Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
105
lượt xem
6
download

Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN, DNNN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/199 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN, DNNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 147/2001/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐNN H SỐ 101/1999/QĐ-BTC N GÀY 28/8/1999 CỦA BỘ TRƯỞN G BỘ TÀI CHÍN H VỀ VIỆC BAN HÀN H QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤN G PHƯƠN G TIỆN ĐI LẠI TẠI CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ DN N N BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/02/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan HCSN và DNNN; Căn cứ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN và DNNN; Để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị HCSN trong việc mua sắm, Quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện đi lại phục vụ công tác theo đúng quy định. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN và DN N N ban hành kem theo Quyết định số 101/1999/QĐ- BTC ngày 28/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: "Mua sắm phương tiện đi lại cho các cơ quan HCSN được thực hiện như sau: 1- Việc lập dự toán kinh phí mua sắm phương tiện đi lại hàng năm: Cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào thực trạng phương tiện đi lại hiện có và tiêu chuNn định mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại, lập báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.
  2. Bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương tổng hợp nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại (theo biểu mẫu đính kèm quyết định này) báo cáo Bộ Tài chính thNm định và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách Trung ương hàng năm của các cơ quan HCSN thuộc Trung ương trình cấp có thNm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật về N gân sách N hà nước. Sở, ban, ngành, cơ quan ở địa phương và UBN D cấp huyện tổng hợp nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại và gửi về Sở Tài chính - Vật giá thNm định và trình Chủ tịch UBDN cấp tỉnh xem xét, quyết định đưa vào dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm của các cơ quan HCSN thuộc địa phương và trình cấp có thNm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật về N gân sách N hà nước. 2- ThNm quyền quyết định mua sắm phương tiện đi lại: Hàng năm, căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các chức danh tương đương thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Chủ tịch UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản thông báo cho phép việc mua mới, trang cấp phương tiện đi lại cho các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc Bộ, ngành, địa phương mình quản lý, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi quản lý và kho bạc N hà nước cùng cấp để phối hợp thực hiện. 3- Kho bạc N hà nước chỉ thực hiện việc thanh toán cấp phát kinh phí mua sắm phương tiện đi lại đối với các cơ quan, đơn vị HCSN theo đúng mức giá quy định khi có văn bản cho phép của cấp có thNm quyền quy định tại điểm 2 nêu trên". Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2002. N hững quy trước đây trái với Quyết định này được bãi bỏ. Điều 3: Các Bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Thị Kim Ngân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản