Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
86
lượt xem
8
download

Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 147/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 PHÊ DUY T Đ ÁN "PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I MI N TÂY T NH NGH AN Đ N NĂM 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v Phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c b đ n năm 2010; Xét đ ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh An t i T trình s 1527/TT-UB ngày 06 tháng 4 năm 2005 v vi c xin phê duy t Đ án "Phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây t nh Ngh An đ n năm 2010"; đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 2939 BKH/KTĐP&LT ngày 04 tháng 5 năm 2005. QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án "Phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây t nh Ngh An đ n năm 2010" v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu phát tri n đ n năm 2010 Đưa mi n Tây t nh Ngh An thoát kh i tình tr ng kém phát tri n; đ i s ng v t ch t và tinh th n c a đ ng bào các dân t c đư c nâng cao, đ c bi t là đ ng bào dân t c vùng sâu, vùng biên gi i; đ y lùi các t n n xã h i; b o v t t qu c phòng, an ninh biên gi i và môi trư ng sinh thái b n v ng. 2. Phương hư ng phát tri n đ n năm 2010 - Đ y nhanh t c đ phát tri n kinh t b n v ng trên cơ s chuy n d ch cơ c u kinh t , đ c bi t là ngành nông, lâm nghi p đ hình thành các vùng s n xu t cây nguyên li u t p trung quy mô l n g n v i phát tri n công nghi p ch bi n đ tăng nhanh t tr ng công nghi p, tăng kh i lư ng và giá tr s n ph m hàng hoá, tiêu dùng và xu t kh u, gi i quy t vi c làm và phân công l i lao đ ng trên đ a bàn; - M r ng các ho t đ ng d ch v , thương m i, du l ch, thông tin liên l c. Phát tri n m ng lư i thương m i d ch v vùng, huy n, c m xã và m ng lư i ch các xã vùng cao đ thu mua trao đ i nông, lâm s n và cung ng v t tư hàng hoá ph c v s n xu t và đ i s ng nhân dân. 3. M t s ch tiêu ch y u đ n năm 2010 a) V kinh t : - Nh p đ phát tri n kinh t tăng bình quân: 15,08%; t ng giá tr s n xu t (giá 1994) đ t 12.536 t đ ng; - Cơ c u kinh t : gi m t tr ng nông, lâm nghi p và thu s n t 45,6% năm 2005 xu ng 35%; tăng t tr ng công nghi p - xây d ng t 28,2% năm 2005 lên 37%; tăng t tr ng các ngành d ch v t 26,2% năm 2005 lên 28%; - Thu nh p bình quân đ u ngư i đ t 8,5 tri u đ ng (vùng núi cao 4 - 5 tri u đ ng; vùng núi th p 9 - 10 tri u đ ng); - Giá tr xu t kh u đ t 45 tri u USD. b) V xã h i: - Nh p đ phát tri n dân s tăng bình quân 1,1%. Quy mô dân s đ t 1.191.190 ngư i;
 2. - Xoá h đói, gi m h nghèo xu ng dư i 10%; - Cơ b n hoàn thành công tác đ nh canh, đ nh cư trên đ a bàn các huy n vùng cao. Ph n đ u xoá b tình tr ng dân di cư t do qua biên gi i Lào; - Ph c p ti u h c đúng đ tu i và ph c p trung h c cơ s t t c 10 huy n mi n núi; 100% phòng h c đư c kiên c ; - Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng còn 30%. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c a) Phát tri n h t ng kinh t - xã h i: - Giao thông: + Xây d ng các tuy n đư ng kinh t k t h p v i qu c phòng như: . Đư ng n i qu c l 7 v i qu c l 48 dài 106 km; . Tuy n đư ng Tây Ngh An - Thanh Hoá (Mư ng Xén - Tri L - Thông Th - Thanh Hoá) dài 240 km. + Các tuy n đư ng ra biên gi i (dài 180 km): . Tuy n Châu Kim - N m Gi i, Ta Đo - Khe Ki n; . Tuy n V - H u Khuông - Tam Thái; . Tuy n Châu Kim - N m Gi i; . Tuy n K B n - Châu Phong; . Tuy n Đôn Ph c - Bình Chu n. + Xây d ng m i tuy n giao thông biên gi i dài trên 400 km; + Nâng c p và hoàn ch nh các tuy n qu c l , t nh l và h th ng giao thông vùng cây nguyên li u, h th ng giao thông ph c v du l ch trên đ a bàn mi n núi (qu c l 7A, 48, 15A, 46 và đư ng H Chí Minh, t ng chi u dài 748 km, trong đó đi qua đ a ph n 10 huy n mi n núi là 568 km; 12 tuy n t nh l dài 794 km); + Nâng c p m t đư ng các tuy n đư ng huy n đi vào các trung tâm xã, đ ng th i đ u tư xây d ng m i n n đư ng và các công trình trên tuy n vào 10 xã chưa có đư ng ô tô, dài 167 km. - Thu l i: + Đ u tư xây d ng công trình thu l i k t h p thu đi n B n M ng (huy n Quỳ H p) quy mô 400 tri u m3 nư c và 60 MW đ tư i và gi m cho vùng Tây B c; + Khôi ph c và nâng c p 136 công trình và xây d ng m i 278 công trình đ đ m b o tư i cho 32.800 ha. Trong đó, tư i cho lúa 19.000 ha, tư i cho cây tr ng c n 13.800 ha; + Kiên c hoá kênh mương m i 1.106 km; + Xây d ng m i 195 công trình c p nư c sinh ho t, gi i quy t nư c sinh ho t cho 890.000 ngư i. - Đi n: + Hoàn ch nh quy ho ch lư i đi n trên đ a bàn mi n núi, nâng công su t các tr m bi n th ; phát tri n lư i đi n 35 KV, 22 KV sau tr m 110 KV đ n các xã có đi u ki n; + Ti p t c phát tri n lư i đi n đ n t n xã đ i v i các xã có kh năng k thu t cho phép. Đ u tư c i t o và nâng c p các tr m bi n áp và đư ng dây đã có, đ ng th i phát tri n thu đi n nh ho c pin m t tr i; + Xây d ng xong nhà máy thu đi n B n V 320 MW, nhà máy thu đi n Khe B 96 MW, nhà máy th y đi n H a Na 180 - 200 MW nhà máy thu đi n k t h p thu l i Thác Mu i 40 MW, các nhà máy khác: B n C c, Sao Va, Nh n H c công su t t 5 - 20 MW và m t s nhà máy th y đi n.
 3. Đ n năm 2010: đưa t l h đư c s d ng đi n (đi n lư i qu c gia, thu đi n nh , pin...) lên 100%. - Phát tri n đô th : + Hình thành và phát tri n 2 th xã m i: th xã Con Cuông, quy mô 2 - 3 v n dân; th xã Thái Hoà, quy mô 3 - 5 v n dân; + Hình thành thêm 7 th tr n m i: Đ nh Sơn (huy n Anh Sơn); Ch C n, Ch Chùa, Võ Li t, Thanh Thu (huy n Thanh Chương); th tr n 3/2 (huy n Quỳ H p); Đông Hi u (huy n Nghĩa Đàn), Châu Khê (huy n Con Cuông); + Phát tri n 11 đi m đô th , th t d c tuy n đư ng H Chí Minh: huy n Nghĩa Đàn: 4 đi m (Nghĩa Sơn, Nghĩa L c, Nghĩa Trung, Đông Hi u); huy n Tân Kỳ: 3 đi m (th tr n L t, Nghĩa Bình, Kỳ Sơn); huy n Anh Sơn: 1 đi m (th tr n Tri L ); huy n Thanh Chương: 3 đi m (Thanh Thu , Thanh Mai, H nh Lâm); + Phát tri n m i 58 th t g n v i phát tri n ch nông thôn: huy n Kỳ Sơn 6 th t ; huy n Tương Dương 2 th t ; huy n Con Cuông 5 th t ; huy n Anh Sơn 3 th t ; huy n Thanh Chương 16 th t ; huy n Qu Phong 4 th t ; huy n Quỳ Châu 7 th t ; huy n Quỳ H p 7 th t ; huy n Tân Kỳ 2 th t ; huy n Nghĩa Đàn 7 th t . - Xây d ng khu công nghi p: xây d ng khu công nghi p Ph Quỳ 400 ha t i xã Nghĩa Thu n, phát tri n các ngành ngh ch bi n nông, lâm s n, d t may, l p máy, s n xu t hàng tiêu dùng, s n xu t v t li u xây d ng. Hình thành các c m s n xu t ti u, th công nghi p trên đ a bàn 10 huy n mi n núi đ khai thác ti m năng nguyên v t li u s n có và khôi ph c phát tri n các làng ngh , ngành ngh truy n th ng trên đ a bàn. - Phát tri n kinh t c a kh u: hoàn thành xây d ng c a kh u qu c t N m C n (huy n Kỳ Sơn). Xây d ng c a kh u Thanh Thu (Thanh Chương) thành c a kh u qu c gia; chu n b đ u tư m thêm c a kh u Thông Th (Qu Phong) đ giao lưu v i nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào và các nư c trong khu v c. Xây d ng 2 ch c a kh u t o ngu n hàng hoá, đ y m nh h p tác giao lưu v i nư c Lào và các t nh vùng Đông B c Thái Lan. b) Phát tri n nông, lâm, ngư nghi p: - Lâm nghi p: + Qu n lý b o v và phát tri n 3 lo i r ng (r ng phòng h , r ng đ c d ng và r ng s n xu t) đ t o h sinh thái b n v ng nh m b o v đ t, ngu n nư c, qu gen, môi trư ng và c nh quan thiên nhiên; + Đ i m i cơ ch qu n lý lâm nghi p, th c hi n tri t đ giao đ t, khoán r ng phù h p v i t ng đ a bàn dân cư, t o vi c làm t i ch các lĩnh v c s n xu t lâm nghi p. T ng bư c n đ nh đ i s ng dân cư, xoá đói gi m nghèo; + Qu n lý, b o v 656.391 ha r ng hi n có; + T o các vùng tr ng r ng t p trung quy mô l n: r ng nguyên li u gi y 72.500 ha, r ng nguyên li u MDF 5.000 ha, r ng s 15.000 ha, qu 10.000 ha, cây ch cánh ki n 7.000 ha, tre, trúc l y măng 5.000 ha. - Nông nghi p: đ m b o an ninh lương th c các huy n núi cao, biên gi i trên cơ s thâm canh di n tích lúa nư c hi n có k t h p m r ng di n tích nh ng nơi có công trình thu l i m i và gi m m nh di n tích lúa r y. Phát tri n cây công nghi p, cây ăn qu k t h p v i đ u tư phát tri n thu l i, ng d ng các ti n b k thu t v gi ng cây tr ng, v t nuôi, s n xu t thâm canh, tăng năng su t. + Cây lương th c: đ n năm 2010 khai hoang ru ng nư c các huy n núi cao 2.000 ha, gi m 6.000 ha di n tích r y. n đ nh di n tích gieo tr ng lúa 57.610 ha (trong đó r y luân canh 10.000 ha), ngô 29.700 ha, đưa năng su t lúa đ t 44 t /ha, ngô đ t 36 t /ha vào năm 2010. T ng s n lư ng lương th c có h t năm 2010 đ t 354.284 t n;
 4. + Cây s n nguyên li u: đ n năm 2010 b trí di n tích s n 5.000 ha, đ m b o nguyên li u cho 2 nhà máy s n công su t 100 t n b t/ngày. Đ u tư thâm canh gi ng m i đ đ t năng su t 500 t /ha; + Cây mía: n đ nh di n tích tr ng mía 25.000 ha vào năm 2010; thâm canh đ đ t năng su t bình quân 70 - 80 t n/ha; + Cây l c: di n tích 9.000 ha vào năm 2010 trên cơ s chuy n t đ t tr ng lúa, khoai kém hi u qu . ng d ng tr ng l c ph nilông, đ u tư thâm canh s d ng các gi ng m i có năng su t cao như gi ng L14, L08, LVT v.v... đ đ t năng su t bình quân 25 t /ha; + Cây v ng: di n tích 6.000 ha, ch y u là v ng V6, năng su t 7 t /ha, s n lư ng 4.200 t n; + Cây chè: quy mô di n tích 13.000 ha, hi n có 6.800 ha, tr ng m i thêm 5.200 ha (Phân b d c tuy n đư ng H Chí Minh 4.500 ha chè búp, 500 - 700 ha chè tuy t huy n Kỳ Sơn); năng su t 15 t n/ha; + Cây cà phê: quy mô di n tích 3.500 ha b ng gi ng cà phê chè Catimor, năng su t 1,5 - 2 t n/ha. Đã có 2.400 ha, tr ng m i thêm 1.100 ha; + Cây cao su: quy mô di n tích 7.000 ha, hi n có 3.218 ha, tr ng m i thêm 3.382 ha (ch y u tr ng d c tuy n đư ng H Chí Minh). S n ph m m đ t 5.200 t n năm 2010; + Cây cam: quy mô di n tích 5.000 ha (ch y u 4 huy n: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ H p, Con Cuông). Bình quân m i năm tr ng 500 - 600 ha, đưa năng su t lên 25 - 30 t n qu /ha, vùng thâm canh đ t 40 - 50 t n qu /ha; + Cây d a: quy mô 10.000 ha, đã có 3.200 ha, tr ng m i thêm 6.800 ha (m r ng di n tích tr ng d a 3 huy n: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và Anh Sơn), đáp ng nguyên li u cho nhà máy d a Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) và d ki n xây d ng thêm 1 nhà máy nư c d a cô đ c huy n Tân Kỳ ho c Yên Thành công su t 5.000 t n/năm; + Phát tri n chăn nuôi: tăng nhanh t tr ng chăn nuôi trong nông nghi p t 30% năm 2005 và 40% năm 2010 (t p trung chăn nuôi trang tr i theo hư ng công nghi p hoá t khâu s n xu t th c ăn đ n chu ng tr i). . Đàn l n: đ y m nh t c đ phát tri n đàn l n lên 4,5 - 5% giai đo n (2006 - 2010) đ có t ng đàn 583.660 con vào năm 2010. Trong đó t l l n hư ng n c chi m 60 - 70%; . Đàn trâu, bò: đ y m nh t c đ phát tri n đàn trâu, bò. Đưa t c đ phát tri n đàn trâu lên 3,2% giai đo n (2006 - 2010) đ có t ng đàn 244.000 con và t c đ phát tri n đàn bò đ t 5,6% đ có t ng đàn 228.210 con vào năm 2010, trong đó có 68% là bò lai Sind. Khuy n khích phát tri n đàn bò s a các huy n có đi u ki n và cân đ i đ di n tích tr ng c . Ngoài ra, phát tri n chăn nuôi m t s lo i đ c s n khác: nuôi ong l y m t, nuôi th cánh ki n đ , nuôi ba ba v.v... - Thu s n: chuy n đ i m t s di n tích tr ng lúa kém hi u qu sang nuôi cá rô phi đơn tính và phát tri n hình th c nuôi cá - lúa luân canh trên di n tích tr ng lúa ch đ ng nư c. T n d ng khai thác t t các lòng h s n có đ nuôi tr ng thu s n. Đ n năm 2010 di n tích nuôi tr ng thu s n đ t 14.900 ha, s n lư ng đ t 12.140 t n. c) Công nghi p - xây d ng: phát tri n các ngành công nghi p có l i th và kh năng khai thác g n v i vùng nguyên li u và th trư ng tiêu th s n ph m. - Công nghi p mía đư ng: gi nguyên công su t 2 nhà máy đư ng: Sông Con (Tân Kỳ) 1.250 t n/ngày, Sông Lam (Anh Sơn) 500 t n/ngày, m r ng công su t nhà máy đư ng NAT&L lên 12.000 t n mía/ngày; s n lư ng đư ng đ t 180 - 200 nghìn t n năm 2010; - Ch bi n chè: đ u tư thêm m t s dây chuy n s n xu t và nâng c p các cơ s s n xu t hi n có đ đ t công su t ch bi n chè búp khô đ t 12.000 t n; - Ch bi n cà phê: xây d ng xí nghi p ch bi n công su t 2.000 t n/năm v i thi t b đ ng b v a ph c v tiêu dùng v a xu t kh u đ đáp ng ch bi n 6.000 t n s n ph m; - Ch bi n cao su: nâng c p các cơ s cũ đã có đ đ m b o ch bi n m khô đ t 5.000 t n;
 5. - Ch bi n hoa qu : xây d ng m i nhà máy ch bi n nư c d a cô đ c công su t 5.000 t n/năm t i huy n Tân Kỳ ho c Yên Thành vào năm 2007 đ khai thác ti m năng vùng đ t tr ng d a Tân Kỳ và các xã mi n núi huy n Yên Thành d c tuy n đư ng H Chí Minh; - Ch bi n lâm s n: xúc ti n đ u tư và tìm đ i tác xây d ng nhà máy s n xu t b t gi y công su t 130.000 t n/năm; - Các s n ph m ch bi n khác: xúc ti n đ u tư xây d ng các nhà máy, các cơ s s n xu t nh như: ch bi n th c ăn gia súc t i Con Cuông, nhà máy sơ ch b t gi y t i Khe B (Tương Dương), cơ s ch bi n tinh d u qu 5.000 t n/năm t i Mư ng N c (Qu Phong); nâng công su t nhà máy nư c khoáng Quỳ H p lên 5 tri u lít/năm; - Khai thác khoáng s n: s n lư ng khai thác thi c tinh luy n 800 t n/năm; đá tr ng xu t kh u 350.000 t n/năm; đá bazan 150.000 t n/năm; than 25.000 t n/năm; đá xây d ng 300.000 3 3 m /năm, cát s i s n 1,0 tri u m /năm; - V t li u xây d ng: quy ho ch vùng Anh Sơn và Đô Lương thành m t tr ng đi m s n xu t xi măng; m r ng quy mô s n xu t và đ i m i công ngh s n xu t xi măng lò đ ng c a 2 nhà máy s n xu t xi măng Anh Sơn lên 400.000 t n/năm b ng công ngh lò quay, đ ng th i chu n b xây d ng thêm 1 nhà máy xi măng lò quay công su t 1,4 tri u t n/năm; xây d ng nhà máy ch bi n đá granit công su t 1 tri u m2/năm t i Tân Kỳ và m t s cơ s s n xu t t m l p v i t ng công su t 1 tri u m2/năm, xây d ng nhà máy xi măng Đô Lương công xu t 2,4 tri u t n/năm; xây d ng các cơ s s n xu t g ch không nung huy n Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn công su t 90 - 100 tri u viên/năm đ đưa s n lư ng g ch nung đ t 100 tri u viên, ngói 35 tri u viên/năm. d) D ch v thương m i, du l ch. - Thương m i: hình thành các trung tâm thương m i t i các huy n l , các th tr n, th t , h th ng ch , h th ng m ng lư i bán l xăng, d u mi n núi trên đ a bàn vùng, xã, h th ng ch đư ng biên. Tăng cư ng s h p tác toàn di n v i các t nh b n Lào đ có th trư ng trao đ i hàng hoá qua Lào và vùng Đông B c Thái Lan; Ph n đ u đ t nh p đ phát tri n bình quân v t ng m c luân chuy n hàng hoá bán l trên th trư ng 10 huy n mi n núi tăng bình quân giai đo n (2006 - 2010) là 10,85%; t ng m c luân chuy n hàng hoá bán l đ t 2.200 t đ ng, giá tr xu t kh u đ t 45 tri u USD vào năm 2010. - D ch v du l ch: khai thác t t các ngu n tài nguyên thiên nhiên, danh th ng, di tích văn hoá truy n th ng, dân t c, đưa mi n Tây Ngh An tr thành các đi m du l ch sinh thái, danh th ng, văn hoá, dân t c h p d n g n v i h th ng du l ch chung c a t nh. Đ n năm 2010, lư ng khách du l ch đ n đ a bàn mi n núi đ t 200.000 lư t khách; doanh thu d ch v du l ch đ t 30.000 tri u đ ng. đ) Văn hoá - xã h i: - Dân s , lao đ ng và đ i s ng xã h i: + G n các chương trình di dân, tái đ nh cư, khu kinh t qu c phòng v i các chương trình, d án phát tri n s n xu t đ đi u ch nh l i dân cư; + Phát tri n và hình thành các c m dân cư m i t p trung theo các tuy n giao thông tr c chính và tuy n biên gi i Vi t - Lào. Các th tr n, th t và khu dân cư d c theo tuy n đư ng H Chí Minh, g n v i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, công nghi p - ti u th công nghi p và d ch v ; + Tăng t tr ng lao đ ng công nghi p và d ch v lên 30 - 40%, t l lao đ ng có vi c làm thư ng xuyên đ t 90% vào năm 2010; + Gi m t l h đói nghèo xu ng dư i 10% vào năm 2010. - Giáo d c và đào t o: thu hút 50 - 60% tr em trong đ tu i đ n các nhà tr , nhóm tr . các b n vùng sâu, vùng xa, t ch c cho tr 5 tu i và trên 5 tu i chưa đ n l p m m non h c chương trình m u giáo 36 bu i trư c khi vào l p 1. + n đ nh s trư ng m m non hi n có, phát tri n thêm các nhóm tr , các l p m u giáo các b n. Đưa t l trư ng m m non đ t chu n qu c gia lên 10%;
 6. + n đ nh h th ng trư ng ti u h c trên đ a bàn. Đ n năm 2005 toàn vùng th c hi n ph c p ti u h c đúng đ tu i; + Đ n năm 2007 ph c p xong trung h c cơ s , năm 2010 có 10% s trư ng trung h c cơ s đ t chu n qu c gia; + Xây d ng hai trư ng trung h c d y ngh huy n Thái Hà và Con Cuông đ đào t o cho đ ng bào các dân t c thi u s . -Yt : + Đ u tư xây d ng m i 2 b nh vi n vùng th xã Con Cuông 150 giư ng b nh và th xã Thái Hoà quy mô 250 giư ng b nh; + Cơ b n gi nguyên s giư ng b nh các trung tâm y t , các phòng khám đa khoa khu v c và tr m y t xã. Đ u tư xây d ng tăng s phòng khám đa khoa khu v c m t s huy n đông dân, vùng sâu, vùng xa. Nâng t l s giư ng b nh lên 22 giư ng/ 1v n dân. . Kiên c hoá 100% các phòng khám đa khoa khu v c và các tr m y t ; các xã đ u có bác sĩ, y sĩ s n nhi, y tá trung h c, n h sinh. Đưa t l xã đ t chu n qu c gia v y t lên 40 - 50%; . H t l suy dinh dư ng tr em xu ng dư i 30%, h t l bư u c xu ng dư i 10%. - Văn hoá thông tin - phát thanh truy n hình: + Đưa t l làng, b n đư c ph sóng phát thanh lên 100%, truy n hình lên 90%. Nâng cao ch t lư ng và th i lư ng phát thanh b ng ti ng Thái. Xây d ng thêm chương trình phát thanh ti ng Mông. Các huy n đ u có đ i thông tin lưu đ ng, 100% s xã, th tr n có h th ng truy n thanh công c ng; + Tăng t l gia đình đ t tiêu chu n văn hoá lên 85%; + Nâng t l s xã có đi m bưu đi n văn hoá lên 100%. . Phát tri n m nh phong trào th d c th thao qu n chúng, xây d ng gia đình th thao đ có 15% s h gia đình đ t tiêu chu n gia đình th thao. . M i huy n có m t sân v n đ ng đa ch c năng, 1 nhà t p luy n và thi đ u. Các trung tâm c m xã và các xã có sân v n đ ng đa ch c năng. . Đ m b o 100% s cán b văn hoá - thông tin - th d c th thao mi n núi đư c đào t o. - Khoa h c và công ngh : đ y m nh ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t. Thành l p Trung tâm ng d ng các ti n b khoa h c - công ngh vùng ph c v s n xu t nông - lâm nghi p: v a là cơ quan nghiên c u, tri n khai ng d ng các ti n b khoa h c trên đ a bàn, v a là nơi cung ng các ngu n gi ng và k thu t cho nhân dân, góp ph n đ y m nh s n xu t nông - lâm nghi p theo hư ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn. 5. Các gi i pháp ch y u a) Ti p t c đi u ch nh b sung quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, khu đô th m i trên đ a bàn các huy n mi n Tây t nh Ngh An: - Căn c quy ho ch t ng th kinh t - xã h i c a t nh, quy ho ch các huy n mi n núi đã đư c phê duy t, đi u ch nh cơ c u s n xu t cây con, đ c bi t là chăn nuôi; t đó đi u ch nh các d án đ u tư phát tri n cây tr ng, v t nuôi, đi u ch nh quy ho ch các khu đô th m i, các d án phát tri n du l ch, kinh t d ch v trên đ a bàn. b) Gi i pháp phát tri n ngu n l c: - Phát tri n nhân l c: + Có chính sách b sung phát tri n ngu n nhân l c m i đ đào t o b i dư ng ngu n nhân l c hi n có. Trư c h t đào t o đ i ngũ giáo viên, cán b y t , cán b cơ s xã, b n; + C ng c , nâng c p các trư ng d y ngh mi n Tây Ngh An, đ nâng cao ch t lư ng lao đ ng đư c đào t o ngh , đ c bi t là các ngành ngh mây tre đan, ch bi n nông, lâm s n. Hình thành 2 trung tâm d y ngh c p vùng (Tây B c và Tây Nam) đ đào t o ngu n nhân l c cho c khu v c mi n Tây c a t nh;
 7. + C ng c l i b máy qu n lý nhà nư c theo hư ng tinh g n, có ch t lư ng. G n vi c đào t o v i luân chuy n cán b v cơ s . Chú tr ng tăng cư ng cán b ngành giáo d c, y t , cán b và chi n sĩ b đ i biên phòng. Tăng cư ng thu hút sinh viên các trư ng đ i h c, cao đ ng v làm vi c t i cơ s . Quan tâm s d ng các già làng, trư ng b n đ v n đ ng ngư i dân th c hi n t t các ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. + Tăng cư ng cán b khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công b ng hình th c luân chuy n cán b , ti p nh n m i và đ u tư cho công tác khuyên nông, khuy n lâm, khuy n ngư. - Đ y m nh ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh : + Chuy n đ i di n tích tr ng lúa năng su t th p sang tr ng cây công nghi p. Làm t t công tác b o v th c v t, nghiên c u và ph bi n r ng rãi quy trình dùng thu c b o v th c v t, thu c thú y cho các lo i cây, con h p lý; + M r ng vi c cơ gi i hoá các khâu làm đ t, thu ho ch, ch bi n, nâng cao hi u qu khai thác các công trình thu l i và ti t ki m s d ng đi n, nư c; + Đ u tư đ i m i thi t b , công ngh t p trung vào m t s s n ph m ch y u như: hoa qu , ch bi n lâm s n và lĩnh v c gi ng cây tr ng, v t nuôi đ t o ra khâu đ t phá v năng su t, ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a nông s n hàng hoá; + Tăng di n tích tr ng lúa lai lên 80 - 90% di n tích ch đ ng nư c, 80 -90% đ i v i ngô lai; m r ng di n tích l c sen lai, mía Roc 10, Roc 16, cà phê Catimor, gi ng chè m i có năng su t cao, ch t lư ng t t, gi ng cây ăn qu , gi ng cây r ng m c nhanh phù h p v i đi u ki n đ t đai, th như ng; + Ti p t c c i t o đàn bò, đàn l n chăn nuôi theo hư ng công nghi p, phát tri n đàn gà, v t v.v... đ ng th i khôi ph c và phát tri n m t s lo i v t nuôi quý hi m như: v t b u Quỳ Châu, gà ác, nuôi ong l y m t, nuôi th cánh ki n đ , nuôi ba ba v.v... - Gi i pháp huy đ ng ngu n l c cho đ u tư: + Rà soát, b sung cơ ch , chính sách thu hút các ngu n đ u tư, phát tri n giao thông nông thôn, thu l i, khai thác qu đ t.... đ phát tri n k t c u h t ng các huy n mi n núi; + Ưu tiên đ u tư cơ s h t ng các vùng tr ng đi m, vùng biên gi i, vùng nguyên li u cho công nghi p ch bi n, khu v c có các đi m du l ch đ thu hút đ u tư. Ưu tiên đ u tư cho các chương trình th c hi n k t lu n s 20 KL/TW ngày 02 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr , chương trình d án trong Ngh quy t s 37/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr , đ hoàn thành các ch tiêu Ngh quy t Đ i h i l n th XV Đ ng b t nh; + Huy đ ng m i quy n l c đ xây d ng các công trình h t ng theo phương châm “nhà nư c và nhân dân cùng làm”. Khuy n khích ngư i dân đ u tư và liên doanh đ u tư phát tri n s n xu t v i các t ch c kinh doanh; + Xây d ng và xúc ti n các d án đ u tư s n xu t kinh doanh có ngu n thu l n như: xi măng, khai thác và ch bi n đá tr ng, ch bi n g , lâm s n... và các s n ph m hàng hoá ph c v xu t kh u; + Nâng cao hi u qu s d ng v n đ u tư, đ cao trách nhi m Ch đ u tư. Xây d ng cơ c u đ u tư h p lý t o ra kh năng chuy n d ch cơ c u kinh t nhanh. + Kêu g i các d án v b o v tài nguyên môi trư ng và đa d ng sinh h c, b o v qu đ t, ngu n tài nguyên nư c, k t h p phát tri n các ngành du l ch và d ch v khác. c) C ng c , m r ng quan h s n xu t trên đ a bàn mi n núi: - T ch c s n xu t theo hư ng kinh t h , kinh t trang tr i. Có cơ ch thích h p đ khuy n khích các h nông dân, các ch trang tr i và các thành ph n kinh t đ u tư m r ng quy mô s n xu t kinh doanh; - Tăng cư ng vai trò kinh t nhà nư c trong s n xu t nông, lâm, công nghi p và d ch v trên cơ s phát tri n các doanh nghi p công ích đ m b o cung ng đ y đ , k p th i hàng hoá tiêu dùng, các lo i v t tư ph c v s n xu t, các lo i hàng hoá tiêu dùng và làm t t đ i lý thu gom tiêu th s n ph m cho nông dân mi n núi;
 8. - Ti p t c ch đ o th c hi n vi c chuy n đ i cơ ch qu n lý các nông, lâm trư ng đ các đơn v này tr thành trung tâm hư ng d n khoa h c k thu t cho nông dân. Đ ng th i gi i quy t t t các m i quan h : gi a nông, lâm trư ng, tr m tr i; các nhà máy ch bi n; gi a các thành ph n kinh t trên đ a bàn; - Th c hi n t t các chương trình, d án m c tiêu qu c gia và các chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c, c a t nh đ gi i quy t vi c làm, nâng cao đ i s ng cho đ ng bào dân t c. d) C ng c và phát tri n th trư ng tiêu th s n ph m trên đ a bàn các huy n mi n núi: - Phát tri n và c ng c các t ch c kinh doanh xu t kh u m nh, có th khép kín t khâu nguyên li u - ch bi n - xu t kh u đ n đ nh đ u vào và đ u ra. Dùng qu h tr xu t kh u h tr cho doanh nghi p khi g p r i ro, bù l các m t hàng nông s n th c ph m nh t là hàng c a đ ng bào mi n núi, dân t c; - Phát tri n và c ng c m ng lư i ch nông thôn và cơ s d ch v thu mua, hình thành nhanh các khu, c m, đi m kinh t t ng h p trên các đ a bàn đ t o ra các mô hình phát tri n kinh t và các đi m thu mua và cung ng v t tư hàng hoá, d ch v cho đ ng bào mi n núi, dân t c; - Ti p t c chuy n đ i và nâng cao hi u qu các h p tác xã d ch v đ m b o cung ng đ u vào có ch t lư ng và tiêu th t t s n ph m cho nông dân; - Khuy n khích và h tr các doanh nghi p, các thành ph n kinh t tìm ki m, phát tri n th trư ng và kêu g i đ i tác đ u tư phát tri n s n xu t nông, lâm, công nghi p và d ch v trên đ a bàn. đ) Đ i m i doanh nghi p nhà nư c, khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t : - Đ y m nh c ph n hoá và chuy n đ i hình th c s h u các doanh nghi p nhà nư c thu c t nh qu n lý trên đ a bàn mi n Tây Ngh An, nh t là các nông trư ng qu c doanh, các t ng đ i Thanh niên xung phong; - Khuy n khích và t o đi u ki n cho các thành ph n kinh t phát tri n, đ c bi t là hình thành các công ty tư nhân trong lĩnh v c ch bi n nông, lâm s n và khai thác khoáng s n; hình thành các h p tác xã cung c p các y u t đ u vào và gi i quy t các y u t đ u ra cho bà con nông dân; - T o đi u ki n cho các nhà đ u tư vào đ u tư các lĩnh v c mà mi n Tây Ngh An có l i th nh m góp ph n phát tri n kinh t c a vùng, t ng bư c nâng cao đ i s ng nhân dân. e) Ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n: - C i cách hành chính: ti p t c đ y m nh công tác c i cách hành chính, đ i m i ch đ o đi u hành. Đ y m nh vi c s p x p l i t ch c b máy, b trí s p x p luân chuy n đ i ngũ cán b . Chăm lo b i dư ng đào t o và s d ng cán b tr , cán b khoa h c k thu t t o bư c chuy n bi n v ch t trong vi c phát huy ngu n nhân l c. Ti p t c c i cách th t c hành chính, th c hi n đ án “M t c a” t t c các huy n trên đ a bàn theo Quy t đ nh s 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . - Chính sách đ u tư: + Ưu tiên đ u tư phát tri n s n xu t nông lâm nghi p, h t ng cho các xã đ c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đ ng bào dân t c; + Giao thông: ưu tiên đ u tư các tuy n đư ng n i các vùng tr ng đi m, đư ng vùng nguyên li u, đư ng n i các đi m du l ch và đư ng ra biên gi i; + Thu l i: ưu tiên đ u tư nâng c p các h đ p ph c v tư i tiêu vùng màu và cây công nghi p t p trung. Ti p t c đ y m nh phong trào kiên c hoá kênh mương, xây d ng các công trình nư c s ch cho nông thôn; + Đi n: ưu tiên đ u tư đ y nhanh ti n đ xây d ng thu đi n B n V , thu đi n Khe B và công trình thu đi n k t h p thu l i Thác Mu i. Đ u tư c i t o và nâng c p các tr m bi n áp và đư ng dây đã có, đ ng th i phát tri n thu đi n nh ho c pin m t tr i. Đ th c hi n đư c các m c tiêu c a đ án, t ng nhu c u v n là 26.800 t đ ng. Trong đó v n trong nư c 22.600 t đ ng, v n nư c ngoài 4.200 t đ ng.
 9. Phân b đ u tư cho các ngành: . Nông, lâm, thu s n: 5.966 t đ ng; . Công nghi p: 10.285 t đ ng; . D ch v , h t ng 10.549 t đ ng. Trong đó, t p trung ưu tiên đ u tư cho 60 d án v i t ng s v n 23.276 t đ ng (ngân sách trung ương: 7.446 t đ ng; ngân sách đ a phương 1.564 t đ ng; doanh nghi p 13.994 t đ ng; đ u tư nư c ngoài 272 t đ ng). (Danh m c các d án có bi u Ph l c kèm theo). - Chính sách dân t c mi n núi: + Th c hi n theo Quy t đ nh s 134/2004/QĐ.TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; b sung s a đ i m t s chính sách phát tri n mi n núi, dân t c như: h tr v n phát tri n s n xu t và duy tu b o dư ng các công trình giao thông, thu l i, đi n, nư c sinh ho t, các công trình phúc l i công c ng v.v... Tr cư c, tr giá v n chuy n và bao c p các m t hàng thi t y u cho đ ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn; + Gi i quy t t t các v n đ xã h i b c xúc n i lên mi n núi như: buôn bán, v n chuy n, tàng tr ma tuý và nghi n hút ma tuý, nhi m HIV/AIDS, truy n đ o trái phép vào các vùng dân t c, di d ch cư t do qua Lào, đơn thư khi u ki n, tranh ch p đ t đai. g) Ti p t c l ng ghép các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i g n v i nâng cao hi u qu đ u tư cho mi n núi: - Xây d ng các mô hình kinh t s n xu t nông, lâm nghi p g n v i công nghi p ch bi n. Khuy n khích phát tri n kinh t tr ng tr i và phát tri n s n xu t vùng nguyên li u có quy mô l n cho công nghi p ch bi n; - C ng c và tăng cư ng ho t đ ng c a h th ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư cho phù h p v i t ng đ a bàn dân cư và t p quán s n xu t đ ngư i dân thu n l i trong vi c ti p thu khoa h c k thu t và các d ch v khác. h) Tăng cư ng qu n lý, khai thác, s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên s n có g n v i b o v môi trư ng: - Tài nguyên đ t: b trí qu đ t cho s n xu t và xây d ng trên đ a bàn có hi u qu . H n ch đ n m c t i đa b đ t hoang. Chú tr ng làm t t công tác thu l i đ nâng cao hi u qu s d ng đ t. Hoàn thành vi c giao đ t, khoán r ng lâu dài cho h nông dân g n v i công tác đ nh canh, đ nh cư các huy n vùng cao: + Đ u tư thâm canh di n tích lúa nư c hi n có, ti p t c khai hoang m r ng di n tích lúa nư c nh ng vùng có đi u ki n xây d ng công trình th y l i; + Đ i v i di n tích đ t tr ng đ i núi tr c: khuy n khích các thành ph n kinh t đ u tư phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, t o vùng nguyên li u g n v i công nghi p ch bi n. - Tài nguyên khoáng s n: tăng cư ng công tác ki m tra, t ch c t t vi c khai thác khoáng s n đ h n ch tác đ ng x u đ n môi trư ng như khai thác đá vôi, đá tr ng, đá đen, đá granít, đá bazan, thi c, đ t g m s v.v... - Tài nguyên r ng: hoàn ch nh quy trình tr ng r ng thâm canh, góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t. Tăng cư ng ho t đ ng b o v , phát tri n lâm nghi p thông qua vi c xây d ng các d án phát tri n r ng. T ch c khai thác r ng có k ho ch đ b o v và phát tri n v n r ng b n v ng; - Tài nguyên nư c: đ u tư nâng c p các công trình thu l i trên đ a bàn, qu n lý khai thác và s d ng có hi u qu các công trình c p nư c cho s n xu t nông nghi p và sinh ho t c a dân cư. i) Gi v ng n đ nh chính tr , b o đ m qu c phòng an ninh, tr t t an toàn xã h i. Đ u tranh có hi u qu v i âm mưu “Di n bi n hoà bình” c a các th l c thù đ ch. Thư ng xuyên thông tin cho đ ng bào các dân t c hi u rõ đư ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà
 10. nư c v kinh t k t h p v i qu c phòng an ninh. Ti p t c b sung và tri n khai phương án phòng th , xây d ng th tr n qu c phòng - an ninh v ng ch c trong m i tình hu ng. T ch c xây d ng xã an toàn làm ch , s n sàng chi n đ u. Xây d ng các tuy n đư ng tu n tra biên gi i và tăng cư ng qu n lý biên gi i c a kh u (N m C n, Thanh Thu , Thông Th ). T ch c t t phong trào quân chúng b o v an ninh biên gi i và an toàn xã h i trên đ a bàn. Đi u 2. Giao U ban nhân dân t nh Ngh An 1. Thành l p Ban Ch đ o th c hi n Đ án do Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh làm Trư ng ban đ ch đ o th c hi n. Các ngành ch c năng có trách nhi m tăng cư ng ph i h p v i các huy n mi n núi đ xây d ng tri n khai th c hi n các Đ án. 2. Nghiên c u c th hóa các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i. Trong quá trình th c hi n ph i thư ng xuyên c p nh t thông tin. Khi có nhu c u b sung, đi u ch nh Đ án ph i báo cáo k p th i v i c p có th m quy n quy t đ nh. 3. Ch đ ng ph i h p v i các B , ngành Trung ương nghiên c u, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách phù h p v i đi u ki n c a t nh nh m khuy n khích các thành ph n kinh t đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh d ch v , m r ng th trư ng, ch đ ng h i nh p kinh t , b o v qu c phòng, an ninh. 4. Th c hi n đ i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính. T ng bư c t o môi trư ng thu n l i khuy n khích đ u tư trong và ngoài nư c. Phát huy m nh m ti m năng và th m nh c a vùng đ t ng bư c phát huy nhân t tích c c, h n ch các m t tiêu c c c a cơ ch th trư ng trong quá trình phát tri n. 5. Ch đ o đ u tư t p trung có tr ng đi m đ nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên đ u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t ph c v s n xu t và h t ng xã h i, t o đ ng l c phát tri n các ngành và các lĩnh v c. 6. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a chính quy n đ a phương các c p, cùng v i vi c đ i m i công tác s p x p, luân chuy n cán b ch ch t, phân công phân c p và đ cao trách nhi m cá nhân, t ch c b máy qu n lý. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân t nh Ngh An c th hoá Đ án "Phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây Ngh An đ n năm 2010" đã đư c phê duy t b ng các chương trình, d án đ u tư phát tri n trên đ a bàn t nh Ngh An; B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan l a ch n, phân lo i cơ c u v n đ u tư cho t ng D án đ t o đi u ki n cho t nh Ngh An đ t đư c các m c tiêu đã đ ra. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo; Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
 11. PH L C S 1 M C TIÊU T NG H P PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I MI N TÂY T NH NGH AN Đ N NĂM 2010 Các ch tiêu Đơn v Th c hi n D ki n phát tri n Nh p đ phát tri n bình quân 2000 2003 K ho ch D ki n 2010 2001 - 2004 - 2006 - 2005 2003 2005 2010 1. Dân s Ngư i 1.064.348 1.097.945 1.127.780 1.192.000 1,04 1,35 1,11 2. T ng s n lư ng lương th c có h t T n 238.414 314.464 318.100 360.404 % so v i toàn t nh % 29 31,10 31,00 36,87 3. Bình quân lương th c ngư i/năm Kg/ng/năm 224 286 282 302 4. Giá tr s n xu t (giá 94) T đ ng 3.640 4.769 6.012 12.536 9,42 12,28 15,83 Nông, lâm, ngư " 1.565 1.968 2.284 3.653 7,93 7,75 9,85 Công nghi p - Xây d ng " 1.281 1.775 2.457 6.319 11,49 17,64 20,79 D ch v " 794 1.026 1.271 2.564 8,91 11,31 15,07 5. Giá tr gia tăng (giá 94) T đ ng 2.125 2.758 3.398 6.859 9,09 11,00 15,08 Nông, lâm, ngư " 1.096 1.384 1.603 2.591 8,08 7,64 10,08 Công nghi p - Xây d ng " 487 677 931 2.526 11,64 17,27 22,08 D ch v " 542 697 864 1.743 8,77 11,31 15,07 6. Giá tr gia tăng (Giá th c t ) T đ ng 2.684 3.842 5.173 11.308 Nông, lâm, ngư " 1.390 1.901 2.357 3.962 Công nghi p - Xây d ng " 628 944 1.460 4.211
 12. D ch v " 659 997 1.356 3.135 7. Cơ c u kinh t % 100 100 100 100 Nông, lâm, ngư " 51,8 49,5 45,6 35,0 Công nghi p - Xây d ng " 23,4 24,6 28,2 37,0 D ch v " 24,8 25,9 26,2 28,0 Bình quân năm 2010 các huy n núi cao: 4 - 4,5 tri u, các huy n núi th p: 9 8. Bình quân thu nh p đ u ngư i Tri u đ ng 2,5 3,3 4,5 8,5 - 10 tri u 9. Thu ngân sách trên đ a bàn T đ ng 160 210 280 880 10. Kim ng ch xu t kh u Tri u USD 3,87 8,60 12,50 25,00 11. T l h đói nghèo % 20,46 17,21 14,49
 13. A Khai thác m 63.635 75.775 114.025 23.545 28.037 42.189 1 Thi c tinh luy n T n 410 550 800 56 22.960 30.800 44.800 8.495 11.396 16.576 2 Đá tr ng xu t 1000T 75 80 100 450 33.750 36.000 45.000 12.488 13.320 16.650 kh u 3 Khai thác đá 1000m3 30 120 3.600 1.332 granit 4 Khai thác đá 1000m3 95 115 300 35 3.325 4.025 10.500 1.230 1.489 3.885 xây d ng 5 Khai thác đá 1000T 35 50 150 45 1.575 2.250 6.750 583 833 2.498 bazan 6 Than s ch 1000T 15 20 25 135 2.025 2.700 3.375 749 999 1.249 B Công nghi p 1.024.107 1.138.172 2.388.885 398.637 442.417 920.578 ch bi n Th c ph m 869.281 913.490 1.346.200 339.020 356.261 525.018 1 Chè búp khô T n 4.060 5.340 12.100 15 60.900 80.100 181.500 23.751 31.239 70.785 2 Bia 1000 lít 250 350 1.000 4 1.000 1.400 4.000 390 546 1.560 3 Đư ng kính T n 148.300 152.000 160.000 5,37 796.371 816.240 859.200 310.585 318.334 335.088 4 D ah p T n 10.000 10 100.000 39.000 5 Th c ăn gia T n 2.000 2 4.000 1.560 súc t ng h p 6 Tinh b t s n T n 10.000 8 80.000 31.200 7 D us T n 288 350 5.000 20 5.760 7.000 100.000 2.246 2.730 39.000
 14. 8 Nư c khoáng 1000 lít 1.500 2.500 5.000 3,5 5.250 8.750 17.500 2.048 3.413 6.825 D t may, CB 28.500 73.500 554.350 10.545 27.195 205.110 lâm s n 1 May m c xu t 1000 1.000 48,5 48.500 17.945 kh u SP 2 Gi y các lo i T n 500 1.000 3,8 1.900 3.800 703 1.406 3 B t gi y T n 60.000 6,34 380.400 140.748 4 G m ngh 1000 1.900 2.700 5.000 15 28.500 40.500 75.000 10.545 14.985 27.750 SP 5 G ván MDF m3 10.000 15.000 3,11 31.100 46.650 11.507 17.261 6 Mây tre đan 1000 2.000 4.000 6.000 2 8.000 12.000 SP V t li u xây 120.376 139.157 430.835 46.947 54.271 168.026 d ng 1 Xi măng 1000T 140 150 400 750 105.000 112.500 300.000 40.950 43.875 117.000 2 G ch nung Tr.Viên 57 63 135 180 10.260 11.340 24.300 4.001 4.423 9.477 3 Ngói Tr.viên 16 17 35 1 16 17 35 6 7 14 4 T ml p 1000m2 2000 15 30.000 11.700 5 B t đá siêu m n 1000T 10 30 150 510 5.100 15.300 76.500 1.989 5.967 29.835 6 G ch Block Tr.Viên 60 200 12.000 4.680 Hóa ch t phân 4.725 11.250 56.250 1.843 4.388 21.938 bón
 15. 1 Phân vi sinh 1000 T 10,5 25 125 450 4.725 11.250 56.250 1.843 4.388 21.938 Cơ khí ch t o 725 775 1.250 283 302 488 1 Gia công cơ khí 1000 290 310 500 2,5 725 775 1.250 283 302 488 SP C Công nghi p 1.650 2.750 721.100 1.205 2.008 526.403 đi n nư c 1 Đi n Tr.Kwh 1,8 2,5 1.435 500 900 1.250 717.500 657 913 523.775 2 Nư c máy Tr.m3 0,5 1 2,4 1.500 750 1.500 3.600 548 1.095 2.628 Công nghi p 500 244.330 862.740 190 90.402 210.470 khác D Xây d ng 685.466 995.911 2.232.109 253.622 368.487 825.880 II S n ph m 1.967.562 2.284.284 3.653.172 1.383.573 1.602.999 2.590.539 nông, lâm, ngư 1 Nông nghi p a Tr ng tr t 1.587.317 1.838.099 2.678.200 1.063.502 1.231.526 1.794.394 - T ng lương T n 314.464 319.200 339.962 500.893 508.224 540.999 335.598 340.510 362.469 th c Lúa " 239.492 236.000 241.962 1,6 383.187 377.600 387.139 256.735 252.992 259.383 Ngô " 74.972 83.200 98.000 1,57 117.706 130.624 153.860 78.863 87.518 103.086 - Cây CN ng n 333.448 420.640 596.970 223.410 281.829 399.970 ngày L c t n 8.177 11.250 22.500 3,2 26.166 36.000 72.000 17.531 24.120 48.240
 16. V ng t n 338 2.150 4.200 5,6 1.893 12.040 23.520 1.268 8.067 15.758 Mía cây 1000T 1.255 1.440 1.645 210 263.550 302.400 345.450 176.579 202.608 231.452 S n nguyên t n 80.460 135.000 300.000 0,52 41.839 70.200 156.000 28.032 47.034 104.520 li u ch bi n - Cây CN dài 54.153 119.259 451.920 36.283 79.904 302.786 ngày + Chè búp tươi t n 17.720 29.750 82.500 1,5 26.580 44.625 123.750 17.809 29.899 82.913 + Cà phê tươi t n 5.280 12.540 63.360 4,5 23.760 56.430 285.120 15.919 37.808 191.030 + Cao su t n 465 2.220 5.250 8,2 3.813 18.204 43.050 2.555 12.197 28.844 - Cây ăn qu 34.000 84.150 303.000 22.780 56.381 203.010 + D a t n 10.000 52.500 168.000 1,0 10.000 52.500 168.000 6.700 35.175 112.560 + Cam t n 9.600 12.660 54.000 2,5 24.000 31.650 135.000 16.080 21.206 90.450 - S n ph m khác 664.822 705.826 785.311 445.431 472.903 526.158 b Chăn nuôi 286.126 321.953 459.158 247.489 276.499 392.267 - T ng đàn trâu con 197.250 208.450 244.000 S n lư ng tính con 19.725 20.845 24.400 2,34 46.157 48.777 57.096 40.156 42.436 49.674 - T ng đàn bò con 159.143 173.790 228.210 S n lư ng tính con 15.914 17.379 22.821 2,1 33.420 36.496 47.924 29.075 31.751 41.694 T ng đàn l n con 417.586 461.147 583.660 S n lư ng tính con 129.452 142.956 180.935 0,48 62.137 68.619 86.849 54.059 59.698 75.558 - T ng đàn gia con 3.889.781 4.370.560 5.988.050
 17. c m S n lư ng tính con 2.333.869 2.622.336 3.592.830 0,01 23.339 26.223 35.928 20.305 22.814 31.258 - Kén t m t n 400 1.000 2.000 18 7.200 18.000 36.000 4.824 12.060 24.120 - Dê con 35.961 36.500 38.500 0,3 10.788 10.950 11.550 9.386 9.527 10.049 S n ph m chăn 149.242 161.665 240.907 129.841 140.649 209.589 nuôi khác c Lâm nghi p 43.523 52.940 381.450 37.865 46.058 331.862 - Tr ng r ng t p ha 9.000 10.000 12.400 2,35 21.150 23.500 29.140 18.401 20.445 25.352 trung hàng năm. Trong đó vùng " 3.800 10.000 10.800 3,05 11.590 30.500 32.940 10.083 26.535 28.658 nguyên li u gi y - Khai thác g m3 10.150 12.000 15.000 0,62 6.293 7.440 9.300 5.475 6.473 8.091 r ng t nhiên - Khai thác g " 4.000 10.000 400.000 0,62 2.480 6.200 248.000 2.158 5.394 215.760 r ng tr ng - Khai thác nh a t n 1.000 1.200 3.000 3 3.000 3.600 9.000 2.610 3.132 7.830 thông - Nh a cánh ki n t n 2.200 1,55 3.410 2.967 - S n ph m khác 10.600 12.200 82.600 9.222 10.614 71.862 d Thu s n 50.597 71.292 134.364 34.716 48.915 72.016 S n lư ng cá t n 4.533 6.388 12.196 9 40.797 57.492 109.764 28.150 39.669 72.016
 18. Thu s n khác 9.800 13.800 24.600 6.566 9.246 16.482 III S n ph m 1.025.584 1.270.622 2.563.619 697.397 864.023 1.743.261 ngành d ch v 1 D ch v thương 130.567 174.050 254.360 92.703 123.576 180.596 m i 2 Khách s n và 79.790 78.143 213.037 33.512 66.098 143.122 nhà hàng 3 V n t i: kho bãi 157.837 171.280 284.049 90.104 90.104 90.104 và thông tin liên l c 4 Tài chính, tín 48.510 44.091 96.905 39.778 36.154 79.462 d ng 5 Ho t đ ng khoa 2.667 3.431 5.896 1.883 2.333 5.753 h c và công ngh . 6 Các ho t đ ng 148.710 189.069 333.270 101.123 125.975 226.624 liên quan đ n kinh doanh tài s n và d ch v tư v n 7 Qu n lý nhà 168.196 230.491 388.645 137.921 189.002 318.689 nư c và an ninh qu c phòng, đ m b o xã h i 8 Giáo d c và 118.250 151.585 373.776 87.505 112.173 276.594 đào t o
 19. 9 Y t và ho t 55.689 76.619 152.023 39.539 54.399 107.936 đ ng c u tr xã h i 10 Ho t đ ng văn 9.743 10.546 28.713 6.236 6.750 18.376 hoá th thao 11 Ho t đ ng 1.846 21.474 4.358 1.218 14.173 2.876 đ ng, đoàn th và hi p h i 12 Ho t đ ng ph c 3.384 4.320 7.691 2.572 3.283 5.845 v cá nhân và c ng đ ng 13 S n ph m d ch 100.395 115.525 420.897 63.752 64.193 242.530 v khác PH L C S 3 CÁC D ÁN ƯU TIÊN Đ U TƯ TRÊN Đ A BÀN MI N TÂY T NH NGH AN TH I KỲ Đ N NĂM 2010 Đơn v tính: t đ ng TT Tên chương trình, Đ a đi m Năm 2005 Giai đo n T ng v n Ngu n v n Ghi d án đ u tư 2004 chú 2006 - 2010 - 2010 Quy mô V n Quy mô V nđ u NSTW NSĐP DN ĐTNN đ u tư tư I Các d án nông, lâm, 743,4 1.947,0 2.690,4 1.354,0 979,4 292,0 65,0 ngư nghi p và PTNT a D án nông nghi p 240,4 472,0 712,4 40,0 380,4 292,0
 20. 1 Khai hoang lúa nư c KS, TD 500 ha 10,0 1500 ha 30,0 40,0 40,0 2 Tr ng và ch bi n chè Tây Nam 3000 ha 30,0 5000 ha 50,0 80,0 80,0 3 Tr ng và ch bi n cà Ph Quỳ 2000 ha 20,0 3000 ha 30,0 50,0 50,0 phê 1000 ha 4 Tr ng và ch bi n d a TK, YT, QL, 2000 ha 20,0 500T/năm 10,0 30,0 30,0 Ng.Đ 2000 ha 5 Phát tri n dâu t m tơ AS, TK, CC 1600 ha 6,0 200T/năm 50,0 56,0 56,0 6 Tr ng cây ăn qu Toàn vùng 800 ha 16,0 3000 ha 60,0 76,0 76,0 7 Tr ng măng xu t kh u Toàn vùng 800 ha 16,0 300 ha 30,0 46,0 46,0 8 Phát tri n đàn bò th t Toàn vùng 120000 120,0 200,0 320,0 320,0 con 9 Phát tri n đàn bò s a Ng.Đàn, 6000 con 2,4 12,0 14,4 14,4 TH.C b D án lâm nghi p 159,0 614,0 773,0 223,0 550,0 1 D án tr ng 5 tri u ha Toàn vùng 6000 ha 24,0 28.600 ha 114,0 138,0 138,0 r ng 2 Tr ng nguyên li u gi y Toàn vùng 10000 ha 110,0 40.000 ha 440,0 550,0 550,0 3 Tr ng và ch bi n S Toàn vùng 5000 ha 25,0 15.000 ha 60,0 85,0 85,0 c Thu s n 13,0 26,0 39,0 39,0 1 Nuôi cá xen lúa 4 huy n núi 300 ha 3,0 1000 ha 6,0 9,0 9,0 th p 2 Cá l ng bè AS, CC, 500 l ng 10,0 1000 l ng 20,0 30,0 30,0 KS, QP, TD bè
Đồng bộ tài khoản