Quyết định số 147/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định số 147/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 147/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH H U GIANG NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh H u Giang t i t trình s 47/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 3804/TTr- BNV ngày 31 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn ông L Văn Hùng, T nh y viên, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh, gi ch c y viên y ban nhân dân t nh H u Giang nhi m kỳ 2004-2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang và ông L Văn Hùng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V.III(5b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản