Quyết định số 147/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 147/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2005/QĐ-UBND về tổ chức chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 147/2005/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO”. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT-UB-KT ngày 13 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và các văn bản pháp lý khác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các nghiệp vụ chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; Căn cứ quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin số 01/GP-BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 cấp Giấy phép hoạt động cho Tuần báo Saigon Tiếp Thị (chuyển về cơ quan chủ quản mới là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh); Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại văn bản số 59/ITPC-VP ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 105/CV-SNV ngày 04 tháng 02 năm 2005 và của Sở Thương mại tại Tờ trình số 703/TM-XT ngày 25 tháng 02 năm 2005; QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Chương trình này là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Xúc tiến Thương mại vầ Đầu tư làm đầu mối quản lý. Chương trình “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” có ba nhiệm vụ sau: - Tổ chức điều tra người tiêu dùng định kỳ hàng năm để xác lập danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” đối với doanh nghiệp – sản phẩm sản xuất tại Việt Nam; - Tổ chức hội chợ, tổ chức sự kiện và các hoạt động quảng bá danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trên thị trường nội địa và xuất khẩu.
  2. - Tổ chức nghiên cứu thị trường, thông tin, tư vấn, huấn luyện hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. Điều 2. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Báo Sài Gòn Tiếp Thị: - Đăng ký sử dụng, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao” phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế thành phố và đất nước. - Tổ chức, định hướng và hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao. - Tổ chức một bộ phận chuyên môn nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, tư vấn, huấn luyện hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn vị này do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức, quản lý, điều hành và tự cân đối chi phí. Điều 3. Chi phí tổ chức chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do báo Báo Sài Gòn Tiếp Thị tự cân đối chi phí theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Chương trình được phép tiếp nhận các nguồn kinh phí từ sự hỗ trợ của nhà nước, của doanh nghiệp và các tổ chức khác theo đúng qui định hiện hành do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xem xét chịu trách nhiệm quyết định. Điều 4. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố và Báo Sài Gòn Tiếp Thị định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo hoạt động cho Ủy ban nhân dân thành phố để xin chỉ đạo kịp thời . Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Chỉ thị 31/1999/CT-UB-KT ngày 13 tháng 10 năm 1999 và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố,
  3. Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Tiếp Thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như điều 6 KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND/TP - TTUB: CT, các PCT - Văn phòng Thành ủy - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ (TM/L), các Tổ NCTH - Lưu (TM/L) TV. Nguyễn Hữu Tín
Đồng bộ tài khoản