Quyết định số 147-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 147-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147-HĐBT về việc thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147-HĐBT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1983 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P Y BAN C I CÁCH GIÁO D C TRUNG ƯƠNG H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Ngh quy t s 12-TƯ ngày 11-1-1979 c a B Chính tr Ch p hành trung ương Đ ng v c i cách giáo d c. Căn c Lu t t ch c H i đ ng b trư ng ngày 04-7-1981; Xét đ ngh c a b trư ng các B Giáo d c, B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p; T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , th trư ng các ngành có liên quan trung ương. QUY T Đ NH: Đi u 1. – Thành l p y ban C i cách giáo d c trung ương đ giúp Ch t ch H i đ ng B trư ng trong vi c t ch c th c hi n ngh quy t c a B Chính tr Ban Ch p hành trung ương Đ ng v c i cách giáo d c, c th là: 1. Xây d ng chương trình, k ho ch ti n hành c i cách giáo d c trong c nư c. 2. Đôn đ c các ngành có liên quan nghiên c u và ban hành, ho c trình H i đ ng b trư ng ban hành nh ng chính sách, ch đ c n thi t đ th c hi n c i cách giáo d c. 3. Hư ng d n các ngành, các c p tri n khai công tác c i cách giáo d c. 4. V n đ ng và t ch c nhân dân tham gia công tác c i cách giáo d c. Đi u 2. - y ban C i cách giáo d c trung ương do đ ng chí Ph m Văn Đ ng, Ch t ch H i đ ng b trư ng làm ch t ch, g m các thành viên: 1. Võ Nguyên Giáp, Phó ch t ch H i đ ng b trư ng, Phó ch t ch 2. Nguy n Đình T , B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p 3. Nguy n Th Bình, B trư ng B Giáo d c 4. H ng Long, T ng c c trư ng T ng c c D y ngh
  2. 5. Vũ Quang Tuy n, Phó Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c 6. Vũ Mão, Bí thư th nh t Trung ương Đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. 7. Đ ng Qu c B o, Phó trư ng ban Ban khoa giáo trung ương 8. Nguyên Văn Hi u, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t Nam 9. Đào Văn T p, Ch nhi m y ban Khoa h c xã h i 10. Hoàng Xuân Tùy, Th trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p 11. Lương Ng c To n, Th trư ng B Giáo d c 12. Nguy n Xuân Tài, T ng c c phó T ng c c D y ngh . Ban Thư ký c a y ban C i cách giáo d c trung ương g m các đ ng chí: 1. Hoàng Xuân Tùy, trư ng ban 2. Lương Ng c To n 3. Nguy n Xuân Tài. Ban Thư ký c a y ban C i cách giáo d c trung ương có m t s chuyên viên là cán b bi t phái c a các ngành giúp vi c. Kinh phí và phương ti n làm vi c c a y ban C i cách giáo d c trung ương do Văn phòng H i đ ng b trư ng d trù hàng năm. Đi u 3. – Tùy theo s c n thi t c a t ng phiên h p, y ban C i cách giáo d c trung ương có th m i đ i di n các ngành, các đoàn th có liên quan d h p. Đi u 4. – B trư ng T ng thư ký H i đ ng b trư ng, các b trư ng, ch nhi m các y ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i đ ng b trư ng và các đ ng chí thành viên y ban C i cách giáo d c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Đi u 5. – Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ban hành: nh ng văn b n đã ban hành trư c đây v v n đ này nay không còn giá tr . TM. H I Đ NG B TRƯ NG CH T CH
  3. Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản