Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
192
lượt xem
24
download

Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg về việc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 147/1999/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY NNH V TIÊU CHU N, NNH M C S D NG TR S LÀM VI C T I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C, ƠN VN S NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí s 02/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 02 năm 1998 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh v qu n lý tài s n nhà nư c s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p ư c b trí tr s làm vi c theo quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i Quy t nh này là các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí ho t ng (sau ây g i t t là cơ quan, ơn v ). i u 2. Căn c tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i Quy t nh này và tính ch t, c i m ho t ng c a các cơ quan, ơn v thu c l c lư ng vũ trang, cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài, giao B Tài chính: 1. Ch trì ph i h p v i B Qu c phòng, B Công an, B Ngo i giao và các B , ngành liên quan quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c cho các cơ quan, ơn v thu c l c lư ng vũ trang và cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài. 2. Quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c cho cơ quan c p xã, phư ng. i u 3. Trong Quy t nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tr s làm vi c bao g m khuôn viên t và t ng di n tích nhà làm vi c xây d ng trên t.
  2. 2. T ng di n tích nhà làm vi c c a m i cơ quan, ơn v g m: - Di n tích làm vi c cho cán b , công ch c. Di n tích này ư c xác nh trên cơ s s lư ng cán b , công ch c trong t ng s biên ch c a cơ quan, ơn v ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t và tiêu chuNn nh m c cho m i ch làm vi c; - Di n tích các b ph n ph c v và ph tr , công c ng và k thu t như: ti p khách chung, h p, thư vi n, lưu tr , thư ng tr c, b o v , y t , nhà kho, nơi t máy chuyên d ng, s nh chính, s nh ph , hành lang, khu v sinh... 3. Khuôn viên t là t ng di n tích t c a cơ quan, ơn v ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 4. Hàng năm, cơ quan nhà nư c có thNm quy n căn c vào kh năng ngân sách c a m i c p, t ng di n tích nhà làm vi c hi n có, t ng biên ch và ch c danh ư c duy t c a các cơ quan, ơn v và tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i Quy t nh này quy t nh vi c xây d ng m i, xây d ng b sung ho c c p tr s làm vi c cho t ng cơ quan, ơn v theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c t ng bư c b o m di n tích làm vi c cho các cơ quan, ơn v thu c m i c p qu n lý. i u 5. Tiêu chuNn, nh m c s d ng di n tích làm vi c c a các ch c danh sau do các cơ quan b trí theo yêu c u s d ng trên cơ s di n tích làm vi c hi n có c a cơ quan: - T ng Bí thư Ban Ch p hành Trung ương ng; - U viên B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng; - Ch t ch nư c, Phó Ch t ch nư c; - Ch t ch Qu c h i, Phó Ch t ch Qu c h i; - Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph ; i u 6. Tiêu chuNn, nh m c s d ng di n tích làm vi c c a các ch c danh khác ư c quy nh như sau: STT Ch c danh Tiêu chuNn Ghi chú di n tích t t i thi u t i t i a cho 1 ch làm vi c (m2/ngư i) 1 2 3 4 1 Trư ng ban c a ng Trung ương, Chánh 40 - 50 m2 Tiêu chuNn Văn phòng Trung ương và các ch c v tương di n tích ương, Ch t ch H i ng dân t c c a Qu c này bao h i, U viên U ban Thư ng v Qu c h i, Ch g m: nhi m U ban c a Qu c h i, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Chánh án Tòa án - Di n tích
  3. nhân dân t i cao, Ch nhi m Văn phòng Qu c làm vi c h i, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, B trư ng và các ch c v tương ương B trư ng, - Di n tích Bí thư, Ch t ch H ND, Ch t ch UBND thành ti p khách ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. 2 Phó Trư ng ban c a ng Trung ương, Phó 30 - 40 m2 Tiêu chuNn Văn phòng Trung ương ng và các ch c v di n tích tương ương, Phó Ch t ch H i ng dân t c này bao c a Qu c h i, Phó Ch nhi m U ban c a g m: Qu c h i, Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân t i - Di n tích cao, Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, Phó làm vi c Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, Th trư ng và các ch c v tương ương Th - Di n tích trư ng, Phó Bí thư, Phó Ch t ch H ND, Phó ti p khách Ch t ch UBND thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, Bí thư, Ch t ch H ND, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh) và các ch c v có h s ph c p ch c v lãnh o t 1,1 tr lên. 3 Phó Bí thư, Phó Ch t ch H ND, Phó Ch t ch 25 - 30 m2 UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh) và các ch c v có h s ph c p ch c v lãnh o t 0,85 n dư i 1,1. V trư ng, C c trư ng (C c ngang V ), 20 - 25 m2 Chánh Văn phòng, Trư ng Ban c a ng t i a phương, Giám c S , Trư ng Ban, ngành c p t nh, Bí thư, Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh và các ch c v có h s ph c p ch c v lãnh o là 0,8. 5 Phó V trư ng, Phó C c trư ng (C c 12 - 15 m2 ngang V ), Phó Chánh Văn phòng, Phó Trư ng Ban c a ng a phương, Phó Giám c S , Phó trư ng Ban, ngành c p t nh, Phó Bí thư, Phó Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, chuyên viên cao c p và các ch c v có h s ph c p ch c v lãnh o t 0,5 n dư i 0,8. 6 Trư ng, Phó phòng, Ban các c p, chuyên 10 - 12 m2 viên chính và các ch c danh tương ương. 7 Chuyên viên và các ch c danh tương 8 - 10 m2 ương.
  4. 8 Cán s , nhân viên th c hành nghi p v k 6 - 8 m2 thu t. 9 Nhân viên làm công tác ph c v . 5 - 6 m2 i u 7. Di n tích s d ng cho các b ph n ph c v , ph tr , công c ng và k thu t c a m i cơ quan, ơn v ư c xác nh như sau: 1. i v i tr s làm vi c xây d ng m i, di n tích các b ph n ph c v , ph tr , công c ng và k thu t ư c tính t i a b ng 35% t ng di n tích làm vi c ư c xác nh theo biên ch ư c duy t và tiêu chuNn, nh m c cho m i ch làm vi c quy nh t i i u 6 Quy t nh này; 2. i v i tr s làm vi c ã xây d ng hi n ang s d ng ư c xác nh theo th c t s d ng; 3. Di n tích ph tr dùng vào vi c ti p khách Qu c t , ti p dân, x án, kho lưu tr , kho d tr , kho chuyên d ng... thu c các cơ quan nhà nư c mang tính c thù như: Ngo i giao, Tòa án, Lưu tr Nhà nư c, D tr Qu c gia, Kho b c Nhà nư c... B Tài chính ph i h p v i các B , ngành có liên quan quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng cho phù h p v i nhu c u c n thi t s d ng, b o m th c hi n t t nhi m v c a ngành. i u 8. Cơ quan, ơn v thu c t ch c chính tr - xã h i ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí ho t ng, căn c vào tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c quy nh t i Quy t nh này b trí di n tích làm vi c cho các ch c danh cán b c a mình tương ương các ch c danh c a các cơ quan, ơn v theo quy nh c a Quy t nh này; b trí, s d ng di n tích các b ph n ph c v , ph tr , công c ng và k thu t c a cơ quan, ơn v mình theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u 7 Quy t nh này. i u 9. Khuôn viên t i v i tr s làm vi c c a cơ quan, ơn v ư c quy nh như sau: 1. i v i tr s làm vi c ã xây d ng hi n ang s d ng, khuôn viên t ư c xác nh theo th c t s d ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p; 2. i v i tr s làm vi c xây d ng m i, vi c c p t và s d ng t ph i theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. i u 10. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c tiêu chuNn, nh m c t i Quy t nh này và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính, ch o các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình b trí, s p x p l i tr s làm vi c hi n có nh m s d ng hi u qu , ti t ki m tài s n nhà nư c. i u 11. Ch m nh t n ngày 31 tháng 12 năm 1999 các cơ quan, ơn v nêu t i i u 1 Quy t nh này ư c Nhà nư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c ph i th c
  5. hi n ăng ký, báo cáo di n tích tr s làm vi c hi n có (k c ph n di n tích mà cơ quan, ơn v ang cho thuê, cho mư n) v i cơ quan tài chính theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Quý I năm 2000 B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình qu n lý, s d ng tr s làm vi c hi n có t i các cơ quan nhà nư c trong ph m vi c nư c. i u 12. Căn c tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i Quy t nh này và kh năng ngân sách nhà nư c hàng năm, cơ quan tài chính có trách nhi m thNm nh d toán kinh phí s a ch a, c i t o tr s làm vi c và ch trì ph i h p v i cơ quan K ho ch và u tư xem xét nhu c u u tư xây d ng, m r ng di n tích làm vi c c a t ng cơ quan nhà nư c quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh danh m c d án và v n u tư xây d ng ghi vào d toán ngân sách nhà nư c v kho n chi c i t o, s a ch a, xây d ng m i tr s làm vi c theo úng Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 13. Cơ quan, ơn v s d ng tr s làm vi c theo tiêu chuNn, nh m c t i Quy t nh này có trách nhi m: - Qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo úng quy nh, tuy t i không ư c dùng tr s làm vi c : cho thuê; sang như ng; góp v n liên doanh; chia cho cán b , công ch c, nhân viên làm nhà ho c i u chuy n nhà, t thu c tr s làm vi c không úng thNm quy n; - Th c hi n vi c qu n lý t thu c khuôn viên tr s làm vi c theo úng các quy nh c a pháp lu t v t ai và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - Th trư ng cơ quan và ngư i ký quy t nh sai v i nh ng quy nh c a Quy t nh này ho c không úng thNm quy n thì ph i ch u trách nhi m, n u có thi t h i v t ch t x y ra thì ph i b i thư ng theo quy nh c a Pháp lu t. i u 14. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 15. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng t ch c, cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản