/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 114/TTr-CP ngày 21/11/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i: 280 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Liên bang c; 126 công dân hi n ang cư trú t i Hàn Qu c; 02 công dân hi n ang cư trú t i H p ch ng qu c Hoa Kỳ; 18 công dân hi n ang cư trú t i Vương qu c Hà Lan; 11 công dân hi n ang cư trú t i C ng Hòa Áo; 03 công dân hi n ang cư trú t i C ng Hòa Ba Lan; 08 công dân hi n ang cư trú Vương qu c an M ch; 07 công dân hi n ang cư trú t i C ng Hòa Séc; 56 công dân hi n ang cư trú t i Nh t B n; 37 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào; 33 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Singapore (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH
 2. CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I CHLB C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1462/2007/Q -CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. H Thu Trang, sinh ngày 07/7/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Michaelkirchstr: 28, 10179 Berlin 2. Nguy n Th Phương Anh, sinh ngày 08/4/1992 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Landsberger Allee 237-801, 13055 Berlin 3. Tr n Th Qu , sinh ngày 07/7/1977 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Goerlitzer Str, 32, 90473 Nuernberg 4. Nguy n c Anh, sinh ngày 15/01/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gerhart Hauptmann Str. 1,91058 Erlangen 5. Tr n c Huy, sinh ngày 06/9/1990 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Osloer Str. 18B, 13359 Berlin 6. Nguy n Hoàng Thư, sinh ngày 12/3/1991 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Tiefenseer Str. 2,13439 Berlin 7. Quang t, sinh ngày 19/6/1983 t i Hưng Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Randow Str: 2 Etage 3 13057 Berlin 8. Nguy n Lê Minh, sinh ngày 23/11/1989 t i c Gi i tính: Nam
 3. Hi n trú t i: Berthelsdorfer Str: 14,12043 Berlin 9. Nguy n Nicole, sinh ngày 16/6/1997 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Berthelsdorfer Str: 14,12043 Berlin 10. Lê Tu n Anh, sinh ngày 29/01/1994 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dolgenseer Str. 21W.0903,10319 Berlin 11. Nguy n Thanh Chi n, sinh ngày 23/4/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dillenburger Str. 3A 60439 Frankfurt/Main 12. H Thu Hà, sinh ngày 11/7/1967 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: Kleine Frankfurter Str. 3,03149 Forst 13. Nguy n Văn Bình, sinh ngày 23/01/1980 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hortensienring 18,65929 Frankfurt am Main 14. Nguy n Quang Minh, Sinh ngày 09/11/1993 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Augustiner Str.6, Gotha 15. Nguy n Ng c B o Nghi, sinh ngày 17/9/1997 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Curiestr. 24,59557 Lippstadt 16. Ph m Hà My, sinh ngày 04/02/1995 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bruno-maum Str. 26,12685 Berlin
 4. 17. Ph m Th Anh, sinh ngày 15/11/1991 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bruno-maum Str. 26,12685 Berlin 18. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 3/7/1980 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Heinrich – mann – Str. 11,03050 Cottbus 19. Khưu Lilli, sinh ngày 24/8/1888 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sulzbacher Str.99,90489 Nuernberg 20. Nguy n Thanh Daniela, sinh ngày 22/11/1993 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Landsberger Allee 237/806, 13055 Berlin 21. Nguy n c Phú, sinh ngày 29/11/1965 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sandwiesen Str. 5,64665 Alsbach, Haenhlein 22. Võ Văn Phương, sinh ngày 15/6/1967 t i Thanh Hóa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg 23. Ph m Th H i Châu, sinh ngày 01/8/1967 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: Alt Gonzerhim, 61352 Bad Homburg 24.Võ Th Ng c Trúc, sinh ngày 08/02/1991 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg 25. Võ David, sinh ngày 22/9/1996 t i c
 5. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg 26. Nguy n Văn Trư ng, sinh ngày 27/10/1958 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Robert Koch Str. 4,67063 Ludwigshafen 27. Phan Hoàng c, sinh ngày 29/01/1991 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Weissenseer Weg 12,13067 Berlin 28. Võ Thanh Hùng, sinh ngày 15/11/1961 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schuetzen Str. 28,63450 Hanau 29. Phan Thành L c, sinh ngày 08/01/1999 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Behringstr. 2,76829 Landau in der Pfalz 30. L i Ng c Ly, sinh ngày 07/8/1981 t i Nam nh Gi i tính: N Hi n trú t i: Walter-Hesselbach Str 216,60389 Frankffurt 31. H Anh Vũ, sinh ngày 12/5/1996 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jessner Str. 14,10247 Berlin 32. Phan Th Thanh Hương, sinh ngày 18/6/1959 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Pasewalkerstr. 18,17389 Anklam 33. Tr n Anh Quân, sinh ngày 02/01/1990 t i c Gi i tính: Nam
 6. Hi n trú t i: Kyritzerstr. 72,12629 Berlin 34. Nguy n Kh c Vinh, sinh ngày 18/8/1954 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kottmeier Str. 6,12459 Berlin 35. Nguy n Hoàng Long, sinh ngày 27/3/2000 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kottmeier Str. 6,12459 Berlin 36. Lê M Linh, sinh ngày 07/12/1991 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Fuerther Str. 321,90429 Nuernberg 37. Nguy n Hoàng Gia, sinh ngày 31/5/1988 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich-Zucker-Str.2 A, 07745 Jena 38. Nguy n Th M Phư ng, sinh ngày 30/8/1968 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen 39. Tri u Anh Tú, sinh ngày 01/4/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen 40. Tri u Kenny Anh Tu n, sinh ngày 08/9/1997 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen 41. Nguy n Th Lanh, sinh ngày 14/3/1990 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Isar Str. 25D, 93057 Regensberg
 7. 42. T ng M Linh, sinh ngày 01/6/1996 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wendenschloss Str. 109,12557 Berlin 43. Lê c Huy, sinh ngày 25/4/1994 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Fuerther Str. 321,90429 Nuernberg 44. Thái Huy Cư ng, sinh ngày 14/7/1990 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Isar Str. 53,91052 Erlangen 45. Nguy n Phương Th o, sinh ngày 07/11/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Johannesstrabe 138,99084 Erfurt 46. Vũ M nh Hà, sinh ngày 01/5/1970 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg 47. Vũ Xuân Khoa, sinh ngày 02/10/2000 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg 48. Vũ Mai Linh, sinh ngày 20/12/1996 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg 49. Nguy n Th Ng c M n, sinh ngày 07/6/1964 t i Gia Lai Gi i tính: N Hi n trú t i: Bahnhof Str. 5,76646 Burchsal 50. Bùi Th Ng c Thu, sinh ngày 08/11/1968 t i à N ng
 8. Gi i tính: N Hi n trú t i: Rheindammstr. 3,68163 Mannheim 51. Tr n Qu c Vi t, sinh ngày 09/8/1969 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bruecken Str. 26,66538 Neunkirchen (Saarland) 52. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 23/7/1983 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Mittlerer Lech 1,86150 Augusburg, BRD 53. Trương Thanh Tâm, sinh ngày 08/02/1942 t i Qu ng tr Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neunkirchner Str.46, 81379 Munchen, BRD 54. Trương Tâm Anh, sinh ngày 29/5/1990 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neunkirchner Str.46, 81379 Munchen, BRD 55. Nguy n H ng Thu, sinh ngày 06/12/172 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Schmiedestr. 16, 31180 Giesen 56. T ng H ng Nhung, sinh ngày 01/12/1957 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen 57. Lê H ng Ng c, sinh ngày 13/4/1992 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen 58. Lê c H i, sinh ngày 16/8/1993 t i c Gi i tính: Nam
 9. Hi n trú t i: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen 59. Tr n Th Huy n, sinh ngày 10/3/1985 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Salz-mann Str. 01, 10319 Berlin 60. Nguy n Th Thanh Th y, sinh ngày 01/9/1970 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: Deich Str. 1,25761 Busum 61. T Vi t c Stefan, sinh ngày 27/10/1991 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Deich Str. 1,25761 Busum 62. T Vi t Hùng Tom, sinh ngày 18/9/2001 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Deich Str. 1,25761 Busum 63. Ph m H ng Phong, 19/6/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Worder 7,26789 Leer 64. Ph m Lâm T Như, 19/02/1993 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Worder 7,26789 Leer 65. Lê Tu n Nguyên, sinh ngày 01/11/1970 t i Qu ng Tr Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stengele Str. 39F Hamburg 66. Ph m oàn Phương Anh, sinh ngày 01/8/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl Kunger Str 38, 12435 Berlin
 10. 67. Nguy n Th Y n Vy, sinh ngày 29/4/1981 t i c Nông Gi i tính: N Hi n trú t i: Ferdinat Tonnies Str. 11, 23701 Eutin 68. Th Ng c, sinh ngày 16/10/1972 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Schiersteiner Str. 39,65187 Wiesbaden 69. Nguy n Leon, sinh ngày 22/10/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schiersteiner Str. 39,65187 Wiesbaden 70. Tr n i p, sinh ngày 12/10/1960 t i B c Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz 71. Nguy n Th Ninh, sinh ngày 16/6/1960 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz 72. Tr n Th Vân Anh, sinh ngày 25/10/1988 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz 73. Tr n c Huy, sinh ngày 04/4/1999 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz 74. Tr n Th Lan Anh, sinh ngày 08/01/1970 t i Nam nh Gi i tính: N Hi n trú t i: Isar Str 55,91052 Erlangen 75. Tr n Thương Trang, sinh ngày 14/02/1991 t i c
 11. Gi i tính: N Hi n trú t i: Isar Str 55,91052 Erlangen 76. Tr n Thu Th o, sinh ngày 21/8/1994 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Isar Str 55,91052 Erlangen 77. Nguy n Huy n Nga, sinh ngày 12/10/1970 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Fanny Zobel Str 47, 12435 Berlin 78. Ph m Th Kim Nhung, sinh ngày 07/5/1971 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock 79. Nguy n Hà Vũ, sinh ngày 19/5/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock 80. Nguy n Tư Hoàng, sinh ngày 15/11/1995 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock 81. Nguy n Th Thanh Xoan, sinh ngày 27/02/1968 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Luisen Str 15,31141 Hildesheim 82. ng Văn Hi n, sinh ngày 23/3/1968 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Luisen Str 15,31141 Hildesheim 83. ng Tu n Anh, sinh ngày 18/6/1997 t i c Gi i tính: Nam
 12. Hi n trú t i: Luisen Str 15,31141 Hildesheim 84. ào Xuân Doanh, sinh ngày 01/10/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Monfelder Land Str 60, 60598 Frankfurt Deutschland 85. Nguy n Phi Kha, sinh ngày 27/5/1965 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen 86. Nguy n Th Kim Hoa, sinh ngày 16/6/1969 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen 87. Nguy n Daniela Chi, sinh ngày 15/3/1993 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen 88. Nguy n Johanna Thi, sinh ngày 18/4/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen 89. Nguy n David M nh Khiêm, sinh ngày 10/11/2004 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen 90. Nguy n Thành Quang, sinh ngày 19/5/1967 t i Nam nh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken 91. Nguy n Bích Ng c, sinh ngày 10/5/1998 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken
 13. 92. Nguy n c Anh, sinh ngày 08/4/2005 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken 93. Nguy n Ng c Dung, sinh ngày 11/01/1963 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee 94. Hà Th H i Ng c, sinh ngày 05/3/1977 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee 95. Nguy n Sabine Hà Trang, sinh ngày 18/9/2002 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee 96. Nguy n Th H i B c, sinh ngày 25/5/1976 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: Deich Str 2, 27472 Cuxhaven 97. Nguy n Huỳnh Như Mai, sinh ngày 07/9/1987 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Austr 1, 90429 Nurnberg 98. Võ Th CNm Nhung, sinh ngày 06/4/1971 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: Spreenweg 2, 18146 Rostock 99. Nguy n ăng Quang Minh, sinh ngày 03/4/2003 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Spreenweg 2, 18146 Rostock 100. Tr n Văn ương, sinh ngày 11/12/1959 t i Nam nh
 14. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Breslauer Str 27, 54516 Wittlich 101. Nguy n Hoàng Tùng, sinh ngày 27/12/1982 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gutshof 10, 17498 Wackerow Deutschland 102. ào Ng c Thùy Dương, sinh ngày 13/9/1994 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Pestitzerweg 8, Dersden 01217 BRD 103. ào Trung Hi u, sinh ngày 07/7/1987 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pestitzerweg 8, Dersden 01217 BRD 104. Ph m Thùy Linh, sinh ngày 17/11/1988 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Klinge Str 12, 15230 Frankfurt 105. Nguy n Văn Tây, sinh ngày 15/5/1983 t i Bình Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bliesstr 26, 67059 Ludwieshafen 106. Nguy n Văn Lai, sinh ngày 01/9/1981 t i Bình Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rottstr 49, 67061 Ludwieshafen 107. Nguy n Văn Nguyên, sinh ngày 20/8/1986 t i Ngh An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Galileo Galilei Str 18, 19063 Schwenin 108. Nguy n Th Th o, sinh ngày 05/01/1985 t i Ngh An Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: Galileo Galilei Str 18, 19063 Schwenin 109. Hà Th Mai Y n, sinh ngày 28/7/1967 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart 110. Nguy n Th Mai Anh, sinh ngày 10/12/1990 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart 111. Nguy n Ng c Anh, sinh ngày 22/02/1992 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart 112. oàn H i Anh, sinh ngày 19/8/1987 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kroprinzen Str 38, 75177 Pforzheim 113. Nguy n Th Lan Anh, sinh ngày 26/7/1990 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Osloer Str 22, 13359 Berlin 114. Nguy n T t Th ng, sinh ngày 03/7/1991 t i Hà Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sieftriedstr 142, 10365 Berlin 115. Th Uyên, sinh ngày 25/10/1985 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Vinrent Van Gogh Str 35, 13057 Berlin 116. Ph m Th Thúy H ng, sinh ngày 27/12/1984 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Monllendorff Str 76, 10367 Berlin
 16. 117. Nguy n Minh Tâm, sinh ngày 11/10/2002 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Reinbeck Str 2, 12459 Berlin 118. Huỳnh Paul Sudi, sinh ngày 16/12/1997 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Luisen Str 8, 90762 Furth BRD 119. Huỳnh Sudi Sâm, sinh ngày 13/9/1996 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Luisen Str 8, 90762 Furth BRD 120. Nguy n Thành Tâm, sinh ngày 20/01/2003 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Garchinger Str 22, 80805 Munchen 121. Nguy n Thùy Tiên, sinh ngày 05/01/2005 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Garchinger Str 22, 80805 Munchen 122. Lê H ng H i, sinh ngày 29/10/1979 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Komphausbad Str 25, 52062 Aachen 123. Nguy n Tâm Thi n, sinh ngày 05/8/1968 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Johannisthaler Chaussee 273, 12351 Berlin 124. Nguy n Th Thu Huy n, sinh ngày 07/11/1979 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: Barbaraweg 10/3, 88416 Ochsenhausen 125. Nguy n Th M ng Ki u, sinh ngày 26/10/1967 t i TP H Chí Minh
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: Innere Fruhling Str 14E, 94315 Stranbing 126. Võ Tá Linh, sinh ngày 30/01/1965 t i Hà Tĩnh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neugasse 13, 01662 Meiben 127. Ph m Thi Tam, sinh ngày 15/9/1968 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: Neugasse 13, 01662 Meiben 128. Võ Tá Nam, sinh ngày 09/4/1993 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neugasse 13, 01662 Meiben 129. Võ Tá Cư ng, sinh ngày 12/10/1995 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neugasse 13, 01662 Meiben 130. Ph m Tu n Anh, sinh ngày 17/5/1971 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Einsenbahn Str 33, 67655 Kaiserslautern BRD 131. Ph m Lê H Vi, sinh ngày 29/11/2003 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Einsenbahn Str 33, 67655 Kaiserslautern BRD 132. Nguy n Ng c ông, sinh ngày 25/9/1963 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grunstr 21, 12555 Berlin 133. ng Th H i, sinh ngày 30/4/1969 t i H i Dương Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: Grunstr 21, 12555 Berlin 134. Nguy n Ng c c, sinh ngày 08/10/1991 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grunstr 21, 12555 Berlin 135. Nguy n Th Ng c Tâm, sinh ngày 31/3/1998 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Grunstr 21, 12555 Berlin 136. Tr n Vân Anh, sinh ngày 12/6/1967 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Schafferstr 36, 02625 Bautzen 137. Trương M Linh, sinh ngày 17/12/1996 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Schafferstr 36, 02625 Bautzen 138. Vũ Th T Anh, sinh ngày 02/5/1970 t i Nam nh Gi i tính: N Hi n trú t i: Adlerstr 26, 70736 Fellbach 139. T Quý Bình, sinh ngày 10/8/1954 t i Phú Th Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bahnhotstr 17B, 92318 Neumarkt/ OPF 140. Ph m Th Bích, sinh ngày 09/01/1964 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring 141. Châu Ng c Hân, sinh ngày 02/9/1995 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring
 19. 142. Châu Ng c Hi n Tina, sinh ngày 14/01/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring 143. Nguy n H ng Ánh, sinh ngày 23/02/1968 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Schonbornslusterstrabe 35, 56070 Koblenz 144. Nguy n Th Chia, sinh ngày 07/7/1973 t i Campuchia Gi i tính: N Hi n trú t i: Nord Str 56, 40477 Dusseldorf 145. Nguy n Thi t oàn, sinh ngày 18/10/1973 t i Bình Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jugenheimer Strasse 47, 60528 Frankfut/Main 146. Nguy n Th Tuy t Mai, sinh ngày 18/9/1965 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Rubolf Strasse 66,52070 Aachen 147. Mai Thi L , sinh ngày 04/6/1966 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: Erft Str 24 Dusseldorf 148. Nguy n Vĩnh Phúc, sinh ngày 30/6/1959 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stubenrauch Str 3, 12357 Berlin 149. Nguy n Duy Nhã, sinh ngày 28/3/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stubenrauch Str 3, 12357 Berlin 150. Lê Th Tuy t Hoa, sinh ngày 25/4/1960 t i Long An
 20. Gi i tính: N Hi n trú t i: Blumenweg 11, 74582 Gerabronn 151. Nguy n Th Hi n, sinh ngày 02/7/1969 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Selma Lagerlof Str 46,81829 Munch 152. Nguy n Th Huy n, sinh ngày 01/5/1975 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Lilien Str 18, 81669 Munchen 153. Hà Huy n My Julia, sinh ngày 09/3/2003 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lilien Str 18, 81669 Munchen 154. Hà Th Kim Loan, sinh ngày 30/9/1980 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Sonnnen Str 7,84066 Mallerdorf Pfaffenberg 155. Tr n Hà Giang, sinh ngày 14/12/1987 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: August Fritzsche Strabe 13 156. Tr n Thu Giang, sinh ngày 09/5/1967 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Rothe Lohe 17,95652 Waldsassen 157. Phan Lilian Thùy Anh, sinh ngày 05/3/1998 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rothe Lohe 17,95652 Waldsassen 158. Nguy n Mai Hương, sinh ngày 17/10/1980 t i Hà N i Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản